LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 73 V písmene e) druhom bode odporúčame nahradiť slovo "urči" slovom "určiť". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 61 Slová "§ 78, § 78a a § 78b" odporúčame nahradiť slovami"§ 78 až 78b". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 80 Upozorňujeme, že odsek 27 v § 144 má iba dve vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 56 Slovo "pokiaľ" odporúčame nahradiť slovom "ak". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 44, čl. III bod 2 Názov právneho aktu EÚ odporúčame upraviť v súlade s bodom 62.6. v prílohe č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Táto pripomienka platí aj pre čl. III bod 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 8 V odseku 15 písm. a) upozorňujeme na bod 14 v prílohe č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR- text v rámci písmena nemožno rozdeliť bodkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 38 V § 53 ods. 4 prvý riadok odporúčame nahradiť slovo "povinná" slovom "povinný" a v odseku 5 a § 54 ods. 2 slovo "organizujúci" slovom "organizujúca". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 12 Slová "a podliehali" odporúčame nahradiť napríklad slovami "a opatrenia, ktoré by podliehali" a za slovo "obchodovania" na konci vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. V bod 10 Tento novelizačný bod odporúčame upraviť takto: "V § 26d ods. 2 sa vypúšťa slovo "d),".". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. VI Upozorňujeme, že § 79j ods. 4 nie je uvedený v novelizačnom bode 57 čl. I, ale v bode 63 čl. I. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. V bod 16 Slovo "schválených" odporúčame nahradiť slovom "schválenú". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 38 V § 52 ods. 4 odporúčame logicky odčleniť slová "tým nie sú dotknuté ustanovenia § 54" od ostatného textu a slová "systematického internalizátora" uviesť do správneho gramatického tvaru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. V V úvodnej vete odporúčame doplniť novelu- zákon č. 292/2016 Z. z. a bod 3 presunúť pred bod 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 43 V odseku 4 písm. b) odporúčame nahradiť slovo "odsek" slovom "ods.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. V bod 25 Na konci bodu 3.1 odporúčame nahradiť bodku čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. V bod 11 Pred číslo "121" odporúčame vložiť symbol paragrafu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. IV bod 2 Bod 2 je potrebné presunúť pred bod 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 40 Slovo "alebo" odporúčame nahradiť čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 47 1. Bod 47 odporúčame rozčleniť na 2 body. V prvom sa upraví znenie § 73d ods. 1 a v druhom sa za odsek 1 vložia nové odseky a doterajšie odseky sa prečíslujú. 2. V odseku 2 odporúčame na konci uvádzacej vety doplniť slová " tom, či" a v písmene a) až c) vypustiť slová "o tom, či". 3. Doterajšie odseky 2 až 11 treba prečíslovať na odseky 5 až 14. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 44 § 71n 1. V odseku 5 odporúčame nahradiť slová "príslušná finančný" slovami "príslušný finančný". 2. V odseku 7 odporúčame nahradiť slová "sa ubezpečiť" slovami "ubezpečiť sa". 3. V odseku 11 odporúčame nahradiť slovo "jer" slovom "je". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail