LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z ............. 2016
, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z. sa mení takto:
Pridať
1.
Príloha č. 1 znie:
Pridať
2.
Príloha č. 2 znie:
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Pridať
Príloha č. 1 k opatreniu č. /2016 Z. z.
Príloha č. 1
Pridať
Príloha č. 2 k opatreniu č. /2016 Z. z.
Príloha č. 2


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 8 Odporúčame - za slová "verejného obstarávania" vložiť čiarku a slová "v prípade obstarania" nahradiť slovami "ak ide o obstaranie", pretože slová "v prípade" sa na vyjadrenie hypotézy právnej normy nepoužívajú, - v citácii príslušného ustanovenia § 4 slová "písm. a, b), c) f)" nahradiť slovami " písm. a) až c) a f)" v súlade s príkladmi citácii v legislatívno-technických pokynoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.10.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Predkladacej správe, vlastnému materiálu a dôvodovej správe V predkladacej správe, vo vlastnom materiáli a v dôvodovej správe – všeobecnej časti je potrebné upraviť citáciu splnomocňovacieho ustanovenia, pretože ustanovenie § 15 ods. 2 bolo novelizované len raz, a to zákonom č. 134/2013 Z. z. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Dôvodovej správe - osobitnej časti V osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I bodu 5 je potrebné upraviť citáciu uvedeného zákona, pretože ustanovenie § 4 ods. 3 bolo novelizované len raz, a to zákonom č. 300/2012 Z. z. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov v časti 4. je potrebné upraviť citáciu uvedeného zákona, pretože ustanovenie § 7 bolo novelizované len raz, a to zákonom č. 134/2013 Z. z. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.10.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Čl. I bod 7 slová „za slová „rozvoja obce“ vkladá čiarka a slová“ odporúčame nahradiť slovami „na konci pripája čiarka a tieto slová:“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu V úvodnej vete k navrhovanému opatreniu, v splnomocňovacom ustanovení, odporúčame za slová „v znení neskorších predpisov“ vložiť slová „( ďalej len „zákon“)“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 celé znenie odporúčame upraviť „V prílohe č.1 sa druhá časť dopĺňa bodmi 2.16. a 2.17., ktoré znejú:“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.10.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Čl. I bod 8 Slová „v prípade obstarania“ odporúčame nahradiť slovami „pri obstaraní“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 Slovo „preukazujúcim“ odporúčame nahradiť slovom „preukazujúceho“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K úvodnej vete návrhu opatrenia Slová „neskorších predpisov“ odporúčame nahradiť slovami „zákona č. 134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.10.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.10.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Názvu opatrenia Názov opatrenia odporúčame zosúladiť s bodom 18 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 4 Odporúčame v citácii príslušného ustanovenia § 4 slová "písm. a, b), c) e) a f)" nahradiť slovami " písm. a) až c), e) a f)" v súlade s príkladmi citácii v legislatívno-technických pokynoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 Odporúčame za slovom "stavby" vypustiť čiarku a slovo "resp." nahradiť slovom "alebo". Slovo "resp." sa v právnych predpisoch nemá používať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.10.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I V úvodnej vete odporúčame za slovami "v znení opatrenia" vypustiť slová "Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" v súlade s legislatívno-technickými pokynmi 28.1. a 47.1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.10.2016 Detail