LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v návrhu novely zákona chýbajú kontrolné a sankčné mechanizmy (okrem § 171b ods. 2 písm. i)), ktoré by dlžníka „odrádzali“ od porušenia splátkového kalendára, určeného podľa § 171zi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171ze ods. 1 písm. e) Spomínaný odsek a písm. navrhujeme upraviť nasledovne: (1) Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, ak zistí, že a) návrh podala oprávnená osoba, b) návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, c) navrhovateľ, ktorý nemá vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený, d) z predloženého návrhu vyplýva, že dlžník je platobne neschopný, e) od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynulo aspoň 5 rokov, f) nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár. Odôvodnenie: Snaha o vylúčenie nezodpovedného správania dlžníka, každé tri roky žiadať o ochranu pred veriteľmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171zg ods. 4 Navrhujeme nasledovné znenie odseku: (4) Uspokojenie nezabezpečených veriteľov v splátkovom kalendári sa vyjadrí celkovým percentom z pohľadávok, ktoré dlžník v súhrne poskytne každému nezabezpečenému veriteľovi počas nasledujúcich piatich rokov. Uspokojenie nesmie byť nižšie ako 50 % z nezabezpečenej pohľadávky. Odôvodnenie: Odpustenie polovice všetkých dlhov považujeme za dostatočnú možnosť dlžníka na znovu zapojenie sa do ekonomického prostredia, a zároveň dostatočné uspokojenie veriteľov v takejto situácii. Naopak 30 % je voči dlžníkovi príliš veľkorysé a môže to viesť k nezodpovednému správaniu na trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171zh ods. 2 Navrhujeme nasledovné znenie odseku: (2) Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo uplynie uvedená lehota, správca podá návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov na príslušný súd. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca je povinný upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov. Odôvodnenie: Konanie správcu má byť vždy v prospech veriteľov, ktorý akceptujú znížené uspokojenie svojich pohľadávok. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171zg ods. 5 Navrhujeme nasledovné znenie odseku: (5) Splátkový kalendár musí obsahovať aspoň o 20 % vyššie uspokojenie nezabezpečených veriteľov, aké by dosiahli v konkurze. Ak žiaden z nezabezpečených  veriteľov nepodal na súde námietku, má sa za to, že návrh splátkového kalendára takéto uspokojenie poskytuje. Odôvodnenie: Nepovažujeme za vhodné zjednocovať výšku uspokojenia s konkurzom – splátkový kalendár musí vždy priniesť veriteľom vyššie uspokojenie ako konkurz, inak tento inštitút pre veriteľov nemá zmysel. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §166 odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(2) Dlžník je oprávnený domáhať sa zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom iba raz za 15 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára.“ Odôvodnenie Desaťročná je neprimerane krátka, mohlo by dôjsť k zneužitiu a navodeniu štandardu, že každých 10 rokov sa každý môže beztrestne zbaviť svojich dlhov Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171zj ods. 1 Navrhujeme vypustiť z odseku písm. c) Odôvodnenie: Vyššia koncentrácia dlhov v nižšej hodnote u fyzickej osoby, a preto snaha o čo najskoršie vymoženie týchto drobných dlhov, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzať od drobných veriteľov, ktorí sú na splácanie pohľadávok citlivejší ako väčší veritelia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K 206d ods. 3 Spomínaný odsek navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Nevidíme dôvod zvýhodňovať dlžníkov, ktorí si nesplnili riadne svoje záväzky ani v skúšobnom období – môže viesť k nezodpovednému správaniu dlžníkov a k opakovanému zadlžovaniu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §166 odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(2) Dlžník je povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo v návrhu na určenie splátkového kalendára vyhlásiť skutočnosť, že je platobne neschopný. Táto skutočnosť musí byť splnená počas celého konania, v opačnom prípade súd konanie zastaví.“ Odôvodnenie: Pokiaľ by celé konanie záviselo iba od vyhlásenia dlžníka, hrozí šikanózne podávanie návrhov na oddĺženie v snahe oddialiť povinnosť plniť, resp. znížiť zadĺženie bez splnenia príslušných podmienok. Preskúmavanie splnenia podmienok súdom umožní rýchlejšie ukončenie konaní, pri ktorých nie sú splnené všetky podmienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 8. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171d odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(2) Iné šetrenia správca vykoná iba na podnet veriteľa, pokiaľ veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie sa robia na náklady veriteľa, ktoré sa považujú za trovy veriteľa súvisiace s uplatnením pohľadávky v konaní.“ Odôvodnenie: Dôkladné šetrenie pomerov dlžníka je pre konanie o oddĺžení dôležité, a preto je potrebné motivovať veriteľov aby sa na takomto šetrení podieľali, nie opačne. Náklady na šetrenie môžu presiahnuť aj výšku uplatnenej pohľadávky, na základe čoho veriteľ nemusí mať o takéto šetrenie vo väčšine prípadov záujem, pokiaľ si tieto náklady nebude môcť uplatniť u dlžníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 9. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171m odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne (2) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170). Odôvodnenie: Vigilantibus iura – právo patrí bdelým, a preto nevidíme dôvod, prečo by výťažok z exekúcie, vedenej ešte pred začatím konkurzu, nemal byť vydaný oprávnenému, ktorý exekúciu včas inicioval, práve za účelom čo najskoršieho vymoženia svojich pohľadávok. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §169 odsek 1, písmeno f) RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť Odôvodnenie: Nakoľko nie je predpoklad vyšších dlhov u fyzických osôb, takéto ustanovenie môže viesť k demotivácií veriteľov, prihlásiť si svoje pohľadávky a v konečnom dôsledku k nezodpovednosti dlžníkov plniť si svoje obligácie. Uspokojenie veriteľov je navyše pomerné, čiže veriteľ sa k celej sume trov aj tak nikdy nedostane, preto by mal mať nárok aspoň na ich pomernú časť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171b odsek 5 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(5) Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.“ Odôvodnenie: Hrozí šikanózne podávanie návrhov na oddĺženie v snahe oddialiť povinnosť plniť, resp. znížiť zadĺženie bez splnenia príslušných podmienok. Preskúmavanie splnenia podmienok súdom umožní rýchlejšie ukončenie konaní, pri ktorých nie sú splnené všetky podmienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §169 odsek 1, písmeno d) RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť Odôvodnenie: Takéto ustanovenie bude viesť dlžníka k nezodpovednosti vo vzťahu k plneniu svojich obligácií. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §169 odsek 1, písmeno c) RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť Odôvodnenie: Degradácia inštitútu zmenky – zmenka ako zabezpečovací inštitút by v dôsledku tohto ustanovenia stratila význam. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 17. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zj, odsek 1 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(1) Ak celkové plnenie pre nezabezpečeného veriteľa podľa splátkového kalendára a) presiahne sumu 1 200 EUR, splátky je dlžník povinný poskytovať veriteľovi mesačne, najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, b) nedosiahne sumu 1 200 EUR, ale presiahne sumu 100 EUR, splátky je dlžník povinný poskytovať veriteľovi polročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka, c) nedosiahne ani sumu 100 EUR, splátku je dlžník povinný poskytnúť veriteľovi jedným plnením, najneskôr posledný deň prvého roku plnenia splátkového kalendára. Odôvodnenie: Vyššia koncentrácia dlhov v nižšej hodnote u fyzickej osoby, a preto snaha o čo najskoršie vymoženie týchto drobných dlhov, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzať od drobných veriteľov, ktorí sú na splácanie pohľadávok citlivejší ako väčší veritelia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 14. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zg, odsek 4 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne (4) Uspokojenie nezabezpečených veriteľov v splátkovom kalendári sa vyjadrí celkovým percentom z pohľadávok, ktoré dlžník v súhrne poskytne každému nezabezpečenému veriteľovi počas nasledujúcich piatich rokov. Uspokojenie nesmie byť nižšie ako 50 % z nezabezpečenej pohľadávky. Odôvodnenie: Odpustenie polovice všetkých dlhov považujeme za dostatočnú možnosť dlžníka na znovu zapojenie sa do ekonomického prostredia, a zároveň dostatočné uspokojenie veriteľov v takejto situácii. Naopak 30 % je voči dlžníkovi príliš veľkorysé a môže to viesť k nezodpovednému správaniu na trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 16. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zh, odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne (2) Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo uplynie uvedená lehota, správca podá návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov na príslušný súd. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca je povinný upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov. Odôvodnenie: Konanie správcu má byť vždy v prospech veriteľov, ktorý akceptujú znížené uspokojenie svojich pohľadávok. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 15. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zg, odsek 5 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne (5) Splátkový kalendár musí obsahovať aspoň o 20 % vyššie uspokojenie nezabezpečených veriteľov, aké by dosiahli v konkurze. Ak žiaden z nezabezpečených veriteľov nepodal na súde námietku, má sa za to, že návrh splátkového kalendára takéto uspokojenie poskytuje. Odôvodnenie: Nepovažujeme za vhodné zjednocovať výšku uspokojenia s konkurzom – splátkový kalendár musí vždy priniesť veriteľom vyššie uspokojenie ako konkurz, inak tento inštitút pre veriteľov nemá zmysel. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 11. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171x odsek 2 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(2) Dlžník alebo jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným na žiadosť správcu.“ Odôvodnenie: Zabezpečenie objektívnosti záverov znaleckého posudku. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail