LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 4 1. V § 4 ods. 2 odporúčame doplniť medzi zapisované údaje aj obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby. Súčasne odporúčame v písmene b) spresniť druh pobytu- t.j. slová "adresa pobytu" nahradiť napríklad slovami "miesto trvalého pobytu". Táto pripomienka platí aj pre písmeno d) a písmeno e) prvý bod (bydlisko). 2. V § 4 ods. 2 písm. e) prvom bode odporúčame nahradiť slovo "mene" slovom "meno". 3. V § 4 ods. 3 písm. b) odporúčame vypustiť slová "alebo miesto podnikania" vzhľadom na to, že ide o právnickú osobu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. XIV V úvodnej vete odporúčame do výpočtu noviel zákona č. 292/2014 Z. z. uviesť na konci slová „a zákona č. 171/2016 Z. z.“; týmto predpisom bol zákon č. 292/2014 Z. z. novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecne Odporúčame úvodné vety v čl. II až XV upraviť v súlade s obsahom novelizácie a primerane vyjadriť, či sa pôvodný právny predpis „mení a dopĺňa“, prípadne iba „mení" alebo „dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II V úvodnej vete čl. II odporúčame vypustiť slová "mení a", pretože článkom II sa zákon č. 92/1991 Zb. iba dopĺňa. Táto pripomienka platí obdobne aj pre ďalšie články. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 12 V § 12 ods. 1 uvádzacej vete odporúčame vložiť čiarku pred slová "registrujúci orgán uloží" a v odseku 5 vložiť za slovo "postupuje" slovo "podľa". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II V čl. II uvádzacej vete odporúčame nahradiť slovo "Z" slovom "Za" a v § 42 nahradiť slová "ktoré majú" slovami "ktorá má", slová "môžu byť" slovami "môže byť" a slová "sú zapísané" slovami "je zapísaná". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 10 Nadpis nad § 10 odporúčame presunúť pod tento paragraf, pretože v opačnom prípade by sa tento nadpis vzťahoval aj na § 12 až 14. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 9 V § 9 ods. 5 odporúčame presunúť čiarku za slovom "len" pred toto slovo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I § 2 1. V § 2 ods. 1 písm. b) navrhujeme vypustiť slovo „okresný súd“ z dôvodu nadbytočnosti. 2. V § 2 ods. 1 písm. d) navrhujeme vypustiť slová „banka, pobočka zahraničnej banky“. Túto pripomienku uplatňujeme v nadväznosti na znenie osobitnej časti dôvodovej správy. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovením § 2 ods. 1 písm. d) sa zavádza okruh oprávnených osôb, ktoré majú plniť úlohy spojené s identifikáciou konečného užívateľa výhod a jej overovaním z okruhu oprávnených osôb navrhujeme vypustiť banky a pobočky zahraničných bánk. Do okruhu oprávnených osôb sa navrhuje zahrnúť aj tieto subjekty, ktorých predmet vykonávaných činností je jasne stanovený právom európskej únie, a to smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013; ďalej tiež len „banková smernica EÚ“), ktorá je previazaná s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ((Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013). Pritom táto banková smernica EÚ (2013/36/EÚ) nepatrí medzi smernice EÚ s predpísanou minimálnou harmonizáciou (minimum harmonisation), ale patrí medzi smernice EÚ s predpísanou úplnou harmonizáciou (full harmonisation). Touto bankovou smernicou EÚ (2013/36/EÚ) sa záväzne vymedzuje rozsah činnosti pre banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré môžu vykonávať len také činnosti, ktoré sú v súlade s činnosťami uvedenými v tejto bankovej smernici EÚ. Činnosti navrhované predloženým návrhom zákona o registri partnerov verejného sektora nie sú súčasťou okruhu činnosti vyššie spomenutej bankovej smernice EÚ. Za účelom dodržiavania súladu s právom Európskej únie je nevyhnutné rešpektovať záväzné právne akty, ktoré vydáva Európska únia pre členské štáty; takýmto právnym aktom je aj banková smernica EÚ upravujúca rozsah činnosti pre úverové inštitúcie, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk. Predloženým návrhom zákona sa pôsobnosť a úlohy verejného sektora prenáša do úloh a povinností subjektov súkromného sektora nad rámec bankovej smernice EÚ. Pri takomto prenose úloh a povinností je nutné rešpektovať osobitosti subjektov súkromného sektora, najmä tie, ktoré sú priamo stanovené právom Európskej únie. Taktiež je potrebné poukázať na skutočnosť, že banky a pobočky zahraničných bánk vykonávajú identifikáciu konečného užívateľa výhod len na účely splnenia si ich povinnosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov), teda nie na účely, aké sa navrhujú pripravovaným zákonom o registri partnerov verejného sektora. V prípade, že úprava § 2 ods. 1 písm. d) by nebola vykonaná napriek tomu, že ide o zásadnú pripomienku, tak je nutné ustanovenia čl. I pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora upraviť aspoň takto: a) v § 2 ods. 1 písm. d) je potrebné na konci doplniť slová „ktorá sa na základe písomnej dohody zaviazala plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora“, b) v § 5 ods. 3 je potrebné na konci prvej vety doplniť slová „a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora“, c) v § 10 ods. 1 je potrebné na konci pripojiť slová „ak údaje bezdôvodne nezodpovedajú podkladom, ktoré tejto oprávnenej osobe poskytol partner verejného sektora“. Tieto pripomienky sú zásadné. Odôvodnenie: Predmetnými doplneniami § 2 ods. 1 písm. d), § 5 ods. 3 a § 10 ods. 1 sa zabezpečuje súlad aj s dôvodovou správou k návrhu zákona, ktorá v časti k § 2 ods. 1 písm. d) konštatuje, že plnenie oprávnených osôb vo vzťahu k partnerom verejného sektora má byť založené ako komerčná činnosť na dobrovoľnej báze. Za účelom jednoznačného určenia oprávnenej osoby (zabráneniu napríklad vzniku dvoch rôznych stanovísk od oprávnených osôb) je nevyhnutné preukázateľne určiť, kto bude oprávnenou osobou vrátane preukázania toho, že oprávnená osoba konala dobrovoľne a na základe dohody vstúpila po pozície oprávnenej osoby. Taktiež považujme za potrebné, aby takáto dohoda medzi oprávnenou osobou a subjektom verejného sektora bola súčasťou dokumentácie rovnako, ako je tomu v prípade verfikačného dokumentu podľa § 5 ods. 3 pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) C. Do predloženého návrhu zákona navrhujeme za pôvodne navrhnutý čl. XV doplniť nový čl. XVI s týmto znením: C. Do predloženého návrhu zákona navrhujeme za pôvodne navrhnutý čl. XV doplniť nový čl. XVI s týmto znením: „Čl. XVI Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č.603/2003 Z. z., zákona č.215/2004 Z. z., zákona č.554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z. zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z, zákona č. 297/2008 Z. z, zákona č. 552/2008 Z. z, zákona č. 66/2009 Z. z, zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 91 ods. 4 písmeno u) znie: „u) príslušnému registrujúcemu súdu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,86dd)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 86dd znie: „86dd) Zákon č. ...../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 2. V § 91 ods. 6 sa na konci pripája táto veta „Za porušenie sa nepovažuje ani poskytovanie údajov bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rozsahu plnenia jej povinností ako oprávnenej osoby na účely vedenia registra partnerov verejného sektora.86dd)“.“. Zároveň v návrhu treba pôvodne navrhnutý článok XVI označiť ako článok XVII. Táto pripomienka (k doplneniu novelizácie zákona o bankách) je zásadná. Odôvodnenie: 1. Navrhnutá úprava v čl. XVI bode 1 je potrebná na legislatíve zabezpečenie prelomenia bankového tajomstva podľa § 91 ods. 4 zákona o bankách tak, aby bola zabezpečená harmonizácia zákona o bankách s ustanoveniami pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora. 2. Navrhnutú úpravu v čl. XVI bode 2 je potrebné do zákona o bankách doplniť v prípade, že by ustanovenie § 2 ods. 1 písm. d) v čl. I pripravovaného zákona nebolo upravené podľa pripomienky v časti A bodu 2 tohto stanoviska ani napriek tomu, že ide o zásadnú pripomienku. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) B. K čl. XII – k návrhu novelizácie (zmien a doplnení) zákona č. 297.2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov B. K čl. XII – k návrhu novelizácie (zmien a doplnení) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. K čl. XII bodom 1 a 2 Z článku XII, teda z predloženého návrhu novelizácie zákona č. 297/2008 Z. z. navrhujeme vypustiť celé body 1 a 2 o navrhnutom doplnení nového § 6a a aj o navrhnutom zrušení (vypustení) doterajšieho ustanovenia § 9 písmena b) zákona č. 297/2008 Z. z., teda namiesto novej definície navrhujeme ponechať doterajšiu definíciu konečného užívateľa výhod, ktorá zodpovedá aktuálnemu zneniu prebranej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005//60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005) v platnom znení. Odporúčame prípadne zvážiť aj iné riešenie, v ktorom by bola vytvorená samostatná osobitná definícia konečného užívateľa výhod na účely pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Dôvodom ponechania pôvodnej definície konečného užívateľa výhod uvedenej v doteraz platnom § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. je najmä zachovanie jeho súladu právom Európskej únie, a to konkrétne s prebranou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005//60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005) v platnom znení (ďalej len „smernica EÚ o ochrane pred praním špinavých peňazí“). Ustanoveniami doterajšieho § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. je totiž zabezpečené prebratie (transpozícia) článku 3 bodu 6 tejto smernice EÚ o ochrane pred praním špinavých peňazí, ktorý obsahuje konečného užívateľa výhod. Predmetom článku 3 bodu 6 smernice EÚ o ochrane pred praním špinavých peňazí je definícia konečného užívateľa výhod, ktorá je záväzná pre členské štátny EÚ a ktorá bola a je prevzatá do ustanovenia § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. v záujme zabezpečenia súladu slovenského právneho poriadku prevzatá s právom Európskej únie. 2. Bod 4 navrhujeme vypustiť z čl. XII s tým, že text bodu 4 navrhujeme zapracovať do pôvodne navrhnutého bodu 5 a zároveň pôvodne navrhnutý bod 5 navrhujeme prečíslovať na bod 4. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 7.1), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). Podľa Jednotnej metodiky sa MPK môže začať až po ukončení PPK. Nakoľko predkladateľ tento postup nedodržal a predložil materiál takmer súčasne aj na PPK aj MPK, predkladaný materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I § 8 - 8 3. V § 4 ods. 3 písm. e) navrhujeme slová „ podľa odseku 1 písm. d)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. d)“. 4. V § ods. 3 písm. f) navrhujeme slová „podľa odseku 1 písm. e)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. e)“. 5. V § 8 ods. 3 navrhujeme slová v poslednej vete „u námietkach“ nahradiť slovami „o námietkach“. 6. Poznámku pod čiarou k odkazu 7 navrhujeme upraviť podľa bodu 47.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 20 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 3 Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu. Nie je zrejmé, z čoho a akým spôsobom sa bude vychádzať pri posudzovaní „konajúcou v zhode“ navrhujeme odkaz resp. definovanie „konanie v zhode“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. VIII 1. V čl. VIII v novelizačnom bode 1 odporúčame nahradiť slovo "partnerove" slovom "partnerov" a v poznámke pod čiarou k odkazu 14ba nahradiť slová "§ 18 zákona" slovami "§ 17 zákona". 2. V čl. VIII v novelizačnom bode 2 odporúčame v § 19a druhom riadku nahradiť slová "ktoré majú" slovami "ktorá má". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 16 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1 Definíciu navrhujeme upraviť, aby bola vylúčená nejednoznačnosť. Navrhujeme jednoznačne určiť kritériá pre určenie, že osoba ovláda alebo kontroluje inú osobu. V zmysle § 66a Obchodného zákonníka ide o väčšinu hlasovacích práv v spoločnosti; tu napríklad stačí 25 % hlasovacích práv. Žiadame stanoviť, ako sa určí že osoba iná ako osoba vymenovaná príkladmo v § 6a ovláda alebo kontroluje. Ustanovenie definuje príliš široký okruh osôb, ktoré by mohli spĺňať definíciu, napr. každý jednotlivý akcionár aj s podielom menším ako 25% spĺňa tento parameter. Pojem „kontroluje“ právnickú osobu dáva viac významov, napr. môže ním byť aj kontrolný orgán ako napr. dozorná rada, kontrolór, audítor. Navrhujeme pojem ustanoviť jednoznačne. Navrhujeme stanoviť kto je konečným užívateľom výhod v prípade, ak ide o právnickú osobu, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 15 - K Čl. I - § 12 ods. 4 a 5 Navrhujeme vypustiť ručenie pre banky a pobočky zahraničných bánk. Žiadame vypustiť ručenie v prípade bánk a pobočiek zahraničných bánk. V prípade ak by sa ručenie malo vzťahovať na banky, odporúčame preveriť u Európskej centrálnej banky, či európske predpisy umožňujú takýto spôsob ručenia. V prípade kladnej odpovede je potrebné vyriešiť otázky účtovania takéhoto zákonného ručenia (vrátane implikácií na úverovú angažovanosť). Je určené, že pri ukladaní pokút sa postupuje podľa § 102 CSP o ukladaní poriadkových opatrení. Navrhujeme zároveň stanoviť podľa akých predpisov bude súd postupovať pri posudzovaní ručenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 17 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1 písm. b) Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu. Toto je mimoriadne nejasné, z definície nevyplýva ako sa vysporiadať napríklad s rodinnými príslušníkmi FO podnikateľa. V praxi bude veľmi náročné na základe takéhoto právneho základu identifikovať konečného užívateľa výhod ako osobu, ktorá má prospech najmenej 25% hospodárskeho prospechu z podnikania FO podnikateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 19 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1 písm. c) bod 4. Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu. Pojmy „okruh osôb“ a „významný prospech“ sú vágne pojmy. Text ustanovenia zavádza prílišné nejasnosti už vo vyššie ako tak exaktných definíciách. Je potrebné doplniť kvantitatívne vymedzenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 18 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1 písm. c) Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu. V praxi ich môže byť súčasne viac, ktorí spĺňajú kritéria. Je potrebné určiť či by následne mali byť potom všetci označení ako koneční užívatelia výhod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 10 - K Čl. I - § 10 ods. 2 Navrhujeme jednoznačne stanoviť, že obsah a povinnosti vyplývajúce z tohto zákona nemajú vplyv na plnenie povinností podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Navrhujeme vložiť do zákona „Ustanovením § 10 ods. 2 nie je dotknutá povinnosť oprávnenej osoby zisťovať konečného užívateľa výhod v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z.“. Povinnosť banky (ako oprávnenej osoby) identifikovať konečného užívateľa výhod je zakotvená v Zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov a to vrátane určenia časových momentov, kedy je banka povinná identifikovať konečného užívateľa výhod (v rámci vykonávania základnej starostlivosti, zvýšenej starostlivosti ...). Ak bude klientom partner verejného sektora, vzniká možná pochybnosť, či bude postačovať identifikácia konečného užívateľa výhod iba v rozsahu, ako to stanovuje tento návrh zákona, alebo či bude potrebné postupovať zároveň aj štandardne podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Ustanovenie § 10 tohto zákona by mohlo byť považované za konfliktné s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 8 - K Čl. I - § 9 ods. 1 a 2 Navrhujeme jednoznačne stanoviť, že uvedená povinnosť sa vzťahuje len na oprávnenú osobu, ktorá vykonala predmetný zápis. Nie akúkoľvek oprávnenú osobu. Navrhujeme zjednodušiť mechanizmus oznamovania. Nesúhlasíme s tým, že akékoľvek (potenciálne) oprávnené osoby majú vykonávať nejakú činnosť povinne. Činnosť oprávnených osôb (aj informačná) musí byť na základe dobrovoľnosti, t.j. ak oprávnené osoby nemajú záujem vykonávať činnosť zápisov (nevykonali predmetný zápis), tak im takúto povinnosť nemôže uložiť zákon. V opačnom prípade by všetky (aj potenciálne) oprávnené osoby neustále museli skúmať všetkých partnerov verejného sektora zapísaných v registri, čo nie je možné. Ak sa oprávnená osoba dozvie o zmene údajov, je povinná bezodkladne informovať o tom partnera verejného sektora a tento znova je povinný informovať oprávnenú osobu a oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu. Takýto postup považujeme za zbytočne komplikovaný a navrhujeme ho zjednodušiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 12 - K Čl. I - § 10 ods. 2 písm. d) a e) Navrhujeme vypustiť, alebo upraviť znenie písmen d) a e) odseku 2. Uvedenú povinnosť (stanovenie časových momentov) žiadame vypustiť, keďže oprávnená osoba nemá možnosť tieto informácie získať a teda nemôže ručiť za správnosť údajov v zmysle § 12 ods. 4. Oprávnená osoba sa prakticky nemá ako dozvedieť o uzatvorení alebo plnení zmluvy. Jedinou možnosťou je ak jej to klient sám poskytne. Pokiaľ nebudú písmená d) a e) vypustené navrhujeme túto povinnosť stanoviť oprávnenej osobe len za podmienky, že jej budú takéto informácie poskytnuté partnerom verejného sektora. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 7 - K Čl. I - § 5 ods. 5 Navrhuje upraviť povinnosť pri registrácii. Navrhujeme ukončiť vetu slovom „dokumentom“ a vypustiť „a vyhlásiť, že jeho obsah zodpovedá skutočnému stavu.“. Pre tento účel oprávnená osoba vyhotovuje verifikačný dokument a ďalšie prehlásenie nie je potrebné. Navyše takéto prehlásenie nie je možné ani pravdivo uskutočniť, nakoľko oprávnené osoba závery potvrdzuje z dokumentov získaných od partnera verejného sektora, pričom nemá prístup k absolútne všetkým obchodným dokumentom tohto partnera. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 9 - K Čl. I - § 10 ods. 1 Navrhujeme upraviť zodpovednosť oprávnenej osoby pre prípady zavedenia zo strany partnera. Za správnosť niektorých údajov o partnerovi verejného sektora (také, pri ktorých banka nemá možnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti overiť správnosť, napr. v prípade predložených falošných dokladov klientom) pričom ide o údaje, ktoré nemožno inak dôveryhodne overiť; by nemala spoluzodpovedať banka ale len osoba, ktorá ich banke ako oprávnenej osobe poskytla (teda partner verejného sektora). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 14 - K Čl. I - § 11 ods. 4 Navrhujeme doplniť definíciu tak, že za „Povinná osoba“ bude doplnené „podľa osobitného predpisu“ až následne bude uvedená poznámka. Na koniec vety navrhujeme doplniť „ ,ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.“ Navrhujeme doplniť definíciu Povinnej osoby nakoľko odkaz na predpis nie je podľa nášho názoru dostatočný. Zároveň navrhujeme stanovenie dĺžky lehoty limitovať minimálnou hodnotou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 13 - K Čl. I - § 11 ods. 2, 3 a 4 Navrhujeme v zákone upraviť aj mlčanlivosť o získaných údajoch. Je potrebné ošetriť mlčanlivosť pri získaní údajov, jednak vyplývajúcu zo zákona o bankách, ako aj mlčanlivosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 11 - K Čl. I - § 10 ods. 2 písm. b) Navrhujeme upraviť znenie písmena b) nasledovne: „b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,“ Z pôvodného znenia nebolo zrejmé ktorá oprávnená osoba má túto povinnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 4 - K Čl. I - § 2 ods. 1 písm. d) Navrhujeme jednoznačne stanoviť vzájomný vzťah medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou. Navrhujeme okruh oprávnených osôb rozšíriť o notárov. Navrhujeme doplniť za „daňový poradca“ slovo „notár“. Navrhujeme doplniť na koniec vety: „ktorý má s partnerom verejného sektora uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb spojených s plnením povinností podľa tohto zákona,“. Navrhujeme v zákone jednoznačne stanoviť (vylúčiť tak pochybnosti), že oprávnená osoba vykonáva povinnosti podľa tohto zákona dobrovoľne, teda na zmluvnom základe. Povinné vykonávanie úkonov z tohto zákona pre banky je pre bankový sektor neprijateľné. Okruh oprávnených osôb navrhujeme rozšíriť o notárov, t.j. verejné subjekty, ktoré štandardne overujú rôzne právne skutočnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 5 - K Čl. I - § 2 ods. 3 Navrhujeme upraviť definíciu jednoznačnejšie. Navrhujeme doplniť slovo „jednorazovo“ za „je ten, kto má“ a slovo „úhrnne“ za „ktorých hodnota“. Definícia nie je dostatočne jednoznačná. Je potrebné určiť či má uvedené platiť za jednotlivé položky alebo aj za všetky vzťahy spoločne. Tiež je potrebné stanoviť, či v prípade nadobudnutia majetku nad túto sumu, má subjekt povinnosť sa registrovať pri prekročení. Navrhujeme upraviť za aké obdobie sa uvedené posudzuje, resp. či len na plnenie súvisiace s jednou zmluvou alebo za časové obdobie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 2 - K Čl. I - § 2 ods. 1 písm. c) bod 1. Navrhujeme vyňať banky z registra pre prípady úverového financovania obcí a VÚC. Navrhujeme doplniť na koniec vety: „s výnimkou, ak tieto finančné prostriedky prijíma za účelom splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky, “. Z pozície banky financujúcej subjekt verejnej správy, napr. obce, nechcú banky podliehať povinnosti registrácie v registri z dôvodu poskytnutia úveru alebo pôžičky. Predpokladáme, že toto nebolo cieľom návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 6 - K Čl. I - § 4 ods. 1 Navrhujeme upraviť povinnosť zápisu do registra. Navrhujeme doplniť v prvej vete za „partner verejného sektora“ spojenie „ ,okrem právnickej osoby, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,“. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov nedefinuje KUV pre právnickú osobu, ktorá je emitentom CP obchodovaných na regulovanom trhu, z tohto dôvodu nie je možné určiť KUV a zapísať ho do registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 3 - K Čl. I - § 2 ods. 1 písm. c) bod 3. Navrhujeme upraviť definíciu. Nejasne definovaná povinnosť, len exemplifikatívnym výpočtom a odkazom na register podľa osobitného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 1 – Čl. I - K celému zákonu Navrhujeme novelizovať zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) pre potreby zákona o registri partnerov verejného sektora spolu s novelou Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov ktorou sa bude transponovať Európska smernica. Vzhľadom na to, že v najbližších mesiacoch bude v SR prebiehať transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, v súvislosti s ktorou sa bude výrazne novelizovať Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov, vrátane problematiky zisťovania konečných užívateľov výhod a vedenia evidencie o nich a pod., neodporúčame takto oddelene a vyzerá, že aj nekoordinovane novelizovať Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov vrátane definície Konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) a zavádzania nových významných povinností pre banky ako povinné osoby. Odporúčame problematiku schránkových firiem, identifikovania KUV a ďalších AML inštitútov novelizovať v jednej vlne, ktorá bude koordinovaná a bude zohľadňovať aj transpozíciu novej AML smernice. Je potrebné sa vyhnúť prípadnej opakovanej novelizácii ustanovení Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov, vrátane ustanovení o KUV, v priebehu krátkeho času, vzhľadom na to, že akékoľvek zmeny v AML problematike môžu výrazne vplývať náklady banky spôsobené napríklad zmenami v IT systémoch, pracovných postupoch, personálnych otázkach a pod.. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) návrhu ako celku 2. Z materiálu vyplýva, že predkladateľ plánuje na správu registra vybudovať nový informačný systém (IS), ktorý navrhuje v Čl. I § 3 ods. 1 ako ISVS čiže ako samostatný funkčný celok podľa § 2 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o ISVS v znení neskorších predpisov. Podľa nášho názoru nie je vývoj nového IS, z hľadiska tvorby a správy takéhoto druhu evidencie, vôbec potrebný. Odôvodnenie: Je nutné počítať s referenčnými registrami (napr. RPO) v zmysle zákona o eGovernmente, t. j. že správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov sa bude kontrolovať oproti stavu referenčných registrov. Orgán verejnej moci by mal používať údaje, ktoré už štát má a zbytočne ich nezbierať znova. Ako postačujúce sa javí doplnenie funkcionality súčasných ISVS, ktoré spravuje predkladateľ. Táto pripomienka je zásadná Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Doložke vplyvov Keďže materiál má vplyv na informatizáciu spoločnosti, žiadame prepracovať analýzu vplyvov na informatizáciu v súlade s pokynmi stanovenými Metodickým postupom pre analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti Jednotnej metodiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (zavádza sa nový IS). Novovznikajúci informačný systém verejnej správy, Register partnerov verejného sektora, žiadame zaevidovať v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (ďalej len "MetaIS"). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. X K Čl. X úvodnej vete za slová "sa mení" navrhujeme vložiť slová "a dopĺňa". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. II K Čl. II úvodnej vete navrhujeme slová "mení a" vypustiť Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I § 10 ods. 7 K Čl. I § 10 ods. 7 odporúčame predkladateľovi uviesť začiatok plynutia 15-dňovej lehoty resp. skutočnosť, ktorá má za následok začiatok plynutia lehoty pre oznamovaciu povinnosť konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: chýbajúci údaj, spresnenie ustanovenia Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. IV, V a VI K Čl. IV, V,VI a XI v úvodnej vete slová "mení a" navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. III K Čl. III v úvodnej vete za slovo "Zákon" navrhujeme vložiť slová "Slovenskej národnej rady", slová "v znení neskorších predpisov" a slová "mení a" navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I § 10 ods. 3 K Čl. I § 10 ods. 3 odkaz na poznámku pod čiarou 6) navrhujeme presunúť nad slová "osobitný predpis" Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. VI V Čl. VI § 4 ods. 4 navrhujeme slovo "vykonáva" nahradiť slovom "vykoná". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k § 7 ods. 3 a nasledovným ustanoveniam K Čl. I § 7 ods. 3 a nasledovným ustanoveniam slovo "Zápisy" navrhujeme nahradiť slovom "Zápis" Odôvodnenie: v zmysle bodu 3. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky sa pri tvorbe návrhu právneho predpisu používa jednotné číslo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k § 5 ods. 1 K Čl. I § 5 ods. 1 v druhej vete za slová "na účely" navrhujeme vložiť slová "podania návrhu na zápis". Odôvodnenie: ide o spresnenie daného ustanovenia Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k § 4 ods. 3 písm. e) a f) K Čl. I § 4 ods. 3 písm. e) a f) slová "odseku 1" navrhujeme nahradiť slovami "odseku 2". Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k § 2 ods. 1 písm. b) K Čl. I § 2 ods. 1 písm. b) slová "okresný súd" navrhujeme vypustiť z dôvodu nadbytočnosti Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k § 5 ods. 2 druhá veta a k nasledujúcim ustanoveniam K Čl. I § 5 ods. 2 druhá veta a k nasledujúcim ustanoveniam Dávame predkladateľovi na zváženie umožniť podpis formulára aj kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Odôvodnenie: § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a návrh zákona o dôveryhodných službách, ktorý sa aktuálne nachádza v legislatívnom procese Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčam predkladaný materiál legislatívno-technicky upraviť. Napríklad odporúčam v úvodnej vete čl. II, čl. III, čl. IV, čl. V, čl. VI, čl. VIII, čl. XI vypustiť slová „mení a“; odporúčam v úvodnej vete čl. III vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“; odporúčam v úvodnej vete čl. IX a čl. X slovo „mení “ nahradiť slovom „dopĺňa“; odporúčam v čl. IX bode 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 9d vypustiť slová „o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“; odporúčam v úvodnej vete čl. XII, čl. XIII za slovo „mení “ vložiť slová „a dopĺňa“; odporúčam v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 3 prvej vete slová „§ 2“ nahradiť slovami „§ 3“ ; odporúčam v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 5 prvej vete slová „odseku 5“ nahradiť slovami „odseku 1“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy k čl. XII bodu 1 Odporúčam v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. XII bodu 1 jednoznačne vysvetliť pojem „konečný užívateľ výhod“. Odôvodnenie: Vzhľadom na možné interpretačné problémy s vymedzením pojmu „konečný užívateľ výhod“ v čl. XII bode 1 navrhovanom § 6a, podľa ktorého je konečným užívateľom výhod aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej subjekty vykonávajú svoju činnosť, je potrebné jednoznačne vysvetliť pojem tak, aby bolo zrejmé, že konečným užívateľom výhod nie je, a vzhľadom na potrebu zabezpečenia ochrany a súkromia klientov ani nemôže byť, klient vykonávateľa opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately napr. dieťa umiestnené v detskom domove alebo klient poskytovateľa sociálnych služieb napr. klient zariadenia pre seniorov len z dôvodu, že sú klientom tohto vykonávateľa alebo poskytovateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 12 ods. 4 Upozorňujem predkladateľa na možnosť, že o výkon funkcie oprávnenej osoby nebude záujem vzhľadom na výšku pokuty od 10 000 do 100 000 eur, za ktorej zaplatenie ručí oprávnená osoba v prípade, že partner verejného sektora v návrhu na zápis uvedie nepravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo si nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora Odporúčam v návrhu vyhlášky úvodnej vete slová „§ ...“ nahradiť slovami „§ 15“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 5 ods. 5 Odporúčam v čl. I § 5 ods. 5 za slová „údaje a“ vložiť slová „ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod,“. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením § 5 ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 5 ods. 1 Odporúčam v čl. I § 5 ods. 1, prípadne v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 5 upraviť postup, ktorý sa uplatní v prípade, ak partner verejného sektora preukázateľne nenájde žiadnu oprávnenú osobu na zápis do registra. Odôvodnenie: Pre subjekty, ktoré sa chcú stať partnerom verejného sektora z návrhu zákona vyplýva povinnosť registrovať sa do registra prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky. Žiadna z týchto osôb však nemá zákonnú povinnosť takúto úlohu plniť, a preto je potrebné počítať aj so situáciou, že sa partnerovi verejného sektora takúto osobu vôbec nepodarí zabezpečiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 9 ods. 4 Upozorňujem predkladateľa, že v praxi môže nastať situácia, že posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku sa bude vykonávať práve v čase 30 dňovej lehoty určenej v čl. I § 9 ods. 4 druhej vete návrhu zákona, pričom tá sa môže prekrývať s lehotou na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a následného uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, následkom čoho žiadateľ dočasne nemusí spĺňať podmienku registrácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 9 ods. 4 Odporúčam v čl. I § 9 ods. 4 upraviť postup pre prípad, keď dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh a partner verejného sektora nezabezpečí do 30 dní od výmazu zápis novej oprávnenej osoby. Odôvodnenie: Z návrhu nie je zrejmá sankcia nesplnenia tejto povinnosti, napr. zrušenie registrácie partnera verejného sektora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 5 Odporúčam v čl. I § 5 jednoznačne zadefinovať právny vzťah medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou. Odôvodnenie: Z predloženého návrhu nie je zrejmý právny vzťah partnera verejného sektora a oprávnenej osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 7 ods. 2 Odporúčam v čl. I § 7 ods. 2 za slovo „potvrdenie“ vložiť slová „v elektronickej forme“. Odôvodnenie: Potreba doplnenia vzhľadom na elektronickú formu registračného konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Zásadne žiadam v predloženom návrhu zákona vytvoriť osobitný mechanizmus financovania, resp. podpory financovania oprávnených osôb pre partnerov verejného sektora (fyzické osoby alebo právnické osoby) z neziskového sektora na štátne trovy napr. ako u advokátov ex offo. Odôvodnenie: Subjektmi, ktoré sa chcú stať partnerom verejného sektora, z čoho im bude plynúť možnosť napr. uchádzať sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo ich prijímať a ktorým z tohto dôvodu zo zákona vyplýva povinnosť registrovať sa do registra prostredníctvom tretej oprávnenej osoby (t.j. advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky) budú aj subjekty z neziskového sektora (napr. neziskové organizácie, občianske združenia), ktoré svoju činnosť nevykonávajú za účelom zisku. Je zrejmé, že týmto subjektom vzniknú so zaobstaraním a činnosťou oprávnenej osoby finančné náklady, avšak na rozdiel od podnikateľského sektora ich nemôžu uhrádzať zo svojho zisku. V nadväznosti na ustanovenie čl. I § 10 návrhu zákona je možné očakávať, že cenotvorba oprávnených osôb sa bude odvíjať najmä od rizika spoluzodpovednosti za správnosť údajov - údaje v registri bude potrebné pri zmenách aktualizovať, čím môže opätovne dôjsť k navýšeniu prevádzkových nákladov. V súčasnosti nie je možné odhadnúť výšku finančných nákladov súvisiacich s registráciou oprávnenými osobami t.j. dopadov návrhu zákona na neziskový sektor. Vzhľadom na predmet a účel predkladaného návrhu zákona je potrebné za verejné prostriedky pokladať aj finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike poskytujú prostredníctvom platobného orgánu alebo certifikačného orgánu na realizáciu konkrétnych projektov vo forme nenávratného finančného príspevku konkrétnym prijímateľom. Transparentnosť nakladania s týmito finančnými prostriedkami a sprehľadnenie finančných tokov spolu s poskytnutými finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a rozpočtov samosprávnych krajov je opodstatnenou požiadavkou. Z hľadiska poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných prostriedkov podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je finančná podpora v prípade neverejných poskytovateľov sociálnych služieb realizovaná zo strany obce a vyššieho územného celku v rozsahu ich pôsobnosti na zmluvnom základe pri vymedzených druhoch sociálnych služieb. Finančné prostriedky, poskytované podľa zákona o sociálnych službách zo strany obcí a vyšších územných celkov, sú poskytované konkrétnemu poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok na základe viacerých písomných zmlúv viazaných na konkrétneho užívateľa sociálnej služby (§ 75 ods. 15 zákona o sociálnych službách), čo má za následok veľké množstvo novo uzatváraných zmlúv počas rozpočtového roka, resp. aj ukončených zmlúv počas rozpočtového roka - začatie poskytovania sociálnej služby novým prijímateľom, skončenie poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby vypovedaním zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, smrťou, ako aj početnosť zmien existujúcich zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a dodatky k týmto zmluvám. Za tohto skutkového stavu bude frekvencia zápisov zmien v registri oprávnenou osobou počas rozpočtového roka značná, čo bude mať dôsledky na zvýšenie nákladov poskytovateľa sociálnej služby. Nakoľko finančná podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je viazaná na neverejných poskytovateľov, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, považujem za potrebné v rámci úpravy vzťahov zabezpečiť reguláciu úhrady výkonov poskytovaných oprávnenou osobou tak, aby táto ani pri vyššej početnosti zápisov do registra nebola pre poskytovateľa sociálnej služby neúnosnou nákladovou položkou. Zdôrazňujem, že od ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľa sociálnej služby sa odvíja aj zákonom o sociálnych službách regulovaná suma úhrady za sociálnu službu vyžadovaná od prijímateľa sociálnej služby podľa § 72 ods. 3 a 5 zákona o sociálnych službách, pričom výdavky na služby sa započítavajú do ekonomicky oprávnených nákladov. Táto právna skutočnosť zvýrazňuje odôvodnenosť regulácie úhrady výkonov poskytovaných oprávnenou osobou, ak konečnými užívateľmi výhod sú poskytovatelia sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 2Upozorňujem predkladateľa na skutočnosť, že v podmienkach poskytovania príspevku podľa zákona č. 292.2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych Upozorňujem predkladateľa na skutočnosť, že v podmienkach poskytovania príspevku podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 je daný odsek nevykonateľný, resp. vzhľadom na možnosti finančného riadenia nebude vopred jasné, či sa danej osoby bude týkať. Odôvodnenie: Zatiaľ čo navrhované ustanovenie § 2 ods. 2 indikuje uplatnenie limitov pri jednotlivých žiadostiach o platbu z nutnosti včasnej registrácie viažucej sa na zmluvu a ustanovením § 16 ods. 7 navrhovaným v čl. XIV návrhu zákona, viažucim sa na proces konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je relevantná výška schváleného nenávratného finančného príspevku, keďže v čase schvaľovania žiadosti nie je možné predvídať, či žiadateľ/prijímateľ bude pri predkladaní žiadosti o platbu spĺňať nastavené limity alebo nie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 5 Odporúčam v čl. I doplniť ustanovenie § 5 o úpravu lehoty na podanie návrhu na registráciu partnera verejného sektora do registra. Odôvodnenie: Z návrhu nie je jasné, v akej lehote je nevyhnutné podať návrh na registráciu vzhľadom na prejav vôle uchádzať sa o finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. c) bodu 1. Z § 4 ods. 1 druhej vety možno nepriamo vyvodiť, že návrh na registráciu musí byť podaný minimálne dva pracovné dni pred účinnosťou zmluvy, za predpokladu že ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ale zároveň v súvislosti s ustanovením § 16 ods. 7 navrhovaným v čl. XIV návrhu zákona viažucim sa na proces konania o žiadosti, by partner verejného sektora mal byť registrovaný už v čase konania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov minimálne pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku), aby mu mohol byť poskytnutý príspevok. Podmienka poskytnutia príspevku sa teda viaže na finančné limity, pričom v čase poskytovania príspevku nie je jasné, či žiadosť o platbu prijímateľa ich bude prevyšovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 všeobecne Upozorňujem predkladateľa, že § 2 je koncipovaný všeobecne, z čoho vyplýva, že do konceptu partnera verejného sektora je subsumovaný aj samotný verejný sektor. Povinnosť registrácie však subjektu verejnej správy vyplýva aj podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti je otázna aplikácia v čl. VIII bode 2 navrhovaného § 19a, ktorý viaže poskytnutie finančných prostriedkov pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy na dodržanie povinnosti registrácie podľa osobitného predpisu, avšak v prípade subjektov verejnej správy zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy nedefinuje žiadnu požiadavku na registráciu pre poskytnutie finančných prostriedkov, pričom osobitný predpis ustanovuje aj tak povinnosť registrácie a podľa čl. XIV návrhu zákona subjekt, ktorý nie je registrovaný, nie je oprávnený na získanie príspevku. Príklad: ministerstvo sa môže uchádzať o dotáciu u iného ministerstva, ktorej výška presahuje 100 000 eur. Z navrhovaného znenia vyplýva, že ak ministerstvo nie je registrované ku dňu podania žiadosti o dotáciu, nie je zrejmé, či mu možno poskytnúť takúto dotáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 2 Odporúčam v čl. I § 2 ods. 2 preformulovať slová „majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky“. Odôvodnenie: Z uvedenej formulácie nie je zrejmé, či sa má na mysli skutočnosť, že subjekt sa iba uchádza o poskytnutie finančných prostriedkov, alebo mu vznikol právny nárok na ich poskytnutie v budúcnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 1 písm. d) Odporúčam v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I § 2 vysvetliť, na základe akých kritérií bol vymedzený okruh oprávnených osôb. Odôvodnenie: Z návrhu nie je zrejmé, prečo sú niektoré subjekty, napr. notári z okruhu oprávnených osôb vylúčené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 4 ods. 3 písm. e) a f) Odporúčam v čl. I § 4 ods. 3 písm. e) a f) slová „odseku 1“ nahradiť slovami „odseku 2“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) Čl. I. K § 12 ods. 4 Navrhujeme úpravu § 4, nakoľko z navrhovaného znenia vyplýva riziko vyhnutia sa platenia pokút zo strany partnera verejného sektora. Odôvodnenie: Za zaplatenie pokuty podľa ods. 1 písm. b) ručí oprávnená osoba. Z textu nie je zrejmé, v akých situáciách, by mohlo dôjsť k takémuto prechodu zodpovednosti za platenie z partnera verejného sektora na oprávnenú osobu. Na základe navrhovaného znenia môže dochádzať k dohodám, na základe ktorých partner verejného sektora presunie zodpovednosť na oprávnenú osobu a tá preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou, čím sa vyhne plateniu pokuty. Súčasne nie je definované, čo sa rozumie odbornou starostlivosťou, resp. tento pojem v súvislosti s ručením a následným uplatňovaním pokút môže vyvolávať aplikačné problémy v praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) Čl. I. K § 4 ods. 4 Navrhujeme definovať verifikačné dokumenty. Odôvodnenie: V navrhovanom znení zákona sa uvádzajú „verifikačné dokumenty“, pričom tie nie sú podrobnejšie špecifikované. Z príslušných ustanovení návrhu zákona síce možno logicky vyvodiť, čo možno považovať za verifikačné dokumenty, avšak tieto by mohli byť explicitne v zákone zadefinované, resp. ich obsah, aby sa predchádzalo aplikačným a výkladovým problémom v praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) Čl. I. K § 6 ods. 2 písm. c) Navrhujeme v § 6 ods. 2 písmeno c) vypustiť. Odôvodnenie: Ak formulár na zápis údajov do registra je striktne štrukturovaný, nemôže dôjsť k situácii, že budú poskytnuté iba údaje, ktoré neustanovuje zákon. Z uvedeného vyplýva, že situácia podľa písmena c) nemôže nastať, nakoľko môže nastať len situácia podľa písmena b), resp. tá pokrýva aj situáciu podľa písmena c). Ide tak o nadbytočnú úpravu ustanovenú v písmene c). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) Čl. I. K § 12 ods. 1 Navrhujeme v § 12 ods. 1 za slovo „Ak“ vložiť slovo „si“. Odôvodnenie: Podľa § 5 ods. 1 návrh na zápis údajov do registra nepodáva partner verejného sektora, ale oprávnená osoba. Ide o legislatívno – technickú pripomienku upresňujúcu zmysel predmetného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) Čl. I. K § 7 ods. 3 Navrhujeme vypustiť text na začiatku vety "Zápisy údajov do registra,". Odôvodnenie: Po prvotnom zápise údajov do registra prichádza neskôr do úvahy len zmena už zapísaných údajov, resp. výmaz už zapísaných údajov, preto zápis údajov do registra v tejto súvislosti je nelogický a nesprávny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XV K bodu 1 – slovo „nadpisov“ odporúčame nahradiť slovom „nadpisu“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. K bodu 5 – slová „byť zapísaný“ odporúčame nahradiť slovami „byť zapísaní“. K bodu 7 – začiatok znenia odporúčame upraviť „§159 až 161 sa vrátane nadpisu nad §159 a §162 vrátane nadpisu a ....“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XIV V úvodnej vete k čl. XIV odporúčame uviesť aj zákon č. 171/2016 Z.z.. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XI V úvodnej vete k čl. XI odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XII K bodu 1 – v §6a ods.3 odporúčame slová „podľa odseku 1 písm. a), písm. b)“ nahradiť slovami „podľa odseku 1 písm. a), b)“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. K bodom 3 a 4 – v bode 3 odporúčame nad príslušné slová umiestniť aj odkaz 53a a bod 4 vypustiť s tým, že jeho znenie sa uvedie na záver bodu 3. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. XV 1. V čl. XV v novelizačnom bode 1 odporúčame nahradiť slovo "nadpisov" slovom "nadpisu" a v novelizačnom bode 5 slovo "zapísaný" slovom "zapísaní". 2. V čl. XV v novelizačnom bode 9 a 10 odporúčame nahradiť slovo "vereného" slovom "verejného" a v bode 10 slovo "zapísaný" slovom "zapísaná". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XIII V úvodnej vete k čl. XIII odporúčame slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. X V úvodnej vete k čl. X odporúčame slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. XII V úvodnej vete k čl. XII odporúčame za slovo „mení“ vložiť slová „a dopĺňa“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. VII V úvodnej vete k čl. VII odporúčame vypustiť slová „a dopĺňa“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. IX - V úvodnej vete k čl. IX odporúčame slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. - K bodu 2 – v §102w odporúčame slová „podľa §4 ods.2“ nahradiť slovami „podľa §4a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. III V úvodnej vete k čl. III odporúčame vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“ a „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. VIII V úvodnej vete k čl. VIII odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. VI V úvodnej vete k čl. VI odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. IV V úvodnej vete k čl. IV odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. V V úvodnej vete k čl. V odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I 1/ K §4 ods.3 písm. e) a f) – slová „odseku 1“ odporúčame nahradiť slovami „odseku 2“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 2/ K §4 – odporúčame ho doplniť o odsek 6, ktorý znie: „(6) V prípade existencie údaja zapisovaného podľa odsekov 2 a 3 v referenčnom registri,5) bude tento údaj zapisovaný automatizovane z referenčného registra.“ Do poznámky pod čiarou k odkazu 5 sa uvedie §51 zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente). Následne sa upraví ďalšie číslovanie odkazov vrátane poznámok pod čiarou. Odôvodnenie: Štatistický úrad SR je správcom a prevádzkovateľom registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej aj ako „RPO“) v zmysle zákona č.272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený register je zároveň referenčným registrom zapísaným v zozname referenčných registrov v zmysle §51 zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Tento zákon ustanovuje v prípade výkonu verejnej moci v §17 oprávnenie orgánu verejnej moci požadovať len také údaje, ktoré nie sú referenčnými. V prípade Vami navrhovaného zákona o registri partnerov verejného sektora však niektoré zo zapisovaných údajov podľa §4 sú referenčnými údajmi v RPO. Taktiež aktuálne prebieha príprava novely zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci pripravovanej novely sa chystá transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Uvedená novela predpokladá aj zápis informácií o konečných užívateľoch výhod do zdrojovej evidencie a následný zápis do RPO. V prípade zaradenia údaja medzi referenčné, je možné aj tieto preberať z referenčného registra. Uvedené doplnenie §4 o ďalší odsek navrhujeme aj z dôvodu posilnenia dodržiavania princípu 1x a dosť pri poskytovaní údajov právnymi subjektmi voči verejnej správe. 3/ K §12 ods.1 písm. a) – slová „od 10000 do 1000000 eur“ odporúčame nahradiť slovami „od 10000 eur do 1000000 eur“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 4/ K §12 ods.1 písm. b) – slová „od 10000 do 100000 eur“ odporúčame nahradiť slovami „od 10000 eur do 100000 eur“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 5/ V poznámke pod čiarou k odkazu 7 odporúčame uvádzať už iba skrátenú citáciu zákona č. 297/2008 Z.z.. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. XII. bod 1, § 6a ods. 2 zákona č. 297.2008 Z.z. Z definície konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z., veta za bodkočiarkou navrhujeme vypustiť slová „a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu“. Odôvodnenie: U spoločností, ktoré spĺňajú podmienku podľa ods. 2 (napríklad obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu), ktoré majú veľký počet vedúcich zamestnancov, by uvedené ustanovenie neúčelne zvyšovalo administratívnu náročnosť pri zapisovaní do registra. Navrhujeme vychádzať z definície konečného užívateľa výhod podľa súčasnej právnej úpravy § 11 ods. 3 druhá veta zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého nie je daná povinnosť zapisovať vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu do registra konečných užívateľov výhod. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. IX 1. V dôvodovej správe k čl. IX k novelizačnému bodu 1 odporúčame doplniť, či sa povinnosť vyplývajúca z tohto novelizačného bodu vzťahuje na každého poskytovateľa, ktorý má uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prijíma finančné prostriedky v ustanovenom rozsahu. Teda uviesť, či sa táto povinnosť vzťahuje napríklad aj na poskytovateľa, ktorý má uzavretú zmluvu len s jednou (napr. súkromnou) zdravotnou poisťovňou a prijíma finančné prostriedky v ustanovenom rozsahu. Z dôvodu jednoznačnosti. 2. V čl. IX novelizačnom bode 2 v § 102w odporúčame nahradiť slová "§ 4 ods. 2" slovami "§ 4a". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II V úvodnej vete k čl. II odporúčame vypustiť slová „mení a“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. XV, body 9. a 10. V novelizačných bodoch čl. XV navrhujeme opraviť gramatickú chybu „vereného sektora“ na „verejného sektora“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I., § 5 ods. 5, § 12 ods. 1 Upozorňujeme na logický nesúlad medzi ustanovením § 5 ods. 5 a ustanovením o sankciách podľa § 12 ods. 1. V § 12 ods. 1 sa ustanovuje sankcia pre partnera verejného sektora a jeho štatutárny orgán (resp. pre členov jeho štatutárneho orgánu) pre prípad, že „partner verejného sektora uvedie v návrhu na zápis nepravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod“. Avšak v ustanovení § 5 ods. 5 sa ustanovuje povinnosť oprávnenej osoby uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje. Z navrhovanej právnej úpravy vyplýva, že návrh na zápis do registra bude podávať, a teda logicky aj vypĺňať, oprávnená osoba, ktorá má zároveň ustanovenú zákonnú povinnosť uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje. Za porušenie tejto zákonnej povinnosti oprávnenej osoby (teda za uvedenie nesprávnych údajov v návrhu na zápis) má byť však sankcionovaný iný subjekt (partner verejného sektora, resp. jeho štatutárny orgán). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Koncepčná pripomienka k návrhu Nesúhlasíme s navrhovanou koncepciou, v zmysle ktorej má aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na zápis údajov do registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do registra a návrhu na výmaz zapísaných údajov výlučne oprávnená osoba (advokát, audítor, banka, daňový poradca). Mnohé hospodárske subjekty, ktoré spĺňajú podmienku povinného zápisu do registra partnerov verejného sektora, disponujú vlastnými odbornými zamestnancami, ktorí majú dostatočné odborné (ekonomické a právne) vzdelanie, aby vedeli kvalifikovane identifikovať a verifikovať okruh konečných užívateľov výhod svojho zamestnávateľa. Zákonom ustanovenú povinnosť partnera verejného sektora podávať predmetné návrhy výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby (teda na základe komerčného právneho vzťahu medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou) nepovažujeme v takýchto prípadoch za primeranú a účelnú. Vzhľadom na to, že v zmysle sankčných ustanovení, uvedených v § 12 návrhu zákona, sa zodpovednosť za správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov o konečných užívateľoch výhod hospodárskeho subjektu prenáša najmä na samotných partnerov verejného sektora a ich štatutárne orgány, navrhujeme, aby mal partner verejného sektora možnosť rozhodnúť sa, či bude príslušné návrhy na zápis podávať sám vo vlastnom mene, alebo na podanie návrhu splnomocní oprávnenú osobu. Z uvedených dôvodov navrhujeme doplniť do návrhu zákona aktívnu legitimáciu partnera verejného sektora na podanie vyššie uvedených návrhov, pričom podávanie návrhov prostredníctvom oprávnenej osoby navrhujeme ponechať v rovine dobrovoľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I., § 5 ods. 5 §, 6 ods. 1 písm. a) Za predpokladu, že koncepčná pripomienka pod bodom 1. nebude akceptovaná, navrhujeme upraviť znenie predmetných ustanovení nasledovne (doplnenie je zvýraznené): V § 5 (5) sa za slová „... a doložiť ich verifikačným dokumentom“ dopĺňa čiarka a text „ listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú preveriť podľa § 6 ods. 1 písm. a)“ . V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slová „návrh na zápis podala oprávnená osoba“ dopĺňa text „splnomocnená partnerom verejného sektora“. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby bola jednoznačne upravená povinnosť oprávnenej osoby preukázať, že je na podanie návrhu splnomocnená zo strany partnera verejného sektora a zároveň povinnosť registrového súdu skúmať existenciu takéhoto plnomocenstva. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I, § 9 ods. 1, § 12 ods. 1 Upozorňuje na logický nesúlad medzi ustanovením § 9 ods. 1 a ustanovením o sankciách podľa § 12 ods. 1. V § 12 ods. 1 sa ustanovuje sankcia pre partnera verejného sektora a jeho štatutárny orgán (resp. pre členov jeho štatutárneho orgánu) pre prípad, že „si partner verejného sektora nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote ustanovenej týmto zákonom“. Avšak z ustanovenia § 9 ods. 1 vyplýva, že povinnosť oznámiť zmeny registrovému súdu, t.j. podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, má oprávnená osoba. Za porušenie tejto zákonnej povinnosti oprávnenej osoby (teda za nepodanie návrhu na zápis zmeny údajov registrovému súdu) má byť však sankcionovaný iný subjekt (partner verejného sektora, resp. jeho štatutárny orgán). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I, § 9 ods. 1, § 12 ods. 2 písm. a) Upozorňuje na logický nesúlad medzi ustanovením § 9 ods. 1 a ustanovením o sankciách podľa § 12 ods. 2 písm. a) V § 12 ods. 2 písm. a) sa ustanovuje sankcia pre zapísaného partnera verejného sektora pre prípad, že „si partner verejného sektora nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov s výnimkou údajov o konečnom užívateľovi výhod v lehote ustanovenej týmto zákonom“. Avšak z ustanovenia § 9 ods. 1 vyplýva, že povinnosť oznámiť zmeny registrovému súdu, t.j. podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, má oprávnená osoba. Za porušenie tejto zákonnej povinnosti oprávnenej osoby (teda za nepodanie návrhu na zápis zmeny údajov registrovému súdu) má byť však sankcionovaný iný subjekt (zapísaný partner verejného sektora). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I, § 18 ods. 1 V § 18 ods. 1 navrhujeme za slová „sa považujú za partnerov verejného sektora“ doplniť text: „zapísaných v registri partnerov verejného sektora“. Odôvodnenie: Navrhované doplnenie má slúžiť na odstránenie prípadných výkladových nejednoznačností ohľadom otázky, či je alebo nie je potrebné pri subjektoch už zapísaných v registri konečných užívateľov výhod (vedenom Úradom pre verejné obstarávanie) podať nový návrh na prvozápis do registra partnerov verejného sektora. Navrhované doplnenie vychádza zo znenia dôvodovej správy k § 18, v ktorej sa uvádza, že subjekty zapísané v registri podľa zákona o verejnom obstarávaní sa budú automaticky považovať za subjekty „zapísané do registra partnerov verejného sektora“. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Čl. I, § 13 Pre výkladovú jednoznačnosť odporúčame za slová „podľa predpisov obchodného práva“ doplniť odkaz na poznámku pod čiarou č. 9. Do poznámky pod čiarou č. 9 navrhujeme uviesť odkaz na ustanovenie § 13a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I § 2 ods. 1 písm. c) bodu 1 a § 2 ods. 2 Upozorňujem predkladateľa, že ustanovenia čl. I § 2 ods. 1 písm. c) bodu 1 a § 2 ods. 2 nepokrývajú situácie, keď žiadateľ môže žiadať od poskytovateľa (verejný sektor – ministerstvo) viacero dotácií resp. príspevkov v jednorazových sumách nižších ako 100 000 eur, avšak kumulovane môže ísť o významné sumy prevyšujúce sumu 100 000 eur, zároveň to platí aj o situáciách, keď ide o viacero dotácií od rôznych poskytovateľov. Týka sa to napríklad subjektov z neziskového sektora v rámci výziev operačného programu Ľudské zdroje. Rovnako platí aj, že výška sumy, o ktorú sa uchádza partner verejného sektora v rámci plnenia zmluvy môže byť v konečnom dôsledku nižšia, t.j. reálne sa mu z finančných prostriedkov, či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, poskytne menej finančných prostriedkov. Príklad: partner verejného sektora sa uchádza o finančné prostriedky vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 eur, za týmto účelom sa zaregistruje, avšak v konečnom dôsledku mu budú poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur, resp. mu nebudú poskytnuté vôbec. Zároveň upozorňujem na komplexné poskytovanie príspevku podľa zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sú finančné príspevky poskytované cez komplexnú štruktúru, t.j. na viacerých stupňoch sú tu zapojené súkromné subjekty, napr. banky, a až následne sú finančné prostriedky poskytnuté konečným prijímateľom, ktorými sú právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na poskytnutie návratnej finančnej pomoci. Odporúčame predkladateľovi preformulovať navrhované ustanovenia tak, aby zohľadňovali uvedené situácie. To platí aj pre situáciu podľa odseku 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §4 ods. 3 písm. e) odporúčame slová "podľa odseku 1 písm. d)" nahradiť slovami "podľa odseku 2 písmeno d)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail