LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov Odporúčam v analýze sociálnych vplyvov v bode 4.4 - vplyvy na zamestnanosť, zhodnotiť vplyvy navrhovaného navýšenia počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 37 zamestnancov. Odôvodnenie: Pripomienka je v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov a Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171z Navrhujeme doplniť o oprávnenie správcu za súhlasu zástupcu veriteľov urovnávať sporné práva dohodou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. súčasný návrh novely počíta s možnosťou požiadať o „osobný bankrot“ raz za desať rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Obávame sa, že táto lehota je krátka a skutočnosť, že raz za desať rokov môže dlžník požiadať o osobný bankrot, nebude dlžníkov motivovať k plneniu záväzkov. Preto odporúčame túto lehotu predĺžiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. aj napriek zdôvodneniu uvedenému v dôvodovej správe k novele zákona (princíp pari passu) nie je možné súhlasiť s „vyradením“ pohľadávky zo zmenky (§ 169 ods. 1 písm. c)) a pohľadávky zo zmluvných pokút resp. iných obdobných súkromnoprávnych nárokov (§ 169 ods. 1 písm. d)) z uspokojenia v prípade oddlženia. Odôvodnenie: Takýto názor zastávame z dôvodu, že veriteľ takýchto nárokov sa dostáva do nevýhodného postavenia, najmä v prípade, ak má veriteľ voči dlžníkovi (najmä fyzickej osobe podnikateľovi) pohľadávku zo zmenky, resp. pohľadávku tvoriacu len zmluvnú pokutu. Uvedené súkromnoprávne inštitúty sa v podnikateľskom prostredí (dlžník ako fyzická osoba - podnikateľ) využívajú dosť často. Odporúčame preto ustanovenia § 169 ods. 1 písm. c) a d) z novely zákona vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v § 169 ods. 1 písm. e) navrhujeme, aby boli za nevymáhateľné považované pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Odôvodnenie: Nie je zrejmé prečo by mali byť vymáhateľné v oddlžení aj pohľadávky, ktoré patria spriaznenej osobe a vznikli po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a pred vyhlásením konkurzu, ako to vyplýva z navrhovaného znenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v § 170 ods. 1 písm. a) nie je zrejmé, prečo sa za „starý dlh“ považujú iba pohľadávky, ktoré vznikli „pred kalendárnym mesiacom“, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na určenie splátkového kalendára, a nie tie, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu alebo podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Nie je zrejmé, akým režimom sa budú spravovať pohľadávky, ktoré vznikli v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh, avšak ešte pred vyhlásením konkurzu alebo podaním návrhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. v § 171zc je koncept pokračovania v konaní po smrti dlžníka bez zisťovania okruhu dedičov odôvodnený v dôvodovej správe tým, že „dedičia sú v skutočnosti tiež len veritelia na majetku poručiteľa“. S týmto tvrdením v dôvodovej správe podľa nášho názoru nemožno súhlasiť, keďže nezodpovedá princípu dedenia a generálnej sukcesie do práv a povinností poručiteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K §167 ods. 2: Navrhujeme prvú vetu zmeniť nasledovne: „Dlžník je povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo v návrhu na určenie splátkového kalendára vyhlásiť skutočnosť, že je platobne neschopný a túto skutočnosť preukázať potvrdením vydaným exekútorom. Táto skutočnosť musí byť splnená počas celého konania, v opačnom prípade súd konanie zastaví.“ Odôvodnenie: Zamedzilo by sa špekulatívnemu vyhlasovaniu bankrotov tým, že bude potrebné platobnú neschopnosť osvedčiť exekútorom. Podmienkou na vyhlásenie konkurzu je totiž vedenie exekúcie a platobná neschopnosť. Platobnú neschopnosť súd podľa pripomienkovaného zákona nebude skúmať - postačuje vyhlásenie dlžníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. odporúčame v § 171a ods. 1 upraviť lehotu počas ktorej môže veriteľ podať návrh na zrušenie oddlženia až na 5 rokov, Odôvodnenie: splátkový kalendár môže byť v zmysle § 171zg zostavený až na dobu piatich rokov. Keďže neplnenie splátkového kalendára je jedným z dôvodov podania návrhu na zrušenie oddlženia, pri doterajšej lehote 3 rokov by nebol dlžník „motivovaný“ po uplynutí tejto lehoty plniť splátkový kalendár. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 166, ods.2: Dlžník je oprávnený domáhať sa zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom iba raz za 15 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Odôvodnenie: Desaťročná doba je neprimerane krátka, mohlo by dôjsť k zneužitiu a navodeniu štandardu, že každých 10 rokov sa každý môže beztrestne zbaviť svojich dlhov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 169 ods. 1: Odporúčame vypustiť písm. f) zo znenia Odôvodnenie: Nakoľko nie je predpoklad vyšších dlhov u fyzických osôb, takéto ustanovenie môže viesť k demotivácií veriteľov, prihlásiť si svoje pohľadávky a v konečnom dôsledku k nezodpovednosti dlžníkov plniť si svoje obligácie. Uspokojenie veriteľov je navyše pomerné, čiže veriteľ sa k celej sume trov aj tak nikdy nedostane, preto by mal mať nárok aspoň na ich pomernú časť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 169 ods. 1: Odporúčame vypustiť písm. d) Odôvodnenie: Takéto ustanovenie bude viesť dlžníka k nezodpovednosti vo vzťahu k plneniu svojich obligácií. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 169 ods. 1: Odporúčame vypustiť písm. c) Odôvodnenie: Degradácia inštitútu zmenky – zmenka ako zabezpečovací inštitút by v dôsledku tohto ustanovenia stratila význam. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. do § 166 návrhu novely zákona odporúčame medzi predpoklady oddlženia formou konkurzu zaradiť aj tzv. predpoklad minimálneho uspokojenia veriteľov, ako je to napr. v Českej republike (30 %). Odôvodnenie: Návrh novely je predložený v takom znení, že dlžník v prípade oddlženia formou konkurzu nemusí mať žiaden majetok a aj tak môže úspešne absolvovať proces oddlženia, t. j. zbaví sa 100 % výšky svojich dlhov. S minimálnym uspokojením nezabezpečených veriteľov vo výške 30 % počíta aj navrhovaná úprava oddlženia formou splátkového kalendára. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171m ods. 2 Navrhujeme skrátiť znenie odseku na: (2) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170). Odôvodnenie: Vigilantibus iura – právo patrí bdelým, a preto nevidíme dôvod, prečo by výťažok z exekúcie, vedenej ešte pred začatím konkurzu, nemal byť vydaný oprávnenému, ktorý exekúciu včas inicioval, práve za účelom čo najskoršieho vymoženia svojich pohľadávok. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K §168 ods. 2: Navrhujeme vypustiť §168 ods. 2. Odôvodnenie: Postupovanie pohľadávok je bežná prax spoločností, ktorá umožňuje efektívne ušetriť náklady spojené s vymáhaním pohľadávok, a zároveň vymáhanie pohľadávok prostredníctvom subjektov, ktorý sa na túto činnosť špecializujú – takéto ustanovenie by znamenalo sťaženie podmienok v podnikateľskom prostredí pre vymáhanie pohľadávok prostredníctvom tretích osôb a v konečnom dôsledku nárast nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok priamo veriteľmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171b ods. 5 Navrhujeme skrátiť znenie odseku na: „Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.“ Odôvodnenie: Hrozí šikanózne podávanie návrhov na oddĺženie v snahe oddialiť povinnosť plniť, resp. znížiť zadĺženie bez splnenia príslušných podmienok. Preskúmavanie splnenia podmienok súdom umožní rýchlejšie ukončenie konaní, pri ktorých nie sú splnené všetky podmienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171x ods. 2 Navrhujeme upraviť znenie nasledovne: (2) Dlžník alebo jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným na žiadosť správcu. Odôvodnenie: Zabezpečenie objektívnosti záverov znaleckého posudku. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171u ods. 3 Navrhujeme vypustiť tento odsek. Odôvodnenie: Nepovažujeme za vhodné uprednostňovať právnu istotu vydražiteľa v konkurze pred vydražiteľom v dražbách vedených mimo konkurzného konania. Takýto stav môže viesť k zmätočnosti a právnej neistote. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. návrh novely zákona nepočíta s veriteľským návrhom na vyhlásenie konkurzu ak je dlžníkom fyzická osoba. Uvedený koncept sa nám javí ako „diskriminačný“ a preto odporúčame veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu vhodne zapracovať aj do znenia novely. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail