LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) V § 171h je potrebné odsek 1 doplniť písmenom h) tohto znenia: „h) dlžník má v deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu bankový účet, ktorý jednoznačne identifikoval v návrhu na vyhlásenie konkurzu.“. Je potrebné, aby medzi kritériá, ktorých splnením sa podmieňuje prijatie návrhu na vyhlásenie konkurzu bol aj bankový účet dlžníka a aby identifikácia tohto účtu bola jednou z náležitostí návrhu na vyhlásenie konkurzu (§171g ods. 2). Zároveň je potrebné v § 171ze doplniť písmeno g), tohto znenia: „g) dlžník má v deň podania návrhu na určenie splátkového kalendára bankový účet, ktorý jednoznačne identifikoval v návrhu na určenie splátkového kalendára.“. Rovnako je potrebné, aby identifikácia bankového účtu dlžníka bola jednou z náležitostí návrhu na určenie splátkového kalendára (§171zd ods. 2). Proces oddlženia, či už v konkurze, alebo splnením splátkového kalendára, má pomôcť (re)integrácii osôb vo finančnej tiesni do oficiálnej ekonomiky. Táto reintegrácia nie je možná bez bankového účtu, a preto považujem za potrebné, aby jednou z podmienok pripustenia osôb k oddlženiu bola existencia bankového účtu dlžníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) V § 171zf ods. 2 žiadam predĺžiť obdobie odkladu dražby obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom v prípade splátkového kalendára až na 12 mesiacov od momentu splatnosti záväzku dlžníka voči zabezpečenému veriteľovi. Zároveň žiadam rozšíriť možnosti požiadať o odklad dražby obydlia aj pre prípad konkurzu, kde by sa možnosť odkladu dražby obydlia mala týkať tak dražby na návrh zabezpečeného veriteľa, ako aj dražby realizovanej správcom konkurznej podstaty v rámci konkurzu. V súvislosti s uvedeným je preto potrebné primerane upraviť aj ostatné znenia druhej hlavy štvrtej časti návrhu, najmä § 171u.Účelom je, aby dlžník vstupujúci do oddlženia, čiže do konkurzu alebo do oddlženia splátkovým kalendárom mal zabezpečenú dočasnú ochranu svojho obydlia, bez ohľadu na to, či je obydlie zaťažené záložným právom. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) § 171r Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že tohto procesu sa nemusia zúčastniť zabezpečení veritelia. Bolo by teda dobré určiť im povinnosť, aby sa na procese museli zúčastniť. V rámci procesu musia mať samostatné postavenie, pretože majú záložné práva. Ich úplným vyňatím by však jedna skupina veriteľov bola zásadným spôsobom uprednostnená, čo by im vyhovovalo, pretože keď sa dlžník oslobodí od ostatných dlhov, zostane mu viac peňazí na splácanie napríklad hypotéky. Uvedené sa navrhuje z dôvodu, že napr., byt na hypotéku bude technicky mimo procesu oddlženia, takže je možné, že ak sa dlžník dohodne s poskytovateľom hypotéky ako s veriteľom, byt mu zostane. Príde maximálne o auto, televízor či počítač. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) § 169 ods. 1 písm.d. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že v prípadoch oddlženia, fyzické osoby nemusia v rámci tohto procesu uhradiť rôzne sankcie a pokuty verejnoprávneho charakteru ako napr. sankcie vyplývajúce zo zákona o priestupkoch atď. Z uvedeného vyplýva riziko, že takýto dlžníci budú zneužívať predmetné ustanovenie a uprednostňovať nezodpovedné správanie, nakoľko takéto pohľadávky sa stanú nevymáhateľnými. Na rozdiel od predkladateľa zákona a jeho dôvodovej správy máme za to, že tu je významným spôsobom narušený princíp pari passu, teda rovného postavenia veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I druhá časť piata hlava § 44 „Nakladanie s majetkom úpadcu“ v Čl. I druhá časť piata hlava § 44 „Nakladanie s majetkom úpadcu“ doplniť nový odsek. 7 takto: (7) Ak je konkurz vyhlásený na majetok úpadcu, ktorý má jadrový materiál, je správca povinný oznámiť túto skutočnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky“ Odôvodnenie: Opakovane (avšak nie veľmi často) sa v praxi stáva, že dochádza k nakladaniu s jadrovým materiálom úpadcu, bez toho, aby bol Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky informovaný o vyhlásení konkurzu na tohto úpadcu (§ 10 ods. 1 písm. m) atómového zákona) a následne k nakladaniu s jadrovým materiálom v rozpore s atómovým zákonom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) § 166 ods. 3 Uvedené ustanovenie považujeme za neprípustné zvýhodňovanie dlžníkov, ktorí svoje pohľadávky nechajú dospieť až do štádia exekučného konania, na rozdiel od tých, ktorí sú síce platobne neschopní ale snažia sa svoje pohľadávky riešiť formou splátkových kalendárov a pod. Znamená to, že nútime veriteľov, aby sa svojich pohľadávok domáhali v nezmyselných exekúciách, aj keď je jasné, že dlžník je v úpadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) § 171x ods. 1, ods.2 Týmto ustanovením sa môže stať, že dražby v rámci konkurzu nebudú efektívne, nakoľko účastníci dražby budú v právnej neistote a to, či aj napriek vydraženiu získajú nehnuteľnosť. Rovnako tak je zarážajúce, aby dlžník mohol vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Tým, sa de facto otvára možnosť zatajovaniu majetku dlžníka (finančné prostriedky), ktorý mal vydať do podstaty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 169 ods. 1 písm. d) Ustanovenie za nevymáhateľné označuje všetky zmluvné pokuty a ďalšie peňažné sankcie, kde právo uplatniť ich alebo vyrúbiť ich vzniklo pred začatím konkurzu. Navrhujeme ustanovenie vypustiť prípadne upraviť tak, aby sa vzťahovalo len na sankcie a zmluvné pokuty, ktoré neboli vyrúbené, alebo uplatnené v súlade so zákonom a dobrými mravmi. Ustanovenie opäť bezdôvodne obmedzuje veriteľov, ktorí konali v súlade s právom a dobrými mravmi a znemožňuje im dosiahnuť uspokojenie svojich oprávnených nárokov bez toho, aby k tomu existoval akýkoľvek právny dôvod. Ustanovenie v podstate porušuje zásadu nedotknuteľnosti vlastníctva zakotvenú v Ústave SR. Zavedením nevymáhateľnosti nárokov zo zmluvných pokút dochádza k poškodeniu veriteľa, nakoľko okrem často krát nesplnenej povinnosti takto prichádza aj o paušálnu náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti dlžníka. Koncept oddlženia by nemal predstavovať spôsob zbavenia sa dlhov dlžníka spôsobom, kedy prestáva byť prakticky zodpovedný za svoje záväzky a za dôsledky ich porušenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) všeobecná Navrhovaná úprava hovorí, že ten, kto má exekúciu, môže podať návrh na splátkový kalendár, v rámci ktorého musí zaplatiť 30 percent, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, v rámci ktorého nemusí zaplatiť prakticky nič. Pri konkurze nie je nijaké kritérium určujúce aspoň minimálne uspokojenie veriteľov. Súd zbaví dlžníka dlhov a pohľadávky veriteľov sa stanú nevymáhateľné. Svoj majetok, ak nejaký má, odovzdá správcovi a tým sa to preňho končí. Ak žiadny majetok nemá, správca nič neskúma a dlžník je oddlžený. Proces je teda extrémne zjednodušený. V súčasnosti musí človek prejsť regulárnym konkurzom a potom musí absolvovať skúšobné obdobie, v rámci ktorého musí odovzdávať veľkú časť svojho príjmu. Navrhujeme, aby o spôsobe procesu oddlženia rozhodovali samotní veritelia, a to na schôdzi zvolanej správcom. Správca by veriteľom na schôdzi ozrejmil možnosti ich uspokojenia jednak v konkurze a jednak v prípade ak by bol odsúhlasený splátkový kalendár. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 169 ods. 1 písm. a) Ustanovenie zavádza nevymáhateľnosť príslušenstva pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny ročne, ak naň vznikol nárok pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Predmetné ustanovenia navrhujeme preformulovať tak, aby bolo možné uspokojiť minimálne pohľadávky na príslušenstva vzniknuté na základe zákona v plnej výške. Aktuálna formulácia ustanovenia znemožňuje veriteľom požadovať uspokojenie napr. pohľadávok vzniknutých z titulu zákonných úrokov z omeškania alebo obchodných úrokov, ktoré sú v súlade so zákonnými limitmi stanovenými pre odplatu. Takto stanovené príslušenstvo je teda v súlade so zákonom a dobrými mravmi a aj tak by sa stalo nevymáhateľným. Uvedené ustanovenie je teda v rozpore s ďalšími právnymi predpismi, ktoré veriteľom umožňujú požadovať po dlžníkoch príslušenstvo v určitej zákonom stanovenej výške. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §169 ods. 1 písm. a) „Ustanovenie zavádza nevymáhateľnosť príslušenstva pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny ročne, ak naň vznikol nárok pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára.“ Predmetné ustanovenia navrhujeme preformulovať tak, aby bolo možné uspokojiť minimálne pohľadávky na príslušenstva vzniknuté na základe zákona v plnej výške. Aktuálna formulácia ustanovenia znemožňuje veriteľom požadovať uspokojenie napr. pohľadávok vzniknutých z titulu zákonných úrokov z omeškania alebo obchodných úrokov, ktoré sú v súlade so zákonnými limitmi pre stanovenými pre odplatu. Takto stanovené príslušenstvo je teda v súlade so zákonom a dobrými mravmi a aj tak by sa stalo nevymáhateľným. Uvedené ustanovenie je teda v rozpore s ďalšími právnymi predpismi, ktoré veriteľom umožňujú požadovať po dlžníkoch príslušenstvo v určitej zákonom stanovenej výške. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §169 ods. 1 písm. d) „Ustanovenie za nevymáhateľné označuje všetky zmluvné pokuty a ďalšie peňažné sankcie, kde právo uplatniť ich alebo vyrúbiť ich vzniklo pred začatím konkurzu.“ Navrhujeme ustanovenie vypustiť prípadne upraviť tak, aby sa vzťahovalo len na sankcie a zmluvné pokuty, ktoré neboli vyrúbené, alebo uplatnené v súlade so zákonom a dobrými mravmi. Ustanovenie opäť bezdôvodne obmedzuje veriteľov, ktorý konali v súlade s právom a dobrými mravmi a znemožňuje im dosiahnuť uspokojenie svojich oprávnených nárokov bez toho, aby k tomu existoval akýkoľvek právny dôvod. Ustanovenie v podstate porušuje zásadu nedotknuteľnosti vlastníctva zakotvenú v ústave SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) § 171zb ods. 1 V navrhovanej novele je toto jediné ustanovenie, ktoré hovorí o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku. Teda, v prípade, ak, dlžník bude mať iba majetok pokrývajúci náklady konkurzu, môže nastať situácia, že veritelia nedostanú prakticky nič. Bolo by vhodné upraviť oddlženie tak, aby aj v prípade konkurzu veritelia boli uspokojení aspoň čiastočne, inak nenastanú účinky oddlženia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) § 171zi ods.3 Porušená zásada rovnosti účastníkov konania, kontradiktórnosti, porušenie práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 1 Ústavy SR), a zároveň porušenie práva na spravodlivý proces (čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) § 171zf ods.1 S uvedeným ustanovením nesúhlasíme. Navrhujeme, aby takéto trovy znášal dlžník resp. súdny exekútori, a to z dôvodu, že exekučné konanie bolo začaté z dôvodu porušenia povinnosti dlžníka plniť riadne a včas svoje záväzky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §168 Nový ods. 4) „Ustanovenie § 45a platí rovnako.“ V procese oddlženia sa navrhuje rovnaká úprava výhrady vlastníctva a finančného leasingu ako je upravená v § 45a Zákona o konkurze a reštrukturalizácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 166 ods. 2 Navrhujeme lehotu „10 rokov“ predĺžiť na „20 rokov“, zároveň určenie jej začiatku navrhujeme viazať na zrušenie konkurzu podľa § 171zb, uplynutie lehoty podľa § 171a ods. 1 Ak žiadny veriteľ neuplatnil právo na zrušenie oddlženia alebo ak toto právo bolo uplatnené bezúspešne alebo právoplatnosť rozhodnutia o zrušení oddlženia podľa § 171a ods. 2 zákona. Odôvodnenie : Navrhovaná lehota 10 rokov je neprimerane krátkou lehotou. Zmyslom ustanovení zákona nemá byť motivácia k tomu, aby sa dlžník mohol viackrát a v pomerne krátkych časových intervaloch za život zbaviť svojich záväzkov, ale skôr aby išlo o mimoriadnu možnosť. Zakotvením dlhšej lehoty sa preto vytvorí zákonný predpoklad pre to, aby sa konanie dlžníkov nestalo nezodpovedným vo vzťahu k preberaniu záväzkov. Ustanovenia o poctivom zámere (negatívna definícia) nepredstavujú dostatočnú ochranu pred zneužívaním inštitútu oddlženia, a nie sú ani motivujúce k zodpovednému preberaniu záväzkov. Navrhujeme ďalej upraviť začiatok plynutia tejto lehoty na skončenie predchádzajúceho oddlženia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 169 nový ods. 3 Navrhujeme doplniť odsek 3 v znení : "Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak o týchto nárokoch bolo právoplatne rozhodnuté alebo ak ich dlžník písomne uznal podľa osobitného predpisu. xx)" "poznámka pod čiarou xx) znie : § 558 Občianskeho zákonníka, § 323 Obchodného zákonníka" Odôvodnenie : Ak o nároku veriteľa uvedenom v odseku 1 bolo právoplatne rozhodnuté, potom takéto rozhodnutie je potrebné rešpektovať. Veriteľ za účelom ochrany svojich práv a snahy sa ich domôcť vynakladá finančné prostriedky (súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia) v situácii, keď dlžník svoje povinnosti neplní. Javí sa ako porušenie práva na súdnu ochranu, ak by tieto nároky (napriek ich judikovanej povahy) mali byť napokon nevymáhateľné z dôvodu nadmernej ochrany dlžníka a jeho snahy zbaviť sa (často krát ľahkovážne prevzatých) záväzkov a povinností. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171b ods. 2 písm. g) Navrhujeme upraviť na nasledovné znenie: zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom, alebo ľahkovážne pristupoval k vzniku svojich záväzkov alebo porušil takú mieru opatrnosti pri vzniku svojich záväzkov, akú je možné očakávať a spravodlivo požadovať od priemerne rozumovo vyspelej osoby, Odôvodnenie: Poctivý zámer by nemal byť daný ani v prípade, ak dlžník koná spôsobom, ktorý je možný považovať za hazardný, vyznačujúci sa takou mierou nezodpovednosti, ktorá nie je akceptovateľná u bežného dospelého jedinca. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171b ods. 2 písm. e) Navrhujeme upraviť na nasledovné znenie: Zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou priviedol do stavu platobnej neschopnosti oprávňujúcej ho podať návrh, Odôvodnenie: V prípade pôvodného ustanovenia pod písmenom e) považujeme požiadavku na úmyselné privodenie si platobnej neschopnosti za prakticky nerealizovateľnú. Dlžník nebude o sebe tvrdiť žiadne skutočnosti o úmyselnom spôsobení platobnej neschopnosti. Súd by mal mať možnosť a zároveň povinnosť skúmať okolnosti vzniku platobnej neschopnosti a vysloviť, že poctivý zámer nie je daný ak dlžník pristupoval k vzniku svojich záväzkov aj s hrubou nedbanlivosťou. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail