LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v bode 63. odporúčame doplniť znenie § 79g. V nadväznosti na túto pripomienku odporúčame preformulovať úvodnú vetu tohto novelizačného bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v bode 62., v § 79a ods. 2 odporúčame slová „§ 78, 78a, 78b, 104, 135, 135a a 144“ nahradiť slovami „§ 78, § 78a, § 78b, § 104, § 135, § 135a a § 144“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v bode 25. odporúčame, aby úvodná veta znela : „§ 61a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. VI V Čl. VI odporúčame preveriť správnosť použitia slov „ čl. I bodu 57 § 79j ods. 4“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v bode 71., v § 136 ods. 5 odporúčame za slovom „fyzickými“ doplniť slovo „osobami“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v bode 22., v § 56 ods. 4 odporúčame slová „písmenom h)“ nahradiť slovami „písmenom i)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I návrhu zákona 1. V novelizačnom bode 14 odporúčame opraviť nesprávne označenie písmen, t. j. druhýkrát uvedené písmeno „v“ nahradiť písmenom „y“. 2. Odporúčame preveriť správnosť znenia novelizačného bodu 22 z dôvodu, že § 56 ods. 4 už obsahuje písmeno h), a preto nie je možné ho doplniť, pravdepodobne má ísť o písmeno i). 3. V novelizačnom bode 25 odporúčame slová „§ 61 sa dopĺňa“ nahradiť slovami „§ 61a sa dopĺňa“ vzhľadom na to, že návrh zákona neobsahuje § 61. Súčasne odporúčame novelizačný bod 25 presunúť za bod 26 z dôvodu, aby sa najskôr novelizoval § 61 ods. 5 a až potom sa § 61 dopĺňal o odsek 7. 4. V novelizačnom bode 47 odporúčame zosúladiť navrhovaný text z dôvodu, že v uvádzacej vete sa navrhuje zmeniť znenie § 73d odsekov 1 až 4, ale v poslednej vete je uvedené, že „Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 13“. 5. V novelizačnom bode 51 odporúčame v bode 5 slová „v bodoch 1 až 4“ nahradiť slovami „v prvom až štvrtom bode“. 6. V novelizačnom bode 62 odporúčame slová „ § 78, 78a, 78b, 104, 135, 135a a 144“ nahradiť slovami „§ 78, § 78a,§ 78b, § 104, § 135, § 135a a 144“. 7. V novelizačnom bode 68 odporúčame vypustiť dvakrát uvedené slovo „písmená“. 8. V novelizačnom bode 85 odporúčame preveriť správnosť navrhovaného textu. Podľa nášho názoru navrhovaná zmena textu sa má týkať § 166 a nie § 156. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu Materiál odporúčame upraviť po gramatickej stránke. Napríklad v čl. I v novelizačnom bode 10 odporúčame za slovami „§ 5 ods. 1“ vypustiť z dôvodu nadbytočnosti čiarku, v čl. I v novelizačnom bode 44 § 71m v ods. 10 odporúčame slová „je povinný zabezpečí“ nahradiť slovami „je povinný zabezpečiť“, v novelizačnom bode 71 § 136 v ods. 6 za odkazom č. 7 doplniť chýbajúcu okrúhlu zátvorku, v čl. II v poznámke pod čiarou k odkazu 16ab) vypustiť na konci vety bodku za slovom „Z. z.“, v prílohe č. 3 analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v bode 3.3.2 za slovom „adekvátne“ odporúčame vložiť chýbajúcu predložku „v“, v doložke zlučiteľnosti v bode 4 písm. b) odporúčame za slovom „vlády“ vložiť slovo „Slovenskej republiky“ atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. V návrhu zákona 1. Na koniec úvodnej vety odporúčame doplniť ďalšiu novelizáciu zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, a to zákon č. 292/2016, ktorý nadobudol účinnosť 1. decembra 2016. 2. V novelizačnom bode 2 odporúčame slová „ V § 9, 16,17,40, 160,161“ nahradiť slovami „V § 6, § 16, § 17, § 40, § 160, § 161“. 3. V novelizačnom bode 10 odporúčame preveriť správnosť navrhovanej novelizácie § 26d ods. 2, keďže uvedený paragraf neobsahuje písmeno d). 4. V novelizačnom bode 23 odporúčame preveriť správnosť navrhovanej novelizácie § 161, keďže uvedený paragraf neobsahuje písmeno a) ani slová ktoré sa majú novelizovať. 5. V novelizačnom bode 26 odporúčame z dôvodu nadbytočnosti vypustiť označenie bodu „1“. 6. V novelizačnom bode 3 odporúčame slová „podľa ods. 2 písm. c)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. c)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I odporúčame uviesť všetky zmeny a doplnenia pôvodného právneho predpisu v súlade s bodom 27.1. Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ Legislatívne pravidlá“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. IV návrhu zákona Odporúčame vymeniť poradie novelizačných bodov 1 a 2, t. j. najskôr novelizovať § 33 a až potom § 37. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v bode 10. odporúčame vypustiť čiarku v slovách „§ 5 ods. 1, písm. e)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v bode 14., v § 8 odporúčame písmeno „v“ nasledujúce za písmenom „x“ nahradiť písmenom „y“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v bode 44., v § 77m ods. 14 odporúčame upraviť znenie druhej vety, resp. preformulovať slová „udalostí typu čo by sa stalo, keby, napríklad“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v bode 85., odporúčame slová „V § 156 ods. 2 písm. e)“ nahradiť slovami „V § 166 ods. 2 písm. e).“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 13 1. V odseku 12 odporúčame presunúť čiarku medzi slovami "iba" a "ak" pred slovo "iba". Odporúčame prehodnotiť, či súčasťou vymedzenia tohto základného pojmu majú byť aj druhá až štvrtá veta, ale najmä štvrtá veta. Okrem iného poukazujeme na istý nesúlad medzi znením prvej a štvrtej vety. Zatiaľ čo prvá veta určuje 4 charakteristické znaky obchodníka s cennými papiermi (1. organizovane, 2. často, 3. systematicky, 4. významne) v štvrtej vete sa uvádzajú len dva z týchto znakov. 2. V odseku 15 odporúčame vypustiť čiarku za odkazom 18b. V tomto odseku poukazujeme na skutočnosť, že jeden zo základných pojmov sa vymedzuje odkazom na "vymedzenie v osobitnom predpise". Problematickosť takéhoto pojmu zvyšuje ešte skutočnosť, že v tomto prípade nejde o vymedzenie "pojmu na účely tohto zákona", ale o vymedzenie "pojmu pre celý právny poriadok". Odporúčame preto prehodnotiť vhodnosť takéhoto riešenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 30 a 31 V súvislosti so zmenami ustanovenia § 71 zákona v týchto bodoch, odporúčame zvážiť aj zmenu nadpisu § 71 a upozorňujeme na nevyhnutnosť zmien aj v odsekoch 8 až 10 a 11 (po prečíslovaní odseky 4 až 6 a 8). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 17 Nie je zrejmé opodstatnenie novelizačného bodu 17 v čl. I. Upozorňujeme, že pojem „vrcholový manažment“ je vymedzený v čl. I bode 14 navrhovanom § 8 písm. w). Zároveň upozorňujeme, že v čl. I bode 17 navrhované znenie § 55 ods. 2 písm. d) je identické so znením súčasne platného § 55 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail