LP/2017/353 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2017 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.5.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II Slová "článku I." odporúčame nahradiť slovami "čl. I". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I body 1 a 2 Slovo "posledná" odporúčame nahradiť slovom "druhá", pretože odseky 1 a 2 § 5 tvoria iba dve vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 3 Pred nadpis prílohy č. 2 odporúčame vložiť slová "Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z. z.". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2017 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K dôvodovej správe - osobitná časť. Osobitná časť Dôvodovej správy je v nesúlade s vlastným materiálom. Dôvodová správy odôvodňuje bod 1 ako zmeny v ustanovení § 5 ods. 2 nariadenia, ale vlastný materiál v bode 1 upravuje ustanovenie § 5 ods. 1 nariadenia a bod 2 upravuje ustanovenie § 5 ods. 2 nariadenia Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2017 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K doložke vplyvov ZMOS sa stotožňuje so zásadnou pripomienkou Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov: „S rozpočtovo nekrytým vplyvom Komisia zásadne nesúhlasí a žiada materiál prepracovať tak, aby nezakladal nároky na zvýšenie počtu zamestnancov financovaný z kapitoly MV SR. Zároveň upozorňujeme, že navrhovaná úprava tým, že zasahuje do doplňovania si úväzkov učiteľov v ŠKD bude mať dopady i na rozpočty miestnej územnej samosprávy Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2017 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K novelizačným bodom 1 a 2 Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Odôvodnenie: Pomerné dopĺňanie základného úväzku učiteľov alebo vychovávateľov považujeme v praxi za správne a vychádzajúce z pomeru základných úväzkov učiteľov a vychovávateľov. V praxi táto zmena bude znamenať negatívne dopady na zamestnanosť, tak ako upozorňuje Stála pracovná komisia na posudzovanie vplyvov. Ak sa Nariadenie v tejto časti považuje za obsolétne navrhujeme upraviť ustanovenie § 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2017 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) k novelizačnému bodu 3 Navrhovaná zmena znižovania počtu žiakov na účely zníženia úväzku výchovných poradcov bude znamenať požiadavku na zvýšenie počtu zamestnancov v základných a v stredných školách. Odôvodnenie: Navrhovaná zmena aj v prepojení na novelizačné body 1 a 2 je nesystémová a predbieha vyhodnotenie a akčný plán k Učiacemu sa Slovensku. Takéto zmeny navrhujeme robiť až po dôslednej analýze situácie a taktiež s uplatnením ďalších koncepčných krokov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2017 Detail