LP/2017/222 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

Pridať
Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) K článku 3 – Ciele OZE 2030 V prvom rade uvádzame, že nesúhlasíme s tvrdením, že národné ciele pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie („OZE“) majú mať nezáväzný charakter. Takéto tvrdenie je veľmi nebezpečné najmä z pohľadu zabezpečenia celkového európskeho cieľa OZE vo výške 27 % v roku 2030. Je totiž potrebné zabezpečiť plnenie národných cieľov OZE za účelom splnenia celkového cieľa na úrovni EÚ. Vzhľadom na to nemožno ani súhlasiť s návrhom Slovenskej republiky („SR“), aby sa nenotifikovali ciele v Národných energetických a klimatických plánoch a aby boli nezáväzné a indikatívne. V takom prípade predsa nebude možné plnenie celkového cieľa OZE na úrovni EÚ zabezpečiť. Členské štáty by sa v tejto súvislosti nemali zbavovať zodpovednosti, ba čo viac, mali by sa snažiť o to, aby tieto národné ciele boli záväzné, aby sa zabezpečilo ich plnenie v každom členskom štáte a nedochádzalo ku špekulatívnym konaniam v niektorých členských štátoch, ktoré sa im pri nezáväznosti národných cieľov umožní. Je všeobecne známe, že ochrana životného prostredia a rozvoj a používanie OZE zabezpečujúce energetickú nezávislosť si vyžadujú systematické opatrenia a určitú podporu. Sú však kľúčové pre zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva a energetickej stability. Vzhľadom na to by sa členské štáty nemali tejto zodpovednosti vyhýbať, nakoľko taká možnosť povedie k javu, ktorý je označovaný ako „race to the bottom“, a teda všetky členské štáty sa budú vyhýbať plneniu týchto povinností s účelom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v podobe čo najmenších požiadaviek na príslušných operátorov v oblasti používania OZE. Preto apelujeme, aby SR zmenila svoje stanovisko v súvislosti s nezáväznosťou národných cieľov pre OZE tak, aby každý členský štát bol povinný zabezpečiť svoj príspevok OZE k celkovému cieľu OZE v EÚ. V súvislosti s názorom SR, že členské štáty nemôžu byť sankcionované za to, ak plnia klimatické ciele iným spôsobom ako používaním OZE uvádzame, že cieľom smernice o podpore OZE je nielen zníženie emisií skleníkových plynov, ale aj podpora používania OZE ako alternatívy k fosílnej energii a zabezpečenie energetickej nezávislosti a stability. To sa však nedá dosiahnuť iným spôsobom, ako zabezpečením výroby a používania OZE v EÚ. Vzhľadom na to je potrebné toto plnenie na úrovni členských štátov zabezpečiť. K cieľom stanoveným v návrhu smernice zároveň uvádzame, že pri absencii samostatného cieľa pre OZE v doprave na úrovni EÚ je ohrozený už v súčasnosti dosiahnutý podiel OZE v doprave. Nemožno totiž vylúčiť, že niektoré členské štáty si stanovia nízke ciele pre dopravu (aj pod rizikom nesplnenia príspevku OZE na celkovej spotrebe, nakoľko s návrhu Regulation on the Governance of Energy Union nie je zrejmé, presne aké následky v takom prípade hrozia) a dôjde k zmareniu už dosiahnutých podielov OZE a emisných úspor v doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) K článku 23 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovacích a chladiacich zariadení Súhlasíme so stanoviskom SR, že cieľ ročného zvyšovania podielu OZE v sektore vykurovania a chladenia by mal byť zachovaný nanajvýš v nezáväznej podobe. Povinné podiely zvyšovania OZE v sektore vykurovania a chladenia nepovažujeme za efektívne. Ako totiž SR uvádza, takýto cieľ je z dôvodu nastavenia konečnej spotreby tepla ťažko dosiahnuteľný a možno očakávať, že snahy o jeho splnenie by nepochybne viedli k zvyšovaniu cien energie pre konečných spotrebiteľov. K článku 25 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov energie do odvetvia dopravy K stanovisku SR ohľadom dvojnásobného započítavania si dovoľujeme uviesť, že dvojnásobné započítavanie nedáva z dôvodu vypustenia samostatného cieľa pre OZE v doprave žiadny zmysel. Totiž dnes môže v zmysle účinného znenia smernice 2009/28/ES členský štát použiť dvojnásobné započítavanie len na účely preukazovania plnenia cieľa 10 % OZE v doprave v roku 2020. Pri absencii tohto cieľa nie je teda možné dvojnásobné započítavanie použiť, keďže sa má sledovať príspevok jednotlivých členských štátov k OZE na konečnej spotrebe, na ktorého plnenie už dnes nie je dvojnásobné započítavanie možné. Podľa návrhu smernice je totiž na členskom štáte, ako do jednotlivých sektorov toto plnenie rozloží. Vzhľadom na to nedáva dvojnásobné započítavanie pri takto navrhovanej úprave zmysel. Na druhej strane rozumieme obavám SR z nesplnenia podielu OZE na konečnej spotrebe v prípade zachovania navrhovaného znižovania stropu pre biopalivá I. generácie. Vzhľadom na to uvádzame, že je nevyhnutné zabezpečiť zmenu úpravy v tejto súvislosti v legislatívnom procese. K názoru SR ohľadom obmedzovania použitia surovín v časti B prílohy IX uvádzame, že podľa našich informácií bol limit stanovený s cieľom obmedzenia dovozu týchto odpadových surovín do EÚ za účelom výroby biopalív so zvýhodneným statusom. Nakoľko súhlasíme s tým, že cieľom právnej úpravy by nemalo byť motivovať k dovozu odpadu z tretích krajín, ale k spracovaniu odpadu, ktorý vzniká v EÚ, s určitou limitáciou v tomto smere súhlasíme. Limit by mal však zohľadňovať skutočnosť vo väčšej miere možnosti využitia takýchto surovín v južných častiach EÚ, ako aj zefektívňovanie zberu týchto surovín. Preto navrhujeme limit zvýšiť na 2,5 %. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) K článku 7 – Výpočet podielu energie z OZE V súvislosti so stanoviskom SR k obmedzovaniu biopalív I. generácie uvádzame, že v plnom rozsahu súhlasíme a podporujeme stanovisko SR. Je totiž nesporné, že kapacity na výrobu II. generácie biopalív sú v súčasnosti nedostatočné a ich výstavba a zabezpečenie objektívne potrebuje čas. Je preto potrebné ponechať členským štátom možnosť plniť ciele v oblasti OZE prostredníctvom biopalív I. generácie, a to až do výšky súčasného stropu 7 %. Taktiež zdieľame postoj SR k pokročilým biopalivám. V tejto súvislosti však uvádzame, že nesúhlasíme s postojom k dopĺňaniu surovín do prílohy IX, časť B. Príloha IX, časť B totiž nestanovuje zoznam pokročilých biopalív, a preto nezabezpečuje dostupnosť surovín na ich výrobu, ako SR nesprávne vo svojom stanovisku uvádza. Navyše, do prílohy IX, časť B bola doplnená melasa, ktorá je v súčasnosti surovinou na výrobu bioetanolu I. generácie. Melasa má niekoľko desaťročí množstvo iných využití, napr. ako krmivo, či potravina. Vzhľadom na to jej zaradenie do zoznamu odpadových surovín nie je legitímne a je v rozpore s účelom celej úpravy smerujúcej k udeleniu zvýhodneného statusu biopalivám, ktoré nie sú vyrobené zo surovín s využitím v potravinárstve a krmivárstve. Vzhľadom na to žiadame SR, aby v tejto súvislosti prehodnotila svoj postoj a vyjadrila jasný nesúhlas so zaradením melasy do prílohy IX, časť B. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) K článku 33 – Transpozičná lehota V súvislosti s navrhovanou transpozičnou lehotou upozorňujeme, že súčasná smernica 2009/28/ES stanovuje ciele a povinnosti do roku 2020. Je preto v záujme zachovania kontinuity a právnej istoty všetkých dotknutých subjektov, aby transpozičná lehota na úpravu týchto povinností a cieľov pre obdobie po roku 2020 uplynula ešte pred skončením roka 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 26. Zásadná pripomienka k časti RED LINES - Článok 23 V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti RED LINES doplniť stanovisko SR k Článku 23 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovacích a chladiacich zariadení v nasledovnom znení: „SR má výhradu k povinnosti zvýšiť podiel obnoviteľnej energie dodávanej na vykurovanie a chladenie najmenej o 1 percentuálny bod ročne, pretože ignoruje technickú uskutočniteľnosť jej implementácie.“. Odôvodnenie: Uvedená výhrada by mala byť uvedená v časti RED LINES, pretože stanovený cieľ je ťažko dosiahnuteľný a povinnosť vyplývajúca z tohto ustanovenia ignoruje technickú uskutočniteľnosť implementácie OZE do súčasných systémov centrálneho zásobovania teplom v zastavaných územiach. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 25. Zásadná pripomienka k časti RED LINES Žiadame vypustiť tretí bod stanoviska SR – RED LINE týkajúci sa podielu biopalív 1. generácie (7%e) keďže nerieši požiadavky na plnenie cieľov do roku 2030 a súčasne žiadame do časti RED LINE doplniť nové tri body, ktoré znejú: „SR má výhradu k ustanoveniu trajektórie uvedenej v časti B v prílohe X, preto túto časť trajektórie požadujme znížiť tak, aby bola zohľadnená reálna situácia v oblasti výroby pokročilých biopalív. V prípade, že nebude priechodné zníženie trajektórie, Slovensko požaduje väčšiu flexibilitu a možnosť započítavať prínos pokročilých biopalív vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy. SR má výhradu k ustanoveniu trajektórie uvedenej v časti C v prílohe X, preto túto časť požadujeme vypustiť. V prípade, že nebude priechodné vypustenie časti C v prílohe X, Slovensko požaduje, aby sa do cieľa uvedeného v časti B v prílohe X a v časti C v prílohe X umožnilo započítanie prínosu pokročilých biopalív a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy.“. Bez pokračovania politiky dvojnásobného započítavania energetického podielu pokročilých biopalív a metylesterov vyrobených z odpadu a zachovania viacnásobného započítavania elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a použitej v cestnej doprave tak ako to je nastavené od roku 2009, navrhované ciele pre roky 2030 nebudú splniteľné pre podnikateľské subjekty zodpovedné za ich plnenie, t.j. ktoré uvádzajú motorové palivá do daňového voľného obehu. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 24. Zásadná pripomienka k článku 33 – Transpozičná lehota V súvislosti s navrhovanou transpozičnou lehotou upozorňujeme, že súčasná smernica 2009/28/ES stanovuje ciele a povinnosti do roku 2020. Je preto v záujme zachovania kontinuity a právnej istoty všetkých dotknutých subjektov, aby transpozičná lehota na úpravu týchto povinností a cieľov pre obdobie po roku 2020 uplynula ešte pred skončením roka 2020 Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 23. Zásadná pripomienka k článkom 26,27, 28 – Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy – zásadná pripomienka Nesúhlasíme s navrhovaným stanoviskom SR, keďže sme toho názoru, že biomasa určená na výrobu elektriny, tepla a chladu musí spĺňať tie isté kritériá trvalej udržateľnosti ako biomasa určená na výrobu pohonných látok. Na základe uvedeného žiadame v stanovisku SR uviesť text „Bez pripomienok“. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 15. Zásadná pripomienka k článku 23 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovacích a chladiacich zariadení V článku 23 v predkladanom znení stanoviska SR navrhujeme upraviť text nasledovne: „Slovensko zastáva názor, že oblasť zvyšovania podielu OZE v dodávkach pre vykurovanie by mala byť v súlade s ustanoveniami Smernice o energetickej efektívnosti (článok 14). Povinnosť zvyšovania podielu OZE v dodávkach pre vykurovanie a chladenie by sa nemala týkať účinných systémov CZT, ktoré už vo veľkej miere využívajú OZE, kombinovanú výrobu elektriny a tepla alebo odpadové teplo alebo systémov CZT na báze zemného plynu s vysokou celkovou účinnosťou sústavy CZT, vzhľadom k tomu že spomedzi fosílnych palív má zemný plyn najlepší pomer energetického obsahu vo vzťahu k tvorbe emisií CO2. Implementácia OZE môže spôsobiť zhoršenie energetickej účinnosti ich prevádzky alebo môžu existovať technické prekážky pre implementáciu OZE do týchto sústav CZT”. Odôvodnenie: Povinnosť ustanovená článkom 23 by nemala ohroziť už realizované investície na systémoch diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré zabezpečili zvýšenie podielu OZE alebo kombinovanej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom. V každom členskom štáte je systém podpory OZE a VÚ KVET nastavený rozdielne, v krajinách, ktoré využili mechanizmus garantovaných výkupných cien, tieto ceny (feed-in-tariffs) nie sú jednotné, rovnako ako nie sú jednotné podmienky cenovej regulácie v oblasti tepelnej energetiky. Preto mnohé systémy CZT na Slovensku investovali do zvýšenia podielu OZE a VÚKVET, nie vždy však do úrovne požadovanej Smernicou o energetickej efektívnosti (definícia „systému účinného diaľkového vykurovania a chladenia“ článok 2 (41). Napriek tomu zabezpečili efektívnejšie využitie primárneho paliva (v prípade VÚ KVET) alebo diverzifikáciu palivovej základne prostredníctvom OZE. Vyššie uvedené platí aj pre systémy CZT, ktoré majú potenciál do budúcna zvýšiť podiel VÚ KVET alebo OZE nákladovo-efektívnym spôsobom. Ich potenciál bol identifikovaný Komplexným posúdením potenciálu na využitie VÚ KVET a CZT vypracovaným v zmysle článku 14 Smernice o energetickej efektívnosti. Takisto systémy CZT založené na zemnom plyne, ktoré v minulosti, a naďalej kontinuálne investujú do zvyšovania účinnosti výroby tepla a využívajú na výrobu moderné, ekologické, vysoko úsporné technológie výroby tepla (napr. kondenzačnú techniku s využitím odpadového tepla spalín) predstavujú pre husto obývané územia z pohľadu ochrany a kvality ovzdušia vysoko priaznivú formu výroby a dodávky tepla. Na Slovensku je vybudovaná silná plynárenská infraštruktúra, SR patrí medzi najplynofikovanejšie krajiny v Európe, pričom dnes je plynofikovaných takmer 80% miest a obcí. Zemný plyn má dnes nezastupiteľné miesto našom v energetickom mixe. Možno ho považovať za jedinečné palivo aj vďaka tomu, že spomedzi fosílnych palív má najlepší pomer energetického obsahu vo vzťahu k tvorbe emisií CO2. Pre systémy CZT založené na zemnom plyne, ktoré majú vysokú celkovú účinnosť výroby ( > 90-95%), by implementácia OZE predstavovala riziko zníženia účinnosti výroby. Slovenská republika by mala preto v záujme zachovania využívania súčasnej energetickej infraštruktúry (plynovej aj CZT), v záujme ochrany životného prostredia, zdravia obyvateľov a nákladov spotrebiteľov na teplo uznať systémom CZT a zemnému plynu ako ekologickému palivu významné miesto v energetike aj naďalej. Nejednoznačnosť, ktorú prináša návrh EK v podobe revidovanej Smernice o podpore OZE (články 23 a 24) zneisťuje investície do ďalšieho rozvoja, či už plynárenskej infraštruktúry alebo zdrojov na výrobu energie a systémov CZT na báze zemného plynu. Významné prostriedky už boli investované do ich modernizácie, zvyšovania energetickej efektívnosti, ekologizácie a takisto do zvyšovania podielu kombinovanej výroby. Sektor plynárenstva preto potrebuje pozitívne signály a podporu, aby sa doň mohlo aj naďalej na Slovensku investovať. V opačnom prípade sa zníži odber tepla zo súčasných systémov diaľkového vykurovania a chladenia čo ohrozí ich udržateľnosť. Zároveň by absolútne plnenie povinností článku 23 bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti spôsobí výrazné zvýšenie cien tepla pre odberateľov. Navyše možnosť implementovať OZE na systémy CZT v husto zastavaných územiach je obmedzená aj z technického hľadiska. Biomasa predstavuje nároky na logistiku (dopravu, manipuláciu, skladovanie, prípravu paliva), ktoré nie je možné (a ani vhodné z pohľadu dopadu na kvalitu života obyvateľov) v akomkoľvek prostredí zabezpečiť. Rovnako zavádzanie využitia tepelných čerpadiel, solárnych panelov má svoje technické obmedzenia, s ktorými sa pri budovaní sídlisk a obcí v minulosti nepočítalo, resp. nepredstavujú taký potenciál ako vyžadujú parametre nastavené v definícii „účinného systému diaľkového vykurovania a chladenia“. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 20. Zásadná pripomienka k článku 25 - Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do odvetvia dopravy – zásadná pripomienka Žiadame vypustiť druhý bod stanoviska SR týkajúci sa podielu biopalív 1. generácie (7%e) a druhý a tretí bod žiadame zmeniť nasledovne: „Ako problematické vidíme aj plnenie trajektórie podľa časti B v prílohe X, preto túto časť trajektórie požadujme znížiť tak, aby bola zohľadnená reálna situácia v oblasti výroby pokročilých biopalív. V prípade, že nebude priechodné zníženie trajektórie, Slovensko požaduje väčšiu flexibilitu a možnosť započítavať prínos pokročilých biopalív vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy tak ako to je nastavené v súčasnej smernici o OZE. Za veľmi problematické považujeme aj plnenie trajektórie podľa časti C v prílohe X, preto túto časť požadujeme vypustiť. V prípade, že nebude priechodné vypustenie časti C v prílohe X, Slovensko požaduje, aby sa do cieľa uvedeného v časti B v prílohe X a v časti C v prílohe X umožnilo započítanie prínosu pokročilých biopalív a elektriny vyrobenej z OZE aspoň dvojnásobne, a to vo všetkých druhoch dopravy tak ako to je nastavené v súčasnej smernici o OZE. Nesúhlasíme s obmedzovaním použitia surovín uvedených v časti B prílohy IX (limit 1,7%) a naopak žiadame zachovať dvojnásobné započítavanie do plnenia energetického obsahu pokročilých biopalív, pretože sa obávame reálneho nedostatku pokročilých biopalív, ktoré možno použiť na primiešavanie do motorovej nafty.“. Bez pokračovania politiky dvojnásobného započítavania energetického podielu pokročilých biopalív a metylesterov vyrobených z odpadu a zachovania viacnásobného započítavania elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a použitej v cestnej doprave tak ako to je nastavené od roku 2009, navrhované ciele pre roky 2030 nebudú splniteľné Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 22. Zásadná pripomienka k článkom 26,27,28 V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 11. Predbežné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam, v Článkoch 26,27,28 – Kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy požadujeme zmenu nasledovného Stanoviska SR: „SR nepodporuje rozšírenie kritérií trvalej udržateľnosti na palivá z biomasy na úrovni EÚ . Zastávame názor, že vzhľadom na kvalitný manažment obhospodarovania lesov predstavujú kritériá trvalej udržateľnosti administratívnu záťaž a ďalšiu finančnú náročnosť pre národné autority a pre vlastníkov lesov. Preukazovanie týchto kritérií prevyšuje potenciálne benefity.“ Odôvodnenie: Ubúdanie lesov bolo nedávno identifikované ako jedna z troch najväčších výziev životného prostredia v SR (Inštitútom environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR, http://www.minzp.sk/files/iep/01_2017_tri-vyzvy_zivotneho_prostredia.pdf). Podľa uvedenej publikácie medzi rokmi 2001 a 2014 Slovensko stratilo skoro 6% lesného porastu a trend intenzity ťažby dreva sa za posledných 10 rokov výrazne zhoršil. Na základe uvedených skutočností, trváme na znení navrhnutom EK. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 21. Zásadná pripomienka k článku 26 V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 10. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu, v Článku 26 – Kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy požadujeme preformulovať nasledujúce tvrdenie: „S cieľom zabrániť nadmernej administratívnej záťaži sa kritéria trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov EÚ nevzťahujú na malé zariadenia vyrábajúce teplo/chlad a elektrinu z biomasy, ktoré majú príkon nižší ako 20 MW.“. Odôvodnenie: V navrhovanom znení čl. 26 sa uvádza: „Členské štáty môžu uplatniť kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov na zariadenia s nižšou palivovou kapacitou.“, to znamená, že tu existuje možnosť uplatňovať kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov na zariadenia s palivovou kapacitou nižšou ako 20 MW v prípade tuhých palív z biomasy. Vzhľadom na ochranu životného prostredia, je potrebné dôrazne nesúhlasiť, aby sa v SR kritéria trvalej udržateľnosti pre tuhé biopalivá uplatňovali len pre zdroje, ktorých kapacita je 20 MW a vyššia. Uvedené kritériá trvalej udržateľnosti by sa mali dôsledne vyžadovať vždy pri využívaní drevnej biomasy. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 10. Zásadná pripomienka k článku 19 Nesúhlasíme so stanoviskom Slovenskej republiky v tomto bode nakoľko sa domnievame, že na jednej strane záruky o pôvode elektriny podporujú rozvoj a využívanie OZE a VÚKVET ako takých a na strane druhej tieto záruky sú veľa krát vyžadované zo strany koncových odberateľov od svojich dodávateľov. Koncoví odberatelia týmto často krát preukazujú svoju spoločenskú zodpovednosť a politiku v oblasti životného prostredia a podpory OZE. Záruky o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET môžu teda predstavovať oblasť konkurenčného boja medzi dodávateľmi. Zastávame preto názor, že fungovanie systému vydávania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET by malo byť v plnej miere zachované. Zároveň zdôrazňujeme, že v súvislosti s vyššie uvedeným by mali byť predmetné záruky ľahko prevoditeľné na akéhokoľvek účastníka trhu v rámci EÚ a uznateľné v rámci akéhokoľvek členského štátu. Napríklad v prípade Slovenskej republiky súčasná dikcia zákona o OZE a VÚKVET relatívne presne túto možnosť upravuje, realita a prax však ukázala, že je problematické, resp. nemožné previesť predmetné záruky o pôvode na iného účastníka trhu v rámci EÚ. Je to taktiež preukázateľný spôsob kooperácie medzi členskými krajinami EÚ v oblasti podpory a rozvoja OZE. Navrhujeme taktiež citlivo zvážiť možnosť aukcionovania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET členským štátom ustanoveným v tomto článku, nakoľko predmetné aukcionovanie by mohlo viesť k negatívnym dopadom na systém fungovania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET. Návrh článku 19 v tejto oblasti zavádza dva paralelné systémy fungovania záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET, čím do systému vnáša určitú mieru neistoty a nepredvídanosti pre dodávateľov elektriny, ktorí tak budú mať sťaženú možnosť tvorby ich vlastnej obchodnej stratégie. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 8. Zásadná pripomienka k článku čl. 7 – Výpočet podielu energie z OZE – zásadná pripomienka Nesúhlasíme s navrhovaným textom stanoviska SR a text žiadame zmeniť nasledovne: „Slovensko vo všeobecnosti podporuje smerovanie EÚ zamerané na rozvoj pokročilých biopalív. Súčasne sme však toho názoru, že táto podpora, tak ako sa navrhuje, musí reálne zohľadňovať aktuálny stav komerčnej dostupnosti pokročilých palív, vrátane existujúcich a najbližšie plánovaných kapacít výroby pokročilých palív. Napriek tomu, že už smernica 1513/2009 obsahuje mechanizmy podpory výroby a používania pokročilých biopalív, v súčasnosti na trhu pretrváva výrazný nedostatok pokročilých biopalív. Konštatujeme, že na Slovensku existujú dva projekty na výrobu pokročilého biopaliva – celulózového bioetanolu, ktoré po ich realizácii zabezpečia biozložku do automobilového benzínu na roky 2020 až 2030. Podiel predaja automobilového benzínu na trhu pohonných hmôt na Slovensku je bohužiaľ len štvrtinový. Zatiaľ nie je pozitívny výhľad ani v najbližších rokoch v prípade pokročilých biozložiek pre primiešavanie do motorovej nafty, ktorá tvorí tri štvrtiny spotreby motorových palív na Slovensku. Je nevyhnutné zdôrazniť, že ciele stanovené v návrhu smernice pre dopravu, je možné splniť len za predpokladu, že na trhu bude dostupné adekvátne množstvo pokročilých biopalív pre celé portfólio motorových palív, a to z pohľadu požadovanej kvality, najmä čo sa týka úspor emisií skleníkových plynov ako aj z pohľadu celkových nákladov na ich nákup (najmä keď sa na podnet EÚ legislatívy enormne zvýši dopyt po pokročilých biopalivách v rámci celej EÚ od roku 2020) Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 14. Zásadná pripomienka k článku 23 a 24: Odporúčame vyzdvihnúť a posilniť postavenie využívania energetického spaľovania komunálnych odpadov (R1)/splyňovanie komunálnych odpadov plazmovou technológiou (biologický rozložiteľný komunálny odpad) s následným využívaním tepla či elektrickej energie, nakoľko aj tento faktor sa môže významne podieľať na zvyšovaní využívania OZE, a tým pomôcť k priblíženiu sa stanoveným cieľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k článku 2 a článku 4 Slovenská republika by v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice mala presadzovať, okrem iného, aj syntetický plyn ako jasne definovaný zdroj energie a zrovnoprávniť poskytovanie finančnej podpory výroby syntetického plynu a bioplynu ako obnoviteľných zdrojov energie na úrovni podpory výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Uvedené by malo byť zohľadnené v úprave článku 2 a článku 4 Návrhu novely Smernice. V článku 2 Návrhu novely Smernice sa zavádzajú viaceré nové definície pojmov. V súvislosti so zavádzaním nových pojmov navrhujeme, aby Slovenská republika v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice presadzovala aj také doplnenie, v zmysle ktorého by bol ako zdroj energie zadefinovaný pojem syntetický plyn ako „plyn vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa“ ako samostatný obnoviteľný zdroj energie, keďže v súčasnosti je uvedený zdroj definovaný len čiastočne len ako obnoviteľné palivo v článku 2 písmene u), táto definícia sa však vzťahujem len na obnoviteľné palivá pre dopravné účely. Definícia syntetického plynu môže byť uvedená samostatne ako súčasť článku 2 Návrhu novely Smernice alebo ako doplnenie slov „syntetický plyn“ v rámci písmena a) článku 2 Návrhu novely Smernice (a primerane zohľadnená v ďalšom texte Návrh novely Smernice).Technologický pokrok však v blízkej budúcnosti umožní, v procese elektrolýzy pri prebytkoch elektriny vyrobenej v slnečných alebo veterných elektrárňach, výrobu syntetického plynu za použitia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom takýto plyn by mal byť vzhľadom na jeho charakter považovaný za obnoviteľný zdroj energie a malo by sa s ním zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s ostatnými obnoviteľnými zdrojmi energie. Podpora používania takto vyrobeného plynu bude mať nepochybne vplyv na rozšírenie technológií výroby takého plynu, a teda aj na zvýšenie predikovateľnosti výroby elektriny z ostatných obnoviteľných zdrojov (najmä slnečná energie a vietor) a tým aj k lepšiemu zapojeniu týchto zdrojov energie do systému energetiky a umožní zvýšiť mieru využívania týchto zdrojov a rýchlejšie dosiahnutie cieľov EÚ v tejto oblasti. Zároveň by Návrh novely Smernice mal okrem výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (článok 4) zabezpečiť aj možnosť finančnej podpory syntetického plynu alebo bioplynu ako obnoviteľných zdrojov energie. Syntetický plyn, ako aj bioplyn a ich výroba, sú začínajúcimi technológiami, s nespochybniteľne pozitívnym príspevkom k dosahovaniu cieľov Európskej únie čo sa týka znižovania emisií skleníkových plynov ako aj dosahovania určeného podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Preto by Slovenská republika mala vyvinúť snahu aby tieto technológie neboli diskriminované a bola im poskytovaná rovnaká podpora ako výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná všeobecná pripomienka Slovenská republika by v rámci legislatívneho procesu k Návrhu novely Smernice mala presadzovať v prípade využívania obnoviteľných zdrojov energie a biopalív, okrem ich prínosu k znižovaniu emisií skleníkových plynov aj ich vplyv na emisie ostatných znečisťujúcich látok, medzi inými pevných častíc PM10 a PM2,5. V nadväznosti na uvedené by Slovenská republika mala presadzovať, aby Návrh novely Smernice ako celok posudzoval jednotlivé obnoviteľné zdroje energie aj z pohľadu udržateľnosti a ich vplyvu na znečistenie životného prostredia a najmä ovzdušia. Tento prístup sa týka najmä biomasy. Podpora jednotlivých obnoviteľných zdrojov by nemala byť založená len na kritériu ich obnoviteľnosti a udržateľnosti z hľadiska dosiahnutých emisií skleníkových plynov. V tejto súvislosti najmä biomasa ako zdroj na výrobu elektriny, tepla a/alebo chladu je zdrojom, ku ktorého podpore by mali členské štáty pristupovať so zvýšenou opatrnosťou. Spaľovaním biomasy vzniká nemalé množstvo emisií skleníkových plynov, a navyše aj emisie nebezpečných tuhých znečisťujúcich látok. Ide najmä o malé pevné častice s priemerom 10 a 2,5 mikrogramov, ktorých veľkosť umožňuje, aby sa dostali do pľúc človeka vdýchnutím. Dlhodobé vystavenie sa vplyvu týchto častíc podľa Svetovej zdravotníckej organizácie OSN prispieva k vzniku kardiovaskulárnych a dýchacích ochorení. Merania stavu ovzdušia ukazujú, že práve úroveň emisií pevných častíc dosahuje neprípustné hodnoty (zatiaľ čo Svetová zdravotnícka organizácia odporúča v prípade častíc PM2,5 medznú hodnotu 10 mikrogramov na meter kubický, napríklad predpisy v Slovenskej republike povoľujú 25 mikrogramov na meter kubický do roku 2020 s následným poklesom na 20 mikrogramov na meter kubický). V nadväznosti na uvedené by teda Slovenská republika mala presadzovať také úpravy Návrhu novely Smernice, ktoré zabezpečia, že bude môcť byť podporený len taký zdroj energie alebo plynu z obnoviteľných zdrojov, ktorý dosahuje čo najnižšie hodnoty emisií všetkých znečisťujúcich látok, vrátane pevných častíc PM10 a PM2,5, nielen emisií skleníkových plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k článku 2 V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti 11. Predbežné stanovisko k jednotlivým ustanoveniam, v Článku 2, požadujeme doplniť nasledovné Stanovisko SR: „SR presadzuje doplnenie definície účinného centralizovaného zásobovania teplom pre potreby tejto smernice, pričom členské štáty by mali mať možnosť na národnej úrovni zadefinovať podmienky pre účinné CZT.“. Odôvodnenie: V záujme modernizácie a zvýšenia podielu systémov účinného vykurovania a chladenia by mali mať členské štáty možnosť zadefinovať podmienky účinného CZT, ktoré by rešpektovali národné podmienky, princíp ekonomickej efektívnosti a sociálny dopad na pripojených odberateľov Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) K článku 25 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov energie do odvetvia dopravy K stanovisku SR ohľadom dvojnásobného započítavania si dovoľujeme uviesť, že dvojnásobné započítavanie nedáva z dôvodu vypustenia samostatného cieľa pre OZE v doprave žiadny zmysel. Totiž dnes môže v zmysle účinného znenia smernice 2009/28/ES členský štát použiť dvojnásobné započítavanie len na účely preukazovania plnenia cieľa 10 % OZE v doprave v roku 2020. Pri absencii tohto cieľa nie je teda možné dvojnásobné započítavanie použiť, keďže sa má sledovať príspevok jednotlivých členských štátov k OZE na konečnej spotrebe, na ktorého plnenie už dnes nie je dvojnásobné započítavanie možné. Podľa návrhu smernice je totiž na členskom štáte, ako do jednotlivých sektorov toto plnenie rozloží. Vzhľadom na to nedáva dvojnásobné započítavanie pri takto navrhovanej úprave zmysel. Na druhej strane rozumieme obavám SR z nesplnenia podielu OZE na konečnej spotrebe v prípade zachovania navrhovaného znižovania stropu pre biopalivá I. generácie. Vzhľadom na to uvádzame, že je nevyhnutné zabezpečiť zmenu úpravy v tejto súvislosti v legislatívnom procese. K názoru SR ohľadom obmedzovania použitia surovín v časti B prílohy IX uvádzame, že podľa našich informácií bol limit stanovený s cieľom obmedzenia dovozu týchto odpadových surovín do EÚ za účelom výroby biopalív so zvýhodneným statusom. Nakoľko súhlasíme s tým, že cieľom právnej úpravy by nemalo byť motivovať k dovozu odpadu z tretích krajín, ale k spracovaniu odpadu, ktorý vzniká v EÚ, s určitou limitáciou v tomto smere súhlasíme. Limit by mal však zohľadňovať skutočnosť vo väčšej miere možnosti využitia takýchto surovín v južných častiach EÚ, ako aj zefektívňovanie zberu týchto surovín. Preto navrhujeme limit zvýšiť na 2,5 %. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
SAPI (Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)) článku 24 Nesúhlasíme so stanoviskom SR v celom rozsahu a žiadame ponechať pôvodné znenie. Oddôvodnenie: Možnosť odpojenia budov od systému CZT, ktoré nesplňajú parametre účinných CZT v zmysle definície Smernice o energetickej efektívnosti, a zároveň sa obmedzí monopolné postavenie systémov CZT a zabezpečí sa konkurencieschopnosť na trhu s teplom s parametrami o vyššej energetickej eviromentálnej a ekonomickej hospodárnosti prostredníctvom opatrení prijatých na úrovni budovy. V decentralizovaných systémoch vykurovania a chladenia s prihliadnutím na hospodárnosť budov sa zároveň umožní aj efektívnejšia realizácia systémov OZE priamo v budovách, kde dochádza k spotrebe tepla a chladu. Všetko by sa malo diať s napĺňaním základnej filozofie efektívnosti - kde je spotreba, je aj výroba. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail