LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171r ods. 7 Ustanovenie § 171r odsek 7 novely navrhujeme nahradiť ustanovením: „(7) Ak blízka osoba dlžníka so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. Aká hodnota má byť poskytnutá do konkurznej podstaty, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na podnet a náklady blízkej osoby dlžníka alebo obce. Ak už takýto znalecký posudok bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Následne správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na toho, kto takúto hodnotu poskytol. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie nadobúdateľ. Voči nadobúdateľovi sa zabezpečený veriteľ môže domáhať len toho, čoho by sa mohol domáhať voči dlžníkovi.“ Dôvody: Prvá veta uvedeného ustanovenia predpokladá možnosť, že dlžník vykúpi resp. poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, v dôsledku čoho zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. V tejto súvislosti sa zdá nevhodné uvádzať v ustanovení aj osobu dlžníka. Dlžník ako kľúčový subjekt vedeného konkurzného konania vzhľadom na vedený konkurz nemá (nemal by mať a nemôže mať) majetok ktorým by bol schopný realizovať toto vykúpenie. Ustanovenie akoby predpokladá, že dlžník bude mať časť majetku mimo konkurzného konania a konkurznej podstaty, ktorý môže uplatniť, ak má dôjsť k speňaženiu určitého majetku, ktorý si dlžník nepraje speňažiť. Navrhujeme preto ponechať v ustanovení ako osoby oprávnené vykúpenie realizovať len blízke osoby so súhlasom dlžníka alebo obec. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171x ods. 1 a 2 Ustanovenia § 171x odsek 1 a 2 novely navrhujeme nahradiť ustanoveniami: „(1) Blízka osoba dlžníka so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom dlžníka, má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe alebo v ponukovom konaní alebo ponúknutá veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia dražby alebo ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom. (2) Blízka osoba dlžníka so súhlasom dlžníka alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom dlžníka, má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom.“ Dôvody: Považujeme za nevhodné uvádzať v ustanovení aj osobu dlžníka. Dlžník ako kľúčový subjekt vedeného konkurzného konania vzhľadom na vedený konkurz nemá (nemal by mať a nemôže mať) majetok ktorým by bol schopný realizovať toto vykúpenie. Ustanovenie akoby predpokladá, že dlžník bude mať časť majetku mimo konkurzného konania a konkurznej podstaty, ktorý môže uplatniť, ak má dôjsť k speňaženiu určitého majetku, ktorý si dlžník nepraje speňažiť. Navrhujeme preto ponechať v ustanovení ako osoby oprávnené vykúpenie realizovať len blízke osoby so súhlasom dlžníka alebo obec. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171r ods. 8 Ustanovenie § 171r odsek 8 novely navrhujeme nahradiť ustanovením: „(8) Ak správca požiada zabezpečeného veriteľa, ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, ale svoju pohľadávku do konkurzu neprihlásil, o oznámenie výšky zabezpečenej pohľadávky, zabezpečený veriteľ je povinný poskytnúť správcovi túto informáciu do 30 dní od jeho žiadosti. Následne správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov oznámených zabezpečeným veriteľom a zabezpečený veriteľ za správnosť týchto údajov zodpovedá.“ Dôvody: Z ustanovenia vyplýva povinnosť zabezpečeného veriteľa oznámiť do 45 dní od vyhlásenia konkurzu správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, aj keď sa neprihlásil. Za správnosť týchto údajov zodpovedá veriteľ. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že možno predpokladať, že nie každý veriteľ bude mať vedomosť o vedenom konkurznom konaní. Preto nie je vhodné ukladať týmto veriteľom povinnosť, aby z ich z vlastnej iniciatívy uvedené informácie správcovi poskytli. Sme názoru, že o uvedenú informáciu by mal veriteľa požiadať priamo správca a následne by mu v stanovenej lehote veriteľ túto informáciu poskytol. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171zc Ustanovenie § 171zc novely navrhujeme nahradiť ustanovením: „Ak dlžník počas konkurzného konania zomrie, súd konanie zastaví. Konkurzná podstata sa stáva predmetom dedenia.“ Dôvody: V súvislosti so smrťou dlžníka považujeme za vhodnejšie konanie ukončiť a postupovať podľa mimosporového poriadku tak, že konkurzná podstata sa stane predmetom dedenia. V prípade (čo bude pravdepodobne vždy), že bude dedičstvo predĺžené, bude prenechané na úhradu pohľadávok veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171 ods. 5 Ustanovenie § 171s odsek 5 novely navrhujeme nahradiť ustanovením: „(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo iný prihlásený veriteľ. Ustanovenie § 32 sa použije primerane.“ Dôvod: Uvedené ustanovenie by bolo vhodné upraviť tak, aby popieranie pohľadávok bolo realizované správcom alebo veriteľom za primeraného použitia ustanovenia § 32. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §171u ods. 2 Ustanovenie § 171u odsek 2 novely navrhujeme nahradiť ustanovením: „(2) Najnižšie podanie sa určuje znaleckým posudkom.“ Dôvod: Určenie najnižšieho podania znaleckým posudkom považujeme za vhodnejšie z dôvodu ochrany dlžníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 171zf ods. 1 V ustanovení § 171zf odsek 1 novely navrhujeme poslednú vetu: „Trovy exekúcie platí oprávnený.“ nahradiť vetou: „Trovy exekúcie platí povinný.“ Dôvody: Máme za to, že veriteľ ako osoba, ktorej nárok nebol dobrovoľne uspokojený, a ktorá preto musela využiť výkon rozhodnutia, a navyše, ktorej pohľadávka nebude vzhľadom na poskytnutie ochrany pred veriteľmi v plnej výške uspokojená, by ďalej nemala byť sankcionovaná povinnosťou nahradiť trovy exekúcie. Je zrejmé, že dlžník zapríčinil zastavenie exekúcie, a preto by mal byť práve on povinný platiť trovy exekúcie. Navrhujeme preto, aby bol v súvislosti so zastavením exekučného konania zaviazaný na úhradu trov konania povinný a nie oprávnený. Tieto trovy by uspokojil tak ako ostatné pohľadávky, t.j. v určenej výške. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl.I §171s ods. 6 Ustanovenie § 171s odsek 6 novely navrhujeme vylúčiť. Dôvody: Odstránenie odseku 6 navrhujeme v súvislosti so zmenou odseku 5 § 171s novely. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. navrhujeme upraviť skúmanie poctivého zámeru dlžníka súdom v niektorých aplikovateľných prípadoch uvedených v § 171b ods. 2 už v štádiu konkurzného konania a konania o určení splátkového kalendára (t. j. sudcovská kontrola poctivého zámeru dlžníka). Odôvodnenie: Veriteľ by bol oprávnený podať návrh na zrušenie oddlženia len v tých prípadoch podľa § 170b ods. 2, ktoré by mohli nastať až po rozhodnutí o oddlžení (napr. neplnenie splátkového kalendára). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Zásadne žiadam v čl. I bode 11 navrhovanom § 168 ods. 1 písm. e) vypustiť slovo „maloletého“. Zároveň je potrebné slovo „maloleté“ vypustiť v § 47 ods. 2 a § 87 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Odôvodnenie: Žiadam, aby pohľadávkou nedotknutou oddlžením bola pohľadávka každého dieťaťa na výživné, nielen maloletého. Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť, t.j. každé dieťa má právo na výživné až do času, kým nie je schopné živiť sa samé. Nie je opodstatnené vytvárať rozdielny prístup k výživnému, resp. konaniu o výživnom, vo vzťahu k vyživovanému dieťaťu vzhľadom na jeho vek; odkázanosť dieťaťa na výživné môže trvať aj keď už nie je maloletým. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 166 ods. 1 vypustiť slová „podnikateľom alebo fyzickou osobou nepodnikateľom“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Je potrebné zjednotiť pojmové označenie dlžníka fyzickej osoby v predkladanom materiáli (napríklad § 167 ods. 1, § 171g ods. 1, § 171zd ods. 1). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 169 ods. 1 písm. a) zvážiť, či za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky vo väzbe na kalendárny rok existencie pohľadávky alebo existencie pohľadávky 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Zásadne žiadam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171za ods. 2 doplniť vetu, ktorá znie: „Pohľadávka dieťaťa na bežné výživné sa uspokojí prednostne.“. Odôvodnenie: Zásadne žiadam o prednostné uspokojenie potrieb dieťaťa na výživnom v súlade so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, podľa ktorého má výživné prednosť pred inými výdavkami rodičov. Vzhľadom na to, že vyhlásením konkurzu sa zastavujú všetky exekučné konania, nie je možné dieťaťu poskytnúť ani náhradné výživné v prípade, že si povinný neplní svoju vyživovaciu povinnosť a dieťa, zostáva bez prostriedkov na jeho výživu. Uvedeným návrhom sa taktiež zjednotí uspokojovanie pohľadávky dieťaťa na výživnom s Exekučným poriadkom. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 169 ods. 1: Navrhujeme vetu v písm. a) zmeniť nasledovne: „príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 15 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára.“ Odôvodnenie: Príliš veľkorysý návrh v prospech dlžníka, ktorý vedie dlžníka k nezodpovednosti vo vzťahu k plneniu svojich povinností – vylúčenie uplatnenia tohto ustanovenia vo vzťahu k úverom na bývanie by mohlo viesť k bezdôvodnej diskriminácií iných podnikateľských subjektov. Je relevantné poukázať napr. na absenciu pohľadávok telekomunikačných operátorov, ktoré vznikajú rovnako z riadne poskytnutej služby, ktorá je pre existenciu v dnešnej spoločnosti nevyhnutná. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171zf ods. 1 Navrhované znenie: Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa prerušujú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 170). Ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu tieto exekúcie zastaví. Trovy exekúcie platí povinný. Odôvodnenie Nie je možné od oprávneného spravodlivo požadovať aby hradil trovy exekučného konania, ktorého zastavenie nezavinil. Zastavenie konania zapríčinil povinný – dlžník tým, že požiadal o ochranu pred veriteľmi za účelom uspokojenia veriteľov formou splátkového kalendára. Preto považujeme za spravodlivé aby v takomto prípade trovy exekúcie znášal povinný, prípadne aby si trovy exekúcie musel exekútor taktiež prihlásiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171d ods. 2 Navrhujeme zmeniť znenie odseku nasledovne: (2) Iné šetrenia správca vykoná iba na podnet veriteľa, pokiaľ veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie sa robia na náklady veriteľa, ktoré sa považujú za trovy veriteľa súvisiace s uplatnením pohľadávky v konaní. Odôvodnenie: Dôkladné šetrenie pomerov dlžníka je pre konanie o oddĺžení dôležité, a preto je potrebné motivovať veriteľov aby sa na takomto šetrení podieľali, nie opačne. Náklady na šetrenie môžu presiahnuť aj výšku uplatnenej pohľadávky, na základe čoho veriteľ nemusí mať o takéto šetrenie vo väčšine prípadov záujem, pokiaľ si tieto náklady nebude môcť uplatniť u dlžníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 171b ods. 2 písm. b) Navrhujeme nevylučovať drobných veriteľov z informačnej povinnosti dlžníka, t.j. nasledovné znenie písm. b): „v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu v dôsledku čoho veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, i keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť“ Odôvodnenie: Pri fyzických osobách je vysoká pravdepodobnosť, že väčšina veriteľov bude drobných, a preto nevidíme dôvod pre ich vylúčenie z informačnej povinnosti dlžníka podľa tohto ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
OS Žilina (Okresný súd Žilina) celému zákonu Nazdávam sa, že aplikačná prax signalizuje aj naliehavú potrebu aspoň čiastkových zmien v právnej úprave reštrukturalizácie. Zásadným problémom je najmä absencia nezávislosti správcu od dlžníka, ktorý je dlžníkom vyberaný a platený. Výsledky systému sú závislé od nastavenia motivácií v systéme a v systéme reštrukturalizácie je správca motivovaný pri procese prípravy posudku vyhovieť želaniam dlžníka, ktorý prostredníctvom odmeny dokáže dostať správcu tam kde potrebuje. Odmena správcu je často pokusom od odčerpanie posledných likvidných prostriedkov dlžníka na úkor veriteľov(máme judikáty, ktoré konštatovali, že dohoda o odmene správcu môže byť odporovateľným právnym úkonom), navyše informácia o výške odmeny je pre veriteľov a súd často skrytá a odmena nebýva zohľadnená v porovnaní potencionálneho výnosu veriteľov v R a K konaní v posudku (typický posudok obsahuje informáciu o koľko odmena správcu v konkurze zníži výnos veriteľov, no informácia o výške odmeny správcu v reštrukturalizácii absentuje). Ďalším zásadným problémom je absencia mechanizmu ochrany tých veriteľov, ktorých pohľadávky boli svojvoľne popreté a ktorí nie sú uvedení v § 125 ods.1 ZKR. Bolo by preto vhodné, aby ochrana pred svojvoľným popretím pohľadávok v podobe možnosti reštrukturalizačného súdu priznať hlasovacie práva bola zabezpečená všetkým popretým veriteľom. Rovnako by bolo vhodné zakotviť do zákona časové obmedzenie plnenia reštrukturalizačného plánu a minimálnu mieru uspokojenia, ktorú musia v reštrukturalizačnom pláne získať nezabezpečení veritelia, keďže ich súčasné uspokojenie v reštrukturalizáciách býva obyčajne relatívne nízke. V neposlednom rade považujem za problém, že v reštrukturalizáciách často vystupujú tzv. schránkové spoločnosti, pri ktorých sa dá predpokladať, že ide o v skutočnosti o osoby spriaznené s dlžníkom. V rámci pripomienkového konania, preto pripájam návrh doplnenia novely o nasledovné ustanovenia: * § 110 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „ (4) Prílohu posudku tvorí zmluva, ktorá upravuje odmeňovanie správcu za vypracovanie posudku a výkon funkcie v reštrukturalizačnom konaní.“ * §125 ods. 1 znie: „(1) Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku pohľadávky takéhoto veriteľa.“ * § 145 ods. 2 znie: „(2) Každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín pre nezabezpečené pohľadávky, má právo najneskôr siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze písomne požiadať predkladateľa plánu prostredníctvom správcu o zaradenie svojej pohľadávky do takej skupiny pre nezabezpečené pohľadávky, do ktorej budú zaradení len veritelia, pri ktorých je možné pri postupe s odbornou starostlivosťou ustáliť, že nejde o osoby spriaznené s dlžníkom. Ak takáto skupina nie je plánom predpokladaná, má právo, aby bola vytvorená. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5. * V § 154 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú: „g) miera uspokojenia ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok, s výnimkou pohľadávok zaradených do skupiny podľa § 137 ods. 5, plneniami určenými na uspokojenie pohľadávok v záväznej časti plánu podľa § 139 ods. 1, je nižšia ako 50% výšky dotknutej pohľadávky; to neplatí, ak dotknutý veriteľ súhlasí s nižšou mierou uspokojenia, h) plnenia určené na uspokojenie ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok, s výnimkou pohľadávok zaradených do skupiny podľa § 137 ods. 5, majú byť podľa záväznej časti plánu poskytované počas obdobia dlhšieho ako päť rokov; to neplatí, ak dotknutý veriteľ súhlasí s dlhšou lehotou splatnosti plnení určených na uspokojenie jeho pohľadávky.“. * V § 152 ods. 2 sa vypúšťa odsek 2. Odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3. * V § 152 ods. 3 sa slovo „3“ nahrádza slovom „2“. * § 155a, § 159a a § 159b sa vypúšťajú. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 168 odsek 1 doplniť o písm. h), ktoré znie: „h) pohľadávka vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv proti dlžníkovi vrátane príslušenstva takejto pohľadávky; (§ 7b odsek 1 a § 8b odsek 2, písm. e) zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov); Ak zákonodarca v iných predpisoch venuje vysokú ba až maximálnu ochranu právu na bývanie, tak tomuto právu musí zodpovedať aj povinnosť toto právo na bývanie si finančne zabezpečovať: to znamená uhrádzať náklady spojené s bývaním či už pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára, ako aj po ňom. Ostatní vlastníci bytov a NP nemôžu byť ukracovaní v dôsledku neplatenia úhrad za užívanie bytu a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, pretože sa to týka celého bytového domu. Vlastníci nie sú povinní znášať dlhy iného spoluvlastníka a nemajú dôvod plniť za iného, ktorý sa bezdôvodne obohacuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) §169 odsek 1 a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie 25a) a a pohľadávok pod § 168 ods. 1) písm. h) tohto zákona, Dopĺňame o pohľadávky § 168 písm. h). Sme toho názoru, že to má svoje opodstatnenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail