LP/2017/222 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

Pridať
Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) K článku 4-6 – Podporné schémy Sme toho názoru, že rozvoju OZE výlučne pomocou verejnej, či štátnej podpory je nevyhnutné sa v budúcnosti vyhnúť, nakoľko takáto podpora je zásahom do trhu s elektrinou a automaticky ho deformuje. Vo všeobecnosti by sa OZE mali spoliehať skôr na trhové princípy a mechanizmy a podľa toho by mali byť navrhnuté aj budúce subvenčné schémy. Je dôležité približovať sa k trhovému prostrediu a rešpektovať vývoj ponuky a dopytu na trhu s elektrinou. Zároveň uvádzame, že všeobecnú úpravu schém v rámci štátnej podpory OZE na úrovni EÚ vnímame pozitívne. Vzhľadom na to je nevyhnutné, aby Komisia čím skôr pristúpila k revízii Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014-2020 (2014/C 200/01), nakoľko je pre ďalší rozvoj OZE po roku 2020 potrebné špecifikovať a doplniť možnosti podpory v tejto oblasti. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) časti IV. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti IV. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI v tabuľke identifikujúce vplyvy navrhovaného materiálu požadujeme doplniť v časti Vplyvy na životné prostredie Negatívny vplyv. Odôvodnenie: Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie so sebou prináša aj zvýšené množstvo spotreby tuhých biopalív, ktoré v prípade náhrady za zemný plyn majú výrazne väčšie množstvo vypustených tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Analýza vplyvov na životné prostredie, v časti 5.1 V dokumente Analýza vplyvov na životné prostredie, v časti 5.1 požadujeme doplniť negatívny vplyv na ovzdušie. Odôvodnenie: V prípade náhrady zemného plynu za tuhé biopalivá súvisiacej s potrebou zvyšovať podiel OZE dochádza k výraznému zvýšeniu množstva vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) K článku 21 – Samoplatitelia energie z obnoviteľných zdrojov V súvislosti so schémou spotrebiteľov vyrábajúcich pre vlastnú spotrebu uvádzame, že takýto výrobca – spotrebiteľ by mal byť subjektom aj určitých práv a povinností výrobcu, a to napr. povinnosti zabezpečiť pripojenie do sústavy na vlastné náklady, dodržiavať požadovanú kvalitu dodávanej elektriny a podieľať sa na nákladoch prevádzkovateľa spojených s pripojením výrobcu do sústavy. Zároveň uvádzame, že odmena za dodanú nespotrebovanú elektrinu by mala byť založená na základe trhových mechanizmov a nie garantovaná štátom v určitej hodnote. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) časti RED LINES v bode 4 V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti RED LINES v bode 4 nahradiť slovné spojenie „vysokoúčinného CZT“ slovným spojením „účinného CZT“. Odôvodnenie: Smernica nepoužíva pojem vysokoúčinné CZT. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k článkom 4, 5 – Podporné schémy Je nevyhnutné prioritne zabezpečiť správne fungovanie veľkoobchodného trhu s elektrinou, ktorý by dával potrebné investičné ako aj prevádzkové signály a bol v čo najmenšej miere deformovaný rôznymi formami štátnych intervencií. Iba takto fungujúci trh zabezpečí dostatok zdrojov pre potreby pokrytia spotreby a pomôže predchádzaniu vzniku ohrození bezpečnosti sústavy. Zabezpečenie správneho a nedeformovaného fungovania veľkoobchodného trhu s elektrinou je taktiež jednou z priorít EÚ v oblasti energetiky. V súčasnej dobe podpora OZE a VÚKVET výrazným spôsobom ovplyvňuje fungovanie veľkoobchodného trhu s elektrinou a to nielen na Slovensku, ale v podstate v celej Európe. Stanoveniu akejkoľvek podpory OZE a VÚKVET by mala predchádzať objektívna hĺbková analýza v spolupráci s odbornou verejnosťou a účastníkmi trhu, ktorá vyhodnotí národný potenciál pre rozvoj jednotlivých druhov OZE a VÚKVET na Slovensku. V tomto smere zastávame názor, že v prípade Slovenska vidíme primárny potenciál najmä v oblasti využívania vodnej energie. Je preto nevyhnutné, aby akákoľvek ďalšia podpora, v prípade ak sa preukáže, že je nevyhnutná, bola nastavená nákladovo-efektívnym spôsobom a založená v maximálne možnej miere na trhových princípoch a nástrojoch. Prípadný systém podpory OZE a VÚKVET by mal taktiež zabezpečiť čo najmenší dopad na koncových odberateľov elektriny, resp. ostatných účastníkov trhu. Podporovať OZE a VÚKVET sa rozhodla a zaviazala Slovenská republika a to prostredníctvom EÚ cieľov v tejto oblasti a preto by primárna záťaž z podpory tejto oblasti nemala ísť na úkor zvyšovania koncových cien elektriny pre odberateľov a to najmä energeticky intenzívnych odberateľov, ktorí sa tak dostávajú takto zvýšenými nákladmi do konkurenčnej nevýhody voči svojim konkurentom z ostatných krajín (napr. prenesenie časti nákladov za podporu OZE a VÚKVET na stranu štátu). Taktiež je potrebné zabezpečiť, aby OZE a VÚKVET boli integrované do trhu a zabezpečilo sa ich rovnaké zaobchádzane ako s ostatnými zdrojmi a technológiami na trhu (napr. zodpovednosť za odchýlku, prioritné nasadzovanie a pod.). Predmetný systém podpory by taktiež nemal byť založený na priamej finančnej štátnej podpore vo forme dotovanej ceny elektriny, ale využiť by sa mohli rôzne iné nepriame formy podpory (napr. daňové zvýhodnenia alebo iné formy úľav) alebo rôzne formy investičných stimulov, ktoré nie sú založené na báze výkupu elektriny za pevne stanovenú cenu. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. Zásadná pripomienka k článkom 4-6 – Podporné schémy Sme toho názoru, že rozvoju OZE výlučne pomocou verejnej, či štátnej podpory je nevyhnutné sa v budúcnosti vyhnúť, nakoľko takáto podpora je zásahom do trhu s elektrinou a automaticky ho deformuje. Vo všeobecnosti by sa OZE mali spoliehať skôr na trhové princípy a mechanizmy a podľa toho by mali byť navrhnuté aj budúce subvenčné schémy. Je dôležité približovať sa k trhovému prostrediu a rešpektovať vývoj ponuky a dopytu na trhu s elektrinou. Zároveň uvádzame, že všeobecnú úpravu schém v rámci štátnej podpory OZE na úrovni EÚ vnímame pozitívne. Vzhľadom na to je nevyhnutné, aby Komisia čím skôr pristúpila k revízii Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014-2020 (2014/C 200/01), nakoľko je pre ďalší rozvoj OZE po roku 2020 potrebné špecifikovať a doplniť možnosti podpory v tejto oblasti. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná všeobecná pripomienka Je potrebné zásadne odmietnuť možnosť prístupu tretích strán do teplárenských sústav v zmysle priamej dodávky tepla treťou stranou zákazníkom pripojeným na sústavu. Distribúciu a dodávku tepla nemožno prirovnať k distribúcii plynu alebo elektrickej energii. Takisto, v jednom meste (alebo rezidenčnej štvrti) môže systém CZT pozostávať z viacerých vzájomne neprepojených okruhov a praktické vykonanie požiadavky ustanovenia odseku 4 je nerealizovateľné. Uvedená požiadavka je úplne disproporčná vo vzťahu k sledovanému účelu. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 13. Zásadná pripomienka k článku 23 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovacích a chladiacich zariadení Súhlasíme so stanoviskom SR, že cieľ ročného zvyšovania podielu OZE v sektore vykurovania a chladenia by mal byť zachovaný nanajvýš v nezáväznej podobe. Povinné podiely zvyšovania OZE v sektore vykurovania a chladenia nepovažujeme za efektívne. Ako totiž SR uvádza, takýto cieľ je z dôvodu nastavenia konečnej spotreby tepla ťažko dosiahnuteľný a možno očakávať, že snahy o jeho splnenie by nepochybne viedli k zvyšovaniu cien energie pre konečných spotrebiteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k článku 6 Máme za to, že Slovenská republika by mala zastávať nemenný postoj k stabilite finančnej podpory pre projekty obnoviteľnej energie za účelom podpory a ochrany ako aj zabráneniu retroaktívnych zásahov do už podporených projektov. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby akýkoľvek nový regulačný rámec zabezpečil dodržiavanie právnej istoty a neniesol v sebe prvky retroaktivity vo forme rôznych regulačných opatrení pre už podporené projekty v oblasti OZE. Zabráni sa tak poškodeniu predmetných investícií a zabezpečí sa dôvera v stabilné investičné prostredie v tejto oblasti. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 11. Zásadná pripomienka k článku 20 – Prístup a prevádzka sietí V článku 20 navrhujeme stanovisko SR doplniť o podporu rozvoja systémov CZT, ktoré využívajú okrem OZE aj odpadové teplo a vysoko účinnú kombinovanú výrobu. Navrhujeme preto znenie odseku 3, článku 20 upraviť nasledovne : „Členské štáty na základe svojho posúdenia týkajúceho sa potreby vybudovať novú infraštruktúru diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie v záujme dosiahnutia cieľa Únie uvedeného v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je súčasťou integrovaných národných energetických a klimatických plánov v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na biomasu, slnečnú a geotermálnu energiu, odpadové teplo a chlad a vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny“ Odôvodnenie: Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2016 o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania a chladenia (2016/2058(INI): - Konštatuje, že existuje obrovský nevyužitý potenciál využívania odpadového tepla a systémov diaľkového vykurovania, a prebytočné teplo dostupné v Európe prevyšuje celkový dopyt po teple vo všetkých európskych budovách a prostredníctvom diaľkového vykurovania by sa mohlo dodať 50 % celkového požadovaného tepla v EÚ - Zdôrazňuje, aby priemysel v spolupráci s miestnymi orgánmi musí hrať dôležitú úlohu pri lepšom využívaní odpadového tepla a chladu - zdôrazňuje, že energetická náročnosť v odvetví budov predstavuje asi 40 % spotreby energie v EÚ a tretinu spotreby zemného plynu, a že v prípade urýchlenia obnovy budov by sa dala znížiť až o tri štvrtiny; poukazuje na to, že 85 % tejto spotreby energie sa využíva na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody, a že samotná modernizácia starých a neúčinných systémov vykurovania, vyššia miera využívania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, lepšie využívanie odpadového tepla prostredníctvom vysokoúčinných systémov diaľkového vykurovania, ako aj dôkladná obnova budov s kvalitnejšou tepelnou izoláciou, majú naďalej kľúčový význam pre zaistenie bezpečnejšieho a udržateľnejšieho prístupu k dodávke tepla - zdôrazňuje, že je potrebné podporovať priemyselné odvetvia, aby spolupracovali s vlastníkmi obytných alebo hospodárskych budov v ich blízkosti a aby sa delili o vyrobenú energiu a energetické potreby - zdôrazňuje, že začlenenie výroby, spotreby a opätovného používania odpadového chladu prináša environmentálne a hospodárske výhody a znižuje dopyt po primárnej energii na chladenie - vyzýva na využívanie odpadového tepla z existujúcich priemyselných podnikov na vykurovanie domácností. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 16. Zásadná pripomienka k článku 24 – Diaľkové vykurovanie a chladenie V článku 24 navrhujeme požadovať plnú flexibilitu článku 24. Odôvodnenie: Pokiaľ výroba z OZE zdroja v budove nepokryje celkovú potrebu tepla a chladu v budove (v prípade odpojenia sa od systému CZT), doplnkový zdroj (zväčša na fosílne palivo) bude nutný ako záložný zdroj a na pokrytie špičkových potrieb. Duplicita zdrojov na výrobu tepla zvýši znečistenie ovzdušia v zastavaných územiach a emisie CO2. To bude mať ďalší následok zvýšenie nákladov pre odberateľov, ktorí zostanú pripojení na sústavu CZT (strata výhod z výroby vo veľkom a rozpočítavanie fixných nákladov na menší počet odberateľov) s následným rizikom straty udržateľnosti sústav CZT pre ďalšiu modernizáciu. V konečnom dôsledku sa energetická chudoba prehĺbi. Viď aj odôvodnenie k pripomienke k článku 23 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovacích a chladiacich zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 18. Zásadná pripomienka k článku 24 V článku 24 navrhujeme doplniť do stanoviska SR požiadavku na flexibilitu pre členské štáty pri prijímaní metodiky preukazovania splnenia podmienky účinného CZT a CH, ktoré budú rešpektovať národné podmienky, princíp ekonomickej efektívnosti a sociálny dopad na pripojených odberateľov Odôvodnenie: Metodiky preukazovania splnenia podmienky účinného CZT a CH by mali členské štáty prijať v záujme modernizácie a zvýšenia podielu systémov účinného centrálneho vykurovania a chladenia. Prijaté metodiky podporia, aby sa na miestnej a regionálnej úrovni náležite zohľadnil potenciál využívania účinných systémov vykurovania a chladenia a dosiahli tak plnenie záverov vyplývajúcich z komplexného posúdenia potenciálu na využitie vysoko účinnej kombinovanej výroby a účinných systémov centralizovaného vykurovania a chladenia vykonaného v zmysle článku 14 Smernice. Tieto politiky sa budú týkať rovnako nových systémov účinného diaľkového vykurovania a chladenia ako aj existujúcich. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 9. Zásadná pripomienka k článku 15 Typ: Zásadná Navrhujeme v článku 15 doplniť stanovisko SR týkajúce sa odporúčania, aby sa v prípade existencie účinného centrálneho zásobovania teplom (CZT) požadovalo napojenie budov na takéto CZT, o požiadavku na úplnú flexibilitu v stavebných zákonoch. Odôvodnenie: Je efektívnejšie po všetkých stránkach (technickej, ekonomickej, environmentálnej) implementovať OZE na systém CZT, ktorý zásobuje viacero budov ako implementovať OZE individuálne na každú budovu zvlášť. Predíde sa takisto duplikovaniu zdrojov, keďže OZE zdroje s nepredikovateľnou výrobou potrebujú ďalšie zdroje (zvyčajne na fosílne palivá). Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 17. Zásadná pripomienka k článku 24 V článku 24 v predkladanom stanovisku SR k flexibilite pri opatreniach zameraných na presadzovanie OZE v diaľkovom vykurovaní a chladení navrhujeme upraviť text nasledovne: Za slová „vrátane ekologizácie zdrojov doplniť text do zátvorky nasledovne (riziko zmrazenia a znehodnotenia už realizovaných investícií).... A doplniť text vo vete „Možnosť odpojenia by sa nemala týkať systémov CZT, ktoré už investovali do zvýšenia podielu OZE alebo kombinovanej výroby (nie však na úroveň požadovanú definíciou pre „účinné“ CZT) nákladovo efektívnym spôsobom, rovnako ako aj sústavy CZT, ktoré majú potenciál dosiahnuť parameter účinného CZT v zmysle definície podľa Smernice o energetickej efektívnosti identifikovaného v Komplexnom posúdení potenciálu na využitie vysokoúčinnej kombinovanej výroby a centralizovaného zásobovania teplom a chladom alebo systémov CZT na báze zemného plynu s vysokou celkovou účinnosťou sústavy CZT“ Odôvodnenie: Uvedené sa navrhuje doplniť, aby nedochádzalo v prípade odpojenia k zmareniu ani tých investícií, ktoré už boli vynaložené do zvýšenia podielu OZE alebo kombinovanej výroby , síce nie na úroveň požadovanú definíciou pre „účinné“ CZT), ale rovnako nákladovo efektívnym spôsobom. Viď aj odôvodnenie k pripomienke k článku 23 – Začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do vykurovacích a chladiacich zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 19. Zásadná pripomienka k článku 24 V článku 24 navrhujeme v stanovisku SR doplniť, že prístup tretích strán, resp. povinný odber tepla z výroby z obnoviteľných zdrojov musí podliehať povoleniu zo strany držiteľa povolenia na distribúciu tepla, pričom musia byť splnené technické podmienky pripojenia na existujúcu sieť. Odôvodnenie: Dodávkou tepla od držiteľa povolenia na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov nesmie dôjsť k zhoršeniu energetickej účinnosti sústavy CZT ani k obmedzeniu súčasnej dodávky tepla z obnoviteľných zdrojov energie alebo zo zariadení na výrobu tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Dodávkou tepla od držiteľa povolenia na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov nesmie dôjsť ani k zvýšeniu ceny tepla pre odberateľov, čo zabezpečí nákladovú efektívnosť výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie. V SR pritom už existuje vhodné riešenie v Zákone č. 657/2004 o tepelnej energetike (§ 21 Povinný odber tepla). Táto úprava sa v praxi plne osvedčila a pokiaľ má smernica ambíciu riešiť úpravu prístupu tepla o OZE do teplárenských sústav, tak odporúčame túto. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 12. Zásadná pripomienka k článku 21 – Samoplatitelia energie z obnoviteľných zdrojov V súvislosti so schémou spotrebiteľov vyrábajúcich pre vlastnú spotrebu uvádzame, že takýto výrobca – spotrebiteľ by mal byť subjektom aj určitých práv a povinností výrobcu, a to napr. povinnosti zabezpečiť pripojenie do sústavy na vlastné náklady, dodržiavať požadovanú kvalitu dodávanej elektriny a podieľať sa na nákladoch prevádzkovateľa spojených s pripojením výrobcu do sústavy. Zároveň uvádzame, že odmena za dodanú nespotrebovanú elektrinu by mala byť založená na základe trhových mechanizmov a nie garantovaná štátom v určitej hodnote. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 28. Zásadná pripomienka k časti IV. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti IV. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI v tabuľke identifikujúce vplyvy navrhovaného materiálu požadujeme doplniť v časti Vplyvy na životné prostredie Negatívny vplyv. Odôvodnenie: Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie so sebou prináša aj zvýšené množstvo spotreby tuhých biopalív, ktoré v prípade náhrady za zemný plyn majú výrazne väčšie množstvo vypustených tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 29. Zásadná pripomienka k časti Analýza vplyvov na životné prostredie, v časti 5.1 V dokumente Analýza vplyvov na životné prostredie, v časti 5.1 požadujeme doplniť negatívny vplyv na ovzdušie. Odôvodnenie: V prípade náhrady zemného plynu za tuhé biopalivá súvisiacej s potrebou zvyšovať podiel OZE dochádza k výraznému zvýšeniu množstva vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 27. Pripomienka k časti RED LINES – bod 4 V riadnom predbežnom stanovisku Slovenskej republiky, v časti RED LINES v bode 4 nahradiť slovné spojenie „vysokoúčinného CZT“ slovným spojením „účinného CZT“. Odôvodnenie: Smernica nepoužíva pojem vysokoúčinné CZT. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.4.2017 Detail