LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 .§ 171b ods. 2 písm. g) a h). Navrhujeme vypustiť písmená g) a h). Odôvodnenie: Citované právne situácie ohľadom nepoctivého zámeru sú riešené normami trestného práva. Ide o subjektívnu stránku dlžníka, ktorú treba skúmať komplexne. V tejto súvislosti považujeme potrebné poukázať na to, že táto konštrukcia vychádza z neurčitých, a preto aj objektívne neoveriteľných domnienok, ktoré nie sú viazané na zavinenie dlžníka a ako také nevychádzajú z psychického vzťahu dlžníka k jeho správaniu. Vzhľadom na právnu nejednoznačnosť máme zato, že existuje reálna možnosť zneužitia týchto ustanovení. Navyše z dôvodu neúmernej zadlženosti obyvateľstva v dôsledku fungovania nebankových subjektov a právnych následkov spojených s ich činnosťou, najmä neschopnosťou zadlžených subjektov splácať príslušenstvá pohľadávok, ktorých výška presahuje dobré mravy, sú dlžníci často nútení brať nové úvery na krytie príslušenstva starých úverov. Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme z ustanovenia § 171b ods. 2 vypustiť písmená g) a h), nakoľko by tieto mohli viesť k zrušeniu oddlženia po speňažení majetku dlžníkov v konkurze a k vzniku ich opätovnej zadlženosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171s ods. 5) Vzhľadom na naše všeobecné pripomienky k návrhu zákona navrhujeme, aby bolo doplnené ustanovenie, na základe ktorého by dlžník mohol popierať prihlásené pohľadávky veriteľov u správcu. Navrhujeme tiež, aby správca mal povinnosť preskúmať prihlásené pohľadávky veriteľov nielen po formálnej, ale aj obsahovej stránke a v prípade, ak zistí, že pohľadávka veriteľa je sporná alebo založená na existencii neprijateľnej zmluvnej podmienky zo spotrebiteľskej zmluvy, bol povinný ju aj bez návrhu veriteľa alebo dlžníka poprieť. Takýto postup zabezpečí povinnú ochranu spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami podľa práva Európskej únie (pozri pripomienky k § 169 ods. 1). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171zd ods. 2) Domnievame sa, že pri rozhodovaní súdu o prípustnosti návrhu na určenie splátkového kalendára môže existovať určité riziko, že požiadavky ochrany spotrebiteľa nebudú naplnené. Platí, že splátkový kalendár musí odsúhlasiť súd, avšak nie je zrejmé, v ktorej fáze konania o inštitúte splátkového kalendára a či vôbec bude mať súd možnosť plniť si povinnosti týkajúce sa ochrany spotrebiteľa. V tejto súvislosti upozorňujeme, že na rozdiel od konkurzu nie je pri splátkovom kalendári upravená podmienka prebiehajúcej exekúcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171o ods. 3) V súvislosti so všeobecnými pripomienkami navrhujeme, aby ustanovenie § 171o ods. 3 návrhu zákona bolo doplnené o ďalší majetok nepodliehajúci konkurzu, najmä bežný príjem dlžníka, dôchodkové dávky a dávky zo sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171s ods. 6) Vzhľadom na naše pripomienky k § 171s ods. 5 navrhujeme odsek 6 vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 167 ods. 1 V ustanovení § 167 ods. 1 navrhujeme nahradiť slovné spojenie „ak nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok“ slovným spojením „ak nie je schopný plniť 180 dní po splatnosti aspoň dva peňažné záväzky, ktoré spolu prevyšujú hodnotu 2.000,00 eur“. Dôvody: Uvedeným postupom sa eliminuje vyvolanie konkurzu na základe zanedbateľných pohľadávok v dôsledku ktorých sa dlžník dokáže účelovo dostať do konkurzného konania. Predložené znenie umožňuje dlžníkovi účelovo vyvolať konkurz z titulu nízkej pohľadávky a vtiahnuť do konkurzného konania aj „veľkých“ veriteľov, ktorým doposiaľ riadne plnil pohľadávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171zg ods. 5) V odseku 5 navrhujeme vypustiť prvú vetu. Odôvodnenie: Z návrhu zákona vyplýva povinnosť, ktorú nie je možné reálne verifikovať. Ak je podaný návrh na určenie splátkového kalendára, potom nie je možné zistiť, aké uspokojenie nezabezpečených veriteľov sa dosiahne konkurzom, keďže konkurz neprebehol. Ako bude určované, aké uspokojenie by bolo dosiahnuteľné v konkurze, kto to určí, správca alebo súd? Predpokladáme, že v praxi by určenie toho, či uspokojenie veriteľov dosahuje aspoň toľko, čo v konkurze mohlo byť predmetom niekoľkoročného súdneho konania, čím by mohli vznikať nielen prieťahy v konaní, ale odďaľovalo by sa aj uspokojenie veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171 zi ods. 3) Druhú vetu navrhujeme upraviť takto: „Neúčasť na pojednávaní toho, kto podal námietku, nie je dôvodom na odročenie pojednávania, ak sa pojednávania nemôže zúčastniť bez vážnych dôvodov.“. Odôvodnenie: Na strane veriteľa môžu existovať vážne dôvody, pre ktoré sa na konkrétnom pojednávaní nebude môcť zúčastniť. Tieto skutočnosti však súdu musí včas oznámiť. Ak by súd neprihliadol na dôvodnú neúčasť, odňal by veriteľovi možnosť konať pred súdom. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171 zi ods. 1) Vzhľadom na pripomienky uvedené k § 171zh ods. 2 navrhujeme znenie druhej vety upraviť takto: ,,Vychádza pritom z návrhu správcu, pričom prihliadne aj na námietky veriteľov a vyjadrenie dlžníka, prípadne aj na iné známe okolnosti.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171zg ods. 4) Podľa druhej vety odseku 4 uspokojenie nesmie byť nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky. Zo znenia nie je zrejmé, či celkové uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov nesmie byť nižšie ako 30 % alebo či sa tento limit vzťahuje na každú pohľadávku jednotlivo. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171ze) V súvislosťou s pripomienkami k § 167 ods. 2 navrhujeme, aby do ustanovenia § 171ze ods. 1 a 2 bol zavedený obligátny prieskum platobnej neschopnosti dlžníka zo strany súdu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 169 ods. 1 V ustanovení § 169 odsek 1 novely navrhujeme vypustiť pododseky písmena a), c), d) a f) a doterajšie pododseky b) a e) označiť ako pododseky a) a b). Dôvody: Nevidíme dôvod, prečo by nemohlo byť nevymáhateľné príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % z istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky. Čo sa týka nároku zo zmenky, mal by byť vymáhateľný ako každá iná pohľadávka. Správca je predsa oprávnený v pochybnostiach pohľadávku poprieť a následne by mohol byť nárok dôkladne preskúmaný súdom v rámci incidenčného konania. Vzhľadom na prijatie CSP existuje predpoklad, že incidenčné konania budú riešené rýchlejšie ako doposiaľ a nebudú predlžovať vedený konkurz. Taktiež by ako každá iná pohľadávka mali byť vymáhateľné aj zmluvné pokuty a iné sankcie. Dôvod pre vylúčenie týchto pohľadávok z uspokojenia nie je uvedený ani v dôvodovej správe k novele. Pokiaľ ide o trovy účastníkov konania, nakoľko zákon na viacerých miestach ustanovuje obligatórne právne zastúpenie a existuje predpoklad, že účastníci budú využívať služby právnej pomoci, aby sa vyhli vadným podaniam, neexistuje dôvod prečo im náhradu týchto nákladov nepriznať. Je logické, že dlžník v rámci konkurzu tieto náklady musí znášať. Náklady by účastníkom nevznikli, ak by dlžník situáciu neriešil konkurzom. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 171b ods. 4 Navrhujeme vypustiť § 171b odsek 4 novely a doterajší odsek 5 označiť ako odsek 4. Dôvody: Máme za to, že text zákona všeobecne zaväzuje všetky osoby rovnako. Výnimka, kedy sa ustanovenia prísnejšie aplikujú je definovaná v § 171b odsek 3 novely. Vzhľadom na uvedené nemá význam definovať ešte jeden okruh osôb, na ktoré sa ustanovenia budú aplikovať miernejšie. Je potrebné zdôrazniť, že tieto osoby budú zo zákona poučené správcom a možno predpokladať, že aj ich právnym zástupcom. Nie je teda na mieste zbytočne hľadieť na ich povinnosti inak (miernejšie) ako určuje zákon. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 171 ods. 4 V ustanovení § 171 odsek 4 novely navrhujeme nahradiť slovné spojenie „súd prihliadne aj bez námietky dlžníka“ slovným spojením „správca prihliadne aj bez námietky dlžníka. Následne správca požiada súd, aby vydal rozhodnutie, že je pohľadávka nevymáhateľná. Voči rozhodnutiu súdu môže dotknutý veriteľ podať odvolanie.“ Dôvody: Nakoľko správca posudzuje podané prihlášky, javí sa nám ako vhodnejšie, ak by nevymáhateľnosť pohľadávok posudzoval správca. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171b ods. 5 V ustanovení § 171b odsek 5 novely navrhujeme nahradiť slovné spojenie „iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer“ slovným spojením „aj bez návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer“. Dôvod: Sme názoru, že poctivý zámer dlžníka by bolo vhodné preskúmavať zo strany súdu vždy ex offo, nie len špeciálne na návrh veriteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171m ods. 2 až 5 Ustanovenia § 171m odseky 2 až 5 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami: "(2) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu preruší exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170). Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá správcovi. (3) Exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká. (4) Ak sa konkurz zastaví alebo zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, súd bez zbytočného odkladu pokračuje v exekučnom konaní; prípadné exekučné záložné právo zaniknuté v dôsledku vyhlásenia konkurzu sa obnovuje. (5) Ak dôjde k skončeniu konkurzného konania po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo správca zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konania prerušené podľa odseku 2 sa zastavujú.“ Dôvody: Predchádzajúci bod možno aplikovať aj na exekučné konania upravené v § 171m, ktoré by taktiež mohli byť počas konkurzu len prerušené a následne, až po úspešnom ukončení konkurzného konania, zastavené. Ak by konkurzné konanie malo byť v danom prípade ukončené inak (napr. pre nedostatok predpokladov vedenia konkurzného konania) bude sa v exekúcii pokračovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171l ods. 1 - 3 Ustanovenia § 171l odseky 1 až 3 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami: „(1) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu preruší konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 169). Ak sa konkurz zastaví alebo zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, súd bez zbytočného odkladu pokračuje v konaní. (2) Ak dôjde k skončeniu konkurzného konania po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo správca zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konania prerušené podľa odseku 1 sa zastavujú.“ Doterajší odsek 4 § 171l novely navrhujeme označiť ako odsek 3. Dôvody: Podľa ustanovenia § 171l odsek 1 dôjde vyhlásením konkurzu k zastaveniu súdnych konaní vedených proti dlžníkovi. Podľa ustanovenia § 171l odsek 3, ak dôjde k zrušeniu konkurzu z dôvodu, že neboli splnené predpoklady na jeho vedenie, na zastavenie súdneho konania sa neprihliada. Zákon tu nedefinuje, aký by mal byť postup veriteľa ako účastníka zastaveného súdneho konania v prípade zrušenia konkurzu pre nedostatok predpokladov na jeho vedenie. Vzhľadom na tieto nevyriešené skutočnosti sa javí vhodnejšie pri vyhlásení konkurzu súdne konanie len prerušiť. Ak potom dôjde k ukončeniu konkurzného konania na základe rozvrhu výťažku, došlo by k finálnemu zastaveniu prerušeného súdneho konania. Naproti tomu, ak by bolo konkurzné konanie zastavené, lebo neboli splnené predpoklady vedenia konkurzného konania, v prerušenom súdnom konaní by bolo možné pokračovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171d ods. 1 a ods. 2 Ustanovenia § 171d odsek 1 a odsek 2 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami: „(1) Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii poskytnutých od dlžníka, veriteľov, prípadne iných osôb. Majetkové pomery dlžníka správca preskúmava aj nad rámec informácií poskytnutých od veriteľa, a to s odbornou starostlivosťou. (2) Šetrenia podľa odseku 1 sa robia na náklady dlžníka a budú uspokojené ako pohľadávky proti podstate.“ Dôvody: Považujeme však za nevyhnuté, aby majetkové pomery dlžníka správca preskúmal a prešetril aj nad rámec informácií poskytnutých od veriteľa, a to s odbornou starostlivosťou. Prioritou by pri zisťovaní majetku mala byť garancia jeho úplného zistenia a identifikácie. Preto nie je správne vykonávať šetrenie len na podnet veriteľa a za predpokladu, že tieto náklady bude znášať sám veriteľ. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171q ods. 2 Ustanovenie § 171q odsek 2 novely navrhujeme vypustiť. Doterajší odsek 3 navrhujeme označiť ako odsek 2. Dôvod: Čo sa týka vylúčenia vecí v konkurzu, považujeme toto ustanovenie za nevhodné. Pasivita veriteľov v danej veci môže spôsobiť neželané zníženie majetku v konkurznej podstate. Máme za to, že vec možno z konkurzného konania vylúčiť na základe podanej excindačnej žaloby obdobne, ako je tomu v exekučnom konaní. Žalobu by iniciovala osoba tvrdiaca, že vec do konkurznej podstaty nepatrí. Informáciu o prebiehajúcom excindačnom konaní by správca zverejnil v obchodnom vestníku. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171n ods. 2 Ustanovenie § 171n odsek 2 novely navrhujeme nahradiť ustanovením: „(2) Ak dražbu navrhol záložný veriteľ, vyhlásenie konkurzu nebráni v konaní dražby. Prevyšujúci výťažok odovzdá záložný veriteľ správcovi do konkurznej podstaty.“ Dôvody: Máme za to, že v prípade už pripravenej dražby, by bolo jej ukončenie z titulu vyhlásenia konkurzu nehospodárne. Nie je dôvod, prečo veriteľa nenechať toto záložné právo realizovať, pokiaľ správcovi odovzdá výťažok prevyšujúci jeho pohľadávku. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail