LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame v celom predkladanom návrhu zákona slovo „benefit“ vo všetkých tvaroch nahradiť slovom „plnenie“ v príslušnom tvare. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodom 44, 49 a 63 Odporúčame v čl. I bode 44 navrhovanom § 71l ods. 5 vnútorný odkaz na odsek 5 nahradiť iným odkazom. Odporúčame v čl. I bode 49 navrhovanom § 73f ods. 2 vnútorné odkazy na odsek 2 písm. b) a c) nahradiť inými odkazmi. Odporúčame v čl. I bode 63 navrhovanom § 79d ods. 3 písm. c) vnútorný odkaz na odsek 4 nahradiť iným odkazom. Odôvodenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I Odporúčame nad rámec predkladaného návrhu v zákone o cenných papieroch znenie poznámky pod čiarou k odkazu 51 nahradiť znením: „51) § 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 44 Odporúčame v čl. I bode 44 navrhovanom § 71n ods. 11 slovo „volatilným“ nahradiť iným vhodným pojmom, napríklad slovom „kolísavým“, „nestálym“ alebo „premenlivým“. Odôvodenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 59 Odporúčame v čl. I bode 59 navrhovanom § 75 ods. 7 slová „odsekov 1 až 5“ nahradiť slovami „odsekov 1 až 6“. Odôvodnenie: Vzhľadom na obsah v čl. I bode 59 navrhovaného § 75 ods. 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 44 § 71m 1. V odseku 10 odporúčame nahradiť slovo "zabezpečí" slovom "zabezpečiť", v odseku 14 odporúčame upraviť znenie druhej vety ("udalosti typu čo by sa stalo keby", "zažíva finančné problémy"). 2. V odseku 15 odporúčame vložiť dvojbodku na konci uvádzacej vety a v písmene b) tohto odseku nahradiť slovo "dosiahnutia" slovom "dosiahnutiu". 3. V odseku 16 uvádzacej vete odporúčame nahradiť slovo "nasledovné" slovom "či". 4. V odseku 19 tretej vete odporúčame vypustiť slovo "ako", v písmene a) nahradiť slovo "profile" slovom "profil" a v písmene b) slovo "emitentoch" slovom "emitentov". 5. V odseku 20 písm. a) odporúčame nahradiť slovo "distribútormi" slovom "distribútorom" a slová "v prípade, že" slovom "ak" a v písmene b) slovo "zmena" slovom "zmenu". Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 27 Odporúčame prehodnotiť navrhnuté znenie odseku 1 v § 62, pretože uvádzacia veta (...obchodník s cennými papiermi , ktorý sa rozhodol založiť pobočku na území iného štátu, je povinný oznámiť NBS) je v rozpore s písmenom a) (...nemá zriadenú pobočku...), písmenom c) (...ak je zriadená...) a písmenom f) (...nemá zriadenú pobočku...) a nesúlad je aj v rámci niektorých navrhovaných písmen, napríklad písmeno c) ("predpokladanú adresu pobočky, ak je zriadená"- ak už je pobočka zriadená, tak už má adresu známu a nie predpokladanú). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 38 V odseku 8 uvádzacej vete odporúčame vypustiť slová "tieto údaje:" a na začiatku písmena b) a c) nahradiť slovo "či" slovami "údaje o tom, či". V písmene a) odporúčame zvážiť, či sa majú sprístupniť "interné účty" alebo len "čísla týchto účtov"; upozorňujeme, že podľa písmena e), kde sú uvedené "kľúčové osoby..., vrátane osôb" sa určite nebudú sprístupňovať "osoby"- odporúčame upresniť, ktoré "údaje o týchto osobách sa sprístupnia". Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 32 V § 71a ods. 3 odporúčame nahradiť slová "ad hoc" slovom "jednorazovo" a v odseku 6 slová "tohto paragrafu" nahradiť slovami "odsekov ...". Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 44 § 71l V odseku 1 treťom riadku odporúčame vypustiť čiarku za slovom "medzi", v odseku 4 vypustiť dvojbodku na konci uvádzacej vety a v odseku 6 nahradiť slová "stanoveným v predchádzajúcom odseku" slovami "ustanoveným v odseku 5" alebo "podľa odseku 5". Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 53 V § 73o ods. 1 odporúčame presunúť slová "pre nich" za slovo "získal" a v odseku 5 nahradiť slovo "stanovenými" slovom "ustanovených". Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 38 Odporúčame v čl. I bode 38 navrhovanom § 71h ods. 8 slová „Rade pre riešenie krízových situácií“ nahradiť slovami „rezolučnej rade“. Odôvodenie: Legislatívno-technická pripomienka. Príslušná legislatívna skratka je zavedená v § 71dg ods. 4 zákona o cenných papieroch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 58 Odporúčame v čl. I bode 58 navrhovanom § 73u ods. 5 slová „spôsobilá protistrana“ vo všetkých tvaroch nahradiť slovami „oprávnená protistrana“ v príslušnom tvare. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Pojem „oprávnená protistrana“ je používaný v celom zákone o cenných papieroch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 44 Odporúčame v čl. I bode 44 navrhovanom § 71l ods. 6 slová „právnické poplatky“ nahradiť iným v právnom poriadku ustáleným pojmom, napríklad slovami „trovy právneho zastúpenia“. Odôvodenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 63 V § 79c ods. 1 a 2 upozorňujeme na neurčité právne pojmy "dobrá povesť, primerané znalosti, dostatok času, primerané kolektívne znalosti". Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 15 Upozorňujeme, že ak mal predkladateľ v úmysle vypustiť formuláciu - jedna alebo viaceré investičné služby a jedna alebo viac investičných služieb, je potrebné vykonať úpravy aj v iných častiach zákona o cenných papieroch, ako je § 8a ods. 4 a § 79a ods. 2 zákona o cenných papieroch. Odôvodnenie: Legislatívno–technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Čl. I § 71a ods. 7 K Čl. I § 71a ods. 7 Žiadame definovať slovné spojenie „primerané posúdenie a preskúmanie vhodnosti klientov.“ Nakoľko klientom môže byť aj fyzická osoba, na ktorú sa primeraným spôsobom vzťahuje ochrana v zmysle zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., z predmetného ustanovenia nie je zrejmé akým spôsobom a v akom rozsahu môže obchodník s cennými papiermi spracúvať osobné údaje klienta. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak. Nakoľko ustanovenie § 71a ods. 7 a zároveň zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon č. 566/2001 Z. z.“) ako ani samotná smernica 2014/65/EÚ, ktorá je predmetom transpozície do slovenského právneho poriadku, nespĺňa základné náležitosti vyššie citovaného ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. v rozsahu, aby zákon č. 566/2001 Z. z. mohol byť v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. považovaný za právny základ na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb (preverovaných klientov), Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“) považuje za potrebné doplniť pripomienkované ustanovenie o zoznam resp. rozsah osobných údajov, ktoré majú byť predmetom spracúvania a taktiež o spôsob akým obchodník s cennými papiermi môže osobné údaje klienta spracúvať. Úrad v tejto súvislosti poukazuje na demonštratívny výpočet spracovateľských operácií v § 4 ods. 3 písm. a) zákon č. 122/2013 Z. z. Pokiaľ právna úprava minimálne so silou zákona vyššie uvedené náležitosti nebude upravovať, proces preskúmania vhodnosti klienta bude možno vykonať len s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. Úrad zároveň dáva do pozornosti, že pokiaľ bude prebiehať proces preskúmania vhodnosti klienta formou automatického spracúvania osobných údajov klienta, dotknutá osoba môže v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z. na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa (vo svetle aplikácie napadnutého ustanovenia by takýmto rozhodnutím mohlo byť rozhodnutie obchodníka s cennými papiermi o vhodnosti klienta podľa § 71a ods. 7) Zásadná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 27 Odporúčame v predkladanom materiáli doplniť vymedzenie pojmu „viazaný sprostredkovateľ“ (pojem je prevzatý z transponovanej smernice 2014/65/EÚ), alebo odkázať na vymedzenie „viazaného investičného agenta“ v zákone č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: V čl. I bode 27 navrhovanom § 62 ods. 1 písm. c) a f) je použitý pojem „viazaný sprostredkovateľ“, ktorý nie je v zákone o cenných papieroch vymedzený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 31 Odporúčame vzhľadom na čl. I bod 31 vymedzenie pojmu „príslušná osoba“ (§ 71 ods. 6) ponechať, ako je to v súčasne platnom znení alebo doplniť dôvodovú správu o zdôvodnenie vypustenia vymedzenia tohto pojmu. Odôvodnenie: Z predkladaného návrhu ani dôvodovej správy nie je zrejmé, prečo sa vymedzenie pojmu „príslušnej osoby“ (§ 71 ods. 6) zo zákona o cenných papieroch vypúšťa napriek tomu, že pojem zákon o cenných papieroch naďalej používa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. II bodom 13 a 24 Odporúčame vzhľadom k v čl. II bodoch 13 a 24 navrhovaným ustanoveniam, v ktorých je použitý pojem „tik“, vymedziť tento pojem, pretože ide o odborný pojem v zákone č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov doposiaľ nepoužitý a gramaticky viacvýznamový. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail