LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II V čl. II návrhu slovo „článku“ nahradiť skratkou „čl.“. Odôvodnenie: Bod 64.1. prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
SKU (Slovenská komora učiteľov) Čl. I bodu 1 Zásadná pripomienka SKU k Čl. I bodu 1: Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Odôvodnenie: SKU vo svojom stanovisku z 30. marca 2017 doručenom o.i. aj MŠVVaŠ zdôrazňuje nevyhnutnosť zníženia rozsahu priamej výchovnej činnosti vychovávateľov v ŠKD tak, aby nebolo potrebné ich úväzok dopĺňať inou činnosťou: „Už od r. 1998 sa vychovávatelia z praxe snažia aktívne poukazovať na závažné problémy, s ktorými sa v práci stretávajú: nereálne stanovený úväzok a nemožnosť jeho naplnenia na 100%; diskriminačné praktiky pri prepočítavaní hodín, pri dopĺňaní úväzkov vyučovacou povinnosťou v škole“ http://sku.sk/skolske-kluby-deti-su-uz-20-rokov-na-okraji-zaujmu-ministerstva-skolstva/ Ak by bol základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí stanovený reálne, tak by nebola potreba dopĺňať ho priamou vyučovacou činnosťou v škole. Žiadame preto Prílohu č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 422/2009 Z. z. upraviť tak, aby rozsah priamej výchovnej povinnosti vychovávateľov v školských kluboch detí, čiže ich základný úväzok (počet hodín) bol zmenený z 27 na 23 hodín týždenne. Pokiaľ základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí nebude stanovený ako navrhujeme, tak návrh na zmenu v prepočítavaní v pomere 1:1 pokladáme za ďalší krok diskriminujúci vychovávateľov, ktorým nie je možné reálne naplniť základný týždenný úväzok výchovnou činnosťou a sú nútení úväzok dopĺňať vyučovaním niektorých predmetov. Aktuálne platné nariadenie, v ktorom sa pre vychovávateľa dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole počítajú ako tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí (2:3), zohľadňuje náročnosť priamej vyučovacej činnosti vychovávateľa. Ak vychovávateľ vyučuje, tak popri svojich povinnostiach, je povinný vypracovávať výchovno-vzdelávacie plány, prípravy na vyučovanie, mať skoršie nástupy do práce a po vyučovacej povinnosti hneď nastúpiť k svojej výchovnej činnosti bez psychohygienickej prestávky. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
SKU (Slovenská komora učiteľov) Čl.I bodu 3 Pre Slovenskú komoru učiteľov je návrh zníženia úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu ( ďalej „ VP“) absolútne nepostačujúci a v niektorých prípadoch dokonca ani nemeniaci súčasné zníženie úväzku VP, hoci sú činnosti výchovných poradcov žiadané či už zo strany samotného štátu, zamestnávateľov alebo samotnými základnými a strednými školami, o čom svedčia tlačové vyhlásenia hlavne predstaviteľov štátu a zamestnávateľov k potrebe riešenia neuplatniteľnosti absolventov, nezáujmu o duálne vzdelávanie, ... Odôvodnenie: - už v roku 2009 uskutočnil VÚDPaP v Bratislave Analýzu prieskumu činností výchovných poradcov na základných, stredných a špeciálnych škôl, kde sa identifikoval okrem iného aj nedostatočný časový priestor pre oblasti činností VP v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine žiakov a študentov - VP realizuje na škole krízovú intervenciu, kariérové poradenstvo, poradenstvo pre žiakov so ŠVVP, poradenstvo pre neprospievajúcich, poradenstvo pre nadaných, poradenstvo pri riešení problémov s dochádzkou , poradenstvo pri riešení problémových situácií v škole, atď. ako komplex činností , ktoré môže poskytnúť každému žiakovi alebo študentovi bez potreby súhlasu zákonného zástupcu ( odborný zamestnanec ako napr. školský psychológ , školský špeciálny pedagóg pre prácu so žiakom alebo študentom súhlas rodiča potrebuje) - trh práce vykazuje už dlhšie veľkú deformáciu v podobe chýbajúcich absolventov hlavne s technickým vzdelaním, čo poukazuje na promptné riešenie problému nielen s motivačným štipendiom a zavedením duálneho vzdelávania, ale hlavne na potrebu okamžitého zavedenie poradenstva v kariérovom vývine pre žiakov ZŠ už od 7. ročníka a systematickú prácu s rodičom a jeho dieťaťom hlavne v zosúlaďovaní ich predstáv s realitou študijných možností prepojených na uplatnenie na trhu práce - národné projekty priniesli do ZŠ a SŠ množstvo metód a metodík pre oblasť rozvoja kariérového vývinu žiakov a študentov, čo vyžaduje výrazný časový nárast pre činnosti VP t.j. zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu VP minimálne o 4 hodiny v škole s počtom žiakov do 200 a alikvotný nárast pri ostatných kategóriách s počtom žiakov - návratnosť zvýšených finančných investícií do zvýšenia úväzku o ďalšie 3 hodiny k návrhu sa dostaví už po troch rokoch v podobe každoročne zamestnaných 2 000 absolventov ako platcov dane a odvodov do štátu a každý ďalší zamestnaný absolvent je už prínos v podobe zisku, ktorý je možný investovať do aplikácie akčného plánu Učiaceho sa Slovenska. - uvedený návrh nijakým spôsobom v podstate neupravuje zníženie úväzku VP v praxi napr. na škole so 301 žiakmi má aj v súčasnosti VP o 3 hodiny znížený základný úväzok Pre optimálnu činnosť VP na ZŠ a SŠ navrhujeme nasledovnú zmenu: „Zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu v ZŠ a SŠ do 200 žiakov 5 hod 201 – 400 žiakov 6 hod 401 – 600 žiakov 7 hod 601 a viac 8 hod“ Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
SKU (Slovenská komora učiteľov) Čl. II Slovenská komora učiteľov nesúhlasí s návrhom účinnosti nariadenia vlády v článku I. v bode 3 k 1.9.2018. Pre potreby praxe navrhuje zavedenie jeho účinnosti od 1. septembra 2017. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V čl. I bode 3 odporúčam doplniť označenie prílohy č. 2 a čl. II zosúladiť s bodom 64.1 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadam návrh, vrátane doložky vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) a Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“), prepracovať tak, aby nezakladal nároky na zvýšenie celkového počtu zamestnancov a osobných výdavkov kapitol MV SR a MŠVVŠ SR, a aby bol realizovaný v rámci počtu zamestnancov a výdavkov zabezpečených v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. Doložka vplyvov a analýza vplyvov predložená v rámci MPK nebola upravená podľa pripomienok uplatnených Ministerstvom financií SR v rámci predbežného pripomienkového konania (s výnimkou aktualizácie výšky priemernej mzdy pedagogických zamestnancov z 967,50 eura na 1 082 eur). V analýze vplyvov tabuľkách č. 1 a 4 stĺpci 2018 je uvedený nesprávny súčet výdavkov spolu za MŠVVŠ SR a MV SR, s čím súvisí aj nesprávna kvantifikácia uvedená v riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora“ v tabuľke č. 1. Zároveň v časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa uvádza finančný vplyv návrhu na štátny rozpočet v roku 2018 v sume 541 024 eur a v rokoch 2019 a 2020 v sume 1 623 072 eur ročne, čo však nie je v súlade s kvantifikáciami uvedenými v tabuľkách č. 1 a 4. Uvedené žiadam zosúladiť. Zároveň upozorňujem, že a) kvantifikácia vplyvu uvedená v bode 2.2.2.2 analýzy počíta s valorizáciou platov pedagogických zamestnancov v sume 6 % od 1.9.2017, čo však v súčasnej dobe nie je legislatívne schválené; b) v súčasnej dobe organizácia CVTI disponuje aj údajmi o dosiahnutej skutočnosti za 1. štvrťrok 2017, podľa ktorých sa priemerná mzda pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov dosiahnutá za rok 2016 v sume 1 082 eur v 1. štvrťroku 2017 znížila a dosiahla sumu 1 061 eur. V tejto súvislosti by vplyv predstavoval: I. pri platnej legislatíve: 1. na rok 2018 sumu 504 934 eur, z toho mzdy 373 472 eur (1 061 x 88 x 1,352 x 4 mesiace = 504 934); 2. na roky 2019 a 2020 sumu 1 514 802 eur, z toho mzdy 1 120 416 eur; II. pri legislatívnom zabezpečení valorizácie 6 % od 1.9.2017 1. na rok 2018 sumu 535 230 eur, z toho mzdy 395 880 eur (1 061 x 1,06 x 88 x 1,352 x 4 mesiace = 535 230 eur), 2. na roky 2019 a 2020 sumu 1 605 691 eur, z toho mzdy 1 187 641 eur. V nadväznosti na vyššie uvedené pripomienky žiadam materiál v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov predložiť na záverečné posúdenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. I., bod. 3 Keďže prijatia koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva na základných a stredných školách vyžaduje dlhšie časové obdobie, z krátkodobého hľadiska by mohlo pomôcť rozdelenie prvej časti tabuľky v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády samostatne na základnú školu a samostatne na strednú školou. Základnú školou rozdeliť na prvý a druhý stupeň. Učiteľovi druhého stupňa základnej školy výraznejšie znížiť základný úväzok, aby bol vytvorený dostatočný časový priestor na kariérové poradenstvo. RÚZ navrhuje nasledovné konkrétne nastavenie systému. Výchovný poradca Počet žiakov Zníženie základného úväzku (počet hodín) V druhom stupni základnej školy Do 200 4 201 -400 6 401- 600 8 601 a viac 10 Odôvodnenie: Pri takomto nastavení by mal výchovný poradca zhruba 30 min. na 1 žiaka za školský rok, čo už môže predstavovať určitý základ aj pre kariérové poradenstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Všeobecná zásadná pripomienka k materiálu ako celku RÚZ považuje za nevyhnutné, aby bolo čo najskôr prijaté koncepčné riešenie výchovného a kariérového poradenstva na základných a stredných školách. Jeho správne nastavenie pokladáme za kľúčovú podmienku pre efektívne fungovanie systému vzdelávania na Slovensku. Novela rieši iba zmenu zníženia úväzku učiteľa ZŠ alebo SŠ, ktorý vykonáva činnosti výchovného poradcu. V texte dôvodovej správy sa uvádza, že výchovný poradca plní aj úlohy kariérového poradenstva. Ak porovnáme aktuálny stav a navrhovanú zmenu, ide len o malú kozmetickú úpravu, ktorá nezabezpečí výkon kariérového poradenstva v požadovanom rozsahu a kvalite. Koncepčné riešenie si vyžaduje prijatie opatrení, ktoré idú nad rámec tejto novely. Je okrem iného potrebné oddeliť úlohy výchovných a kariérových poradcov, ktorí by vykonávali výlučne činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Tiež je potrebné zriadiť centrá orientácie na povolanie a realizovať ďalšie opatrenia. RÚZ si uvedomuje, že tieto opatrenia budú mať priamy negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, no pri správnom nastavení budú mať z dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv, keďže prispejú k nižšej nezamestnanosti a zlepšia dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily pre zamestnávateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
AVP (Asociácia výchovných poradcov) Čl. I bodu 1 AVP nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Odôvodnenie: SKU vo svojom stanovisku z 30. marca 2017 doručenom o.i. aj MŠVVaŠ zdôrazňuje nevyhnutnosť zníženia rozsahu priamej výchovnej činnosti vychovávateľov v ŠKD tak, aby nebolo potrebné ich úväzok dopĺňať inou činnosťou: „Už od r. 1998 sa vychovávatelia z praxe snažia aktívne poukazovať na závažné problémy, s ktorými sa v práci stretávajú: nereálne stanovený úväzok a nemožnosť jeho naplnenia na 100%; diskriminačné praktiky pri prepočítavaní hodín, pri dopĺňaní úväzkov vyučovacou povinnosťou v škole“ http://sku.sk/skolske-kluby-deti-su-uz-20-rokov-na-okraji-zaujmu-ministerstva-skolstva/ Ak by bol základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí stanovený reálne, tak by nebola potreba dopĺňať ho priamou vyučovacou činnosťou v škole. AVP žiada preto Prílohu č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 422/2009 Z. z. upraviť tak, aby rozsah priamej výchovnej povinnosti vychovávateľov v školských kluboch detí, čiže ich základný úväzok (počet hodín) bol zmenený z 27 na 23 hodín týždenne. Pokiaľ základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí nebude stanovený ako navrhujeme, tak návrh na zmenu v prepočítavaní v pomere 1:1 pokladáme za ďalší krok diskriminujúci vychovávateľov, ktorým nie je možné reálne naplniť základný týždenný úväzok výchovnou činnosťou a sú nútení úväzok dopĺňať vyučovaním niektorých predmetov. Aktuálne platné nariadenie, v ktorom sa pre vychovávateľa dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole počítajú ako tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí (2:3), zohľadňuje náročnosť priamej vyučovacej činnosti vychovávateľa. Ak vychovávateľ vyučuje, tak popri svojich povinnostiach, je povinný vypracovávať výchovno-vzdelávacie plány, prípravy na vyučovanie, mať skoršie nástupy do práce a po vyučovacej povinnosti hneď nastúpiť k svojej výchovnej činnosti bez psychohygienickej prestávky. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
NŠO (Nové Školské Odbory) nariadeniu 422.2009 - 433.2012 Z.Z k Čl. I bodu 1: Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Odôvodnenie: NŠO vo svojich cieľoch má dlhodobo tézu o znížení úväzku týchto zamestnancov tak, aby nebolo potrebné ich úväzok dopĺňať inou činnosťou. Súhlasíme s SKU, že dnes sú títo zamestnanci diskriminovaní pri prepočítavaní hodín, pri dopĺňaní úväzkov vyučovacou povinnosťou v škole“ http://sku.sk/skolske-kluby-deti-su-uz-20-rokov-na-okraji-zaujmu-ministerstva-skolstva/ Ak by bol základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí stanovený reálne napr 23 hodín týždenne, tak by nebola potreba dopĺňať ho priamou vyučovacou činnosťou v škole. Žiadame preto Prílohu č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 422/2009 Z. z. upraviť tak, aby rozsah priamej výchovnej povinnosti vychovávateľov v školských kluboch detí, čiže ich základný úväzok (počet hodín) bol zmenený z 27 na 23 hodín týždenne. Pokiaľ základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí nebude stanovený ako navrhujeme, tak návrh na zmenu v prepočítavaní v pomere 1:1 pokladáme za ďalší krok diskriminujúci vychovávateľov, ktorým nie je možné reálne naplniť základný týždenný úväzok výchovnou činnosťou a sú nútení úväzok dopĺňať vyučovaním niektorých predmetov. Aktuálne platné nariadenie, v ktorom sa pre vychovávateľa dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole počítajú ako tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí (2:3), zohľadňuje náročnosť priamej vyučovacej činnosti vychovávateľa. Ak vychovávateľ vyučuje, tak popri svojich povinnostiach, je povinný vypracovávať výchovno-vzdelávacie plány, prípravy na vyučovanie, mať skoršie nástupy do práce a po vyučovacej povinnosti hneď nastúpiť k svojej výchovnej činnosti bez psychohygienickej prestávky. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2017 Detail
AVP (Asociácia výchovných poradcov) Čl. II Asociácia výchovných poradcov nesúhlasí s návrhom účinnosti nariadenia vlády v článku I. v bode 3 k 1.9.2018. Odôvodnenie: Posun účinnosti tretieho bodu článku I. o rok spôsobí ponechanie ďalších viac ako 40 000 budúcich deviatakov hlavne na svojvôľu pri výbere strednej školy, čím hrozí prehlbovanie krízy pracovného trhu v dôsledku nesprávneho, nevhodného výberu odboru stredoškolského a vysokoškolského štúdia. Návrh: „Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 6.6.2017 Detail
AVP (Asociácia výchovných poradcov) Čl.I bodu 3 Pre Asociáciu výchovných poradcov je návrh zníženia úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu ( ďalej „ VP“) absolútne nepostačujúci a v niektorých prípadoch dokonca ani nemeniaci súčasné zníženie úväzku VP, hoci sú činnosti výchovných poradcov žiadané či už zo strany samotného štátu, zamestnávateľov alebo samotnými základnými a strednými školami, o čom svedčia tlačové vyhlásenia hlavne predstaviteľov štátu a zamestnávateľov k potrebe riešenia neuplatniteľnosti absolventov, nezáujmu o duálne vzdelávanie, ... Odôvodnenie: - už v roku 2009 uskutočnil VÚDPaP v Bratislave Analýzu prieskumu činností výchovných poradcov na základných, stredných a špeciálnych škôl, kde sa identifikoval okrem iného aj nedostatočný časový priestor pre oblasti činností VP v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine žiakov a študentov - VP realizuje na škole krízovú intervenciu, kariérové poradenstvo, poradenstvo pre žiakov so ŠVVP, poradenstvo pre neprospievajúcich, poradenstvo pre nadaných, poradenstvo pri riešení problémov s dochádzkou , poradenstvo pri riešení problémových situácií v škole, atď. ako komplex činností , ktoré môže poskytnúť každému žiakovi alebo študentovi bez potreby súhlasu zákonného zástupcu ( odborný zamestnanec ako napr. školský psychológ , školský špeciálny pedagóg pre prácu so žiakom alebo študentom súhlas rodiča potrebuje) - trh práce vykazuje už dlhšie veľkú deformáciu v podobe chýbajúcich absolventov hlavne s technickým vzdelaním, čo poukazuje na promptné riešenie problému nielen s motivačným štipendiom a zavedením duálneho vzdelávania, ale hlavne na potrebu okamžitého zavedenie poradenstva v kariérovom vývine pre žiakov ZŠ už od 7. ročníka a systematickú prácu s rodičom a jeho dieťaťom hlavne v zosúlaďovaní ich predstáv s realitou študijných možností prepojených na uplatnenie na trhu práce - národné projekty priniesli do ZŠ a SŠ množstvo metód a metodík pre oblasť rozvoja kariérového vývinu žiakov a študentov, čo vyžaduje výrazný časový nárast pre činnosti VP t.j. zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu VP minimálne o 4 hodiny v škole s počtom žiakov do 200 a alikvotný nárast pri ostatných kategóriách s počtom žiakov - návratnosť zvýšených finančných investícií do zvýšenia úväzku o ďalšie 3 hodiny k návrhu sa dostaví už po troch rokoch v podobe každoročne zamestnaných 2 000 absolventov ako platcov dane a odvodov do štátu a každý ďalší zamestnaný absolvent je už prínos v podobe zisku, ktorý je možný investovať do aplikácie akčného plánu Učiaceho sa Slovenska. - uvedený návrh nijakým spôsobom v podstate neupravuje zníženie úväzku VP v praxi napr. na škole so 301 žiakmi má aj v súčasnosti VP o 3 hodiny znížený základný úväzok Pre optimálnu činnosť VP na ZŠ a SŠ navrhujeme nasledovnú zmenu: „Zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu v ZŠ a SŠ do 200 žiakov 5 hod 201 – 400 žiakov 6 hod 401 – 600 žiakov 7 hod 601 a viac 8 hod“ Zásadná pripomienka Odoslaná 6.6.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. II Z hľadiska legislatívnej techniky odporúčame v čl. II slová „článku I.“ nahradiť slovami „čl. I.“ podľa bodu 54 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) § 33 ods. 1 Vzhľadom na to, že z návrhu vyplýva nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy, odporúčame v zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy uviesť v materiáli spôsob financovania zvýšených výdavkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2017 Detail
Klub 500 (Klub 500) K bodu 3. návrhu Vítame navrhovaný systém koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva, ale navrhujeme ponechať súčasný stav intervalu zníženého úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu v základnej škole a v strednej škole nasledovne: Súčasný stav: počet žiakov (znížený úväzok - počet hodín): do 300 žiakov (1 - 2 hod.); 301 - 600 žiakov (2 - 3 hod.); 601 a viac žiakov (3 - 4 hod.). Návrh (Návrh koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva): počet žiakov (znížený úväzok - počet hodín): do 200 žiakov (2 hod.); 201 - 400 žiakov (3 hod.); 401 - 600 žiakov (4 hod.); 601 a viac žiakov (5 hod.). Návrh (Klub 500): počet žiakov (znížený úväzok - počet hodín): do 200 žiakov (1 - 2 hod.); 201 - 400 žiakov (2 - 3 hod.); 401 - 600 žiakov (3 - 4 hod.); 601 a viac žiakov (4 - 5 hod.). Zásadná pripomienka Odoslaná 6.6.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. 1, bod 3 Pred nadpis prílohy odporúčame vložiť slová "Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z. z. Legislatívno technická pripomienka podľa bodu 15 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2017 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.5.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II Slová "článku I." odporúčame nahradiť slovami "čl. I". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I body 1 a 2 Slovo "posledná" odporúčame nahradiť slovom "druhá", pretože odseky 1 a 2 § 5 tvoria iba dve vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 3 Pred nadpis prílohy č. 2 odporúčame vložiť slová "Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z. z.". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2017 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K dôvodovej správe - osobitná časť. Osobitná časť Dôvodovej správy je v nesúlade s vlastným materiálom. Dôvodová správy odôvodňuje bod 1 ako zmeny v ustanovení § 5 ods. 2 nariadenia, ale vlastný materiál v bode 1 upravuje ustanovenie § 5 ods. 1 nariadenia a bod 2 upravuje ustanovenie § 5 ods. 2 nariadenia Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2017 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K doložke vplyvov ZMOS sa stotožňuje so zásadnou pripomienkou Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov: „S rozpočtovo nekrytým vplyvom Komisia zásadne nesúhlasí a žiada materiál prepracovať tak, aby nezakladal nároky na zvýšenie počtu zamestnancov financovaný z kapitoly MV SR. Zároveň upozorňujeme, že navrhovaná úprava tým, že zasahuje do doplňovania si úväzkov učiteľov v ŠKD bude mať dopady i na rozpočty miestnej územnej samosprávy Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2017 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K novelizačným bodom 1 a 2 Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Odôvodnenie: Pomerné dopĺňanie základného úväzku učiteľov alebo vychovávateľov považujeme v praxi za správne a vychádzajúce z pomeru základných úväzkov učiteľov a vychovávateľov. V praxi táto zmena bude znamenať negatívne dopady na zamestnanosť, tak ako upozorňuje Stála pracovná komisia na posudzovanie vplyvov. Ak sa Nariadenie v tejto časti považuje za obsolétne navrhujeme upraviť ustanovenie § 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2017 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) k novelizačnému bodu 3 Navrhovaná zmena znižovania počtu žiakov na účely zníženia úväzku výchovných poradcov bude znamenať požiadavku na zvýšenie počtu zamestnancov v základných a v stredných školách. Odôvodnenie: Navrhovaná zmena aj v prepojení na novelizačné body 1 a 2 je nesystémová a predbieha vyhodnotenie a akčný plán k Učiacemu sa Slovensku. Takéto zmeny navrhujeme robiť až po dôslednej analýze situácie a taktiež s uplatnením ďalších koncepčných krokov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2017 Detail