LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 61 – slová „§78,§78a a §78b“ odporúčame nahradiť slovami „§78,§78a a 78b“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 68 – slová „a) alebo b)“ odporúčame nahradiť slovami „a) alebo písmena b)“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 14 – odporúčame uvádzať správne poradie písmen ( za písmenom x) nasleduje písmeno y) ). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 26 – odporúčame ho umiestniť pred bod 25 materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. VI Odporúčame preveriť správnosť označenia bodu 57 čl. I, ktorý má nadobudnúť účinnosť 3. septembra 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 78 Nakoľko sa vypúšťa ustanovenie, v ktorom je upravené vykonávanie činnosti bez povolenia, za čo môže byť uložená sankcia a súčasne Národná banka Slovenska túto skutočnosť oznamuje orgánu činnému v trestnom konaní, nejde o „legislatívno-technickú zmenu – spresnenie textu“ ako sa uvádza v osobitnej časti dôvodovej správy, ale o závažnú legislatívnu zmenu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Celý materiál Odporúčame špecifikovať skratky „CTP“ , „APA“ a „ARM“ a zaviesť pre tieto pojmy legislatívne skratky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 32 § 71a ods. 8 Odporúčame slovo „požiadavky“ nahradiť slovom „ustanovenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 43 § 71k ods. 7 Odporúčame slová „na základe“ nahradiť slovom „podľa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 45 Odporúčame slovo „konať“ nahradiť slovom „postupovať“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 25 Paragraf 61 v zákone neexistuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 47 § 73d ods. 2 Odporúčame ustanovenie formulovať nasledovne: „Ak je poskytované investičné poradenstvo, obchodník s cennými papiermi musí včas pred poskytnutím investičného poradenstva informovať klienta o tom, či a) sa poradenstvo poskytuje na nezávislom základe alebo nie, b) je poradenstvo založené na širokej alebo užšej analýze rôznych druhov finančných nástrojov a najmä či škála finančných nástrojov je obmedzená na finančné nástroje emitované alebo poskytované osobami, ktoré majú úzke väzby s daným obchodníkom s cennými papiermi alebo iné právne či hospodárske vzťahy, ako napríklad zmluvný vzťah, ktoré sú také úzke, že by potenciálne mohli ovplyvniť nezávislosť poskytovaného poradenstva, c) obchodník s cennými papiermi poskytne klientovi pravidelné posúdenie vhodnosti finančných nástrojov odporúčaných danému klientom.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.1.2017 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému návrhu zákona bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 63 § 79d 1. V odseku 3 odporúčame nahradiť slová "pre poskytovanie" slovami "na poskytovanie". V písmene c) je uvedený nesprávny vnútorný odkaz na odsek 4. 2. V odseku 7 odporúčame vložiť pred slovo "rozumie" slovo "sa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 86 Názov právneho aktu EÚ odporúčame upraviť v súlade s bodom 62.6. v prílohe č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 70 V poznámke pod čiarou k odkazu 110jc odporúčame vypustiť slová "v znení neskorších predpisov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 63 § 79i V odseku 5 písm. a) odporúčame bodku na konci písmena nahradiť čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 49 V odseku 2 sa uvádzajú nesprávne vnútorné odkazy na odsek 2 písm. c) a b). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2017 Detail