LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §3 ods. 3 Odporúčame predmetné ustanovenie preformulovať nasledovne: "Registrujúci orgán poskytne každému a bezodkladne po požiadaní výpis z registra v elektronickej podobe v rozsahu podľa § 4 alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri nie sú zapísané." Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §4 ods. 1 Odporúčame prvú vetu preformulovať nasledovne: "Do registra sa zapisuje partner verejného sektora alebo osoby podľa § 16 tohto zákona." Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. VIII (novela zákona č. 523.2004 Z. z.); K bodu 1 [§ 8 ods.4 písm. h)] Navrhuje sa, aby dotáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo možné poskytnúť len, ak je žiadateľ zapísaný v registri partnerov podľa navrhovaného zákona, avšak v návrhu absentuje spôsob preukazovania tejto skutočnosti. Uvedené odporúčam zvážiť a upraviť v kontexte so znením navrhovaného § 3 ods. 2 a 3 čl. I, a to doplnením § 8a ods. 5, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. h). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. VIII - v čl. VIII odporúčame v novelizačnom bode 1 nahradiť slová „do registra partnerove verejného sektora“ slovami „do registra partnerov verejného sektora“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 14ba nahradiť odkaz na § 18 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov odkazom na § 17 uvedeného zákona Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. VIII - v čl. VIII odporúčame v novelizačnom bode 2 nahradiť slová „ktoré majú povinnosť“ slovami „ktorá má povinnosť“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. XII - v čl. XII odporúčame v novelizačnom bode 3 na koniec textu doplniť odkaz 53a, Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. VII (novela zákona 176.2004 Z. z.) Žiadam a) ponechať platné znenie § 14 ods. 2 zákona a navrhované znenie § 14 ods. 2 písm. b) doplniť ako nový odsek 3, pretože ide o osobitnú problematiku, b) dôvodovej správe slová „majetku vyššieho územného celku“ nahradiť slovami „majetku verejnoprávnej inštitúcie“ a slová „privatizovaný majetok“ nahradiť slovami „majetok verejnoprávnej inštitúcie“, pretože pri nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie nejde o privatizáciu tohto majetku podľa privatizačných zákonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. V (novela zákona 446.2001 Z. z.) Žiadam a) z dôvodu prehľadnosti a dodržania vnútornej štruktúry zákona navrhované znenie § 11a zaradiť ako odsek 12 § 9a zákona, ktorý upravuje jednotlivé spôsoby nakladania s majetkom vyššieho územného celku, b) v dôvodovej správe žiadam slová „privatizovaný majetok“ nahradiť slovami „majetok vyššieho územného celku“, pretože pri nakladaní s majetkom vyššieho územného celku nejde o privatizáciu tohto majetku podľa privatizačných zákonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. III - v čl. III odporúčame v § 13a nahradiť slová „ktoré majú povinnosť“ slovami „ktorá má povinnosť“ a slová „môžu byť nadobúdateľom“ slovami „môže byť nadobúdateľom“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. IV - v čl. IV odporúčame v § 14aa nahradiť slová „ktoré majú povinnosť“ slovami „ktorá má povinnosť“ a slová „môžu byť nadobúdateľom“ slovami „môže byť nadobúdateľom“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. VII - v čl. VII odporúčame v § 14 ods. 2 písm. a) nahradiť slová „fyzická osoba uvedené“ slovami „fyzická osoba uvedená“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. V - v čl. V odporúčame v § 11a nahradiť slová „ktoré majú povinnosť“ slovami „ktorá má povinnosť“ a slová „môžu byť nadobúdateľom“ slovami „môže byť nadobúdateľom“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. III (novela zákona č. 138.1991 Zb.) Žiadam a) z dôvodu prehľadnosti a dodržania vnútornej štruktúry zákona navrhované znenie § 13a zaradiť ako odsek 12 do § 9a zákona, ktorý upravuje jednotlivé spôsoby nakladania s majetkom obce, b) v dôvodovej správe slová „privatizovaný majetok“ nahradiť slovami „majetok obce“, pretože pri nakladaní s majetkom obce nejde o privatizáciu tohto majetku podľa privatizačných zákonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, § 9 ods. 4 Z § 9 ods. 4 návrhu zákona v spojení s § 7 ods. 2 vyplýva, že partner verejného sektora nemusí byť informovaný o výmaze oprávnenej osoby. Vzhľadom na následné povinnosti partnera (§ 9 ods. 4 druhá veta), ako aj právne následky nesplnenia týchto povinností (§ 14), považujeme za potrebné takémuto neinformovaniu partnera predísť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. IV (novela zákona 278.1993 Z. z.) Žiadam a) z dôvodu prehľadnosti a dodržania vnútornej štruktúry zákona navrhované znenie § 14aa zaradiť ako § 8g, b) v dôvodovej správe k čl. IV slová „privatizovaný majetok“ nahradiť slovami „majetok štátu“, pretože pri nakladaní s majetkom štátu nejde o privatizáciu tohto majetku podľa privatizačných zákonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 12 Odporúčam z dôvodu jednoznačnosti doplniť ustanovenie o rozpočtovom určení pokút tak, že pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu v súlade so znením § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) § 2 ods. 1 písm. c) - v čl. I § 2 ods. 1 písm. c) druhý bod odporúčame nahradiť slová „plnenie predmetom, ktorého“ slovami „plnenie, predmetom ktorého“ a vložiť čiarku za slová „verejnoprávnej inštitúcie“, Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 4 Podľa odseku 1 druhej vety musí byť partner zapísaný v registri „aspoň po dobu trvania zmluvy“. Žiadam, aby sa táto povinnosť nevzťahovala na zmluvu o prevode vlastníctva. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, § 6 ods. 2 Navrhujeme vypustiť písmeno c). V kontexte písmena b) sa písmeno c) javí ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. II - v čl. II odporúčame nahradiť slová „Z § 41“ slovami „Za § 41“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 2 Žiadam znenie odseku 1 písm. c) druhého bodu upraviť tak, aby partnerom verejného sektora bola len osoba, ktorá od štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce alebo vyššieho územného celku nadobúda vlastnícke právo k majetku. Je nelogické, aby bol partnerom (verejného sektora) každý kto o to „len“ požiada a v skutočnosti nim nebude, pretože od verejného sektora nič nedostane. Poukazujem aj na administratívnu náročnosť pri zapisovaní do registra všetkých, ktorí sa o niečo uchádzajú, pritom podľa § 4 ods. 1 návrhu musí byť partner vedený v registri aspoň po dobu trvania zmluvy a malo by ísť len o tých, ktorí skutočne niečo od verejného sektora nadobudnú. Takisto obsah tohto ustanovenia nekorešponduje s článkami III, IV, V a VII, podľa ktorých musia byť v registri zapísaní len nadobúdatelia majetku, a nie aj nadobúdatelia majetkových práv, resp. práv k majetku štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnej inštitúcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Tiež upozorňujem na skutočnosť, že v novom návrhu Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica EP a Rady EÚ č. 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému pre pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu, je navrhovaná zmena definície pojmu „konečný užívateľ výhod“ v prípade pasívneho nefinančného subjektu podľa smernice 2011/16/EÚ (novelizovaná smernicou č. 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014), a to zníženie vlastníckeho podielu pri priamom a nepriamom vlastníctve z 25% na 10%. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujem, že územné samosprávy a verejnoprávne inštitúcie sú povinné predávať svoj majetok spravidla formou obchodnej verejnej súťaže alebo dražbou. V súlade s § 281 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka sa súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy (obchodná verejná súťaž), považuje za výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy, pričom vyhlasovateľ súťaže je povinný prijať najvhodnejší z predložených návrhov alebo návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu, prechod majetku je podmienený len zaplatením kúpnej ceny. Vychádzajúc z citovanej právnej úpravy bude obec, vyšší územný celok alebo verejnoprávna inštitúcia povinná predať svoj majetok aj osobe, ktorá nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, aj keď spĺňa podmienky zápisu, z dôvodu, že predložila najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy, alebo majetok jej prejde príklepom v dobrovoľnej dražbe. Je preto potrebné zvážiť aj novelizáciu zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, prípadne aj Obchodný zákonník. Upozorňujem, že iné majetkové práva sú takisto majetkom, preto nie je potrebné ich osobitne uvádzať. Táto pripomienka sa vzťahuje na celý text návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu je vyznačený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo nezabezpečený. Finančné prostriedky sú kvantifikované v tabuľke č. 1. a v časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa uvádza, že objem rozpočtových prostriedkov súvisiacich s novou právnou úpravou je potrebné riešiť navýšením rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR v príslušných rokoch. V tabuľkách č. 1 a 5 je nesprávne uvedený počet zamestnancov v rokoch 2018 a 2019. Podľa predloženého návrhu sa v § 12 upravujú pokuty za porušenie vybraných povinností ustanovených zákonom, pričom v doložke vplyvov a analýze vplyvov táto skutočnosť nie je zohľadnená. V nadväznosti na uvedené a pripomienku k čl. I § 12 žiadam prepracovať doložku vplyvov a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy tak, že je potrebné a) v doložke vplyvov označiť aj pozitívny vplyv a ak príjmy získané z tohto titulu nie je možné v súčasnosti kvantifikovať, uvedenú skutočnosť uviesť v bode 10. Poznámky, b) aby finančné nároky vyplývajúce z návrhu boli zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR na príslušný rozpočtový rok (t. j. bez zvýšeného vplyvu na rozpočet verejnej správy) a aby rozpočtovo nekrytý vplyv bol nulový. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR a s ich prílohami (napríklad v čl. I § 4 ods. 1 okrúhle zátvorky pri odkaze nahradiť slovom „podľa“, v odseku 2 písm. e) prvom bode slovo „mene“ nahradiť slovom „meno“, v odseku 3 písm. e) opraviť nesprávne uvedený odkaz a v odseku 4 slovo „užívateľ“ nahradiť slovom „užívateľa“, v § 8 ods. 3 za slovo „sa“ vložiť slovo „na“ a slová „u námietkach“ nahradiť slovami „o námietkach“, v § 10 ods. 7 spresniť začiatok plynutia lehoty, v § 11 ods. 3 slová „v prípade“ vypustiť ako nadbytočné, v § 12 ods. 2 písm. a) slová „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“, na konci poznámky pod čiarou k odkazu 7 doplniť bodku a v odseku 5 za slovo „postupuje“ vložiť slovo „podľa“; v čl. II až VI, VIII a XI úvodných vetách slová „mení a“ vypustiť; v čl. IX, X a XIII úvodných vetách slovo „mení“ nahradiť slovom „dopĺňa“; v čl. XII úvodnej vete za slovo „mení“ vložiť slová „a dopĺňa“; v čl. IX druhom bode slová „Poskytovateľ podľa § 4 ods. 2“ nahradiť slovami „Poskytovateľ podľa § 4a“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) § 2 Navrhujeme upraviť § 2 návrhu zákona, tak aby bolo zrejmé, že za partnera sa nepovažuje právnická osoba verejného sektora. Odôvodnenie: Podľa § 2 písm. c) bod 1. návrhu zákona je partnerom verejného sektora „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu“. Uvedené ustanovenie § 2 návrhu zákona však neobsahuje negatívnu definíciu partnera, z ktorej by bolo zrejmé, že partnerom nemôže byť subjekt verejnej správy. V zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. však môžu byť žiadateľom, resp. prijímateľom aj subjekty verejného sektora. Keďže aj žiadatelia z verejného sektora sú právnickými osobami, ktoré sa uchádzajú o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, bolo by vhodné znenie § 2 návrhu zákona vymedziť tak, aby bolo zrejmé, že právnické osoby verejného sektora, resp. subjekty verejnej správy nie sú partnerom verejného sektora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K čl. I § 2 ods. 1 písm. c) Odporúčame a) v bode 1. doplniť negatívnu definíciu, resp. výnimku pre orgány verejnej správy, rozpočtové, príspevkové organizácie, ktoré sa uchádzajú o zdroje zo štátneho rozpočtu, rozpočtu zriaďovateľa a pod. b) preformulovať bod 2. z dôvodu jeho nezrozumiteľnosti. Podotýkame, že obce, ani VÚC nezriaďujú verejnoprávne inštitúcie podľa zákona č. 176/2004 Z.z. c) zvážiť, či kumulácia štyroch podmienok, je vyhovujúca pre účely dosiahnutia účelu navrhovaného zákona, d) zvážiť, či použité vymedzenie je postačujúce napríklad k verejnoprávnym korporáciám, vysokým školám, príspevkovým organizáciám, štátnym podnikom. e) zvážiť, či je účelom vymedzenia zahrnutie aj osôb akými sú napríklad neziskové organizácie, občianske združenia a pod. a akým spôsobom bude v posudzovaný konečný prijímateľ výhod. Odôvodnenie: k písm. a) – je nevyhnutné vymedziť, že predmetné ustanovenie sa netýka orgánov verejnej moci, ktorých koncovým užívateľom výhod môže byť (resp. by mal byť) vo svojej podstate každý obyvateľ SR. Navyše, podľa tejto definície bude partnerom štátu napríklad každá samospráva prijímajúca dotáciu so štátneho rozpočtu, napr. na prenesený výkon štátnej správy v sume podľa navrhovaného ods. 2. K písm. b) – definícia verejnoprávnej inštitúcie sa nachádza v zákone č. 176/2004 Z.z. pre účely daného zákona. Obce takúto inštitúciu zriadiť nemôžu. Navyše sa javí, že veta mala znieť: „ktorá sa uchádza o plnenie, ktorého predmetom je majetok...“ K písm. c) formulácia ustanovenia ods. 1 písm. c) je kumulatívna vo všetkých štyroch bodoch. Splnenie všetkých štyroch podmienok súbežne jednou osobou je veľmi málo pravdepodobné. K písm. d) navrhovateľ sa rozhodol pre osobitné vymedzenie verejných subjektov, pričom existujú aj ustálené a postačujúce definície verejného sektoru. Ustálenie aplikačnej praxe tak môže byť jedným z faktorov, ktoré nivelizujú dosiahnutie cieľa. K písm. e) vzhľadom k navrhovanej definícii konečného prijímateľa výhod (čl. XII bod 1. Návrhu – najmä však § 6a ods. 3) môže byť za užívateľa výhod považovaný každý, kto sa zúčastňuje na rozhodovaní v právnickej osobe, vrátane tých, ktorí sú členmi valného zhromaždenia. Takýto obsah by znamenal, že prostredníctvom oprávnenej osoby by sa museli aktualizovať údaje v registri pri každej zmene v členskej základni. Pripomienku považujeme za zásadnú Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K čl. I § 2 ods. 1 písm. a) a b) Navrhujeme predkladateľovi zvážiť zvolenú formu zavedenia nového (samostatného) registra v porovnaní s rozšírením rozsahu zapisovaných údajov z existujúcich referenčných registrov. Odôvodnenie: V rámci informatizácie VS boli realizované v uplynulom období integrácie na referenčné registre v záujme toho, aby subjekty verejného sektora mohli skutočnosti potrebné pre ich rozhodovaciu, alebo hospodársku činnosť overovať priamo, bez nutnosti vyžadovania potvrdení od osoby, ktorá je účastníkom konania alebo sa podieľa na hospodárskej činnosti – zásada jeden krát a dosť. Predmetná zásada mala za cieľ nivelizovať rozsah administratívnej záťaže na strane obyvateľov a ostatných subjektov, zároveň zefektívniť konania, keďže tieto údaje mali byť poskytnuté medzi IS automatizovane. Vytvorenie nového, samostatného IS si vyžiada budovanie integrácii medzi všetkými ISVS a navarovaným IS, alebo vybudovanie komunikačného modulu. Z uvedeného sa javí budovanie nového IS ako nehospodárny krok, ktorý navyše bude mať vplyv na informatizáciu VS, vrátane rozpočtových zdrojov na uspôsobenie existujúcich ISVS podmienkam nového registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) K § 5 ods. 5 Predmetné ustanovenie predpokladá, že oprávnená osoba (napr. daňový poradca) je povinný uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje. SKDP s týmto konceptom nesúhlasí. Daňový poradca nedisponuje prostriedkami, na základe ktorých môže bez pochybností overiť konečných užívateľov výhod. Pri preskúmavaní týchto údajov sa v prevažnej miere bude musieť spoľahnúť na dokumenty a informácie poskytnuté klientom, t. j. partnerom verejného sektora. V praxi teda vyhlásenie, že údaje uvedené v návrhu zodpovedajú skutočnému stavu, nebudú tieto oprávnené osoby vedieť dať. Alternatívne si vieme predstaviť, že oprávnené osoby budú vyhlasovať, že na základe predložených a získaných dokumentov nezistili skutočnosti, ktoré by spochybňovali údaje uvedené v návrhu na zápis, pričom by vo verifikačnom dokumente opísali dokumenty, ktoré im boli v tejto súvislosti predložené. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K čl. I § 2 ods. 2 Odporúčame precizovať formuláciu, keďže ods. redukuje partnerov verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) a má byť ním len ten, komu majú byť poskytnuté finančné prostriedky (teda sa o ne uchádza) a už nie ten, kto ich prijíma (napríklad ako súčasť odplatného plnenia). Taktiež je vhodné zvážiť moment ustálenia sumy pre aplikáciu §2 ods. 2 a 3, teda napríklad, či sa požaduje preukázanie zapísania v registri aj od subjektu, ktorý v rámci obstarávaných tovarov a služieb ponúka plnenie pod ustanovenú hranicu, alebo od všetkých, ktorí sa uchádzajú o zákazku s predpokladanou hodnotou nad ustanovenú hranicu. Odôvodnenie: Precizovanie v záujme jednotnej aplikácii v praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) K § 12 ods. 4 Ak budú v návrhu na zápis uvedené nepravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod, predmetné ustanovenie predpokladá zákonné ručenie oprávnenej osoby (napr. daňového poradcu) za zaplatenie pokuty uloženej v tejto súvislosti. Ručenie oprávnenej osoby za partnera v situácii, kedy pravdivosť týchto údajov (najmä ak sa jedná o zložitú vlastnícku štruktúru v zahraničí) nevie oprávnená osoba overiť, považujeme za nekoncepčné a neakceptovateľné a navrhujeme ručenie oprávnenej osoby za pokutu zrušiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) § 4 a Čl. XI Odporúčame upraviť dobu, počas ktorej je partner verejného sektora čerpajúci investičnú pomoc, povinný byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora osobitne v zákone o investičnej pomoci. V návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora v § 4 ods. 1 druhej vete následne navrhujeme na konci doplniť znenie: „ak osobitý predpis neustanovuje inak" s uvedením odkazu na zákon o investičnej pomoci. Odôvodnenie: Podľa § 4 ods. 1 návrhu zákona o registri partnerov verejného sektora musí byť partner verejného sektora zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy. Návrh zákona však nezohľadňuje proces čerpania investičnej pomoci, ako aj skutočnosť, že štátna pomoc, vrátane investičnej pomoci, je poskytovaná aj vo formách, ktorých čerpanie nevyžaduje uzavretie zmluvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. XII „§ 6a Navrhujeme bližšie špecifikovať, kto sa považuje za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, tak aby nedochádzalo k rôznemu výkladu predmetného ustanovenia (má ísť o pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu? Ak štatutárneho orgánu, môže byť takou osobou už člen štatutárneho orgánu, ak je zároveň vedúcim zamestnancom). Vzhľadom k súčasnej právnej úprave § 11, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa považujú za konečných užívateľov výhod aj štatutári materských spoločností, navrhujeme zdôrazniť, že v zmysle predmetného ustanovenia navrhovaného zákona pôjde iba o vrcholový manažment partnera verejného sektoru, a nie aj jeho materských spoločností. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 9 Navrhujeme stanoviť dlhšiu lehotu na oznámenie zmeny registrujúcemu orgánu, vzhľadom k skutočnosti, že zmenu je potrebné nahlasovať prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá údaje ešte aj overuje. V súčasnosti je lehota na oznámenie zmeny v registri konečných užívateľov výhod v zmysle § 160, ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 2, 4, 5 Navrhujeme presnejšie špecifikovať pojem „oprávnené osoby“ (napr. pozn. podčiarou s odkazom na konkrétny zákon), podmienky za akých si partneri verejného sektora môžu tieto osoby vyberať (napr. v prípade advokátov to bude možné zo všetkých zapísaných v komore?). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k celému materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 4 ods. 3 V § 4 ods. 3 je nesprávny odkaz na ods. 1 písm. d) a ods. 1 písm. e), v oboch odkazoch má byť odkázané na ods. 2 Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Čl. XI Odporúčame upraviť novelizačný článok XI nasledovne: V § 3 písm. c) text pred bodkočiarkou znie: „c) prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, zapísaná v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri, ktorá bude realizovať investičný zámer v Slovenskej republike a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,11c) ak má prijímateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora11d)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú: „11c) § 17 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 11d) Zákon č. .../2016 Z. z.“. Odôvodnenie: Navrhovaný zákon dopĺňa § 4 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o investičnej pomoci“) o písm. f) so znením: „f) zápis žiadateľa v registri partnerov verejného sektora,15aa) ak má žiadateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.15ab)“. Doplnením písm. f) do § 4 ods. 1 zákona o investičnej pomoci dôjde k rozšíreniu všeobecných podmienok na poskytnutie investičnej pomoci v oblasti priemyselnej výroby o povinnosť registrácie žiadateľa v registri partnerov verejného sektora. Vzhľadom na proces posudzovania investičného zámeru a schvaľovania investičnej pomoci je žiaduce ustanoviť povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora pre prijímateľov a nie pre žiadateľov o investičnú pomoc. Doplnením písm. f) do § 4 ods. 1 zákona o investičnej pomoci je registrácia v registri partnerov verejného sektora podmienkou poskytnutia investičnej pomoci len pre subjekty uchádzajúce sa o investičnú pomoc v oblasti priemyselnej výroby. Podľa návrhu registrácia nie je podmienkou poskytnutia investičnej pomoci v oblasti technologických centier, centier strategických služieb a cestovnom ruchu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) § 2 Odporúčame upraviť znenie § 2 ods. 1 písm. c) návrhu zákona, v ktorom je vymedzený pojem partner verejného sektora tak, že za partnera verejného sektora bude považovaná aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o výhody priznané štátom, obcami alebo vyššími územnými celkami v nepeňažnej, teda nepriamej forme, resp. osoba, ktorá tieto výhody prijíma. Súčasne navrhujeme úpravu § 2 ods. 2, resp. § 2 ods. 3 návrhu zákona, alebo doplnenie odseku 4 do § 2 návrhu zákona, v ktorom by bola ustanovená hraničná výška výhody poskytnutej v nepeňažnej forme, do ktorej osoba uchádzajúca sa, resp. prijímajúca túto formu výhody nie je partnerom verejného sektora. Odôvodnenie: § 2 nezohľadňuje skutočnosť, že investičná pomoc je poskytovaná v priamej, ako aj v nepriamej forme (napr. daňová úľava). Identifikácia konečného užívateľa za účelom eliminácie rizika zneužitia poskytnutej štátnej pomoci sa javí ako žiaduca v oboch prípadoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III 1. Úvodnú vetu čl. III odporúčame upraviť. Pred číslo zákona č. 138/1991 Zb. uviesť slová "Slovenskej národnej rady", vypustiť slová "v znení neskorších predpisov" a uvádzať skrátené citácie noviel. 2. V čl. III § 13a odporúčame nahradiť slová "ktoré majú" slovami "ktoré má" a slová "môžu byť" slovami "môže byť". Táto pripomienka platí aj pre čl. IV § 14aa a pre čl. V § 11a. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 8 V § 8 ods. 3 prvej vete odporúčame za slovo "sa" vložiť slovo "na" a v druhej vete nahradiť slová "u námietkach" slovami "o námietkach". Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) K Čl. I., § 2 ods. 1 písm. c), bod 4 Pripomienka: Navrhujeme zosúladiť úpravu povinne zapisovaných subdodávateľov s úpravou subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava definuje partnera verejného sektora ako fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb buď dodáva osobám, ktoré priamo „obchodujú“ s verejným sektorom tovary alebo služby, alebo od týchto osôb nadobúda plnenia, pričom tieto poskytované tovary alebo služby resp. nadobudnuté plnenia súvisia so zmluvou, ktorá je predmetom obchodného vzťahu s verejným sektorom. Inými slovami cieľom navrhovanej úpravy je pokryť definíciou partnera verejného sektora, ktorý sa zapisuje do registra aj subdodávateľské vzťahy. V tejto súvislosti sa však môže javiť ako problematická kolízia navrhovanej právnej úpravy s úpravou zákona o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní totiž definuje v § 2 ods. 5 písm. e) subdodávateľa ako hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie, teda ide o subjekt, ktorý má priamo a teda nie sprostredkovane zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom. Zákon o verejnom obstarávaní teda definuje subdodávateľa reštriktívnejšie ako navrhovaná právna úprava. Zákon o verejnom obstarávaní rovnako upravuje v § 56 ods. 16 povinnosť mať zapísaného v registri len subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur alebo v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku. Vzhľadom na uvedené v dôsledku širšieho pokrytia subdodávateľských vzťahov v rámci navrhovanej úpravy v komparácií s úpravou zákona o verejnom obstarávaní sa v praxi do registra na účely verejného obstarávania budú musieť zapisovať aj hospodárskej subjekty, ktoré podľa zákona o verejnom obstarávaní nemajú status subdodávateľa a taktiež subdodávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorí však budú realizovať subdodávky v menšom rozsahu ako stanovuje § 56 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní. Pre aplikačnú prax verejného obstarávania by bolo vhodné tieto dve osobitné úpravy zjednotiť. A to napríklad v § 2 ods. 1 písm. c) bod 4 návrhu zákona za definíciu partnera verejného sektora uvedením slovného spojenia „pokiaľ osobitný zákona neustanovuje inak“, pričom zákonom o verejnom obstarávaní by boli definovaní subdodávatelia, ktorých je potrebné považovať za partnerov verejného sektora. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) K článku I., § 2 ods. 2 Navrhovaným ustanovením sa vymedzuje finančný limit od ktorého sa odvíja, či konkrétny subjekt je alebo nie je partnerom verejného sektora a teda či má alebo nemá povinnosť sa zapisovať do registra, konkrétne za partnera verejného sektora sa podľa navrhovaného ustanovenia nepovažuje ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že zákon o verejnom obstarávaní reglementuje osobitnú úpravu, ktorá ukladá povinnosť zápisu do registra všetkým subjektom (bez ohľadu na výšku poskytnutých finančných prostriedkov), ktoré majú záujem obchodovať na elektronickom trhovisku (ďalej len „EKS“) (podľa § 14 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je podmienkou registrácie na EKS zápis do registra) a zároveň v prípade všetkých podlimitných a nadlimitných zákaziek zadávaných mimo EKS túto povinnosť ukladá úspešnému uchádzačovi. Z pohľadu úpravy zákona o verejnom obstarávaní sa povinnosť zápisu do registra nevzťahuje iba na tzv. zákazky s nízkou hodnotou (teda v zásade zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 000 eur). Z návrhu zákona teda vyplýva povinnosť zapisovať sa do registra, a teda vykonávať náročné administratívne úkony, aj pre uchádzačov, ktorým zo zadanej zákazky nikdy nebudú poskytnuté finančné prostriedky vo výške viac ako 100 000 eur. Zároveň koncepcia zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu vyčlenenia subjektu z povinnosti sa zapisovať do registra vychádza z predpokladanej hodnoty zákazky resp. koncesie a teda nie z výšky zmluvného plnenia. Navrhované ustanovenie môže byť v praxi verejného obstarávania taktiež problematické napríklad pri uzatváraní rámcových dohôd na dlhšie časové obdobie, nakoľko v prípade rámcovej dohody nemusí mať úspešný uchádzač vedomosť kedy a v akom rozsahu bude verejný obstarávateľ čerpať plnenia z rámcovej dohody. Rovnako tak v prípade špecifických postupov zadávania zákaziek ako napríklad inovatívne partnerstvo môže byť problematické zmluvne kvantifikovať cenu za dodávku produktu, ktorý má byť výsledkom výskumu a vývoja. Navrhovaná právna úprava sa taktiež javí ako problematická pri verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je zámenná zmluva, kedy verejný sektor poskytuje protiplnenie v podobe napríklad tovaru. Taktiež je otázne, či navrhovaná úprava pokrýva postupy zadávania koncesií, v prípadoch, kedy je odplata koncesionára založená výlučne na jeho práve brať úžitky z predmetu koncesie, a teda verejný obstarávateľ v takomto prípade neposkytuje koncesionárovi zo svojho rozpočtu žiadne finančné prostriedky. Navrhujeme teda v článku I., § 2 ods. 2 za slovné spojenie „ak ide o opakujúce sa plnenie“ doplniť slovné spojenie „ ,ak osobitný zákon neustanovuje inak.“, pričom napr. v § 115 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní by bolo v súvislosti s podlimitnými zákazkami bez využitia elektronického trhoviska určené, že „Povinnosti podľa § 56 súvisiace s registrom partnerov verejného sektora sa vzťahujú na podlimitnú zákazku zadávanú bez využitia elektronického trhoviska, ak predpokladaná hodnota zákazky alebo zmluvná cena je vyššia ako 100 000 eur“. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 18. Zásadná pripomienka k čl. XV, novelizačný bod číslo 8, § 182 ods. 1, písm. d): RÚZ navrhuje vypustiť text „známi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody“ a nahradiť slovami „uvedené v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode“. Odôvodnenie: Spresnenie s cieľom odstrániť aplikačné problémy v praxi. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR) K návrhu zákona ako celku Po skúsenostiach s kauzou Váhostav navrhujeme, aby bol veriteľ, ktorý spôsobom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. prihlási svoje pohľadávky prevyšujúce 100 000 eur a ktorý nie zapísaný v registri partnerov verejného sektora, považovaný za spriaznenú osobu právnickej osoby v zmysle § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. Odôvodnenie: Máme za to, že existuje verejný záujem, aby boli známi koneční užívatelia výhod týchto osôb, pričom suma 100 000 eur bola zvolená v nadväznosti na Čl. I § 2 ods. 2 a 3 návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) K Čl. I., § 12 ods. 2 Pri sume iba 10 000 eur bude jednoduchšie neposkytnúť doklady. Skutočnosť, že určitý subjekt nemá pravdivo a úplne uvedených KUV sa bude iba ťažko registrovému súdu preukazovať bez potrebných podkladov. Za uvedenie nepravdivých údajov hrozí pokuta až do 1 mil. Tu je zjavný nepomer. V zákone o verejnom obstarávaní je za neposkytnutie dokladov pokuta do 100 tis., nie je nám zrejmý dôvod zníženia na 10 000 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 12. Zásadná pripomienka k čl.I. , § 11 odsek 2: RÚZ navrhuje predĺžiť lehotu najmenej na "60 dní". Odôvodnenie: Návrhom stanovená lehota "30 dní" je vo veľkých korporáciách problematická. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) čl. IX - v čl. IX odporúčame v novelizačnom bode 2 nahradiť slová „podľa § 4 ods. 2“ slovami „podľa § 4a“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 2 Podľa odseku 3 partnerom verejného sektora nie je ten, kto má nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých hodnota neprevyšuje sumu 100 000 eur. Žiadam jednoznačne ustanoviť, či uvedená hodnota majetku predstavuje všeobecnú hodnotu majetku stanovenú podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov alebo ide o kúpnu cenu, prípadne inú zmluvnú cenu. Ak by sa návrh mal vzťahovať aj na nadobúdanie práv k majetku (nájom), žiadam v súvislosti s definíciou partnera verejného sektora upraviť osobitne hodnotu týchto práv a spôsob jej určenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 9. Znenie § 9 ods. 1 a 2 vykazuje známky istej zacyklenosti a nejasnosti – ak dôjde k zmene zapísaných údajov, partner je povinný o tom informovať oprávnenú osobu, ktorá je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu (odsek 1). Ak sa o zmene zapísaných údajov dozvie oprávnená osoba, má o tom informovať partnera, ktorý je povinný o tom spätne informovať oprávnenú osobu, ktorá je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu (odsek 2). Odporúčame zjednodušiť postup oznamovania zmien, o ktorých sa dozvie oprávnená osoba tak, aby ich mohla priamo oznamovať registrujúcemu orgánu do 30 dní ako podľa odseku 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 6. V § 2 ods. 1 odporúčame vypustiť písmeno e), keďže nejde o vymedzenie pojmu konečný užívateľ výhod, ale iba o odkaz na zákonné vymedzenie tohto pojmu v zákone č. 297/2008 Z. z.; namiesto toho by sa mal len pri prvom použití tohto pojmu v zákone o registri partnerov verejného sektora uviesť odkaz na § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I 10. Proces informovania a oznamovania zmien zapísaných údajov tak ako je nastavený v § 9 ods. 1 a 2 sa vzťahuje o. i. aj na identifikačné údaje fyzickej osoby (§ 4 ods. 2) a právnickej osoby (§ 4 ods. 3), hoci k zmene týchto údajov už muselo dôjsť v referenčných registroch (register fyzických osôb, obchodný register, atď.) – samozrejme, ak sú tieto údaje vedené na Slovensku. Takýto postup je v rozpore s princípom „jedenkrát a dosť“, na ktorom je založená Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, ako aj zákon č. 305/2013 o e-Governmente. Podľa tohto princípu musí byť prostredníctvom referenčných registrov zabezpečené, aby fyzické a právnické osoby nemuseli predkladať na účely osobitných konaní také informácie, ktoré sú už vedené v referenčných registroch, pričom orgán verejnej moci by mal používať referenčné registre a referenčné údaje. Ak orgán verejnej moci pre výkon verejnej moci potrebuje údaje o subjektoch evidencie, ktoré sú referenčnými údajmi, potom by ich mal získavať z referenčných registrov, nie prostredníctvom podaní/ návrhov/ oznámení fyzických a právnických osôb. Navrhovaný postup pri oznamovaní zmien má opodstatnenie pri zmene oprávnenej osoby alebo pri zmene konečného užívateľa výhod, nie však vtedy, ak napr. dôjde len k zmene adresy alebo priezviska bez toho, aby došlo aj k zmene v osobe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Bod 4 článku X Navrhujeme nasledujúce znenie: „Zdravotná poisťovňa, ktorej bolo vydané povolenie podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2017 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. decembra 2017. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je oprávnený po uplynutí tejto lehoty požiadať o výpis z registra podľa osobitného zákona. 57a).“ Odôvodnenie: Z navrhovaného prechodného ustanovenia nie je zrejmé, či bude zdravotná poisťovňa povinná predkladať výpis z registra Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo si ho vyžiada sám Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z registra. Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby pri takto určenej povinnosti mal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou možnosť vyžiadať si po uplynutí lehoty na registráciu výpis z registra a tým skontrolovať splnenie uloženej povinnosti. Zákon č. 581/2004 Z. z. v § 33 a 34 určuje podmienky pre vydanie povolenia a stanovuje povinnosť zdravotnej poisťovne, aby spĺňala podmienky pre jeho vydanie počas celej doby platnosti povolenia. Spôsob preukazovania splnenia podmienok pritom určuje vykonávací predpis. Pokiaľ nie je akceptovateľný návrh zdravotnej poisťovne, navrhujeme, aby pre zachovanie právnej istoty bola v tomto prechodnom ustanovení vyslovene určená lehota a spôsob preukázania splnenia tejto povinnosti pre zdravotné poisťovne a následne primerane upravený vykonávací predpis (vyhláška MZ SR č. 180/2015 Z. z.). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Bod 3 článku X Navrhujeme vypustiť bod 3 v článku X návrhu zákona v celom rozsahu. Odôvodnenie: Návrh zákona zavádza ako dôsledok nezaregistrovania zdravotnej poisťovne v registri zrušenie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Podľa návrhu zákona nie je porušením povinnosti registrácie postihovaný žiaden iný subjekt, ale len výlučne zdravotné poisťovne. Navyše aj z dôvodovej správy k iným ustanoveniam návrhu zákona vyplýva, že sankcie za nesplnenie tejto povinnosti sú určené v článku I návrhu zákona a sú pre prípad nesplnenia povinnosti registrácie dostatočné (pokuty a možnosť odstúpenia od zmluvy). Z toho dôvodu nie je zrejmé, prečo sa navyše zdravotným poisťovniam stanovuje, ako dôsledok nesplnenia povinnosti, okrem možnosti uloženia sankcie podľa článku I návrhu zákona, aj obligatórne zrušenie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia Úradom pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vychádzame z predpokladu, že právna norma by nemala byť pre jej adresátov bez potrebného zdôvodnenia diskriminačná, t.j. podmienky pre všetkých adresátov právnej normy by mali byť rovnaké a to vrátane sankcií a dôsledkov nesplnenia povinnosti registrácie. Napokon v kontexte ostatných porušení povinností zo strany zdravotných poisťovní, ktoré majú za následok obligatórne zrušenie povolenia, sa porušenie tejto povinnosti a takto stanovený dôsledok, javí ako neprimeraná sankcia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) § 2 ods. 1 písm. c) bod 3. Navrhujeme k poznámke pod čiarou pod bodom 1 doplniť slová „a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Podľa návrhu zákona je partnerom verejného sektora fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa o.i. povinne zapisuje do registra podľa osobitného zákona. Odkaz pod čiarou k poznámke 1) je príkladom uvedený iba zákonom o zdravotných poisťovniach. V dôvodovej správe k tomuto bodu sa navyše uvádza, že „v prípade predkladaného návrhu zákona ide nateraz o zdravotné poisťovne“. Podľa nášho názoru, s ohľadom na článok IX návrhu zákona, sú takýmito subjektmi aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Navrhujeme preto rozšíriť poznámku pod čiarou aj o tento zákon a tieto subjekty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) § 2 ods. 2 a 3 Navrhujeme spresnenie navrhovaného znenia v prípade uvádzanej sumy plnenia o skutočnosť, či sa v prípade tejto sumy jedná o plnenie s alebo bez DPH, či sa prihliada na dohodnuté zmluvné sankcie a pod. Rovnako je potrebné doplniť, akým spôsobom sa posudzuje plnenie, kedy nie je možné samotné plnenie vopred určiť (napr. rámcové zmluvy, plnenia na základe samostatných objednávok a pod.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) § 4 ods. 1 Navrhujeme spresniť navrhované znenie druhej vety „partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy“ o skutočnosť, či ak partner verejného sektora žiada o výmaz z tohto dôvodu, má preukazovať zánik trvania zmluvy (súdu alebo oprávnenej osobe), alebo, či po skončení trvania zmluvy, pokiaľ sa táto povinne zverejňuje, nebude dochádzať z výmazom subjektov z registra „ex offo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) § 14 Navrhujeme spresnenie znenia týkajúceho sa oprávnenia odstúpiť od zmluvy, vrátane dôsledkov, ktoré spôsobí (či sa tým chápe odstúpenie podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, ako naložiť s realizovaným plnením a pod.). Súčasne nechávame na zváženie, či by sankciou za porušenie zákona v tomto prípade nemalo byť obligatórnym dôvodom na neplatnosť zmluvy od počiatku, podobne ako je to napríklad v prípade nezverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy (§ 47a Občianskeho zákonníka – na zmluvu sa nahliada, akoby k jej uzavretiu nikdy nedošlo). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I: § 10 ods. 2 písm. d) Slová „5 dní“ žiadame nahradiť slovami „60 dní“. Predkladá NROZP, ide o pripomienku zásadnú Odôvodnenie: Z hľadiska aplikačnej praxe je termín na predloženie overenia identifikácie koncového užívateľa výhod „nie skôr ako 5 dní“ nesplniteľný. Napr. pri uzatváraní zmlúv o dotácii na poskytovanie sociálnych služieb štatutár ÚNSS podpíše zmluvu, uvedie dátum svojho podpisu, zašle ju VÚC, následne ju podpíše predseda VÚC a uvedie dátum svojho podpisu. Pre termín uzatvorenia zmluvy je rozhodujúci neskorší dátum. Medzi dátumom podpisu štatutára ÚNSS a predsedu VÚC obvykle ubehne viac dní ako v zákone povolených 5 dní. Za tejto situácie nie je možné „trafiť sa“ do povoleného rozpätia a splniť požiadavku zákona. Navyše, ak podpisujeme na začiatku roku zmluvy s ôsmimi vÚC, pričom sa zmluvy podpisujú v rozmedzí 1 až 2 mesiace, znamenalo by to overovať nezmenenú informáciu o koncových užívateľoch výhod osem krát, čo považujeme skutočne za nadbytočnú byrokraciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. XII: § 6a ods. 1: časť vety „v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod“ žiadame vypustením slova „v prospech“ a vložením slov „v mene“ a „hospodársku“ upraviť nasledovne: „v mene ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju hospodársku činnosť alebo obchod“. Súčasne žiadame z predvetia ods. 1 vypustiť slovo „najmä“. Predkladá NROZP, ide o pripomienky zásadné. Odôvodnenie: Definícia konečného užívateľa výhod v Zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je nejasná a nejednoznačná. Nejasný je pojem „Konečným užívateľom výhod je ...každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť...“, takže výklad by mohol byť i taký, že ak právnická osoba na základe poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu VÚC poskytuje klientom sociálne služby, za FO, v prospech ktorej je vykonávaná činnosť právnickej osoby, by mohol byť považovaný každý jej klient. Text v zákone navrhujeme výmenou spojenia „v prospech“ za spojenie „v mene“ zosúladiť so znením čl. 3 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu .... Považujeme za potrebné tiež spresniť, že ide o hospodársky prospech pre koncového užívateľa. Nejednoznačnosť potom do definície vnáša slovíčko „najmä“. Ak sa za neplnenie povinnosti navrhujú sankcie vo výške v zákone uvedené, musí byť definícia jasná a bez doplňujúcich slovíčok, ktoré umožňujú jej ľubovoľný výklad. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I: § 9 ods. 4: Začiatok druhej vety navrhujeme vložením slov „registrujúci orgán o tom informuje partnera verejného sektora“ upraviť nasledovne: „Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, registrujúci orgán o tom informuje partnera verejného sektora a partner verejného sektora je povinný ...“ Predkladá NROZP, ide o pripomienku obyčajnú Odôvodnenie: Návrh rieši prípad, keď oprávnená osoba z rôznych dôvodov neinformuje partnera verejného sektora, že požiadala o svoj výmaz z registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I: § 12: V ods. 1 písm. a) žiadame slová „od 10000 do 1000000 eur“ nahradiť slovami „od 1000 do 100000 eur“ V ods. 1 písm. b) žiadame slová „od 10000 do 100000 eur“ nahradiť slovami „od 1000 do 10000 eur“. V ods. 2 a 3 žiadame slová „do 10000 eur“ nahradiť slovami „do 1000 eur“. Predkladá NROZP, ide o pripomienku zásadnú. Odôvodnenie: Navrhované pokuty žiadame rádovo znížiť o jeden rád, pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť a teda nedosahujúce zisk, bude navrhovaná výška pokút likvidačná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K § 8 ods. 2 Odporúčame nahradiť legislatívnu skratku „(ďalej len „námietky“)“ inou legislatívnou skratkou z dôvodu jej zameniteľnosti s právnym pojmom „námietky“ v § 7 ods. 1. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I: § 1 ods. 1 písm. c): Slová „fyzická osoba alebo právnická osoba“ žiadame nahradiť slovami „hospodársky subjektx)“. Poznámka x) znie: X) § 2 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predkladá NROZP, ide o pripomienku zásadnú Odôvodnenie: Žiadame zachovať súčasný právny stav definovaný v zákone o verejnom obstarávaní. Okruh právnických osôb sa definíciou Partnerov verejného sektora, u ktorých sa má zisťovať konečný užívateľ výhod, rozširuje z doterajších subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, na všetky právnické osoby, ktoré získavajú dotáciu na vykonávanú činnosť zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obcí a VÚC (ak dotácia presiahne stanovenú hranicu), bez ohľadu na to, na akú činnosť je im dotácia poskytnutá. To by znamenalo, že by sa prísne pravidlá doteraz uplatňované len voči hospodárskym subjektom, vzťahovali napr. i na neziskových poskytovateľov sociálnych služieb (obvykle občianske združenia alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) alebo na školy, ktorých zakladateľmi nie sú obce alebo VÚC. Drvivá väčšina týchto subjektov nebude pravdepodobne schopná dodržiavať prísne podmienky nastavené zákonom, Registrácia a overovanie konečných užívateľov výhod prostredníctvom oprávnenej osoby budú s ohľadom na neziskovosť ich činnosti pre ne finančne neprimerane nákladné, pričom nie je jasné, z akých zdrojov budú tieto náklady financovať. To všetko pod hrozbou sankcií, ktoré by v prípade ich uplatnenia, najmä v prípade i neúmyselnej chyby pri oznamovaní koncových užívateľov výhod, znamenali ich okamžitú likvidáciu – sankciu nebudú mať z čoho uhradiť. identifikovanie konečného užívateľa výhod má viesť k fyzickej osobe, v prospech ktorej subjekt koná, resp. ktorá má hospodársky prospech z konania subjektu. V prípade činnosti, aktivít a podstaty napr. občianskeho združenia nemožno hovoriť o hospodárskom prospechu, občianske združenie je členská organizácia, najvyšší orgán s kompetenciou voľby a odvolania štatutárnych orgánov je zložený z dobrovoľných členov združenia, ktorí z tejto funkcie nemajú žiaden finančný, resp. hospodársky prospech. Sú to nehonorované funkcie. Pri takýchto subjektoch sa nedá identifikovať konečný užívateľ výhod. Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že definícia konečných užívateľov výhod v čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ... sa, až na menovite uvedené nadácie, týka výlučne subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, ale návrhom zákona by sa mala v Slovenskej republike aplikovať i na neziskový sektor. Preto v zmysle zákona za partnerov verejného sektora žiadame považovať len subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť a nerozširovať jeho pôsobnosť na subjekty, ktoré hospodársku činnosť nevykonávajú. Poznámka: V tejto súvislosti bude potrebné zvážiť i názov zákona a zmeniť ho. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K § 12 ods. 5 Za slovo „postupuje“ odporúčame vložiť slovo „podľa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K § 5 ods. 2 a ods. 3 Odporúčame vložiť odkaz 5 nad slovo „podpisom“ v znení: 5) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014). Doterajšie odkazy 5 až 8 sa označujú ako odkazy 6 až 9. Odôvodnenie: Uvedené nariadenie definuje pojem „kvalifikovaný elektronický podpis“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) §4 ods. 3 písm. f) odporúčame slová "podľa odseku 1 písm. e)" nahradiť slovami "podľa odseku 2 písm. e)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K predkladacej správe V poslednom odseku odporúčame slovo „základ“ nahradiť slovom „zakladá“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K § 2 ods. 1 písm. b) Odporúčame vypustiť slová „okresný súd“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 12 ods. 1 písm. a) odporúčame určiť, čo znamená "hospodársky prospech" Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 10 návrhu zákona 2. V zmysle čl. I § 10 ods. 1 návrhu zákona „za identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri“, pričom v ďalších odsekoch je upravený inštitút overovania identifikácie konečného užívateľa výhod. V čl. I § 10 ods. 7 návrhu zákona sa však ustanovuje povinnosť konečného užívateľa výhod oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod, pričom je ustanovená lehota „do 15 dní“. Z uvedeného nie je zrejmé od akého momentu sa počíta 15-dňová lehota. Takéto ustanovenie je zároveň v rozpore s predchádzajúcimi ustanoveniami návrhu zákona, keďže povinnosti ohľadne zápisu konečného užívateľa výhod vykonáva najmä oprávnená osoba, ako aj informačnú povinnosť vo vzťahu k partnerovi verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň nenesie za nesplnenie týchto povinností žiadnu zodpovednosť. Naopak, konečnému užívateľovi výhod za nesplnenie „oznamovacej“ povinnosti v zmysle čl. I § 10 ods. 7 návrhu zákona vzniká podľa čl. I § 12 ods. 3 pokuta do 10 000 eur. Opätovná povinnosť informovať partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod sa javí v tomto prípade ako duplicitná, z tohto dôvodu žiadame upraviť návrh zákona v zmysle pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 12 návrhu zákona 2. V dôvodovej správe osobitnej časti sa k čl. I § 12 ods. 1 písm. a) a b) návrhu zákona uvádza, že „pokuta sa bude jedným rozhodnutím ukladať partnerovi verejného sektora a súčasne aj jeho štatutárnemu orgánu“, v uvedenom prípade ide o duplicitu sankcie a teda porušenie jednej zo základných zásad procesného práva „ne bis in idem“. Žiadame v zmysle uvedeného upraviť návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 10 návrhu zákona 1. V zmysle čl. I § 10 ods. 1 návrhu zákona „za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri“. Návrh zákona však ďalej neustanovuje akým spôsobom takáto oprávnená osoba zodpovedá za porušenie tejto povinnosti a aké sankcie sú s tým spojené. Žiadame v zmysle uvedeného upraviť a doplniť návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 9 návrhu zákona 2. Z čl. I § 9 ods. 5 návrhu zákona nie je zrejmé, akým spôsobom sa ukončí právny vzťah medzi partnerom verejného sektora a „pôvodnou“ oprávnenou osobou a zároveň ako vznikne nový právny vzťah medzi partnerom verejného sektora a „novou“ oprávnenou osobou. Žiadame v zmysle uvedeného upraviť a doplniť návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 6 návrhu zákona Žiadame preformulovať ustanovenie § 6 ods. 2 písm. c) návrhu zákona, keďže v zmysle čl. 6 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR „Zákon musí byť terminologicky správny, presný, jednotný a všeobecne zrozumiteľný“, čo uvedené ustanovenie nenapĺňa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 12 návrhu zákona 3. Žiadame v návrhu zákona bližšie špecifikovať akým spôsobom ručí oprávnená osoba za zaplatenie pokuty v zmysle čl. I § 12 ods. 4 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 12 návrhu zákona 1. Žiadame v osobitnej časti dôvodovej správy definovať, čo sa v zmysle čl. I § 12 ods. 1 písm. a) návrhu zákona považuje za hospodársky prospech. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 2 návrhu zákona 1. V čl. I, § 2 ods. 1 písm. d) je ustanovená povinnosť oprávnenej osoby mať miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Takáto podmienka je v rozpore so slobodou voľného pohybu a s právom usadiť sa, ako jednou zo základných slobôd Európskej únie a aj so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu. Vyššie uvedenú podmienku žiadame z predkladaného návrhu zákona vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 2 návrhu zákona 2. V čl. I, § 2 ods. 2 a 3 sa ustanovuje spodná hranica objemu finančných prostriedkov, resp. hodnoty majetku, ktoré sú predmetom zmluvných vzťahov, a ktorá je určujúca pre posúdenie otázky, či subjekt je partnerom verejného sektora a či má povinnosť zápisu do registra. Žiadame doplniť dôvodovú správu, osobitnú časť o odôvodnenie z akého dôvodu a na základe čoho bola určená takáto výška spodnej hranice objemu finančných prostriedkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 4 návrhu zákona 2. Upozorňujeme, že čl. I, § 4 ods. 2 písm. d) návrhu zákona - ustanovenie o zverejňovaní osobných údajov je v rozpore so smernicou 95/46/EHS v platnom znení a rovnako aj so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri podmienke zverejňovania dátumu narodenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 4 návrhu zákona 3. V čl. I, § 4 ods. 4 návrhu zákona odporúčame uviesť odkaz na verifikačné dokumenty o ktoré ide a zároveň doplniť návrh zákona o ich špecifikáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, § 4 návrhu zákona 1. V čl. I, § 4 ods. 2 písm. b) návrhu zákona odporúčame špecifikovať o „aký druh“ pobytu ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 1. Predkladateľ v dôvodovej správe osobitnej časti k čl. I § 1 uvádza, že návrh zákona nepredstavuje transpozíciu smernice (EÚ) 2015/849, avšak k čl. XII k bodom 1 a 2 dôvodovej správy osobitnej časti uvádza, že definícia konečného užívateľa výhod vychádza práve zo smernice (EÚ) 2015/849. Rovnako v zmysle predkladacej správy, návrh zákona predstavuje kľúčové opatrenie v politike boja proti praniu špinavých peňazí. Odporúčame, aby bol návrh zákona predložený do legislatívneho procesu súbežne s novelou zákona č. 297/2008 Z. z., a to z dôvodu zabezpečenia transpozície smernice (EÚ) 2015/849 v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a najmä vo vzájomnej súvislosti. V zmysle uvedeného žiadame upraviť celý predkladaný materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 2. Z predkladaného návrhu zákona nie je zrejmý právny vzťah medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora. Žiadame v zmysle uvedeného doplniť návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 6. Celý návrh zákona žiadame upraviť v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR a to najmä tak, aby návrh právneho predpisu bol terminologicky presný, jazykovo a štylisticky správny podľa pravidiel slovenského pravopisu a používali sa v ňom rovnaké pojmy vždy v tom istom význame a na označenie rovnakých právnych inštitútov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 4. Návrhom zákona sa v čl. XV novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme, že postavenie oprávnenej osoby sa javí ako nová podmienka účasti vo verejnom obstarávaní, kedy by možnosť partnera verejného sektora zúčastniť sa vo verejnom obstarávaní bola závislá od konania oprávnenej osoby. Išlo by o podmienku, ktorá nepriamo bráni účasti vo verejnom obstarávaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 3. Návrh zákona na viacerých miestach zakladá povinnosti oprávnenej osoby, pričom za väčšinu z nich táto osoba nezodpovedá vôbec, alebo ich nesplnenie nie je spojené so žiadnou sankciou. Sankčné mechanizmy v predkladanom návrhu zákona aj z tohto dôvodu považujeme za nedostatočné a žiadame ich prepracovanie a doplnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona 5. Návrh zákona upravuje postavenie fyzickej osoby ako partnera verejného sektora. Z predloženého návrhu zákona však vyplýva, že ide o fyzickú osobu – podnikateľa. Odporúčame v zmysle uvedeného zjednotiť a upraviť pojmológiu v celom predkladanom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I [§ 2 ods. 1 písm. b)] Odporúčame vypustiť slová „okresný súd“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I [§ 2 ods. 1 písm. c)] Odporúčame spresniť definíciu partnera verejného sektora uvedenú vo štvrtom bode. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi podnikateľskými subjektmi podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka nie je určenie účelu, na ktorý má byť predmet plnenia použitý, ani identifikácia ďalších subjektov, ktorým môže byť predmet plnenia poskytnutý, resp. od ktorých bol nadobudnutý, v aplikačnej praxi bude úplne nemožné dospieť bez pochýb k záveru, že určitý subjekt vie alebo má vedieť o skutočnostiach, ktoré predpokladá návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 2 1. V § 2 písm. b) odporúčame vypustiť slová "okresný súd" z dôvodu duplicity. 2. V § 2 písm. c) druhom bode odporúčame vložiť čiarku za slová "verejnoprávnej inštitúcie" a vo štvrtom bode vložiť pred slová "majetkové práva" slovo "iné". 3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 odporúčame na konci vypustiť úvodzovky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I (§ 2 ods. 3) Odporúčame spresniť ustanovenie odseku 3 vzhľadom na to, že ani dôvodová správa neobsahuje vysvetlenie, či suma 100000 eur sa vzťahuje na každý prípad nadobudnutia majetku, práva k majetku alebo iného majetkového práva alebo sa táto suma má počítať za určité obdobie (napríklad 1 rok), počas ktorého partner verejného sektora nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od verejného sektora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I (§ 4 ods. 3) V písmenách e) a f) odporúčame slová „odseku 1“ nahradiť slovami „odseku 2“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I (§ 8 ods. 3) Odporúčame slová „sa námietky“ nahradiť slovami „sa na námietky“ a slová „u námietkach“ nahradiť slovami „o námietkach“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 3 V § 3 ods. 1 odporúčame nahradiť slová "ktorá umožňuje" slovami "ktoré umožňujú". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. III (§ 13a) V poznámke pod čiarou k odkazu 24a odporúčame v súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (bod 47.2.) použiť skrátenú citáciu názvu zákona a vypustiť slová „o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Táto pripomienka sa vzťahuje aj na čl. VII (poznámka pod čiarok k odkazu 25a). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. XV Odporúčame v novelizačnom bode 5 slová „byť zapísaný“ nahradiť slovami „byť zapísaní“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I (§ 11) V poznámke pod čiarou k odkazu 7 odporúčame vypustiť slová „o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a na konci odporúčame doplniť slová „v znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie: V súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (bod 47.2.) odporúčame v poznámke použiť skrátenú citáciu názvu zákona a slová „v znení neskorších predpisov“ odporúčame doplniť z dôvodu, že § 5 bol viackrát novelizovaný (bod 26). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. III (úvodná veta) V úvodnej vete odporúčame slová „Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov“ nahradiť slovami „Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí“ a na konci odporúčame vypustiť slovo „mení“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I (§ 14) V odseku 2 odporúčame vypustiť slová „písm. a) až e)“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail