LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171zq) Nadpis „Litispedencia“ nahradiť slovom „Litispendencia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171ze ods. 3) Slová „uloží mu“ nahradiť slovami „uloží dlžníkovi“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 167, odsek 2 Navrhujeme vypustiť druhú vetu: „V týchto konaniach sa platobná neschopnosť dlžníka neskúma“ a nahradiť ju znením: „ Platobnú neschopnosť dlžníka preskúma súd“. Dôvod: Ponechanie možnosti dlžníkovi samostatne si určiť, že je platobne neschopný, môže viesť k zneužívaniu inštitútu oddlženia a konkurzu, čo podporuje nezodpovedné správanie dlžníkov a na druhej strane znevýhodňuje veriteľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171g Navrhujeme doplniť povinnosť evidencie všetkých vyhlásených konkurzov na fyzické osoby v osobitnom registri úpadcov tzv. malých konkurzov. Dôvodom navrhovanej úpravy je zjednodušenie vyhľadávania vyhlásených konkurzných konaní s cieľom dodržania lehoty na prihlásenie pohľadávky. V prípade, že veriteľ má niekoľko tisíc zákazníkov, sledovanie informácií o nových konkurzoch v Obchodnom vestníku je časovo náročné a neprehľadné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171x Navrhujeme doplniť nový odsek v znení: Nadobúdateľ odkupuje tento nehnuteľný majetok vrátane všetkých tiarch, ktoré na ňom viaznu. Dôvod: Cieľom navrhovaného doplnenia je zabrániť špekulatívnym postupom za účelom zbaviť sa dlhov na úkor veriteľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171r, odsek 2 Navrhujeme vypustiť slová „a náklady zabezpečeného veriteľa. Ak zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezloží preddavok na trovy znaleckého posudku, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Dôvod: navrhované znenie znevýhodňuje veriteľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171m, odsek 2 Navrhujeme doplniť o povinnosť úhrady trov exekúcie zo strany dlžníka. Dôvod: S exekúciou sú spojené náklady, ktoré by mal hradiť ten, kto svojim zavinením zapríčinil začatie exekučného konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) 171u, odsek 4 Navrhujeme doplniť pojem nehnuteľnosť menšej hodnoty o presné vymedzenie tohto pojmu. Dôvod: V praxi môže nepresné znenie zákona spôsobiť nejasnosti a nejednoznačnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171d, odsek 2 Navrhujeme vypustiť slová „pokiaľ veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie sa robia na náklady veriteľa.“ Dôvod: Návrh znevýhodňuje veriteľa Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171y Navrhujeme doplniť rovnako ako pri § 171 x. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 6. – Čl. I bod 11. - § 167 ods. 2 Navrhujeme doplniť ods. 2 o novú vetu: „Advokát alebo Centrum právnej pomoci svojím podpisom na vyhlásení o platobnej neschopnosti, potvrdí pravdivosť skutočností v ňom uvedených dlžníkom.“ Zmyslom zmeny je zachovať filozofiu nezaťažovať dlžníka osobitným preukazovaním platobnej neschopnosti, no súčasne zabezpečiť elementárnu istotu pre veriteľov, že „ručením“ advokáta a Centra právnej pomoci sa vylúčia fiktívne odôvodnené, účelové a špekulatívne návrhy, ktorý by ich poškodzovali. V podstate jediný kto môže následne tvrdiť, že úpadca nebol platobne schopný je veriteľ, ktorý to bude musieť aj preukázať. Nemyslíme si, že takýto postup je správny a dôkazné bremeno by nemalo byť prenesené de facto z úpadcu na veriteľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Predkladacej správe Odporúčame v Predkladacej správe a Dôvodovej správe vypustiť legislatívnu skratku ,,ZRK“, nakoľko sa v texte nepoužíva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 9 V bode 9 odporúčame nahradiť slová ,,sa odsek 3 dopĺňa písmenom a)“ slovami ,,sa v odseku 3 vkladá písmeno a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 12 V bode 12 odporúčame nahradiť slovo ,,písmeno“ slovom ,,písmená“, na konci úvodnej vety vložiť bodkočiarku a navrhovaný text písmen a) a b) dať do úvodzoviek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) poznámke pod čiarou č. 25b) Odporúčame v texte poznámky pod čiarou č. 25b) nahradiť slová ,,v znení zákona č. 8/2005 Z. z.“ slovami ,,v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) poznámke pod čiarou č. 25c) Odporúčame v texte poznámky pod čiarou č. 25c) pripojiť na konci slová ,,v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 11 § 171za V bode 11 § 171za odporúčame v odseku 1 nahradiť slovo ,,vyhasenia“ slovom ,,vyhlásenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 11 § 168 ods. 2 V bode 11 § 168 ods. 2 odporúčame nahradiť slová ,,písmena a)“ slovami ,,písm. a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 11 § 168 ods. 2 V bode 11 § 168 ods. 2 odporúčame nahradiť slovo ,,ibaže“ slovami ,,to neplatí ak“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 11 § 170 V bode 11 § 170 odporúčame upraviť slovosled úvodnej vety za čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail