LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 34 ods. 1 Navrhujeme nové znenie § 34 ods. 1.: „(1) Emitent cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu najneskôr k poslednému dňu účtovného obdobia, je povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť ročnú finančnú správu a zabezpečiť, aby bola správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 39 ods. 5 V § 29 ods. 4 odporúčame vypustiť poslednú vetu za bodkočiarkou (ex offo konanie burzy pri prijímaní finančných nástrojov na trhy) nakoľko nejde o úpravu vyplývajúcu z európskej legislatívy a vzhľadom na právne dôsledky, ktoré má prijatie cenného papiera na trhy pre emitenta je takéto ustanovenie v praxi neaplikovateľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 38a Navrhujeme nerozširovať zaužívanú právnu terminológiu a zosúladiť/zjednotiť pojmy „dočasne zastaviť“ a „obmedziť“ obchodovanie v súčasnosti už so zadefinovaným a používaným pojmom „pozastaviť obchodovanie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 26 ods. 8 § 26 ods. 8 sa vypúšťa. Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 44 návrhu - § 71m ods. 17 Navrhujeme nahradiť text „informácie o vhodných kanáloch distribúcie“ textom „informácie o preferovaných spôsoboch distribúcie“ alebo „informácie o preferovaných kanáloch distribúcie“. Odôvodnenie: Dôvodom je potreba zabezpečiť právnu istotu pre distribútorov, pokiaľ ide o spôsob distribúcie. Okrem toho, v prípade, ak by tvorca produktu (obzvlášť, ak pôjde o veľkých významných tvorcov) mal záväzne určovať spôsob predaja produktu distribútorom, išlo by o potenciálne riziko obmedzovania súťaže a zároveň právnu neistotu distribútorov, ktorí predávajú svoje produkty prostredníctvom modelu appropriateness. Alternatívne navrhujeme, aby bolo v texte inak vyjadrené, že vhodný kanál je len nezáväzné odporúčanie pre distribútora, prípadne aby bolo toto chápanie informácie potvrdené v dôvodovej správe. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) § 73u ods. 1 V § 73u ods. 1 – pri oprávnených protistranách je povinnosť poskytnúť im informácie ako iným klientom (Čl. 30 bod 1 smernice), čo podľa nášho názoru v návrhu zákona chýba. V zmysle Čl. 50 bod 1 DDR1 je možné sa dohodnúť s oprávnenou protistranou, že nebude nutné im poskytovať ex-ante cost transparency, s jednou výnimkou (ak ide o finančný nástroj, ktorý obsahuje vnorený derivát a táto oprávnená protistrana plánuje tento finančný nástroj ponúkať svojim klientom). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Všeobecná pripomienka Odporúčame zosúladiť terminológiu v návrhu zákona. Napr. v § 71m (bod 44 návrhu) k product governance je najskôr použitý výraz „vytváranie finančných nástrojov“ a o pár riadkov ďalej „konštrukcia finančného nástroja“. V anglickom znení je použitý výraz „manufacturing“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 1 Pre spresnenie slová "("centrálny depozitár")" odporúčame nahradiť v novelizačnej inštrukcii slovami "(ďalej len "centrálny depozitár")", tak ako sa nachádzajú v doterajšom predpise. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 57 návrhu - § 73p ods. 7 V § 73p ods. 7 (bod 57 návrhu) by podľa nášho názoru text „zverejniť zhrnutie piatich najlepších miest obchodovania“ mal byť nahradený textom „zverejniť zhrnutie piatich najlepších miest výkonu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Čl. VI návrhu zákona - účinnosť zákona Pravdepodobne ide nepresnosť pri formulovaní, pretože z návrhu nie je jasné, pre ktorý bod platí neskoršia účinnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 52 návrhu - § 73h V § 73h (v bode 52 návrhu) by sa mal nový vkladaný odsek označiť ako odsek 3, nie 2. Na pôvodný odsek 2 sa totiž odkazuje v bode 5 (v novom aj pôvodnom) v § 73h odseku 1 písmeno a). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 53 návrhu - § 73o ods. 1 V § 73o ods. 1 (bod 53 návrhu) – ohľadom best execution podľa nášho názoru nedošlo k prevzatiu výrazu „all sufficient steps“ do návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 47 návrhu - nový odsek 4 v § 73d V novom odseku 4 v § 73d (v bode 47 návrhu) by bolo potrebné upraviť formuláciu „správa portfólia“ na „riadenie portfólia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 51 návrhu - § 73h ods. 1 písm. a) V § 73h odseku 1 písmeno a) (v bode 51 návrhu) považujeme za potrebné vysvetliť rozdiel medzi bodmi 5 a 7. Prípadne by podľa nášho názoru mal byť vypustený bod 7 „iných nekomplexných finančných nástrojov“ (bod 5 by mal pritom zostať). Nekomplexný finančný nástroj je však zároveň definovaný v Čl. 57 DDR1. Ak by sa tvorca legislatívy rozhodol brať do úvahy aj DDR1, je otázne, či úpravu § 73h ods. 2 nevypustiť úplne a odvolať sa na DDR1 a teda vypustiť bod 5 a ponechať 7 (ktorý by sa stal bodom 6). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 47 návrhu - nové odseky 2, 3 a 4 v § 73d Nové odseky 2, 3 a 4 v § 73d (v bode 47 návrhu) by s ohľadom na existujúcu štruktúru tohto zákona bolo podľa nášho názoru vhodnejšie presunúť a zaradiť do § 73f, ktorý upravuje špecifické podmienky poskytovania investičného poradenstva a riadenia portfólia. Ak by k tomuto presunu nedošlo, tak by bolo potrebné správne uviesť, že doterajšie odseky 2 až 11 v § 73d sa označujú ako odseky 5 až 14, nie 4 až 13. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 44 návrhu - § 71l v novom odseku 4 V § 71l v novom odseku 4 (v bode 44 návrhu) sú podľa nášho názoru nesprávne uvedené dve negácie, ktoré nesprávnym spôsobom menia význam tohto ustanovenia. To znamená, že buď je potrebné preformulovať spojenie „sa nepovažuje“ na „sa považuje“, alebo je potrebné vypustiť spojenie „okrem prípadov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 49 návrhu - § 73f V návrhu novely podľa nášho názoru absentuje implementácia ustanovenia ohľadom suitability statement (Čl. 25 bod 6 smernice MiFID II) vrátane ex-post cost transparency. Podľa nášho názoru by to bolo vhodné zaradiť do § 73f (bod 49 návrhu) k investičnému poradenstvu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 44 návrhu - § 71l V nadväznosti na novú úpravu ohľadom tzv. stimulov (inducements) uvedenú v § 71l (v bode 44 návrhu) by podľa nášho názoru mala byť vypustená pôvodná úprava uvedená v súčasnom znení § 73b odsekov 2 a 3 tohto zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 53 návrhu - § 73o nový odsek 6 V § 73o v novom odseku 6 (v bode 53 návrhu) by podľa nášho názoru bolo potrebné upraviť formuláciu „v mene klienta“ na „na účet klienta“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 44 návrhu - § 71l v novom odseku 5 V § 71l v novom odseku 5 (v bode 44 návrhu) je nesprávne uvedený odkaz na odsek 5, kde by mal byť odkaz na odsek 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail