LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) § 9 ods. 1 Žiadame stanoviť dlhšiu lehotu na oznámenie zmeny registrujúcemu orgánu - 6o dní - vzhľadom k skutočnosti, že zmenu je potrebné nahlasovať prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá údaje ešte aj overuje. V súčasnosti je lehota na oznámenie zmeny v registri konečných užívateľov výhod v zmysle § 160, ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 60 dní odo dňa kedy k zmene došlo. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. I § 4 ods. 3 V § 4 ods. 3 je nesprávny odkaz na ods. 1 písm. d) a ods. 1 písm. e), v oboch odkazoch má byť odkázané na ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I § 2 ods. 1 písm. b) Odporúčame vypustiť slová "okresný súd" pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I § 7 a 8 Upozorňujeme, že vzhľadom na používanie zavedenej legislatívnej skratky "registrácia" (§ 1) v týchto ustanoveniach, nie je na prvý pohľad zrejmé, či sa tieto vzťahujú len na zápis údajov, alebo tak na zápis údajov rovnako ako na zápis ich zmeny, resp. ich výmaz. Zmätočnosť vyplýva aj z faktu, že skratka "registrácia" je síce použitá v § 7 ods. 1, ale v odseku 3 už použitá nie je. Takisto je mätúce, že § 9 má vlastný nadpis, podľa ktorého by sa malo toto ustanovenie vzťahovať len na zmenu a výmaz údajov, vzhľadom na čo by bolo logické, aby sa predchádzajúce ustanovenia vzťahovali len na zápis údajov, čo však, ako je vyššie uvedené, nie je jednoznačné. V § 7 ods. 3 odporúčame tiež slovo "Zápisy" nahradiť slovom "Zápis" a v § 8 ods. 3 vložiť za slová "§ 5 ods. 2 sa" slovo "na". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I § 12 ods. 5 Odporúčame slová "osobitného predpisu" nahradiť slovami "podľa Civilného sporového poriadku" a primerane upraviť aj poznámku pod čiarou. Táto úprava je potrebná s ohľadom na Legislatívno-technické pokyny a skutočnosť, že kódexy nemožno označovať ako "osobitné predpisy". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I § 2 ods. 1 písm. c) bod 2. Odporúčame pred slovo "predmetom" vložiť čiarku a vypustiť čiarku nachádzajúcu sa za týmto slovom, za slovami "majetkové práva" vypustiť slovo "od" a za slová "verejnoprávnej inštitúcie" vložiť čiarku. Ide o gramatické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I § 5 ods. 3 Odporúčame zadefinovať pojem "verifikačný dokument" buď v § 2 ods. 1 alebo prostredníctvom odkazu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. II až VI, VIII, XI V úvodnej vete odporúčame vypustiť slová "mení a", keďže ide len o doplnenie predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I § 4 ods. 2 písm. e) bod 1. Odporúčame slovo "mene" nahradiť slovom "meno", ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I § 4 ods. 3 písm. e) a f) Odporúčame číslovku "1" nahradiť číslovkou "2", z dôvodu korektnosti vnútorných odkazov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. XII a XIII Odporúčame v úvodnej vete vložiť za slovo "mení" slová "a dopĺňa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. IX, X Odporúčame v úvodnej vete slovo "mení" nahradiť slovom "dopĺňa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) § 5 ods. 1 Odporúčame, aby návrh na zápis údajov mohol do obchodného registra podať aj priamo subjekt, alebo iný jeho splnomocnený zástupca, ktorý o zápis do registra partnerov žiada, v prípade ak doloží všetky potrebné doklady. § 5 ods. 5 tým, nie je dotknutý. Odôvodnenie: Z predloženého návrhu zákona vyplýva, že návrh do obchodného registra môže podať výlučne advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorý má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Odporúčame, aby návrh mohol podávať aj priamo subjekt, alebo jeho splnomocnený zástupca. Predmetné opatrenie môže znížiť náklady subjektov na zabezpečenie zápisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) § 8 ods. 3 Navrhujeme spresniť definíciu momentu plynutia lehoty ako aj spôsobu doručenia do elektronickej schránky (napríklad prostredníctvom elektronickej doručenky do vlastných rúk § 29 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z.z. p o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)). Odôvodnenie: Z predloženého návrhu zákona nebolo zrejmé kedy sa považuje oznámenie za doručené, ako ani forma jeho doručenia (elektronicky / s doručenkou, alebo bez nej) Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) § 7 ods. 2 Navrhujeme v tretej vete pred slovom „odošle“ doplniť slová „formou listovej zásielky“. Odôvodnenie: Z formulovaného znenia nie je zrejmé, či potvrdenie o vykonaní zápisu, ako aj výpis z obchodného registra bude odoslaný výlučne elektronickou formou, alebo formou listovej zásielky. Vzhľadom na to, že sa predpokladá, že výpis bude musieť partner predkladať napríklad pri verejných obstarávaniach, odporúčame, aby ho registrový súd zasielal formou listovej zásielky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) § 5 ods. 2 Navrhujeme v druhej vete za slovami „elektronickým podpisom“ doplniť slová „alebo elektronickou pečaťou“. Odôvodnenie: S poukazom na § 2 písm. c) zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je elektronický podpis rovnocenný s elektronickou pečaťou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) § 8 ods. 3 Vo vete za bodkočiarkou navrhujeme pred slovo „námietky“ vložiť spojku „na“ V poslednej vete spojenie „Proti rozhodnutiu u námietkach“ nahradiť spojením „Proti rozhodnutiu o námietkach“ Odôvodnenie: Oprava štylistických / gramatických chýb Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) § 4 ods. 3 V § 4 ods. 3 písm. e) navrhujeme slovné spojenie „podľa odseku 1 písm. d) nahradiť znením: „podľa odseku 2 písm. d)“ V § 4 ods. 3 písm. f) navrhujeme slovné spojenie „podľa odseku 1 písm. e) nahradiť znením: „podľa odseku 2 písm. e)“ Odôvodnenie: Nesprávne uvedená odvolávka v navrhovanom znení zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k návrhu ako celku Navrhovaná úprava predpokladá zväčšovanie byrokracie a rozširuje povinnosti súkromného sektora voči verejným inštitúciám tým, že väčšinu údajov do registra chce získavať cez komunikačný kanál G2B a G2C a to aj napriek tomu, že tento typ údajov sa dá získavať komunikačným kanálom G2G. Z materiálu navyše vyplýva, že predkladateľ plánuje na správu registra vybudovať nový informačný systém (IS), ktorý navrhuje v § 3 ods. (1) ako ISVS (zavedený pojem), čiže ako samostatný funkčný celok podľa ust. § 2 ods. (2) zák. č. 275/2006 Z.z. o ISVS v znení neskorších zmien. Podľa môjho názoru nie je vývoj nového IS, z hľadiska tvorby a správy takéhoto druhu evidencie, vôbec potrebný. Úplne postačujúce bude doplnenie funkcionality súčasných ISVS, ktoré spravuje predkladateľ o nové elektronické formuláre, prípadne rozšírenie o "príznak k FO alebo PO" v rámci konštitutívnych registrov typu ORSR, ŽRSR, CRZ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k § 3 ods.1 Navrhovaný register je podľa predkladateľa informačným systémom verejnej správy. Odhliadnuc od toho, že táto formulácia je z hľadiska definície ISVS nepotrebná, keďže každý IS je z podstaty svojho obsahu ISVS, má predkladateľ ako správca podľa zákona č. 275/2006 Z.z. hneď niekoľko povinností. Ide najmä o povinnosti zapisovania údajov do Centrálneho metainformačného systému verejnej správy (MetaIS), kde predkladateľ: 1. neaktualizoval Koncepciu rozvoja IS vo svoje správe, 2. neuvádza IS, ktorého sa návrh týka; 3. neuvádza nové koncové alebo aplikačné služby. Z overovania údajov v rámci MetaIS sa ukázalo, že predkladateľ si neplní povinnosti vyplývajúce zo zákona o ISVS a preto ho dôrazne vyzývam, aby uvedené nedostatky odstránil a to nielen aktualizovaním a korektným vyplnením Analýzy vplyvov, ale najmä korektným zapísaním údajov do MetaIS. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k prílohe č.6 k Doložke vplyvov Predložená príloha č. 6 k Doložke vplyvov, analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti, (ďalej len "analýza") je vyplnená v rozpore s pokynmi stanovenými Metodickom postupe pre vypracovanie analýzy a obsahuje nekorektne vyplnené údaje. Predkladateľ v rámci analýzy nevyplnil polia "kód služby" a "kód systému" a obsah polí "názov služby a úroveň "elektronizácie služby" nie sú zapísané v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (ďalej len "MetaIS"), v ktorom zároveň nie je ani aktualizovaná Koncepcia rozvoja IS. Nekorektne vyplnená analýza má za následok neplnenie povinností správcu ISVS podľa viacerých ustanovení zákona č. 275/2006 Z.z. o ISVS. Vzhľadom k uvedenému žiadam predkladateľa o predloženie korektne vyplnenej analýzy, čím si zároveň splní povinnosti správcu ISVS. Táto pripomienka je zásadná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrhu ako celku Dovoľte, aby som vzniesol zásadnú pripomienku k návrhu ako celku a to z dôvodu, že predkladateľ obišiel proces Jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov a konal tak v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 6. v § 5 ods. 2 prvej vete ÚJD SR odporúča k slovám „elektronickej schránky“ doplniť odkaz na poznámku pod čiarou na zákon o e-Governmente. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 5. v § 4 ods. 4 doplniť zapisované údaje v registri o údaje vyplývajúce z § 14 ods. 1, t. j. deň právoplatnosti rozhodnutia o pokute podľa § 12 ods. 1 a porušenie povinnosti vyplývajúcej partnerovi verejného sektora z § 14 ods. 1 druhej vety. Odôvodnenie: v prípade, ak verejný obstarávateľ nebude mať z registra informáciu uvedenú v texte pripomienky, nemôže ani využiť inštitút odstúpenia od zmluvy, resp. ďalšie možnosti vyplývajúce z § 14 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 7. v § 5 ods. 2 druhej vete ako aj v ďalších ustanoveniach upravujúcich použitie kvalifikovaného elektronického podpisu ÚJD SR odporúča zvážiť umožnenie podpisu príslušného formuláru nielen kvalifikovaným elektronickým podpisom, ale aj kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Odôvodnenie: podľa návrhu zákona o dôveryhodných službách ako i § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente je autorizácia možná nielen zaručeným elektronickým podpisom, resp. kvalifikovaným elektronickým podpisom (podľa návrhu zákona o dôveryhodných službách), ale aj zaručenou elektronickou pečaťou, resp. kvalifikovanou elektronickou pečaťou (podľa návrhu zákona o dôveryhodných službách). Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 1. v § 2 ods. 1 písm. c) bod 3. na konci textu doplniť slovo „alebo“. Odôvodnenie: spresnenie textu vyplývajúce i zo znenia dôvodovej správy, podľa ktorej je partner verejného sektora definovaný viacerými definíciami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 3. v § 3 ods. 3 ÚJD SR odporúča zvážiť doplnenie textu o vyjadrenie bezplatnosti poskytovaného výpisu z registra. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 2. v § 2 ods. 1 písm. f) ÚJD SR odporúča k zavedeniu definície pojmu „zmluva“ doplniť odkaz na poznámku pod čiarou napr. na zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 13. v § 14 ods. 1 prvej vete doplniť pri slovách „právo odstúpiť od zmluvy“ odkaz na poznámku pod čiarou na § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 14. K § 14 ods. 1 druhej vete: ÚJD SR odporúča doplniť dôvod na odstúpenie od zmluvy do § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: z navrhovanej novej úpravy znenia § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní explicitne nevyplýva možnosť odstúpenia tak, ako je to upravené v § 14 ods. 1 druhej vete návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 8. v § 7 ods. 2 doplniť formu vydaného „potvrdenia“, t. j. či potvrdenie o vykonanom zápise bude v písomnej forme alebo vo forme elektronického úradného dokumentu podľa zákona o e-Governmente a bude zasielané do elektronickej schránky oprávnenej osoby na ÚPVS. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 4. v § 4 ods. 2 písm. a), b) a e) bod 1. ÚJD SR odporúča doplniť ďalšie údaje o fyzickej osobe v rozsahu zapisovaných údajov v živnostenskom registri, napr. obchodné meno, miesto podnikania a pod. Odôvodnenie: chýbajúce údaje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 9. v § 10 ods. 1 ÚJD SR odporúča zvážiť definovanie zodpovednosti za správnosť údajov, či zodpovednosť bude delená alebo spoločná a nerozdielna pre partnera verejného sektora a oprávnenú osobu. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 10. v § 10 ods. 2 písm. e) ÚJD SR odporúča zvážiť preformulovanie, nakoľko len z dôvodovej správy bolo zrejmé, aký bol úmysel predkladateľa. Odôvodnenie: nejasne formulovaný text. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) ČL. I. 11. v § 10 ods. 7 prvej vete doplniť časový bod, od ktorého sa počíta lehota 15 dní pre oznamovaciu povinnosť konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: chýbajúci začiatok počítania lehoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 12. v § 12 ods. 1 písm. a) definovať pojem „hospodársky prospech“, resp. doplniť odkaz na osobitný predpis. Odôvodnenie: spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 15. v § 19 ods. 1 ÚJD SR odporúča doplniť o znenie vyplývajúce z dôvodovej správy, t. j. že ide o verifikáciu konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: len z dôvodovej správy je zrejmé, aký bol úmysel predkladateľa pri formulovaní príslušného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 17. ÚJD SR dáva na zváženie doplnenie úpravy, ako sa zaregistruje do registra partnerov verejného sektora zahraničný subjekt, napr. pre účely verejného obstarávania, t. j. či má využiť tiež služby oprávnenej osoby alebo bude pre ňu existovať osobitná úprava. Odôvodnenie: chýbajúca úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 18. ÚJD SR dáva na zváženie doplnenie úpravy do akej úrovne vlastníckej štruktúry bude preskúmavané určenie konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: chýbajúca úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. I. 16. ÚJD SR dáva na zváženie doplnenie úpravy, čo v prípade, ak verejný obstarávateľ bude mať pochybnosť o zápise v registri. Odôvodnenie: chýbajúca úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Čl. XV. 19. v § 187a ÚJD SR odporúča doplniť úpravu vo vzťahu k verejným obstarávaniam začatým pred 1. januárom 2017. Odôvodnenie: chýbajúca úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail