LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. V. § 135 ods. 3: Slová: „50% hodnoty majetku“ navrhujeme nahradiť slovami: „80% hodnoty majetku“ Odôvodnenie: Navrhujeme navýšiť limit celkovej sumy všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností realitným spoločnostiam z 50% na 80% hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností. Táto zmena súvisí so zmenou limitu podľa § 135 ods. 2 ZKI, kde sa nedávnou novelou ZKI zvýšil limit všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti z 50% na 80% hodnoty všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti. Nevidíme dôvod na súčasné nastavenie limitu pre daný pôžičkový vzťah. Realitná spoločnosť sa môže financovať zo zdrojov poskytnutých akcionárom vo forme pôžičky, ktorá musí byť v zmysle zákona o kolektívnom investovaní zabezpečená. Navýšenie tohto limitu umožňuje správcovskej spoločnosti lepšie pracovať s kapitálovou štruktúrou realitnej spoločnosti a tým poskytovať podielnikom, čo najvýhodnejšie riešenia. Výhoda tejto zmeny je aj pri odpredaji realitnej spoločnosti do, resp. z majetku fondu, nakoľko protistrany týchto obchodov, napr. developeri, alebo inštitucionálni investori takéto limity nemajú a pracujú pri posudzovaní a ohodnocovaní týchto investícii s inými vstupmi svojich modelov. Týmto návrhom dochádza k optimalizácií kapitálovej štruktúry a využívaním limitu v súčasnosti, ako ani jeho navrhovaným navýšením, nedochádza k pákovému efektu (teda externému financovaniu), nakoľko sa jedná o úverový vzťah verejného špeciálneho fondu nehnuteľností a realitnej spoločnosti, ktoré sú majetkovo prepojené a v oboch prípadoch ide o financovanie z majetku fondu (vkladov podielnikov). Limit týkajúci sa externého financovania (peniaze nepochádzajúce z majetku fondu t.j. vkladov podielnikov) pri ktorom dochádza k pákovému efektu je zakotvený v § 135 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní a ostáva nezmenený. Navýšením limitu v zmysle § 135 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní sa naopak môže zúžiť potreba využívať externé financovanie, kde vzniká pákový efekt. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. V. § 4 ods. 5 Za slovné spojenie na začiatku vety „Zahraničný subjekt kolektívneho investovania“ navrhujeme vložiť „,ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti sa na účely osobitného predpisu 97) považujú za podielové listy“ Pričom znenie poznámky č 97 navrhujeme nasledovne: „97) Zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Zákon o dani z príjmov nereflektuje súčasné znenie zákona o kolektívnom investovaní a vytvára právnu neistotu. Návrhom sa odstraňuje nejednotný proces zdaňovania fondov. Navyše zdaňovanie zahraničných subjektov kolektívneho investovania je nejasné vzhľadom na rozdiely medzi slovenskou a zahraničnou právnou úpravou (ohľadom foriem subjektov kolektívneho investovania). Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. V. Prílohe č. 3 bod 12. Údaje o zásadách odmeňovania (Správa o hospodárení správ. spol. s majetkom vo fonde) Navrhujeme vypustiť bod 12. V prípade, že to nebude možné, navrhujeme aspoň možnosť zovšeobecniť požadované údaje pod písm. a) a c) a informácie podľa písm. d) a e) agregovaním údajov z výročnej správy a účtovnej uzávierky. Odôvodnenie: Pri porovnávaní týchto údajov môže dôjsť k nesprávnej interpretácii, pretože správcovské spoločnosti používajú rôzne spôsoby výpočtu odmien. Informácie sa vzťahujú k správcovským spoločnostiam, nie k majetku fondu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v bode 75., odporúčame slová „V § 144 ods. 2 až 5“ nahradiť slovami „V § 144 ods. 4 a 5“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. V V Čl. V, v bode 2. odporúčame slová „V § 9, 16, 17, 40, 160, 161“ nahradiť slovami „V § 9, §16, §17, § 40, §160, §161“ v súlade s bodom 55. Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II V Čl. II, v poznámke pod čiarou k odkazu 65a) odporúčame doplniť názov zákona, na ktorý sa odkazuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II V Čl. II, v bode 7., v § 4 ods. 4 odporúčame preveriť správnosť označenia doplneného písmena „k“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II V Čl. II, v bode 36. odporúčame za slovom „prvá“ vložiť slovo „veta“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 33 Odporúčame vypustiť slová "a § 71l ods. 2" ako nadbytočné, keďže v bode 44 sa uvádza nové znenie § 71l. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov V Doložke vybraných vplyvov odporúčame v názve materiálu vypustiť slová „(transpozícia smernice 2014/65/EÚ - MiFID II)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ŠP (Štátna pokladnica) LP.2017.4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566.2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 22 Odporúčame slová „písmenom h)“ nahradiť slovami „písmenom i)“. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) LP.2017.4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566.2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 47 Odporúčame vypustiť vetu: "Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 13.", keďže v § 73d sa nevkladajú ani nevypúšťajú žiadne odseky. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodom 25 a 26 Odporúčame vymeniť poradie bodov 25 a 26 a v novom bode 26 slová "§ 61" nahradiť slovami "§ 61a", keďže v zákone sa § 61 nenachádza. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov V Doložke vybraných vplyvov, v bode 9. odporúčame vyznačiť vplyvy navrhovaného materiálu na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Doložku vybraných vplyvov odporúčame neoznačovať ako „ Príloha č. 1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. II návrhu zákona 1. V poznámke pod čiarou k odkazu 11d odporúčame slová „Článok 2“ nahradiť slovami „Čl. 2“. 2. Odporúčame preveriť správnosť dopĺňaného písmena v novelizačnom bode 7, keďže § 4 ods. 4 obsahuje písmená a) až g), takže doplnenie nového písmena by sa pravdepodobne malo týkať písmena h). 3. V poznámke pod čiarou k odkazom č. 62, 65b, 66b ,66c a 68a odporúčame slovo „Článok“ nahradiť slovom „ČL.“. 4. V poznámke pod čiarou k odkazom 64 odporúčame pred uvedením jednotlivých paragrafov doplniť chýbajúci znak paragrafu. 5. V poznámke pod čiarou k odkazu 65a odporúčame doplniť chýbajúce číslo a názov zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v poznámke pod čiarou k odkazu 110jc) odporúčame za slovom „ č. 414/2012 Z. z.“ vložiť slová „o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Zároveň odporúčame vypustiť slová „v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. V V Čl. V odporúčame uviesť všetky zmeny a doplnenia pôvodného právneho predpisu v súlade s bodom 27.1. Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail