LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z ............. 2016
, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z. sa mení takto:
Pridať
1.
Príloha č. 1 znie:
Pridať
2.
Príloha č. 2 znie:
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Pridať
Príloha č. 1 k opatreniu č. /2016 Z. z.
Príloha č. 1
Pridať
Príloha č. 2 k opatreniu č. /2016 Z. z.
Príloha č. 2


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2016 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) Čl. I bod 8 ZSPS žiada, aby bolo navrhované doplnenie 8.37. v predloženom znení vypustené a nahradené nasledovným znením: "8.37. doklad o výbere zhotoviteľa a o spôsobe verejného obstarávania alebo čestné prehlásenie žiadateľa, že pri obstarávaní nájomných bytov dodržal príslušné ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade obstarávania nájomných bytov podľa § 4 ods. 1 a § 10 ods. 9 zákona“ Odôvodnenie: doplnenie a urýchlenie procesu overenia splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie čestným prehlásením o dodržaní príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2016 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) Prílohe č. 2 ZSPS odporúča úpravu textu v Prílohe č. 2 .11. - zmeniť "budovy na bývanie" na "bytové budovy" (podľa stavebného zákona) 2.13. a 2.14. - je potrebné zmeniť zápis odvodenej jednotky na: v kWh/(m2.a) 3.1. - zmeniť treba "projektové práce" na "práce na projektovej dokumentácii" (projekt je zámer, projektová dokumentácia je podkladom na zhotovenie diela). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I bode 2 vypustiť slová „sa v“ a za slová „8.4.“ vložiť slovo „sa“ a slovo „resp. nahradiť iným vhodným slovom, v bode 3 vypustiť slová „sa v“ a za slová „písm. a)“ vložiť slovo „sa“, v bode 4 vypustiť slová „sa v“ a za slová „8. 17.“ vložiť slovo „sa“, v bode 5 vypustiť slová „sa v“ a za slová „8. 20.“ vložiť slovo „sa“, bod 6 zosúladiť s bodom 35. 2 prílohy LPV a zároveň v tomto bode vypustiť slová „sa v“ a za slová „8. 21.“ vložiť slovo „sa“, v bode 7 vypustiť slová „sa v“, v bode 9 vypustiť slová „sa v“ a za slová „písm. a)“ vložiť slovo „sa“, v bode 10 vypustiť slová „sa v“ a za slová „7. 20.“ vložiť slovo „sa“]. Zároveň odporúčam prehodnotiť navrhované legislatívne riešenie čiastkovej úpravy ustanovených vzorov, pretože následne môže byť v aplikačnej praxi otázne a sporné, či je vzor ustanovený, ak sa zmenil čiastkovou úpravou a nie uvedením celého nového znenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Čl. I bod 11 V predmetnom novelizačnom bode navrhujeme slová „vkladá čiarka a slová“ nahradiť slovami „vkladajú slová“. Platné znenie čiarku za slovami „rozvoja obce“ už obsahuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 V novelizačnom bode 2 navrhujeme za slovom "stavby" vypustiť čiarku a slovo "resp." nahradiť slovom "alebo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Čl. I bod 8 V novelizačnom bode 8 navrhujeme slová "v prípade obstarania" nahradiť slovami " pri obstaraní". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Dôvodovej správe k čl. I bod 8 Odporúčame definovať čo sa rozumie pod dokladom o výbere zhotoviteľa stavby, nakoľko zákon o verejnom obstarávaní uvedený pojem nepozná. Uvedeným dokladom môže byť napr. informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejného obstarávania podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo zápisnica o vyhodnotení ponúk podľa § 53 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Predkladacej správe Odporúčame zosúladiť znenie Predkladacej správy s čl. 18 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Odôvodnenie: Legislatívna úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 8 Bod 8.37 odporúčame preformulovať nasledovne: „8.37. doklad o výbere zhotoviteľa a o postupe verejného obstarávania v prípade obstarania nájomných bytov podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), f) a § 10 ods. 9 zákona“. Odôvodnenie: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používa v ustanovení § 29 pojem „nadlimitné postupy vo verejnom obstarávaní“, medzi ktoré patrí napr. verejná súťaž, užšia súťaž atď. a obdobne v prípade podlimitných zákaziek sa používa pojem „postup vo verejnom obstarávaní“. Z uvedeného dôvodu je slovné spojenie „spôsob verejného obstarávania“ vhodné nahradiť pojmom používaným v zákone o verejnom obstarávaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 1 Navrhujeme slová "riadok" a "riadky" nahradiť slovami "bod" a "body". Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 V novelizačnom bode 1 navrhujeme slovo "riadok" nahradiť slovom "bod" a slovo "riadky" nahradiť slovom "body". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I Odporúčame - v bodoch 2 až 6, 9 a 10 v citáciách novelizovaných ustanovení prílohy opatrenia, vypustiť slovo "v" a slovo "sa" vložiť za citáciu novelizovaného ustanovenia, - v bode 7 v citácii novelizovaného ustanovenia prílohy opatrenia vypustiť slovo "v"; z legislatívno-technických pokynov vyplýva, že citáciu novelizovaného ustanovenia treba uviesť vcelku bez ohľadu na úroveň členenia textu predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 11 Odporúčame formulovať novelizačný bod nasledovne: "11. V prílohe č. 2 bod 7.27 znie: "7.27. platný program rozvoja bývania obce alebo platný program hospodárskeho rozvoja obce a sociálneho rozvoja obce, ak žiadateľ nepožaduje poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov".". Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že sa alternatívne predkladá jeden alebo druhý dokument, malo by byť jednoznačné, že oba musia byť platné. Z hľadiska podania žiadosti má prednostný právny význam atribút platnosti dokumentu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 7 Odporúčame formulovať novelizačný bod nasledovne: "7. V prílohe č. 1 bod 8.28. znie: "8.28. platný program rozvoja bývania obce alebo platný program hospodárskeho rozvoja obce a sociálneho rozvoja obce".". Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že sa alternatívne predkladá jeden alebo druhý dokument, malo by byť jednoznačné, že oba musia byť platné. Z hľadiska podania žiadosti má prednostný právny význam atribút platnosti dokumentu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 8 Odporúčame - za slová "verejného obstarávania" vložiť čiarku a slová "v prípade obstarania" nahradiť slovami "ak ide o obstaranie", pretože slová "v prípade" sa na vyjadrenie hypotézy právnej normy nepoužívajú, - v citácii príslušného ustanovenia § 4 slová "písm. a, b), c) f)" nahradiť slovami " písm. a) až c) a f)" v súlade s príkladmi citácii v legislatívno-technických pokynoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Predkladacej správe, vlastnému materiálu a dôvodovej správe V predkladacej správe, vo vlastnom materiáli a v dôvodovej správe – všeobecnej časti je potrebné upraviť citáciu splnomocňovacieho ustanovenia, pretože ustanovenie § 15 ods. 2 bolo novelizované len raz, a to zákonom č. 134/2013 Z. z. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Dôvodovej správe - osobitnej časti V osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I bodu 5 je potrebné upraviť citáciu uvedeného zákona, pretože ustanovenie § 4 ods. 3 bolo novelizované len raz, a to zákonom č. 300/2012 Z. z. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov v časti 4. je potrebné upraviť citáciu uvedeného zákona, pretože ustanovenie § 7 bolo novelizované len raz, a to zákonom č. 134/2013 Z. z. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Čl. I bod 7 slová „za slová „rozvoja obce“ vkladá čiarka a slová“ odporúčame nahradiť slovami „na konci pripája čiarka a tieto slová:“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu V úvodnej vete k navrhovanému opatreniu, v splnomocňovacom ustanovení, odporúčame za slová „v znení neskorších predpisov“ vložiť slová „( ďalej len „zákon“)“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 celé znenie odporúčame upraviť „V prílohe č.1 sa druhá časť dopĺňa bodmi 2.16. a 2.17., ktoré znejú:“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Čl. I bod 8 Slová „v prípade obstarania“ odporúčame nahradiť slovami „pri obstaraní“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 Slovo „preukazujúcim“ odporúčame nahradiť slovom „preukazujúceho“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K úvodnej vete návrhu opatrenia Slová „neskorších predpisov“ odporúčame nahradiť slovami „zákona č. 134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.10.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.10.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Názvu opatrenia Názov opatrenia odporúčame zosúladiť s bodom 18 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 4 Odporúčame v citácii príslušného ustanovenia § 4 slová "písm. a, b), c) e) a f)" nahradiť slovami " písm. a) až c), e) a f)" v súlade s príkladmi citácii v legislatívno-technických pokynoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 Odporúčame za slovom "stavby" vypustiť čiarku a slovo "resp." nahradiť slovom "alebo". Slovo "resp." sa v právnych predpisoch nemá používať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I V úvodnej vete odporúčame za slovami "v znení opatrenia" vypustiť slová "Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" v súlade s legislatívno-technickými pokynmi 28.1. a 47.1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.10.2016 Detail