LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 9 návrhu zákona 1. V čl. I, § 9 ods. 2 návrhu zákona vzniká povinnosť oprávnenej osoby bezodkladne informovať partnera verejného sektora, ak sa dozvie o zmene údajov zapísaných v registri. Zároveň v zmysle predmetného ustanovenia má partner verejného sektora následne postupovať podľa čl. I § 9 ods. 1 návrhu zákona a teda opäť „bezodkladne informovať oprávnenú osobu a oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 30 dní odo dňa, kedy k zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis aj prílohy preukazujúce tieto skutočnosti“. Ide o ustanovenie, ktoré je duplicitné, nejasné a logicky rozporné. Žiadame v zmysle uvedeného upraviť návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa, aby dopracoval analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie vrátane výsledkov testu vplyvov na malé a stredné podniky (ďalej len „test MSP“). Odôvodnenie: Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je vypracovaná nedostatočne. V bode 3.1 Analýzy je potrebné uviesť aspoň približný počet podnikateľských subjektov ovplyvnených návrhom. Vychádzať je možné zo štatistických dát z predošlých období. Z portálu slov-lex vyplýva, že k materiálu bola zverejnená predbežná informácia, na základe ktorej k nemu mohla vznášať pripomienky široká verejnosť. Závery tejto fázy je potrebné uviesť v bode 3.2 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. V bode 3.3 je potrebné aspoň približne kvantifikovať náklady regulácie. Na kvantifikáciu odporúčame použiť kalkulačku nákladov dostupnú na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR. V zmysle bodu 6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné vykonať test MSP z dôvodu predpokladu existencie vplyvov na malé a stredné podniky. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 7 K čl. I § 7 Odporúčame v odseku 3 - preformulovať prvú vetu, pretože znie nelogicky, - slovo "Zápisy" nahradiť slovom "Zápis"; ide o preferenciu používania jednotného čísla v právnom predpise, slová "dobu neurčitú" nahradiť slovami "neurčitý čas" prípadne slovom "neurčito", doba nemôže byť neurčitá, je len určitá alebo vopred neurčená, ale vždy ide o časový úsek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I § 4 K čl. I § 4 Odporúčame v odsekoch 2 a 3 zmeniť znenie úvodnej vety. Z jazykového dôvodu, aby bolo zrejmé, koho údaje sa do registra zapisujú, by úvodné vety mali znie nasledovne: "O fyzickej osobe (právnickej osobe), ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje:". Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I § 6 K čl. I § 6 Odporúčame odsek 2 písm. c) vypustiť, pretože písmeno b) zahŕňa aj tento prípad. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I § 5 K čl. I § 5 Odporúčame v odseku 2 rešpektovať legislatívnu skratku "návrh na zápis". Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 8 K čl. I § 8 Odporúčame - v odseku 2 slová "ako aj" nahradiť slovom "a"; ide o jazykovú pripomienku, - v odseku 3 prvej vete za slová "§ 5 ods. 2 sa" vložiť slovo "na" a v druhej vete slovo "u" nahradiť slovom "registrujúceho orgánu" z dôvodu jednoznačnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 2 K čl. I § 2 Odporúčame v odseku 1 - písm. c) druhom a štvrtom bode zosúladiť terminológiu s § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka; termín "práva k majetku" právny poriadok SR nepozná, navyše predkladateľ používa aj termín "majetkové práva" a opomína definovať, čo rozumie slovom "majetok", - písm. f) slová "prvý bod" a "druhý bod" nahradiť slovami "prvého bodu" a "druhého bodu" v súlade s legislatívno-technickými pokynmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I § 9 K čl. I § 9 Odporúčame - odseky 1 a 2 formulovať tak, aby sa nepoužívali zámená slová "to" a "o tom" , ktoré sa sťažujú porozumenie právneho textu, - v odseku 5 za slová "orgán len" vložiť slovo "vtedy" alebo slová "v prípade" a upozorňujeme predkladateľa, že v spájacom výraze "len ak" sa čiarka kladie pred tento výraz; ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K návrhu ako celku Je potrebné zvážiť, v prípade spoločností, ktorými sú emitenti cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sprísnenie identifikácie konečného užívateľa výhod nad rámec definície v zákone o AML, pretože podľa navrhovaného § 6a ods. 2 zákona o AML by sa pri spoločnostiach kótovaných na burze zapisovali do registra partnerov verejného sektora členovia štatutárneho orgánu, resp. manažmentu. Je pravda, že spoločnosti kótované na burze cenných papierov v zásade podliehajú zvýšeným nárokom na transparentnosť, no napriek tomu nie je v Strednej Európe ojedinelé, že aj vlastnícka štruktúra spoločností formálne kótovaných na burze obsahuje medzičlánky z off-shore jurisdikcií, pričom tieto slúžia primárne na daňovú optimalizáciu alebo na zakrytie skutočného vlastníka. Takéto spoločnosti sú kótované aj na Bratislavskej burze cenných papierov a už dnes sú dodávateľmi verejného sektora (prinajmenšom jedna). V tomto kontexte si treba uvedomiť aj to, že len samotné prijatie na regulovaný trh nie je zárukou transparentnosti väčšinového akcionára, nakoľko v praxi nie je ojedinelé, keď na burze je kótované len nepatrné množstvo akcií. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Podnet na konzultáciu s Ministerstvom kultúry SR Vzhľadom na zmeny vo vlastníckych vzťahoch médií, ako aj na pretrvávajúcu snahu prevažne ruskej propagandy ovplyvňovať verejnú mienku na Slovensku, navrhujem, aby prekladateľ konzultoval s ministerstvom kultúry možnosť úpravy zákona č. 167/2008 Z. z. (tlačový zákon) a zákona č. 308/2000 Z. z. (vysielací zákon). Podľa § 11 tlačového zákona je súčasťou evidencie periodickej tlače aj prehľad štruktúry vlastníckych vzťahov vydavateľa; tento prehľad je súčasťou žiadosti o zápis do evidencie periodickej tlače. Podľa § 47 ods. 1 písm. b) vysielacieho zákona je regulačná rada povinná pri rozhodovaní o udelení licencie „posudzovať a prihliadať“ na priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu. V prípade, ak v právnom poriadku SR bude existovať zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý je v zásade prísnejší než doteraz existujúca právna úprava v tlačovom zákona a vo vysielacom zákone, je logické, aby sa príslušné ustanovenia týchto zákonov novelizovali a aj v tomto prípade bola povinnosť žiadateľa o vysielaciu licenciu, resp. žiadateľ o zápis do evidencie periodickej tlače preukázať prehľadnosť vlastníckej štruktúry naviazaná na zápis do registra partnerov verejného sektora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K návrhu ako celku 1/ Do návrhu sa vkladá nový novelizačný článok, ktorý novelizuje zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to tak, že v § 12 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a za ňu sa dopĺňa: „táto iná osoba musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“ s poznámkou pod čiarou na zákon o registri partnerov verejného sektora. 2/ Do návrhu sa vkladá nový novelizačný článok, ktorý novelizuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov a to tak, že v § 8 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a za ňu sa dopĺňa: „táto iná osoba musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“ s poznámkou pod čiarou na zákon o registri partnerov verejného sektora. Odôvodnenie k obom návrhom: Zabezpečenie transparentnosti v prípade vlastníctva prevádzkovateľa systému elektronického výberu mýta, resp. prevádzkovateľa systému elektronickej úhrady diaľničných známok. Tento aspekt nerieši novela zákona o verejnom obstarávaní, keďže prevádzka systému je prevoditeľná a závisí len od rozhodnutia správcu (Národnej diaľničnej spoločnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K § 2 ods. 1 písm. d) Zákon neupravuje postup pri konflikte záujmov medzi oprávnenou osobou a partnerom, napr. kto bude podávať návrh za partnera – advokáta, banku, pobočku zahraničnej banky, audítora, daňového poradcu? Môže podať advokát návrh sám za seba? Navrhujem, aby to možné nebolo, tzn. pokiaľ je partnerom advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, za tohto musí návrh na zápis do registra podať iná oprávnená osoba (praktický príklad: do októbra 2015 bol 50-vlastníkom zdravotnej poisťovne Dôvera advokát, pričom dodnes nie je úplne hodnoverne vyvrátené, že tento podiel nedržal a nespravoval aj v prospech ďalšieho konečného užívateľa výhod; v takejto situácii by bolo v kontexte s filozofiou zákona absurdné, aby tento advokát sám za seba vyhlásil, že je jediným konečným užívateľom výhod). Zákon nerieši ani situáciu, keď konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je oprávnená osoba, čo je opäť priestor na vznik konfliktu záujmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 10 K čl. I § 10 Odporúčame - v odseku 2 úvodnej vete za slovami "do registra" vypustiť nadbytočnú čiarku, - v odseku 3 druhej vete slovo "je" nahradiť slovami "sa rozumie", ktoré sú v tomto prípade jazykovo priliehavejšie a slovo "zohľadnení" nahradiť slovom "získaní", pretože "zohľadnenie" nemá objektívny charakter a popri slovnom spojení "nezávislom odbornom vyhodnotení" vecne neobstojí, - v odseku 6 slovo "podklade" nahradiť slovom "základe", - v odseku 6 časť vety za bodkočiarkou preformulovať, pretože nie je celkom zrejmé, prečo treba pri zápise dátumu overenia ustanovenia aplikovať § 5 až 8. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K § 5 ods. 4 Z dôvodovej správy nie je zrejmé, prečo návrh zákona je natoľko prísny, že zavádza nemožnosť späťvzatia návrhu na zápis do registra. Dôvodová správa iba všeobecne uvádza, že sa to navrhuje „vzhľadom na povahu registra, ako aj povahu konania o návrhu na zápis [údajov]“. Môžu existovať viacero legitímnych dôvodov na späťvzatie návrhu. Normotvorca porovnáva v dôvodovej správe register konečných užívateľov výhod s obchodným registrom (OR), ibaže pri zápise do OR v zásade nejde o „raketovú vedu“. Naproti tomu vo verifikačnom dokumente sa aj nechtiac môže objaviť chyba (vzhľadom na to, že niektoré opisované štruktúry budú sofistikované), ktorú je potrebné odstrániť. Návrh zákona túto situáciu osobitne nerieši (rieši iba tzv. zmenu, ale to je nástroj na zmenu údajov v prípade zmeny konečného užívateľa výhod, nie na opravu údajov) a zároveň znemožňuje späťvzatie chybného návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K § 10 ods. 4 V zákone by malo byť jasne určené, že opis vlastníckej a riadiacej štruktúry, a vlastne identifikácia konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou nie je porušením advokátskeho tajomstva, obchodného tajomstva, daňové tajomstva, ani bankového tajomstva, resp. príslušnej profesnej mlčanlivosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K § 4 ods. 4 Z ustanovenia ods. 4 je zrejmé, že jeho účelom je, aby register obsahoval aj históriu zmien. Nie je však úplne zrejmé, či bude obsahovať aj históriu verifikačných dokumentov, alebo vždy len verifikačný dokument k aktuálnemu zápisu. Navrhujem, aby register obsahoval aj históriu verifikačných dokumentov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K § 11 Z návrhu nie je zrejmé, akým predpisom sa bude registrujúci orgán riadiť pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod (správny poriadok, civilný sporový poriadok?). Nie je teda zrejmé, aké procesné postavenie budú mať napr. novinári (v rámci debát na úrovni EP a EK pri tvorbe 4th AML smernice sa predpokladalo, že novinári budú mať osobitné postavenie napr. pri prístupe do registra konečných užívateľov výhod a pod.). Žiadam spresnenie a zároveň navrhujem, aby (i) sa na koniec § 11 ods. 4 doplnila veta: „Poskytnuté doklady, informácie alebo údaje sú súčasťou registra; nie sú prístupné podľa § 3 ods. 1.“; (ii) sa do § 11 doplnil nový ods. 5, ktorý znie: „(5) Verejnosť je oprávnená nahliadať a robiť si výpisy a odpisy dokladov, informácií alebo údajov, ktoré boli registrujúcemu orgánu poskytnuté podľa odseku 4.“; (iii) sa do § 11 doplnil nový ods. 6, ktorý znie: „(6) Ak registrujúci orgán pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod v registri zistí, že informácie uvedené v registri sú pravdivé, vyhotoví o tom zápis. Zápis obsahuje opis preverovaných podozrení z podnetu alebo iných informácií, ktoré viedli registrujúci orgán k overovaniu identifikácie konečného užívateľa výhod zapísaného v registri. Registrujúci orgán v zápise odôvodnení, na základe akých informácií dospel k záveru, že identifikácia konečného užívateľa výhod je pravdivá. Zápis je súčasťou registra podľa § 3.“ Odôvodnenie: V záujme transparentného fungovania registrujúceho orgánu, najmä vo vzťahu k prípadnému overovaniu podozrení o lživej identifikácií konečného užívateľa výhod, navrhujem, aby prístup k zdrojovým podkladom z preverovania mala verejnosť a rovnako, aby registrujúci orgán vyhotovoval zápis, resp. správu aj v prípadoch, kedy sa podozrenia nepotvrdia. Táto správa by bola súčasťou registra pri danej spoločnosti, ktorej konečného užívateľa výhod sa týka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K § 12 Keďže opätovne nie je zrejmé, akú formu bude mať rozhodnutie o pokute a teda či sa naň bude vzťahovať všeobecná povinnosť o zverejňovaní súdnych rozhodnutí, navrhujem, aby sa do § 12 doplnil ods. 6, ktorý znie: „(6) Registrujúci orgán v registri vyznačí, že voči partnerovi verejného sektora, štatutárnemu orgánu, členom štatutárneho orgánu alebo konečnému užívateľovi výhod bolo vydané rozhodnutie o pokute spolu s odkazom na ustanovenie zákona, podľa ktorého bolo rozhodnutie vydané a informáciou o výške udelenej sankcie. Rozhodnutie o pokute sa sprístupňuje podľa všeobecného predpisu o prístupe k informáciám.“ Odôvodnenie: Je potrebné, aby aj sankčné rozhodovanie registrujúceho orgánu bolo transparentné a verejne kontrolovateľné. Druhá veta navrhovaného ustanovenia garantuje, že podľa zákona č. 211/2000 Z. z. bude zabezpečený prístup verejnosti aj k neprávoplatnému rozhodnutiu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K § 13 Pri sankcionovaní partnerov verejného sektora ide návrh tak ďaleko, že rozhodnutie o pokute považuje za dôvod na diskvalifikáciu členov štatutárneho orgánu, no naproti tomu sankcionovanie oprávnených osôb je len finančné a veľmi mierne (ručenie za zaplatenie pokuty). Návrh rozumne a logicky viaže register partnerov verejného sektora na doterajšiu prax ustanovenú v zákone o AML. Nie je preto zrejmé, prečo normotvorca nie je prísnejší aj na oprávnené osoby a to prinajmenšom tak, ako to upravuje § 34 zákona o AML, tzn. v prípade viacnásobného porušenia zákona o partneroch verejného sektora (klamlivé vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod) bude mať registrujúci orgán povinnosť podať návrh na začatie konania o odobratí príslušného podnikateľského oprávnenia v prípade bánk, v prípade advokátov, audítorov a daňových poradcov by išlo o návrh na začatie disciplinárneho konania pred príslušnou komorou, resp. Úradom pre dohľad nad výkonom auditu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. II až XV. Pri výbere zákonov, ktoré sa v čl. II až XV. otvorili a do ktorých sa navrhuje vložiť ako podmienka obchodovania s verejným sektorom, že musí ísť o osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora, sa normotvorca zameral iba na tie životné situácie, ktoré predstavujú priamy finančný prospech pre partnera verejného sektora. Úplne absentujú napr. otázky životného prostredia, energetickej bezpečnosti a prírody, hoci aj v týchto oblastiach existuje verejný záujem na tom, aby osoby, s ktorými štát prichádza do styku, boli transparentné. Preto navrhujem, aby pribudli ďalšie články, ktoré novelizujú príslušné ustanovenia zákona č. 4/1988 Zb., zákona č. 351/2011 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákon č. 251/2012 Z. z. tak, aby bolo vydanie banskej licencie, resp. individuálneho povolenia na používanie frekvencií, resp. povolenia na osobitné užívanie vôd, resp. oprávnenia na nakladanie s odpadom, resp. oprávnenia na podnikanie v energetike vydávané iba tým osobám, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora. Vo všetkých prípadoch ide o životné situácie, kedy síce osoba nemá zo vzťahu s verejným sektorom priamy finančný prospech, ale ide o situácie, kedy využíva prírodné bohatstvo a toto zhodnocuje a má tak nepriamy finančný prospech zo vzťahu s verejným sektorom. Týmto ustanovením sa zároveň predíde situáciám, ako napr. kauza Towercom, kedy monopolné postavenie pri šírení DVB-T signálu získala spoločnosť s neznámym vlastníkom, alebo kauze mastenec Gemerská Poloma, kedy Slovensko čelí medzinárodnej arbitráži pre stratu banskej licencie od spoločnosti, o ktorej existuje iba veľmi málo informácií. Zákon o energetike je vo výpočte uvedený preto, že transparentnosť podnikateľa v energetike je výhodná pre energetickú bezpečnosť krajiny. Môže to zároveň odhaliť príčiny káuz, ako napr. tzv. solárny klondajk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 12 K čl. I § 12 Odporúčame - v odseku 1 úvodnej vete za slovami "týmto zákonom" vložiť chýbajúcu čiarku, - ustanoviť kritériá alebo zásady, na základe ktorých súd uloží pokutu v konkrétnej výške, ak hospodársky prospech nemožno určiť; absencia takýchto zákonných pravidiel je proti spravodlivým očakávaniam osoby, - v odseku 4 zvážiť použitie slova "ručí", pretože ručiteľ nastupuje namiesto dlžníka pri zabezpečení záväzkov; zastávame názor, že v prípade ukladania pokuty podľa § 12 nie sú pojmové znaky tohto inštitútu naplnené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 11 K čl. I § 11 Odporúčame - v odseku 2 a 4 zjednotiť používanie slov "doklad" a "dokument", - v odseku 2 za slovami "užívateľa výhod" vypustiť čiarku a slová "a to"; ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II K čl. II Odporúčame v úvodnej vete novelizačného bodu slovo "Z" nahradiť slovom "Za", ide o opravu preklepu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. III až V a čl. VIII druhému bodu K čl. III až V a čl. VIII druhému bodu Odporúčame v novelizačných bodoch formulovať ustanovenia vkladaných paragrafov v súlade s pravidlami spisovného jazyka, aby sa stali zrozumiteľnými. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 14 K čl. I § 14 Odporúčame za slovom "neplní" vložiť chýbajúcu čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 17 K čl. I § 17 Odporúčame vypustiť uvedené ustanovenie, pretože nemá význam. Ustanovuje záver, ktorý plynie z ustanovení čl. I zákona a ďalších novelizačných článkov aj bez jeho výslovného uvedenia, napr. § 3 ods. 2 ustanovuje, že zápis je účinný voči každému a údaje netreba overovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 19 K čl. I § 19 Odporúčame v odseku 2 písm. a) - upraviť terminológiu v súlade s našou pripomienkou k čl. I § 2 písm. c), - za slovo "neplní" vložiť chýbajúcu čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. VII K čl. VII Odporúčame v §14 ods. 2 písm. a) slovo "uvedené" nahradiť slovom "uvedená" a na konci vypustiť nadbytočné slovo "alebo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. VI K čl. VI Odporúčame v § 4 ods. 4 slovo "nevyhovie" nahradiť slovami "odmietne vykonať" v súlade s čl. I § 8 ods. 2 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) legislatívnemu postupu - proces a povinný obsah predložených materiálov Pokiaľ ide o procesnú stránku prípravy rovnako ako i o povinnú obsahovú náplň sprievodných materiálov, predkladateľ veľmi vážne porušil základné povinnosti vyplývajúce z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, čím obišiel niekoľko povinných krokov v rámci legislatívneho procesu. Predkladateľ si v úvode nesplnil oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 5.6. a nasl. voči Ministerstvu hospodárstva SR, ktoré na základe predbežnej informácie o príprave materiálu rozhoduje o potrebe vykonania konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi, čim je zaručené zachovanie požadovanej miery transparentnosti prípravy. Predkladateľ v priloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie pritom sám uvádza, že konzultácie neboli vykonané, a to napriek zjavnému negatívnemu dopadu na podnikateľské subjekty v pozícii partnerov verejného sektora, ako i v pozícii oprávnených osôb. V rámci prvej z uvedených skupín tak predkladateľ mohol a mal konzultovať svoj zámer so zastupiteľskými podnikateľskými organizáciami (zväzy, združenia a pod.), v rámci druhej skupiny predkladateľ mohol a mal osloviť aspoň Slovenskú komoru daňových poradcov, Slovenskú komoru audítorov, Slovenskú advokátsku komoru a Slovenskú bankovú asociáciu. SBA navrhuje, aby predkladateľ usporiadal dodatočné konzultácie so zástupcami podnikateľskej verejnosti a na základe týchto konzultácií dôkladne prepracoval Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorej súčasné znenie sa javí ako nedostatočné. Ďalšie porušenie povinností predkladateľa spočíva v predložení posudzovaného materiálu priamo do medzirezortného pripomienkového konania, t. j. v obídení ďalších procesov predpokladaných Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov – a to nie len spomínaných povinných konzultácií s podnikateľským prostredím a prípadnému podrobeniu sa vykonania Testu vplyvu na malé a stredné podniky, ale tiež tzv. predbežného pripomienkového konania. Dôkazom je tiež absentujúce Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK v Doložke vplyvov. SBA žiada predloženie materiálu na záverečné posúdenie Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) obsahu - všeobecná V záujme zvýšenie transparentnosti, ale hlavne prehľadnosti dostupných informácií SBA odporúča vzhľadom na existujúci najrozsiahlejší zoznam zapisovaných zmlúv medzi verejným sektorom a jeho dodávateľmi tovarov a služieb, t. j. Centrálny register zmlúv, tento prepojiť s upraveným Registrom partnerov verejného sektora. Aj v záujme možnosti kontrolovať ne/prekročenie limitu jednotlivých subjektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 5 ods. 1 Predmetné ustanovenie predpokladá aktívnu legitimáciu osoby na podávanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora, t. j. oprávnenou osobou môže byť len advokát, daňový poradca, audítor, banka alebo pobočka zahraničnej banky. SBA s týmto konceptom nesúhlasí. Uvedený okruh osôb nemá oprávnenie konať v mene a na účet tzv. partnerov verejného sektora, títo partneri ich budú musieť výslovne splnomocniť. Uvedeným osobám sa zároveň ani pri vynaložení značného úsilia nemusí podariť získať pravdivé údaje ohľadom vlastníckej štruktúry a spoľahlivo identifikovať konečného užívateľa výhod. Navrhovaný mechanizmus navyše vytvára neprimeraní administratívnu záťaž, ktorá negatívnym spôsobom ovplyvní činnosť dotknutých podnikateľských subjektov bez toho, aby došlo k naplneniu zamýšľaného účelu. Rovnako podanie návrhu prostredníctvom takejto osoby, ktorá na seba týmto preberá i zodpovednosť za pravdivosť údajov, bude určite ďalším nemalým priamym finančným nákladom pre podnikateľa, nakoľko, ako uvádza samotná dôvodová správa k návrhu, túto činnosť budú vykonávať „na dobrovoľnej báze, ako jednu z ďalších komerčných činností“. Ako uvádza ministerka spravodlivosti, že dôvodom takto zadefinovanej aktívne legitimovanej osoby na podanie návrhu je tiež skutočnosť, že „advokát si bude musieť rozmyslieť, či dá za niekoho do registra podpis a o nejaký čas sa príde na to, že je to podvod“, netreba zabúdať, že toto byrokratické bremeno sa bude týkať aj malých firiem, pri ktorých je vlastnícka štruktúra pomerne jasné. SBA navrhuje, aby bol aktívne legitimovanou osobou na podanie návrhu samotný partner verejného sektora uchádzajúci sa o finančné prostriedky z verejných rozpočtov, a to za súčasného zavedenia súčinnosti bánk či depozitárov cenných papierov v rámci EÚ pri identifikácii konečného užívateľa výhod (viď. pripomienku k § 5 ods. 3). Možnosť podať návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora prostredníctvom návrhom vymedzených osôb - advokát, daňový poradca, audítor, banka alebo pobočka zahraničnej banky - by mala byť fakultatívna so vznikom zodpovednosti u oboch osôb s tým, že u takéhoto splnomocnenca bude umožnená naozaj účinná liberácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 7 ods. 1 sektora v lehote dvoch pracovných dní od doručenia návrhu, a to za predpokladu, že dôjde k splneniu všetkých zákonom požadovaných podmienok. Splnením podmienok sa pritom rozumie doručenie riadne vyplneného formulára doloženého o verifikačný dokument s identifikáciou konečného užívateľa výhod. SBA vyjadruje dôvodnú pochybnosť, že príslušný vyšší súdny úradník Okresného súdu v Žiline v uvedenej lehote nedokáže overiť správnosť údajov obsiahnutých v návrhu na zápis do registra. Za situácie, kedy je konečným užívateľom výhod fyzická osoba vlastniaca obchodný podiel v zahraničnej obchodnej spoločnosti, je uvedená lehota pre vykonanie zápisu (aj pri využití medzinárodného dožiadania) príliš krátka. Za súčasnej miery vyťaženia OS Žilina a v prípade tzv. reťazenia právnických osôb je overenie správnosti údajov obsiahnutých v návrhu na zápis do registra v lehote 2 pracovných dní takmer nemožné. V záujme dosiahnutia účelu posudzovaného materiálu, teda aj v záujme zlepšenia kvality podnikateľského prostredia, SBA navrhuje predĺženie lehoty na vykonanie zápisu, aby bolo počas nej reálne možné spoľahlivo overiť zapisované skutočnosti a to úpravou „spravidla do 20 pracovných dní, nie však dlhšie ako 30 pracovných dní, s výnimkou odôvodnených prípadov, kedy možno túto lehotu predĺžiť o čas potrebný na získanie odpovede pri medzinárodnom dožiadaní“, čo umožní pri firmách, v ktorých je vlastnícka štruktúra jednoduchá a ľahko overiteľná konať flexibilne (bez minimálnej lehoty, teda aj v priebehu 1-2 dní), naopak pri firmách so zložitou vlastníckou štruktúrou popretkávanou cez niekoľko krajín bude takto stanovená lehota naozaj dostatočná na spoľahlivé overenie zapisovaných údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 5 ods. 3 Predmetné ustanovenie predpokladá, že prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora je verifikačný dokument, ktorým sám záujemca o verejné finančné zdroje identifikuje končeného užívateľ výhod. SBA považuje takúto koncepciu obsahu návrhu za nedostatočnú, nakoľko záujemca o registráciu medzi partnerov verejného sektora sám identifikuje svojho konečného užívateľa výhod a to bez akejkoľvek kontroly orgánom, ktorý má reálnu možnosť tieto skutočnosti potvrdiť. SBA za takýto orgán považuje len banku alebo centrálneho depozitára cenných papierov, nakoľko banka vie presne potvrdiť tieto skutočnosti na základe bezhotovostných prevodov a centrálny depozitár cenných papierov na základe zoznamu akcionárov a jeho aktualizácie. SBA preto navrhuje, aby povinnou prílohou návrhu na zápis do registra bol taký verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod, ktorým je potvrdenie identifikácie bankou alebo zahraničnou pobočkou banky so sídlom na území SR alebo na území členského štátu EÚ resp. centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobným orgánom členských štátov EÚ, nie staršie ako 1 mesiac. Zároveň je nevyhnutné v tomto smere novelizovať zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách – konkrétne doplnením novej bankovej činnosti do § 2 ods. 2, t. j. vydávanie potvrdenia o tom, kto je konečný užívateľ výhod podľa osobitného predpisu, ktorým je predmetný nový zákon. Rovnako aj zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) – konkrétne doplnením novej činnosti Centrálneho depozitára cenných papierov do § 99 ods. 3, t. j. vydávanie potvrdenia o tom, kto je konečný užívateľ výhod podľa osobitného predpisu, ktorým je predmetný nový zákon. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 12 ods. 4 Predmetné ustanovenie predpokladá ručenie oprávnenej osoby za zaplatenie pokuty uloženej v súvislosti so zápisom nepravdivých údajov do registra partnerov verejného sektora. SBA s týmto konceptom nesúhlasí. Zákon síce predpokladá možnosť zbavenia sa viny, ak oprávnená osoba preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou, avšak preukazovanie danej skutočnosti bude prakticky veľmi náročné. Za situácie, kedy bude partnerovi verejného sektora uložená pokuta napr. v minimálnej výške 10.000 Eur až do výšky 100.000 Eur, bude za splnenie povinnosti zaplatiť pokutu ručiť advokát či daňový poradca takéhoto partnera, bez ohľadu na to, do akej miery boli tieto osoby oboznámené o vlastníckej štruktúre partnera. Ručenie za splnenie povinnosti považuje SBA za nekoncepčné a nevyvážené, obzvlášť v prípadoch, kedy ide o oprávnenú osobu zastupujúcu partnera podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod č. 4, t. j. partnera v pozícii subdodávateľa. Popri hrozbe takýchto vysokých pokút bude ochota splnomocnených osôb na vykonanie zápisu veľmi nízka, čo vytvorí priestor na vysoké poplatky za takúto komerčnú službu u spomínaného advokáta či audítora – menší podnikatelia si ju nebudú môcť dovoliť, čím sa im ešte viac znemožní už dnes príliš administratívne náročný proces uchádzania sa o verejné zdroje a to o priamy finančný náklad (v nadväznosti na túto pripomienku viď. zmenu navrhovanú k § 5 ods. 1). Vedľa toho, konečnému užívateľovi výhod môže byť uložená pokuta maximálne do výšky 10.000 Eur, čo je vo vzťahu k ručeniu oprávnenej osoby značne neproporcionálne. SBA navrhuje úpravu výšky pokút tak, aby boli čo najprísnejšie práve voči konečnému užívateľovi výhod a voči samotnému partnerovi verejného sektora – v tomto prípade maximum, aký návrh zákona umožňuje na iných miestach, t. j. 100.000 Eur - a čo najmenej prísne – t. j. max. 10.000 Eur s možnosťou účinnej liberácie u osôb, ktoré konajú splnomocnene za partnerov verejného sektora pri zápise do registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 2 ods. 2 a 3 Predmetné ustanovenie predpokladá negatívne vymedzenie partnerov verejného sektora, t. j. tento zákon sa nevzťahuje na osoby, ktorým majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky (resp. ktoré majú nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva) neprevyšujúce sumu 100.000 Eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250.000 Eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. SBA navrhuje tieto sumy zosúladiť so sumami tzv. štátnej pomoci. Podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis/minimálna pomoc predstavuje pomoc, ktorá počas troch po sebe nasledujúcich rokov neprekročí súhrnne v prepočte 200.000 Eur pre jedného podnikateľa. Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti - „Schéma DM - 16/2014" bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 161/2014 dňa 21. augusta 2014. V súlade s oznámením Európskej Komisie - „Najskôr myslieť v malom“ a iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu sa kladú na členské štáty EÚ požiadavky na zjednodušené regulačné rámce pre malé a stredné podniky, nevynímajúc ani ich možnosť uchádzať sa o verejné zdroje, čo sa zavádzaním ďalších byrokratických povinností opäť sťažuje. SBA má za to, že práve malé a stredné podniky vrátane živnostníkov, ktorých vlastnícka štruktúra je zväčša jasná, sa uchádzajú o tieto nižšie sumy a už beztak musia splniť množstvo administratívnych povinností, ktoré ich stavajú do konkurenčnej nevýhody voči veľkým podnikom. SBA preto navrhuje, aby sa v návrhu uvedené sumy – 100.000 Eur ročne a 250.000 Eur v úhrne ročne – upravili na sumy korešpondujúce so sumami štátnej pomoci de minimis – t. j. 200.000 Eur ročne a 500.000 Eur v úhrne ročne. Touto úpravou sa docieli odbremenenie menších zákaziek vykonávaných zväčša malými a strednými podnikmi s jasnou vlastníckou štruktúrou či konečným užívateľom výhod od nadmerného byrokratického bremena. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 5 ods. 2 Predmetné ustanovenie predpokladá, že návrh na zápis do registra sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenej osoby, inak sa naň neprihliada. SBA s týmto konceptom nesúhlasí. Nie každá osoba je držiteľom zaručeného elektronického podpisu a užívateľom elektronickej schránky – dokonca ani z navrhovaných oprávnených osôb (napr. usadený euroadvokát). Aj v nadväznosti na SBA navrhovanú zmenu definície oprávnenej osoby na podanie návrhu do registra partnerov verejného sektora – v prvom rade samotný partner verejného sektora uchádzajúci sa o finančné prostriedky z verejných rozpočtov (viď. pripomienku k § 5 ods. 1) – by výlučne elektronická forma komunikácie s podmienkou kvalifikovaného elektronického podpisu znamenala najmä pre malých podnikateľov ďalší náklad na jeho vybavenie (cca. 150 €). V súlade s oznámením Európskej Komisie - „Najskôr myslieť v malom“ a iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu sa kladú na členské štáty EÚ požiadavky na zjednodušené regulačné rámce pre malé a stredné podniky, nevynímajúc ani ich možnosť uchádzať sa o verejné zdroje, čo sa zavádzaním ďalších byrokratických povinností opäť sťažuje. SBA navrhuje, aby možnosť podania návrhu nebola limitovaná iba na elektronické prostriedky, naopak, aby bolo umožnené podať návrh aj písomne s notársky overeným podpisom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 6a ods. 1 písm. b) Predmetné ustanovenie predpokladá negatívne vymedzenie konečného užívateľa výhod vzhľadom na jeho % podiel na hospodárskom prospechu firmy či na hlasovacích právach, t. j. konečný užívateľ výhod vôbec nemusí byť identifikovaný, ak vo firme vlastní menej ako 25 %. SBA s týmto konceptom nesúhlasí. Ide o jeden z najväčších nedostatkov už súčasného znenia zákona o verejnom obstarávaní upravujúcom register konečných užívateľov výhod, ktorý sa dnes týka zatiaľ len uchádzačov o verejné obstarávanie, a ktoré predstavuje cca. len 20 % zo všetkých finančných zdrojov štátu použitých na úhradu zákaziek súkromného sektora. Pri kontrole 80 % zvyšných finančných zdrojov je nevyhnutné postupovať ešte opatrnejšie a dôkladnejšie aj pri samotnej identifikácii konečného užívateľa výhod. SBA navrhuje v zákone čo najmenej výnimiek v tomto smere, konkrétne zrušiť takto nedostatočne nastavené negatívne vymedzenie a ustanoviť identifikáciu konečného užívateľa výhod už od 1 % - nakoľko napr. aj taká akciová spoločnosť, ktorá má veľké množstvo akcionárov už dnes povinne eviduje ich zoznam a presne vie podiely svojich akcionárov na základnom imaní a preto nejestvuje žiadna bariéra ich zverejniť už od 1 % podielu. Pri overovaní pravdivosti uvedených skutočností SBA navrhuje v zákone ustanoviť povinnú súčinnosť bánk, pobočiek zahraničných bánk a centrálneho depozitára cenných papierov s registrujúcim orgánom. § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti novelizovanom v čl. XII návrhu síce ustanovuje, že „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), písm. b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“, avšak samotné ustanovenie je vágne, nie je definované, čo znamená konať „v zhode“ a nevyrieši sa tým napr. problém právnických osôb s menej ako 25 % podielom, ani problém, kedy je skutočným konečným užívateľom výhod osoba s 24,99 % podielom. V prípadoch, kedy firma chce zatajiť svojho konečného užívateľa výhod môže dôjsť k takému pro forma prerozdeleniu podielu (krytému vzájomnými zmluvami medzi podielnikmi), že napokon nebude potrebné identifikovať žiadneho konečného užívateľa, keďže žiaden z nich nebude spĺňať zákonný limit 25 %. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 6 až 8 a k § 11 ods. 1 Predmetné ustanovenie predpokladá, že vyšší súdny úradník len formálne posúdi návrh na zápis, neskúma pravdivosť jeho obsahu. Následne môže registrujúci orgán aj z vlastného podnetu overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod zapísaného v registri. SBA s týmto konceptom nesúhlasí. Návrh dáva súdu možnosť, ale nie povinnosť, neskôr podľa svojej ľubovôle skúmať, či náhodou neobsahujú nepravdivé údaje. Konkrétne § 11 ods. 2 návrhu ustanovuje, že „registrujúci orgán môže aj z vlastného podnetu overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod zapísaného v registri“, z čoho nie je zrejmé, či takýto podnet môže mať aj externý zdroj mimo samotného registrujúceho orgánu. Pre zabezpečenie možnosti oprávnene žiadať zo strany 3. osoby o preverenie pravdivosti zapísaných údajov SBA navrhuje doplnenie tejto vety o slová „;registrujúci orgán je povinný overiť údaje aj na základe doručenej žiadosti o preverenie pravdivosti údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora vrátane identifikovaného konečného užívateľa výhod a adresáta žiadosti o výsledku preverenia informovať v lehote 60 dní od doručenia žiadosti.“, čím sa umožní aj 3. osobám napadnúť nepravdivo zapísané údaje. Registrujúci orgán bude mať vďaka 60 dňovej lehote dostatok času aj na prípadné úspešné medzinárodné dožiadanie. SBA navrhuje, aby formulár na vyplnenie žiadosti bol súčasťou vyhlášky, ktorá sa prijíma spolu s týmto návrhom a ktorá už teraz obsahuje návrhy iných formulárov. SBA ďalej navrhuje, aby registrujúci orgán už pri zápise povinne overoval identifikáciu konečného užívateľa výhod uvedenú v žiadosti o zápis. S touto pripomienkou súvisí aj návrh k úprave § 7 ods. 1 návrhu – dlhšia lehota na zápis do registra, počas ktorej by sa uvedené skutočnosti mohli spoľahlivo overiť. Pri overovaní pravdivosti uvedených skutočností SBA navrhuje v zákone ustanoviť povinnú súčinnosť bánk, pobočiek zahraničných bánk a centrálneho depozitára cenných papierov sídliacich v členských štátoch EÚ s registrujúcim orgánom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 12 ods. 2 písm. a) a k § 9 ods. 1 Predmetné ustanovenie predpokladá, že registrujúci orgán uloží zapísanému partnerovi verejného sektora pokutu do 10.000 Eur, ak si nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov s výnimkou údajov o konečnom užívateľovi výhod v lehote ustanovenej týmto zákonom. SBA s týmto konceptom nesúhlasí. Nie je dôvod na vylúčenie pokutovania v prípade, ak si zapísaný partner verejného sektora nesplní oznamovaciu povinnosť pri zmene končeného užívateľa výhod, naopak, v tomto prípade je pokuta absolútne nevyhnutná, nakoľko ide o jeden z najdôležitejších údajov, ktorého identifikácia je jedným z hlavných cieľov tohto návrhu. Za nesplnenie si najdôležitejšej povinnosti nesmie byť pokuta vylúčená. Partner verejného sektora má podľa súčasného znenia § 9 na oznámenie prípadných zmien veľmi štedrú lehotu - 30 dní odo dňa, kedy k zmene došlo. SBA navrhuje vypustiť slová „s výnimkou údajov o konečnom užívateľovi výhod“ s cieľom aj toto nesplnenie povinnosti pokutovať až do výšky 10.000 Eur a aby lehota na oznámenie zmien registrujúcemu orgánu bola maximálne 15 dní odo dňa, kedy k zmene došlo (objektívna lehota) a maximálne 3 dni odo dňa, kedy sa o tom partner verejného sektora dozvedel (subjektívna lehota). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) obsahu - všeobecná V záujme zvýšenie transparentnosti, ale hlavne prehľadnosti dostupných informácií SBA odporúča vzhľadom na existujúci najrozsiahlejší zoznam zapisovaných zmlúv medzi verejným sektorom a jeho dodávateľmi tovarov a služieb, t. j. Centrálny register zmlúv, tento prepojiť s upraveným Registrom partnerov verejného sektora. Aj v záujme možnosti kontrolovať ne/prekročenie limitu jednotlivých subjektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 6a ods. 1 Navrhujem doplniť: Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 2 ods. 1 písm. b) Predmetné ustanovenie predpokladá, že registrujúcim orgánom partnerov verejného sektora bude okresný súd Okresný súd Žilina. SBA s týmto konceptom nesúhlasí. Orgán, ktorému je zverená takáto právomoc, je kľúčovým parametrom budúceho fungovania mechanizmu, ktorý návrh zákona zavádza, mal by byť preto po personálnej stránke dostatočne silný a po odbornej stránke schopný posúdiť dokumenty týkajúce sa vlastníctva firiem, najmä medzinárodné popretkávané vlastnícke vzťahy. V neposlednom rade by mal byť dostatočné nezávislý, aby odolal potenciálnym tlakom. Už dnes sú súdy nadmieru zaťažené súdnou agendou, napriek tomu, že ju vykonávajú dlhé roky a majú v nej prax. Zverením ďalšej, odborne úplne novej a k doteraz vykonávanej práci veľmi vzdialenej agendy vyšším súdnym úradníkom OS Žilina nebude naplnená požiadavka na taký druh orgánu, o ktorom sa počas diskusií pri tvorbe zákona uvažovalo – napr. NBS či Finančná správa. SBA navrhuje vážne prehodnotiť zverenie právomoci registrujúceho orgánu OS Žilina a určiť iný orgán na to zodpovedný, ktorý by vyhovoval požiadavkám, ktoré sú nevyhnutné na plnenie úloh vyplývajúcich z návrhu zákona tak, aby boli reálne dosiahnuté jeho ciele. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. XV bodu 4 Navrhujem, aby v zákone o verejnom obstarávaní v § 56 alebo v § 18 bolo upravené, že aj v prípade nahradenia pôvodného dodávateľa novým dodávateľom alebo pôvodného koncesionára novým koncesionárom platilo, že aj tento nový dodávateľ, resp. nový koncesionár museli byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrhu ako celku Zákon by sa mal vzťahovať už aj na začaté verejné obstarávania aby subjekty preukázali kto je konečným užívateľom výhod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I § 2 Žiadame v § 2 doplniť odsek 4, ktorý znie: „(4) Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na zmluvu, ktorá sa nezverejňuje x) a realizuje sa v zahraničí a na zmluvu verejného obstarávania, xx) ktorá sa realizuje v zahraničí. Poznámky pod čiarou k odkazu x) a xx) znejú: x) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. xx) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.“. Odôvodnenie: Žiadame vyňať z povinnosti uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c) zmluvy, ktorých plnenie sa realizuje v zahraničí, najmä pre zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí a rovnako z uvedeného dôvodu žiadame vyňať dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí alebo ktoré sú určené na rozvojovú spoluprácu, medzinárodnú humanitárnu pomoc podľa osobitného zákona, z režimu zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluvy verejného obstarávania. V praxi nie je realizovateľné, aby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri vyššie uvedených zmluvách naplnilo podmienky stanovené v § 2 ods. 1 písm. c). Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 1 písm. c) 2. K čl. I § 2 ods. 1 písm. c) – Žiadame vyriešiť súvislosť s § 2 odsekmi 2 a 3, napríklad formuláciou „partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2 a 3 nie je uvedené inak, fyzická osoba alebo právnická osoba...“ alebo iným vhodným spôsobom. Ďalej upozorňujeme, že § 2 ods. 2 a 3 sa vzťahuje iba na § 2 ods. 1 písm. c) prvý, druhý a štvrtý bod. Nevzťahuje sa na tretí bod, teda na osobu, ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu. Pritom vo vzťahu k novelizačnému článku IX (zákon č. 578/2004 Z. z.) sa v dôvodovej správe k tomuto článku uvádza, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti spadajú pod definíciu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. c) tretí bod, avšak musia prijať plnenie vo výške uvedenej v § 2 ods. 2. Ustanovenia žiadame zosúladiť. Súčasne ak majú byť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti partnerom verejného sektora podľa písmena c) tretí bod, žiadame v poznámke pod čiarou k odkazu 1 uviesť aj § 4a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2016 Z. z. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 4 ods. 3 písm. e) a f) 4. K čl. I § 4 ods. 3 písm. e) a f) – Odporúčame upraviť nesprávnu citáciu z odseku 1 na odsek 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 1 písm. b) 1. K čl. I § 2 ods. 1 písm. b) – odporúčame vypustiť slová „okresný súd“ z dôvodu nadbytočnosti, keďže registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 2 3. K § 2 – V poznámke pod čiarou k odkazu 1 žiadame slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. .../2016 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. IX bodu 1 11. K čl. IX bodu 1 – Z ustanovenia nie je jasné, či bolo zámerom, aby boli do registra povinne zapisovaní iba tí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou. Ak je to tak, žiadame znenie § 4a upraviť nasledovne: „Poskytovateľ, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti11) a ktorý je partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu,9c) je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora.9d)“. V poznámke pod čiarou k odkazu 9c žiadame uviesť § 2 ods. 1 písm. c) tretí bod zákona č. .../2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov [za predpokladu zohľadnenia pripomienky uvedenej k čl. I § 2 ods. 1 písm. c)] a v poznámke pod čiarou k odkazu 9d skrátenú citáciu celého zákona. V uvedenej súvislosti je ďalej potrebné, aby sa znenie § 2 ods. 2 vzťahovalo aj na § 2 ods. 1 písm. c) tretí bod. Táto pripomienka je zásadná Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 6 ods. 2 písm. c) 6. K čl. I § 6 ods. 2 písm. c) – Text tohto písmena považujeme za nadbytočný vzhľadom na text písmena b), v zmysle ktorého nie je úplný taký zápis, ktorý neobsahuje všetky údaje ustanovené zákonom. Odporúčame ho vypustiť. Rovnako odporúčame zvážiť vypustenie písmena d) vzhľadom na skutočnosť, že návrh na zápis sa podáva na predpísanom elektronickom formulári a musí obsahovať všetky zákonom ustanovené údaje, inak je neúplný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 12 ods. 2 písm. b) 7. K čl. I § 12 ods. 2 písm. b) - Odporúčame spresniť odkaz na § 11 uvedením § 11 ods. 2 vzhľadom na skutočnosť, že ide o pokutu ukladanú zapísanému partnerovi verejného sektora a v § 11 sa partnerovi verejného sektora ukladajú povinnosti iba v odseku 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. IX 10. K čl. IX – V uvádzacej vete novelizačného článku je potrebné slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“ vzhľadom na skutočnosť, že novelizačné body sú len doplnením predmetného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 12 ods. 4 8. K čl. I § 12 ods. 4 – Na koniec ustanovenia odporúčame pripojiť odkaz na § 10 ods. 3, v ktorom je vymedzené konanie s odbornou starostlivosťou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. I § 5 ods. 1 5. K čl. I § 5 ods. 1 – V druhej vete odporúčame upresniť znenie doplnením textu „podania návrhu na zápis“ za slovami „na účely“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. III 9. K čl. III – V úvodnej vete odporúčame vypustiť slová „mení a“ z dôvodu, že jediným novelizačným bodom sa do zákona len vkladá nový §. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. IX bodu 2 12. K čl. IX bodu 2 – V nadväznosti na prvý novelizačný bod tohto článku je potrebné namiesto textu „§ 4 ods. 2“ uviesť „§ 4a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť A., Všeobecná časť, v piatom odseku, v tretej vete odporúčame slová „register partnerov verejného sektora“ nahradiť zavedenou legislatívnou skratkou „register“ v súlade s bodom 9.3 Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. XII bodu 3 17. K čl. XII bodu 3 – Na konci oboch textov v úvodzovkách odporúčame vložiť odkaz na poznámku pod čiarou 53a. Súčasne odporúčame zrušiť štvrtý novelizačný bod a znenie poznámky pod čiarou k odkazu 53a uviesť v rámci tretieho novelizačného bodu. V nadväznosti na túto zmenu je potrebné piaty novelizačný bod prečíslovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. X bod 2 15. K čl. X bod 2 – Na konci písmena l) namiesto odkazu 57a žiadame uviesť odkaz 57b a v poznámke pod čiarou k tomuto odkazu uviesť § 3 ods. 3 zákona č. .../2016 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. XIV 18. K čl. XIV – Z dôvodu ďalšej novely zákona č. 292/2014 odporúčame úvodnú vetu tohto článku rozšíriť o zákon č. 171/2016 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. X bod 1 14. K čl. X bod 1 – V poznámke pod čiarou k odkazu 57a žiadame slovo „Zákona“ nahradiť slovom „Zákon“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. X 13. K čl. X – V úvodnej vete novelizačného článku žiadame slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 2, odporúčame v piatom odseku za slovami „zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ zaviesť legislatívnu skratku pre názov zákona a používať ju v ďalšom texte dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 11 V § 11 ods. 4 odporúčame odkaz 7) nad slovom „povinná osoba“ vypustiť v súlade s bodom 22.3 Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Legislatívne pravidlá“). Odkaz sa vzťahuje na opakovane použitý pojem „povinná osoba“ v § 11 ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 1, odporúčame v treťom odseku za slovami „podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ zaviesť legislatívnu skratku pre názov zákona a používať ju v ďalšom texte dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 13 V § 13 ods. 1 odporúčame nad slovami „podľa predpisov obchodného práva“ vložiť odkaz s príslušným číslom a v poznámke pod čiarou k danému odkazu uviesť výpočet právnych predpisov, na ktoré sa odkazuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 7 V § 7 ods. 3 odporúčame preformulovať prvú vetu v zmysle, že zápisy do registra sa vykonávajú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni vykonania zápisu tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 7) V poznámke pod čiarou k odkazu 7) odporúčame za slovami „doplnení niektorých zákonov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 3 písm. e) odporúčame slová „podľa odseku 1 písm. d)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. d)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 3 písm. f) odporúčame slová „podľa odseku 1 písm. e)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. e)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. III V Čl. III odporúčame v úvodnej vete za slovami „Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí“ vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. XII V Čl. XII odporúčame neuvádzať bod 4. ako samostatný novelizačný bod v súlade s bodom 38. Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám. Poznámku pod čiarou k odkazu 53a) odporúčame novelizovať v bode 3. V nadväznosti na túto pripomienku odporúčame prečíslovať nasledujúci novelizačný bod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. XIV V Čl. XIV odporúčame v úvodnej vete pri citácii predchádzajúcich noviel právneho predpisu vložiť za slovami „zákona č. 357/2015 Z. z.“ čiarku a slová „zákona č. 171/2016 Z. z.“ v súlade s bodom 28.1 Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. X V Čl. X odporúčame v úvodnej vete pri citácii predchádzajúcich noviel právneho predpisu slová „zákona č. 547/2001 Z. z.“ nahradiť slovami „zákona č. 547/2011 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 3, v poslednom odseku odporúčame za slovom „ministerstva“ vložiť slovo „spravodlivosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. IX V Čl. IX, bod 2. odporúčame upraviť slová „Poskytovateľ podľa § 4 ods. 2“ z dôvodu nečlenenia predmetného ustanovenia na odseky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 5, v prvej vete odporúčame slová „Ustanovenie odseku 5“ nahradiť slovami „Ustanovenie § 5“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 3, v prvej vete odporúčame slová „V § 2 sa vymedzujú“ nahradiť slovami „V § 3 sa vymedzujú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. XV V Čl. XV odporúčame v bode 1. slovo „nadpisov“ nahradiť slovom „nadpisu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 8, v poslednom odseku, v prvej vete odporúčame za slovami „odo dňa doručenia“ vypustiť slová „alebo vydania“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) celému materiálu Celý predkladaný materiál odporúčame gramaticky upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe, v piatom odseku odporúčame za slovom „zákone“ vypustiť písmeno „č.“ z dôvodu duplicity. Zároveň odporúčame za slovom „terorizmu“ vložiť slová „ a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Rovnaká pripomienka sa vzťahuje aj pre Dôvodovú správu, časť A., Všeobecná časť, desiaty odsek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k čl. X, k bodu 4 odporúčame v poslednej vete slová „§ 39 ods. 1 písm. i)“ nahradiť slovami „§ 39 ods. 1 písm. k)“. Zároveň odporúčame túto vetu dokončiť, resp. slovo „odňatie“ odporúčame nahradiť slovami „zrušenie povolenia.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe, v poslednom odseku, v prvej vete odporúčame slovo „základ“ nahradiť slovom „zakladá.“ Rovnaká pripomienka sa vzťahuje aj pre Dôvodovú správu, časť A., Všeobecná časť, posledný odsek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 9, v štvrtom odseku, v siedmej vete odporúčame pred slovom „podniknúť“ vložiť slová „je povinný“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 10, v piatom odseku odporúčame na konci poslednej vety za slová „v znení neskorších predpisov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k § 14, v treťom odseku, v poslednej vete odporúčame slová „od omeškanie“ nahradiť slovami „do omeškania“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, odporúčame v celom texte zjednotiť používanie slov „register partnerov verejného sektora“ a „register“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K čl. X bod 3 16. K čl. X bod 3 – S prihliadnutím na novelizačný bod 4 tohto článku, v zmysle ktorého sa existujúca zdravotná poisťovňa zapíše do registra najneskôr do 31. decembra 2017, je potrebné posunúť nadobudnutie účinnosti novelizačného bodu 3 článku X na 1. január 2018 vzhľadom na skutočnosť, že počas prechodného obdobia zdravotná poisťovňa nemusí byť zapísaná v registri a tým pádom táto skutočnosť nemôže byť dôvodom na zrušenie povolenia. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 2 ods. 1 písm. c) bod 2 Čiarku za slovom "predmetom" vypustiť a dať za slovo "plnenie". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 8 ods. 3 V odseku 3 druhej vete slovo "u" nahradiť slovom "o". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 8 ods. 3 Odporúčame za slovami "ods. 2 sa" vložiť slovo "na". Odôvodnenie: Gramatická chyba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 2 ods. 1 písm. c) bod 3 odporúčame upraviť znenie bodu 3 nasledovne: „3. ktorá podľa osobitného predpisu1) sa povinne zapisuje do registra alebo je povinná byť zapísaná v registri,“. Poznámka pod čiarou k odkazu1) znie: „ 1) Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Návrhom zákona sa mení aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o VO“), a to najmä tak, že sa ukladá uchádzačom povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (čl. XV návrhu zákona). Domnievame sa, že z definície partnera verejného sektora v pôvodnom znení návrhu zákona nevyplýva, že ním je jednoznačne aj uchádzač podľa zákona o VO. Úprava odkazu 1 nie je závislá od úpravy bodu 3. To znamená, že aj prípade nesúhlasu s úpravou bodu 3, odporúčame v záujme právnej istoty upraviť odkaz 1 vyššie uvedeným spôsobom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 2 ods. 1 písm. f) Odporúčame v písmene f) na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť tieto slová: „a zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva, ktoré sú výsledkom zadávania zákazky, koncesie a súťaže návrhov vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu. x)“. Odporúčame vložiť odkaz na osobitný predpis a v poznámke pod čiarou uviesť odkaz na zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Návrh zákona (čl. XV návrhu zákona) mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní tak, že upravuje uchádzačom povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora pred uzatvorením zmlúv, rámcových dohôd a koncesných zmlúv s verejnými obstarávateľmi (čl. XV bod 2, 4, 5) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Definícia zmluvy v pôvodnom znení návrhu zákona neberie do úvahy, že ide aj o tento druh zmlúv (zmluvy, rámcové dohody a koncesné zmluvy, ktoré sú výsledkom zadávania zákazky, koncesie a súťaže návrhov vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I § 2 ods. 3 Žiadame definovať slovo "hodnota" o akú sumu sa jedná. Odôvodnenie: Určiť, či hodnota majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv prevyšuje alebo neprevyšuje sumu 100 000 eur, v praxi z navrhovaného znenia nie je možné určiť. Účtovná hodnota môže byť iná ako predajná cena a aj iná ako hodnota určená znaleckým posudkom. Jedna z týchto hodnôt môže byť v praxi nad stanoveným limitom a iná pod stanoveným limitom. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. I, §2 ods.1 písm. d), § 4 ods. 5; § 5 ods. 1 Navrhujeme presnejšie špecifikovať pojem „oprávnené osoby“ (napr. pozn. pod čiarou s odkazom na konkrétny zákon), podmienky za akých si partneri verejného sektora môžu tieto osoby vyberať (napr. v prípade advokátov to bude možné zo všetkých zapísaných v komore?). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. XII § 6a Navrhujeme bližšie špecifikovať kto sa považuje za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, tak aby nedochádzalo k rôznemu výkladu predmetného ustanovenia (má ísť o pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu? Ak štatutárneho orgánu, môže byť takou osobou už člen štatutárneho orgánu, ak je zároveň vedúcim zamestnancom). Vzhľadom k súčasnej právnej úprave § 11, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa považujú za konečných užívateľov výhod aj štatutári materských spoločností, navrhujeme zdôrazniť, že v zmysle predmetného ustanovenia navrhovaného zákona pôjde iba o vrcholový manažment partnera verejného sektoru a nie aj jeho materských spoločností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail