LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 38 Navrhujeme do § 38 ZoB doplniť nový odsek 12, ktorý znie: „(12) Vylúčenie finančného nástroja z príslušného trhu má za následok skončenie obchodovania s daným finančným papierom na príslušnom trhu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 3 ods. 3 písm. t) Návrh definície v návrhu ZoB nie je totožný so znením uvedeným v tabuľke zhody, pričom za vhodnejšiu považujeme definíciu uvedenú v tabuľke zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) čl. I V čl. I sa za nový novelizačný bod 65. vkladá nový novelizačný bod 66., ktorý znie: „66. V § 134 ods. 3 v písmene k) sa za slovo „previerok“ vkladajú slová „a zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti“.“. Túto pripomienku považuje Národný bezpečnostný úrad za zásadnú. Doterajšie novelizačné body 65. až 86. sa označujú ako body 67. až 88. Odôvodnenie k pripomienke č. 1 a 2: Národný bezpečnostný úrad s účinnosťou zákona č. 195/2014 Z. z. vykonáva okrem bezpečnostných previerok fyzických osôb a právnických osôb aj zhromažďovanie podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti (§ 69a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na skutočnosť, že táto činnosť v zákone č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je výslovne označená ako bezpečnostná previerka, je potrebné na účely zabezpečenia právnej istoty doplniť ustanovenia zákona o cenných papieroch tak, aby bolo možné poskytnúť údaje chránené podľa tohto zákona Národnému bezpečnostnému úradu aj na účel zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) čl. I V čl. I sa za novelizačný bod 64. vkladá nový novelizačný bod 65., ktoré znie: „65. V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie: „o) Národnému bezpečnostnému úradu na účely zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti.97a)“.“. Túto pripomienku považuje Národný bezpečnostný úrad za zásadnú. Odôvodnenie k pripomienke č. 1 a 2: Národný bezpečnostný úrad s účinnosťou zákona č. 195/2014 Z. z. vykonáva okrem bezpečnostných previerok fyzických osôb a právnických osôb aj zhromažďovanie podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti (§ 69a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na skutočnosť, že táto činnosť v zákone č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je výslovne označená ako bezpečnostná previerka, je potrebné na účely zabezpečenia právnej istoty doplniť ustanovenia zákona o cenných papieroch tak, aby bolo možné poskytnúť údaje chránené podľa tohto zákona Národnému bezpečnostnému úradu aj na účel zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, bod 44, § 71m, ods. 16 písm. c) V súvislosti s ustanovením čl. 24 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ v platnom znení požadujúcim, aby klient vedel pochopiť celkové náklady, žiadame v navrhovanom ustanovení čl. I, bod 44, § 71m, ods. 16 písm. c) za slovo „alebo“ vložiť slovo „nie“. Uvedená zmena je nevyhnutná pre náležitú transpozíciu ustanovenia smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V celom návrhu zákona navrhujeme zjednodušiť používanie pojmu Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („Európsky orgán dohľadu“) buď jeho zadefinovaním pri prvom použití a ďalej používaním len legislatívnej skratky alebo jeho zadefinovaním priamo v definíciách na začiatku obidvoch zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 62 Zo znenia bodu 62 odporúčame vypustiť slová "§ 78, 78a, 78b,", keďže sa tieto paragrafy novelizačným bodom 61 zo zákona vypúšťajú. Odôvodnenie? Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. V bod 10 § 26d odporúčame nahradiť iným, správnym paragrafom, keďže § 26d ods. 2 neobsahuje písmeno d), ktoré sa má vypustiť. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona Navrhujeme doplniť nezapracované definície pojmov v zmysle čl. 4 ods.1 body 47 až 50 a body 58 až 59 smernice MiFID II do znenia príslušných návrhov zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. IV Odporúčame vymeniť poradie novelizačných bodov 1 a 2. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. II bod 7 Odporúčame slová "písmenom k)" nahradiť slovami "písmenom h)". Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V celkom ZoCPaIS a ZoB navrhujeme vymedzenie používania pojmu certifikát, z dôvodu rôznych definícií, nakoľko nariadenie MiFIR upravuje definíciu certifikátov v čl. 2 ods. 1 bod 27 nasledovne „certifikáty“ sú cenné papiere, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu a ktoré sú v prípade splatenia investície emitentom nadriadené vo vzťahu k akciám, ale podriadené vo vzťahu k nezabezpečeným dlhopisovým nástrojom a iným podobným nástrojom; pričom ZoCPaIS upravuje investičný certifikát odlišne : §4a Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo na vyrovnanie a) prostredníctvom nadobudnutia finančných nástrojov alebo zlata, ktoré sú podkladovým aktívom investičného certifikátu, b) v hotovosti, c) kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b) Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 39 § 39 znie: „Emitent akcií prijatých na regulovaný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciami bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcií na príslušný trh burzy, môže rozhodnúť o tom, že akcie prestanú byť obchodované na burze len za podmienok a postupom podľa osobitného zákona; 57) to neplatí, ak sa skončenie obchodovania s týmito akciami netýka všetkých búrz, zahraničných búrz alebo zahraničných regulovaných trhov, na ktorých sa s týmito akciami obchoduje.“ Navrhujeme v texte uvádzať akcie (v súlade s ostatnými ustanoveniami ZoB) v množnom čísle nakoľko na burze sú prijímané akcie, resp. emisia akcií. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V nadväznosti na ustanovenia zákona ZoCPaIS a ZoB navrhujeme zosúladiť používanie pojmov „finančný nástroj/finančné nástroje“ a „cenný papier/cenné papiere“ (MiFID II používa pojem finančný nástroj). Pri ustanoveniach, ktoré upravujú povinnosti/náležitosti vzťahujúce sa len na špecifický finančný nástroj navrhujeme priamo špecifikovať o aký nástroj ide (napr. ustanovenia ohľadom akcií, príp. dlhopisov). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V celom ZoB navrhujeme zosúladiť používanie pojmov „burza“, resp. „organizátor regulovaného trhu“. Uvedenú zmenu by sme navrhovali upraviť prostredníctvom § 1 ods. 1 (namiesto pojmu burza uvádzať organizátora regulovaného trhu, príp. organizátor trhu), a následne pri definíciách v § 3 vymedziť, že pre účely ZoB sa organizátorom regulovaného trhu rozumie burza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 75 Odporúčame slová "2 až 5" nahradiť slovami "4 a 5". Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V celom ZoB navrhujeme zosúladiť používanie pojmov „ukončenie obchodovania“, resp. „skončenie obchodovania“ a odporúčame používať pojem skončenie obchodovania, a to aj vo všetkých súvisiacich právnych predpisoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. IV Navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Vzhľadom na aktuálne platné európske právne predpisy - smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (ďalej len „smernica IDD“) s povinnosťou transpozície do 23. 2. 2018 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 24. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (ďalej len „nariadenie PRIIP“) s priamou účinnosťou v členských štátoch od 1. 1. 2018 máme zato, že ide o nadbytočný medzistupeň v legislatívnom procese. V súčasnosti platnú smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES o sprostredkovaní poistenia, ktorá je transponovaná v zákone č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoFSaFP“) nahrádza smernica IDD. Keďže termín povinnej transpozície je 23. 2. 2018 začalo už MF SR legislatívny proces k novele ZoFSaFP (zverejnenie predbežnej informácie na portáli Slov-Lex v októbri 2016). Účinnosť zákona o cenných papieroch sa navrhuje k 3. 1. 2018. Vzhľadom na uvedené je preto vloženie definície investičného produktu založeného na poistení do novely ZoFSaFP v rámci tohto legislatívneho procesu zbytočné. Zároveň poukazujeme nato, že z predloženého návrhu novely nie je zrejme či a ako sa predkladateľ vysporiadal (nie je možné vyčítať ani z priloženej tabuľky zhody str. 126) s ostatnými ustanoveniami transponovanej smernice (čl. 2 a KAPITOLA IIIA Ďalšie požiadavky na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení – touto kapitolou sa stanovujú ďalšie požiadavky poisťovniam, ktoré vykonávajú činnosti sprostredkovania poistenia a priamy predaj v súvislosti s predajom investičných produktov založených na poistení). Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 35 ods. 1 Navrhujeme nové znenie § 35 ods. 1.: „(1) Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, je povinný najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť polročnú finančnú správu za prvých šesť mesiacov účtovného obdobia a zabezpečiť, aby bola správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.“ Navrhujeme naviazať plnenie informačnej povinnosti (§ 34 ods.1 a 35 ods.1) emitenta v prípade ročnej a polročnej správy na okamih prijatia jeho cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, t.j. aby mu povinnosť vznikla za to obdobie, na ktoré sa zákonná informačná povinnosť vzťahuje a nie za obdobie, za ktoré mu plynie len lehota na zverejnenie informačnej povinnosti. Takáto úprava odstráni nejasnosti pri posudzovaní, či informačná povinnosť bola splnená v zákonnej lehote. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. I § 79d Navrhujeme do návrhu ZoCPaIS doplniť prechodné ustanovenie vzťahujúce sa k § 79d), ktorým by bola zabezpečená možnosť pre záujemcu o poskytovanie služieb vykazovania požiadať o licenciu na výkon tejto činnosti po vstúpení novely ZoCPaIS do platnosti (vyhlásením – t.j. publikovaním v zbierke zákonov) a umožniť poskytovateľovi služieb vykazovania údajov poskytovať služby vykazovania údajov následne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona (za predpokladu, že mu bude udelená licencia). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail