LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 171 K § 171 ods. 3 Ustanovenie § 171 ods. 3 navrhujeme doplniť aj o úpravu, ktorá bude riešiť prípad solidárnych dlžníkov. 6. K § 171b Navrhnutá úprava poctivého zámeru sa javí ako príliš vágna a nedostatočne určitá. Pritom pre dlžníka má rozhodnutie o zrušení oddlženia závažné dôsledky, a preto je potrebné podstatne presnejšie a jednoznačnejšie zadefinovať (vyšpecifikovať) dôvody, pre ktoré súd môže rozhodnúť o tejto skutočnosti (zrušení oddlženia). Zároveň je v ustanovení písmena a) potrebné presnejšie zadefinovať pojem „majetok nepatrnej hodnoty“. Ďalej je potrebné spresniť (doplniť) ustanovenie písmena c) tak, že uvedenie nepravdivej informácie musí byť „vedomé“. Taktiež dôvody pre prísnejšie posudzovanie poctivého zámeru sú nejednoznačné. Pritom vlastnenie „významnejšieho majetku“ v minulosti, ako aj „iné osobitné životné skúsenosti“ jednak sú neadekvátne dôvody a jednak sú nejasne špecifikované. Rovnako „pôsobenie ako vedúci zamestnanec“ je neadekvátny dôvod, nakoľko pojem „vedúci zamestnanec“ zahŕňa zamestnancov na všetkých pozíciách riadenia (stupňoch, úrovniach riadenia), čo môže byť aj vedúci zamestnanec na pozícii absolútne irelevantnej kvalifikácie vedúcich zamestnancov (napríklad pozícia vedúceho kuchyne je nekvalifikovaná pozícia pre sektor finančného trhu). Taktiež predložený návrh nerieši (nereguluje) postup v prípade, ak u jednej osoby nastane súbeh dôvodov pre prísnejšie posudzovanie a zároveň aj pre miernejšie posudzovanie poctivého zámeru. 7. K § 171c Ustanovenie § 171c navrhujeme upraviť tak, že za slová „práva“ sa vloží bodka a zároveň sa vypustí celý nasledujúci text (všetky nasledujúce slová). Odôvodnenie: Vzhľadom na ustanovenia civilného práva niet dôvodu pre to, aby bolo možné úspešne odporovať právne úkony aj v prospech premlčaných pohľadávok (pokiaľ sa uplatní námietka premlčania), respektíve v prospech iných nevymáhateľných pohľadávok. Zároveň sa javí ako nehospodárne, aby veriteľovi bolo umožnené odporovať právny úkon, ak veriteľova pohľadávka je premlčaná (pokiaľ sa uplatní námietka premlčania), respektíve z iných dôvodov nevymáhateľná, teda ak veriteľova pohľadávka v konečnom dôsledku už nemôže byť uspokojená z majetku tvoriaceho predmet odporovaného právneho úkonu. 8. K § 171h ods. 2 V ustanovení § 171h ods. 2 navrhujeme na konci pripojiť vetu: „Proti rozhodnutiu o odmietnutí návrhu a aj proti rozhodnutiu o zastavení konania je dlžník oprávnený podať odvolanie.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa ustanoviť možnosť dlžníka podať odvolanie proti uvedeným rozhodnutiam, pretože nemožnosť odvolania by vo svoje podstate mohla viesť k opakovanému podávania „obnovených“ návrhov („vylepšených“ návrhov), čo nie je v záujme hospodárnosti konania. 9. K § 171k ods. 3 V ustanovení § 171k ods. 3 navrhujeme na konci pripojiť slová „a na spotrebiteľské zmluvy“. Odôvodnenie: V záujme čo najefektívnejšieho naplnenia účelu oddlženia – teda zbavenia dlžníka všetkých dlhov podľa § 170 v prípade dlhov vznikli ešte pred oddlžením – aj v spotrebiteľských vzťahoch navrhujeme, aby veriteľ ani pri spotrebiteľských zmluvách nemal možnosť odstúpiť od zmluvy po vyhlásení konkurzu. Pokiaľ by totiž veriteľ odstúpil od zmluvy (spotrebiteľskej zmluvy), by nebol povinný svoju pohľadávku prihlásiť do konkurzu a následne by mohol vymáhať pohľadávku vzniknutú v dôsledku jeho odstúpenia (bezdôvodné obohatenie). 10. K § 171r ods. 7 V ustanovení § 171r ods. 7 navrhujeme poslednú vetu nahradiť takýmto textom: „Náhrada sa použije na uspokojenie zabezpečených veriteľov rovnako, ako by sa použil zaťažený majetok, za ktorý sa poskytla. Na zaťaženom majetku zaniknú zabezpečovacie práva zabezpečených veriteľov.“. Odôvodnenie: Navrhnutým doplnením § 171r ods. 7 sa jednoznačne zabezpečuje, že veriteľ sa voči nadobúdateľovi už nebude môcť domáhať žiadnych ďalších nárokov, čo je dôvodné preto, lebo nadobúdateľ za ním nadobudnutý majetok poskytol náhradu do konkurznej podstaty. 11. K § 171za ods. 4 V ustanovení § 171za ods. 4 navrhujeme za slovo „veriteľom“ vložiť (doplniť) slová „a dlžníkovi“: Odôvodnenie: Navrhnutým doplnením § 171za ods. 4 sa jednoznačne zabezpečuje, aby zodpovednosť správcu bola zákonom zakotvená aj vo vzťahu k dlžníkovi, čo je dôvodné pretože aj dlžníkovi môže byť spôsobená závažná škoda v prípade konania správcu v rozpore s odbornou starostlivosťou. 12. K § 171zb ods. 2 Ustanovenie § 171zb ods. 2 navrhujeme vypustiť . Odôvodnenie: Navrhnutá úprave je dôvodná preto, lebo nemá byť na škodu dlžníka, ak sa veritelia do konkurzu neprihlásia. V prípade pohľadávok podľa § 170 existuje zákonná domnienka (prezumpcia), že tieto pohľadávky sa stanú nevymáhateľné bez ohľadu na prihlásenie či neprihlásenie sa veriteľa. Ak sa veritelia neprihlásia, nemalo by to mať akýsi „sankčný“ dopad na nemožnosť dlžníka dosiahnuť oddlženie. 13. K § 171zi ods. 4 Na konci § 171zi ods. 4 navrhujeme pripojiť vetu: „Proti rozhodnutiu o zastavení konania je dlžník oprávnený podať odvolanie.“. Odôvodnenie: Navrhuje sa ustanoviť možnosť dlžníka podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu o zastavení konania, pretože nemožnosť odvolania by vo svoje podstate mohla viesť k opakovanému podávania „obnovených“ návrhov („vylepšených“ návrhov), čo nie je v záujme hospodárnosti konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) III. PRIPOMIENKY VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU – OBYČAJNÉ 1. Z hľadiska korelácie vzťahov a zároveň vyváženosti postavenia, práv a povinností (rovnosti pred zákonom) pri porovnaní na úrovni právnická osoba – podnikateľská fyzická osoba a taktiež vo vzťahu dlžník – veriteľ je objektívne, ale neopodstatnene nedôvodne nevyvážené, že v dôsledku úprav ustanovení § 3 § 11 a nového znenia celej štvrtej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii podľa predloženého návrhu zákona (novelizačného zákona) by mala úplne zaniknúť (teda má sa zrušiť) a) povinnosť fyzických osôb – podnikateľov podať návrh na vyhlásenie svojho konkurzu aj v prípade, ak sa dostanú do závažnej platobnej neschopnosti (hoci aj na úrovni predlženia podľa účtovníctva vedeného týmto podnikateľom); pritom však v prípade právnických osôb naďalej trvá zákonná povinnosť podať pri predlžení návrh na vyhlásenie svojho konkurzu, vrátane trestnoprávnych dôsledkov pre osoby konajúce za právnické osoby, ak porušia povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu; v prípade fyzických osôb – podnikateľov však už žiadna takáto povinnosť nemá existovať ani pri závažnej platobnej neschopnosti (hoci aj na úrovni predlženia), ale podľa predloženého návrhu už podanie či nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu má byť výlučne na dobrovoľnej vôli či „nevôli“ dlžníka, ktorý je podnikateľskou fyzickou osobou, b) možnosť veriteľov podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok fyzickej osoby – podnikateľa; v prípade, ak sa teda podnikateľská fyzická osoba (podnikateľ) dostane do platobnej neschopnosti (hoci aj závažnej platobnej neschopnosti), tak podľa predloženého návrhu už podanie či nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu (v rámci oddlženia) má byť výlučne na vôli či nevôli „podnikateľského dlžníka“, pričom veritelia (spotrebitelia) už nebudú mať absolútne žiadnu možnosť domáhať sa vyhlásenia konkurzu takéhoto „podnikateľského dlžníka“. 2. V predkladacej správe k návrhu zákona sa uvádza, že povinnosť zložiť preddavok na odmenu správcu bola často prekážkou pre začatie konania o oddlžení, nakoľko dlžníci nemali dostatok prostriedkov na jeho úhradu. Pritom však z predloženého návrhu zákona nie je zrejmé, akým spôsobom sa má táto prekážka odstrániť, pretože v zmysle § 171h ods. 1 písm. g) má byť nezloženie preddavku aj naďalej dôvodom pre odmietnutie návrhu na vyhlásenie konkurz, respektíve na zastavenie konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171za ods. 3 Navrhovanú lehotu 3 mesiacov, v súvislosti s ktorou, ak sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa, plnenia pripadnú štátu považujeme za nedostatočnú. Okrem uvedeného, nedostatok sa dá odstrániť doplnením čísla účtu veriteľa do formulára prihlášky pohľadávok do konkurzu. Zároveň navrhujeme, aby správca bol povinný zverejniť rozvrh v Obchodnom vestníku, voči ktorému bude môcť dať veriteľ námietku. Bez uvedenej povinnosti nebudú mať možnosť veritelia zistiť spôsob a správnosť rozdelenia výťažku a v konečnom dôsledku ustanovenie odseku 4 sa stane obsolentné. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I § 171 Podľa § 171 ods. 4 každý orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná, ako by dlžníkom nebol. V súvislosti s uvedeným však nie je zrejmé, aké dôsledky bude mať uvedená skutočnosť na nároky samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb v systéme sociálneho poistenia, ktoré sú naviazané na zaplatenie poistného. Považujeme preto za nevyhnutné sa s touto skutočnosťou dôsledne vysporiadať. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k bodu 11, 12, 13 K bodu 11 a) celé nové znenie štvrtej časti je potrebné dať do úvodzoviek (na začiatku aj na konci celého nového znenia štvrtej časti), b) v § 168 ods. 2 je potrebné slová „ods. 1 písmena a)“ nahradiť slovami „odseku 1 písm. a)“, c) všetky poznámky pod čiarou je potrebné dať na koniec predmetnej časti, d) slová „§ 171r“ je potrebné nahradiť slovami „§ 171q“, e) v § 171s ods. 1 je potrebné slová „§ 29 ods. 1,2,4,5,6“ nahradiť slovami „§ 29 ods. 1, 2, 4 až 6“, f) v § 171zj ods. 1 je potrebné alfabetický kód meny „EUR“ nahradiť slovom „eur“, teda spisovným názvom meny euro v príslušnom gramatickom tvare. 3. K bodu 12 Na konci úvodnej vety je potrebné doplniť úvodzovky, na začiatok navrhovaného textu doplniť úvodzovky a na konci pripojiť úvodzovky a bodku. 4. K bodu 13 Na začiatku textu je potrebné doplniť úvodzovky Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 206 11. K § 206d ods. 3 Ustanovenie § 206 ods. 3 je potrebné vypustiť. Odôvodnenie: Pôvodne navrhnuté ustanovenie § 206 ods. 3 je potrebné vypustiť, pretože má prvky neprípustnej retroaktivity. Veritelia podľa navrhnutej úpravy už svoju pohľadávku nebudú môcť aktuálne prihlásiť a podľa novej právnej úpravy sa stane nevymáhateľnou automaticky. Pritom však veritelia nemohli v minulosti predpokladať, že ak svoju pohľadávku neprihlásia, tak sa stane nevymáhateľnou, pretože pôvodná právna úprava takýto následok nespôsobovala (nezakotvovala). Preto vzhľadom na zásadu právnej istoty a predvídateľnosti práva nemožno takúto úpravu akceptovať a treba ju vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 206 14. K § 206d ods. 1 V ustanovení § 206d ods. 1 navrhujeme za slovo „začaté“ vložiť slová: „návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie podaným“. Odôvodnenie: Navrhnutým doplnením § 206d ods. 1 sa toto ustanovenie spresňuje tak, aby sa eliminovali pochybnosti, či sa začatým konaním má na mysli podanie návrhu alebo vyhlásenie konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. II 15. V čl. II bode 2 je potrebné za slová „písm. a“ doplniť zátvorku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) I. PRIPOMIENKY VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU – ZÁSADNÉ 1. Principiálne nemožno súhlasiť s tým, aby zabezpečení veritelia nemali povinnosť prihlasovať svoje pohľadávky do konkurzu (oddlženia). Pritom je potrebné, aby aj pohľadávky so zabezpečením (zabezpečené pohľadávky) sa zaraďovali medzi pohľadávky, ktoré je možné uspokojiť iba konkurze alebo splátkovým kalendárom, a to minimálne zabezpečené pohľadávky vzniknuté a existujúce v spotrebiteľských vzťahoch. Ak má oddlženie plniť zamýšľanú funkciu, je dôležité, aby v rámci oddlženia boli vyriešené skutočne všetky pohľadávky vzniknuté pred oddlžením bez výnimky. Pokiaľ by čo len niektoré zabezpečené pohľadávky zostalí riešené (pretrvávali) mimo oddlženia, tak v takomto prípade by mohli byť negované žiaduce efekty oddlženia tým, že ak sa veriteľ (majiteľ) takejto zabezpečenej pohľadávky (neriešenej oddlžením) neuspokojí plne z predmetu zabezpečenia, tak tento veriteľ bude pokračovať vo vymáhaní zvyšku pohľadávky proti dlžníkovi a oddlženie nebude mať pre dlžníka za následok skutočné zbavenie sa jeho dlhov (záväzkov) vzniknutých pred oddlžením. Zároveň v prípade schválenia splátkového kalendára by pre dlžníka bolo zaťažujúce plniť okrem súdom určeného splátkového kalendára navyše ešte aj ďalší záväzok nezahrnutý do oddlženia (a to kvôli splácaniu pohľadávky neriešenej oddlžením). Pritom prípadné nezahrnutie všetkých dlžníkových záväzkov (veriteľských pohľadávok) do oddlženia môže znemožniť schválenie splátkového kalendára, nakoľko príjem dlžníka nebude postačovať na plnenie súdom určených splátok a súbežne ešte aj na plnenie (splácanie) ďalšieho zabezpečeného záväzku (neriešeného oddlžením). Pre prípad, že úmyslom navrhovanej úpravy bolo, aby sa v dôsledku konkurzu (oddlženia) automaticky nestali splatnými dlhodobé pohľadávky zabezpečené napríklad záložným právom, tak je potrebné, aby sa umožnilo konkurznému súdu (na návrh správcu) rozhodnúť, že takúto pohľadávku z konkurzu vylúči [pričom právoplatným vylúčením pohľadávky z konkurzu by účinky vyhlásenia konkurzu pominuli voči vylúčenej pohľadávke], ak by sa vylúčenie pohľadávky z konkurzu javilo účelnejšie pre dlžníka, ako jej zahrnutie do konkurzu / splátkového kalendára. Dôležité však je, aby takéto rozhodnutie nebolo na vôli zabezpečených veriteľov, aby sa pre zabezpečených veriteľov nevytvorilo príležitosť (motivácia) na špekulatívny postup a neprihlasovanie si zabezpečených pohľadávok s cieľom vyhnúť sa riziku objektívneho súdneho prieskumu (zistenia), že zabezpečenie pohľadávky alebo samotná pohľadávka sú pochybné (najmä v prípade dodávateľsko-spotrebiteľských vzťahov), respektíve s cieľom dosiahnuť uskutočnenie výkonu zabezpečenia a vymáhania (splácania) pohľadávky mimo kontroly správcu či dohľadu konkurzného súdu. Napríklad, dodávatelia využívajú zabezpečenie formou zrážok zo mzdy, pričom však tieto dohody často odporujú zákonu či obchádzajú zákon a dodávatelia (predávajúci) sa snažia vyhnúť akejkoľvek kontrole. Zároveň však takáto dohoda o zrážkach zo mzdy môže úplne zmariť možnosti dlžníka pre schválenie splátkového kalendára, pretože jeho príjem bude postihnutý takýmto spôsobom zabezpečenia. Podobne, ak dlžník nebude mať možnosť zahrnúť do konkurzu napríklad majetok zabezpečený záložným právom a zároveň nebude mať dostatok iného majetku, tak nikdy oddlženie nedosiahne, hoci pri zahrnutí do konkurzu s objektívnym súdnym prieskumom by sa mohla zistiť nezákonnosť zabezpečenia pohľadávky či samotnej pohľadávky. V prípade takéhoto legislatívneho riešenia by dlžník bol v zásade „rukojemníkom“ zabezpečeného veriteľa, ktorý by zákonnou reguláciou nebol nijako motivovaný (prinútený) do konkurzu si prihlásiť pohľadávku. Ak oddlženie má mať účinky nevymáhateľnosti všetkých skôr vzniknutých dlhov (záväzkov), a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa veritelia prihlásia alebo neprihlásia do konkurzu / splátkového kalendára (ako je sa to formálne deklaruje v navrhovanom § 171 ods. 2), tak je plne dôvodné a potrebné, aby zo zákona malo oddlženie rovnaké následky aj vo vzťahu k zabezpečeným veriteľom, teda aj zabezpečené pohľadávky musia patriť medzi pohľadávky podľa § 170, ktoré možno uspokojovať len v rámci splátkového kalendára. 2. Principiálne je potrebné, aby v celom procese oddlženia boli dôsledne zohľadnené povinnosti členských štátov EU záväzne vyžadované od každého členského štátu EU smernicou Rady 93/13/EHS z 5. 4. 1993 o nekalých zmluvných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 21. 4. 1993; mimoriadne slovenské vydanie kap. 15/zv. 02) v platnom znení, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. 4. 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22. 5. 2008) v platnom znení, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. 10. 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011), ako aj smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014). Podľa smernice 93/13/EHS nekalých zmluvných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách musí každý členský štát EU zabezpečiť, aby nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom zo strany predajcu alebo dodávateľa podľa jeho vnútroštátneho práva, neboli záväzné pre spotrebiteľa (čl. 6 ods. 1 smernice EHS/93/13) a tiež musí zabezpečiť, aby v záujme spotrebiteľov a subjektov hospodárskej súťaže existovali primerané a účinné prostriedky, ktoré by zabránili súvislému uplatňovaniu nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi zo strany predajcov či dodávateľov (čl. 7 ods. 1 smernice EHS/93/13). Súdny dvor EÚ konštantne viackrát (napríklad v rozsudku C-473/00 z 21. 11. 2002 vo veci Cofidis SA vs. Jean-Louis Fredout) výslovne judikoval, že všeobecné súdy sú povinné poskytnúť spotrebiteľom ochranu, pričom z úradnej povinnosti (ex offo) musia, aj bez námietky spotrebiteľa, prihliadať na neprijateľnosť zmluvných podmienok a zabezpečiť, aby spotrebiteľ takýmito podmienkami nebol viazaný. Súdny dvor EÚ už priamo vo vzťahu k insolvenčnému konaniu, teda vo vzťahu úpadku (napríklad v rozsudku C-377/14 z 21. 4. 2016 vo veci Radlinger, Radlingerová vs. FINWAY, a.s.) výslovne judikoval: „Článok 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je predmetná právna úprava vo veci samej, ktorá v insolvenčnom konaní neumožňuje súdu, na ktorom sa toto konanie vedie, skúmať ex offo prípadnú nekalú povahu zmluvných podmienok, z ktorých vznikli pohľadávky prihlásené v uvedenom konaní, napriek tomu, že tento súd má na tento účel k dispozícii potrebné informácie o právnych a skutkových okolnostiach, a ktorá uvedenému súdu umožňuje skúmať len nezabezpečené pohľadávky a námietky obmedzuje len na možnosť tvrdiť zánik alebo premlčanie týchto pohľadávok.“. Zároveň z predmetného rozsudku Súdneho dvora EÚ vyplýva, že vnútroštátny súd je povinný ex offo (z úradnej povinnosti) skúmať aj to, či zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje náležitosti vyžadované smernicou 2008/48/ES a v prípade, ak tomu tak nie je, tak vnútroštátny súd je povinný vyvodiť sankcie ukladané vnútroštátnym právom (teda v danom prípade napríklad bezúročnosť a bezpoplatkovosť spotrebiteľského úveru). Uvedené skutočnosti znamenajú, že ani v oddlžení nemožno uspokojiť také nároky veriteľov (dodávateľov), a) ktoré by vyplývali zo spotrebiteľských zmlúv obsahujúcich neprijateľné zmluvné podmienky, b) ktoré by vyplývali zo spotrebiteľských zmlúv a ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu spotrebiteľov, ak takéto rozpory podľa vnútroštátneho práva majú za následok napríklad neplatnosť, nevymáhateľnosť alebo zánik nárokov veriteľov (napr. vyššie spomenutá absencia náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere). Zároveň treba upozorniť na § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa (zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorý v súlade s právom EÚ ustanovuje: „Orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával.“. Na základe uvedených dôvodov pripravovaný zákon (teda pripravovaná novelizácie zákona o konkurze a reštrukturalizácii) musí zohľadniť nasledujúce zásadné skutočnosti: a) konkurzný súd musí mať v konkurznom konaní a rovnako aj v konaní o určenie splátkového kalendára ustanovenú povinnosť aj z vlastného podnetu (teda ex offo) skúmať 1a. nekalosť zmluvných podmienok, 1b. rozpor s predpismi na ochranu spotrebiteľa, ktoré by mohli mať za následok neplatnosť, nevymáhateľnosť alebo zánik nárokov veriteľov, 1c. ďalšie skutočnosti vymedzené v § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa (teda zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov), najmä premlčanie nároku veriteľa, 1d. musí mať uloženú povinnosť vylúčiť z konkurzu a rovnako aj zo splátkového kalendára pohľadávky zo spotrebiteľských zmlúv, ktorých sa týkajú skutočnosti uvedené v predchádzajúcom podbode 1a, podbode 1b alebo podbode 1c, b) zároveň dlžník musí mať možnosť v rámci konania (konkurzu, oddlženia) popierať pohľadávky zo spotrebiteľských zmlúv a namietať ktorékoľvek (všetky) skutočnosti uvedené v podbodoch 1a až 1c, a to bez sankcionovania prípadného nevyužitia takejto možnosti. Pritom všetko uvedené je potrebné rovnako uplatňovať vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom a aj zabezpečeným veriteľom, respektíve k nezabezpečeným pohľadávkam a aj zabezpečeným pohľadávkam (v zmysle všeobecnej zásadnej pripomienky, že aj zabezpečené pohľadávky musia patriť medzi pohľadávky podľa § 170, ktoré možno uspokojovať len v konkurze alebo v rámci splátkového kalendára). Náležitú zákonnú úpravu je možné dosiahnuť napríklad zakotvením zákonnej povinnosti správcu automaticky poprieť pohľadávku dodávateľa zo spotrebiteľskej zmluvy a predložiť súdu na posúdenie spotrebiteľskú zmluvu a všetku s ňou súvisiacu dokumentáciu. Zároveň je potrebné zákonom zakotviť, že ak pohľadávky budú vylúčené konkurzným súdom (ex offo) alebo úspešne popreté dlžníkom v konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, tak to bude mať rovnaké následky ako zamietnutie nároku veriteľa v klasickom súdnom konaní (v súdnom konaní pri rozhodovaní sporov), pričom v takom prípade veriteľ už nebude mať žiadnu možnosť vymáhať svoje pohľadávky nielen od dlžníka, ale ani od ručiteľov a ani od solidárnych dlžníkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171r ods. 5 Navrhujeme doplniť o úpravu otázky riešenia sporov vzniknutých medzi správcom a zabezpečeným veriteľom v rámci vydávania výťažku zabezpečenému veriteľovi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 169 K § 169 ods. 1 písm. a) a b) V ustanovení § 169 ods. 1 písm. a) a b) je potrebné vypustiť slová „to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie,25a)”. Odôvodnenie: Objektívne nie je daný dôvod, aby práve v prípade úveru na bývanie (ktorý sa týka spotrebiteľov), bolo umožnené vymáhať príslušenstvo pohľadávky vo väčšom rozsahu, ako v iných prípadoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k § 83 Do § 83 ods. 1 navrhujeme doplniť nové písmeno j) s takýmto znením: „j) pokračovanie v prevádzkovaní podniku, ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia, na ktorú sa vzťahuje šiesta časť tohto zákona.“. Odôvodnenie: Doplnenie § 83 ods. 1 o nové písmeno j) sa navrhuje preto, aby zákon o konkurze a reštrukturalizácii jednoznačne ustanovil (čo doteraz neustanovuje), že pre správcu je záväzný pokyn príslušného orgánu, ktorý si od príslušného orgánu vyžiada správca podľa už existujúceho (aj naďalej potrebného) ustanovenia § 88 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii už aj v doterajšom § 88 ods. 2 ustanovuje, že ak náklady na prevádzkovanie úpadcovho podniku presiahnu výnosy z jeho prevádzkovania, tak správca o tejto skutočnosti bezodkladne informuje príslušný orgán a vyžiada si od neho pokyn, či a v akom rozsahu má pokračovať v prevádzkovaní podniku. Doterajšia zákonná úprava však jednoznačne nestanovuje, že takýto pokyn je pre správcu záväzný, čo rieši navrhnutým doplnením § 83 ods. 1 o nové písmeno j), ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia. Záväznosť takéhoto pokynu je totiž mimoriadne dôležitá predovšetkým v prípade, ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia (najmä banka), kedy úlohu príslušného orgánu plní Národná banka Slovenska, ktorá sa významným spôsobom podieľa na zabezpečovaní dôveryhodnosti a stability finančného trhu, pričom v súvislosti s takýmto pokynom bude zohľadňovať najmä dôsledky momentu ukončenia prevádzkovania podniku správcom po vyhlásení konkurzu. Deň ukončenia prevádzkovania podniku správcom po vyhlásení konkurzu je dôležitý pre určenie splatnosti nesplatných záväzkov a pohľadávok, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §166 ods.3 „Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba, ak je voči nemu vedená exekúcia.“ Vo väzbe na definíciu platobnej neschopnosti podľa § 167 ods. 1 novely podmienenie podania návrhu na vyhlásenie konkurzu exekúciou nemá logiku. Uvedená podmienka vylučuje možnosť riešiť si ekonomické problémy ešte pred vedením exekúcie na majetok dlžníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171t návrhu zákona Odporúčame v § 171t ods. 2 vypustiť poslednú vetu, a to z dôvodu jej duplicity s § 171t ods. 1 poslednou vetou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 návrhu zákona všeobecne 1. Odporúčame nadpisy jednotlivých hláv štvrtej časti umiestniť pod ich číselným označením. Zároveň navrhujeme doplniť vhodný nadpis prvej hlavy štvrtej časti napr. slovami „Všeobecné ustanovenia“. Ide o úpravu v súlade s bodom 21.1. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. 2. Odporúčame bližšie špecifikovať slová „návrh“ a „konanie“, ktoré sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach štvrtej časti, napr. v § 171a, § 171b, § 171e, § 171h, § 171l, § 171m, pričom tieto slová majú v jednotlivých ustanoveniach aj odlišný obsahový význam. 3. V nadväznosti na úpravu v § 10a novelizovaného zákona, ktorý používa pojem „úpadca“ vo vzťahu k fyzickej osobe, navrhujeme zvážiť používanie tohto pojmu aj v rámci predloženého znenia štvrtej časti tohto zákona. V prípade, že tento pojem sa nebude vo štvrtej časti používať, odporúčame úpravu § 10a novelizovaného zákona. 4. V celom texte návrhu zákona odporúčame upraviť označenie paragrafov v príslušnom číselnom a abecednom poradí, keďže niektoré z nich majú rovnaké označenie (napr. § 171p, § 171z). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 167 návrhu zákona Dávame na zváženie úpravu ustanovenia § 167 ods. 1 tak, aby sa za platobne neschopnú osobu, ktorá je oprávnená sa domáhať zbavenia sa svojich dlhov podľa predloženej právnej úpravy, nepovažoval dlžník, ktorého nesplneným peňažným záväzkom je iba záväzok uvedený v § 169. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 5 návrhu zákona Odporúčame v súvislosti s vypustením § 53 vypustiť aj vnútorné odkazy uvedené napr. v § 102 ods. 5 a v § 103 ods. 1 novelizovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171b návrhu zákona 1. Odporúčame v § 171b ods. 1 bližšie špecifikovať slová „integračného procesu“ napr. odkazom na osobitný predpis v poznámke pod čiarou. 2. V § 171b ods. 2 písm. h) navrhujeme slová „svojich veriteľov“ nahradiť slovami „svojho veriteľa“, a to v súlade s bodom 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. V tejto súvislosti poukazujeme aj na znenie § 239 Trestného zákona v znení neskorších predpisov. 3. V § 171b ods. 2 písm. i) navrhujeme za slovo „neplní“ vložiť slová „súdom určený“. Ide o precizovanie ustanovenia, keďže v prípade platobne neschopného dlžníka mohol byť vyhotovený aj iný splátkový kalendár, ktorý bol predmetom predchádzajúcej dohody veriteľa s dlžníkom a ktorý nebol splnený. 4. V § 171b ods. 3 navrhujeme za slová „vedúci zamestnanec alebo“ vložiť slovo „nadriadený,“. Poukazujeme v tejto súvislosti na terminológiu uvedenú v osobitných predpisoch, napr. v § 8 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. v § 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Zároveň pojem „nadriadený“ používa aj Trestný zákon v znení neskorších predpisov a Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Navrhujeme ustanovenie tiež upraviť v súlade s bodom 5.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171p návrhu zákona V § 171p ods. 2 druhej vete navrhujeme slová „trvá na spísaní majetku“ nahradiť slovami „trvá na zapísaní majetku do súpisu“ a slová „voči namietajúcemu veriteľovi“ nahradiť slovami „voči prihlásenému veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku,“. V § 171p ods. 2 poslednej vete navrhujeme slová „žiaden veriteľ“ nahradiť slovami „žiaden prihlásený veriteľ“. Ide o precizovanie znenia ustanovenia za účelom jeho jednoznačnosti a väčšej zrozumiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171j návrhu zákona 1. V § 171j ods. 1 navrhujeme vypustiť slová „voči dlžníkovi“. Navrhujeme odstrániť duplicitné uvedenie subjektu, voči ktorému je prihlásená pohľadávka splatná. 2. V § 171j ods. 2 navrhujeme zvážiť úpravu znenia v nadväznosti na odôvodnenie tohto ustanovenia, v ktorom sa používa slovné spojenie „dlžník úpadcu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail