LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I body 51 a 52 V bode 51 odporúčame na konci bodu 7 nahradiť bodku čiarkou a v bode 52 vložiť pred odkaz 58hca čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 67 Za slovo "odseku 1" a na konci vkladaných slov odporúčame vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 85 Upozorňujeme, že nahrádzané slová nie sú v § 156 ods. 2 písm. e) uvedené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 75 Slová "ods. 2 až 5" odporúčame nahradiť slovami "ods. 4 a 5". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 7 Písmeno k) odporúčame nahradiť písmenom h). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 59 V odseku 8 odporúčame doplniť, že minimálny rozsah záznamov môže NBS rozšíriť opatrením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 63 § 79e V odseku 2 odporúčame vložiť čiarku za slovo "údajov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 71 V odseku 6 odporúčame vložiť za odkazom 7 vložiť zátvorku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 79 Slová "§ 46 ods. 1" odporúčame nahradiť slovami "§ 146 ods. 1". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 16 Upozorňujeme na neurčitý právny pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Celý vlastný materiál Upozorňujeme, že v poznámkach pod čiarou k niektorým odkazom sa uvádzajú právne akty EÚ, ktoré doposiaľ neboli publikované v úradnom vestníku EÚ (napr. čl. I bod 11, čl. I bod 13, čl. I bod 18). V ďalšom legislatívnom procese odporúčame pri každom právnom akte EÚ uvedenom v poznámke pod čiarou doplniť číslo publikácie v úradnom vestníku EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Celý vlastný materiál Pri odkazoch na poznámky pod čiarou, ktoré sú uvedené pred interpunkčnými znamienkami, ich odporúčame umiestniť za interpunkčné znamienka (napríklad čl. I bod 63 v § 79j ods. 2 písm. j), čl. II bod 9, čl. II bod 38 v § 52 ods. 6). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 7 Za odkazom 17a odporúčame doplniť úvodzovky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 10 Za slovami "ods. 1" odporúčame vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 16 Slová "vkladajú slová" odporúčame nahradiť slovami "vkladá čiarka a slová". Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 22 Písmeno h) odporúčame nahradiť písmenom i). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 33 V súvislosti s novelizačným bodom 33 odporúčame prečíslovať zostávajúce odseky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 25 Upozorňujeme, že § 61 je od 1.1.2010 zrušený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 40 V predposlednom riadku odseku 4 odporúčame nahradiť slová "by sa okrem iného mali zohľadňovať okrem iného" napríklad slovami "sa okrem iného zohľadnia". Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.1.2017 Detail