LP/2016/737 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25.2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému materiálu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v takomto prípade nie je potrebné v doložke vybraných vplyvov bode 9. časti Vplyvy na rozpočet verejnej správy označovať rozpočtovo zabezpečené vplyvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) (napr. v čl. I bode 5 slová „v prílohách č. 10 až 22 a v prílohách č. 24 až 28“ nahradiť slovami „10 až 22 a 24 až 28“, body 6 až 8 zosúladiť s bodom 30.2 prílohy č. 1 LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.8.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.8.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Všeobecnej časti dôvodovej správy a predkladacej správe Oba materiály odporúčame doplniť o vplyv na služby verejnej správy pre občana. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bodu 2 §14a ods.2 písm. g) Odporúčame doplniť odkaz na poznámku pod čiarou a doplniť príslušné osobitné predpisy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bod 1 navrhujeme slová "doklad osvedčujúci zaplatenie" nahradiť slovami "dokolad o úhrade" Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi uviesť do Doložky vybraných vplyvov, časť „10. Poznámky“, že súčasťou vyhlášky sú nové prílohy, a to č. 29 – Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra; a č. 30 – Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi dopracovať doložku vybraných vplyvov, konkrétne v rámci časti „5. Alternatívne riešenia“ odporúčame uviesť informáciu, či boli zvažované alternatívne riešenia. Pokiaľ je odpoveď kladná, odporúčame zvažované alternatívne riešenia popísať. V prípade, že odpoveď je záporná, je potrebné uviesť, prečo neboli zvažované nijaké alternatívy. Odôvodnenie: Doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu, nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 1. 4. 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.8.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) prílohe č.29 časť VII a IX– v prípade, ak sa do obchodného registra zapisuje odštepný závod alebo iná organizačná zložka, do zoznamu zapisovaných údajov odporúčame zaradiť aj identifikačné číslo organizácie (IČO). Taktiež v prípade, ak je akcionárom zapisovanej spoločnosti právnická osoba, do zoznamu zapisovaných údajov odporúčame zaradiť aj jej identifikačné číslo organizácie (IČO). Odôvodnenie: Ide o zosúladenie zoznamu údajov zapisovaných do obchodného registra s údajmi zapisovanými do registra právnických osôb podľa § 3 ods. 1 písm. d) druhý bod a ods. 5 písm. d) zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu K bodu 2 – úvodnú vetu odporúčame upraviť „Za §14 sa vkladá nadpis a §14a a 14b, ktoré vrátane nadpisov znejú:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) prílohe č.30 do zoznamu údajov súvisiacich so zapísanou organizačnou zložkou odporúčame doplniť jej identifikačné číslo organizácie (IČO) a do zoznamu údajov o jedinom akcionárovi spoločnosti odporúčame taktiež zaradiť aj identifikačné číslo organizácie (IČO), ak je týmto akcionárom právnická osoba. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie zoznamu údajov zapisovaných do obchodného registra s údajmi zapisovanými do registra právnických osôb podľa § 3 ods. 1 písm. d) druhý bod a ods. 5 písm. d) zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k bodu 3 odporúčame zaviesť legislatívnu skratku pre „zákon č. 389/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ a používať ju v ďalšom texte Predkladacej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť A. Všeobecná časť, v štvrtom odseku odporúčame za slovami „doplnení niektorých zákonov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe, v druhom odseku odporúčame zaviesť legislatívnu skratku pre „zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ a používať ju v ďalšom texte Predkladacej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) príloha č. 29, časť XIV K prílohe č. 29, časti XIV: odporúčame opraviť číslovanie časti "Splynutie/rozdelenie" z "XIV" na "XV", nakoľko označenie "XIV" má už predchádzajúca časť (Schválená výška základného imania). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) príloha č. 29, časť XI K prílohe č. 29, časti XI: odporúčame pri treťom členovi dozornej rady opraviť číslovanie položiek bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo a deň vzniku funkcie z 3, 4, 5 a 6 na 5, 6, 7 a 8. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) príloha č. 30, časť Akcie K prílohe č. 30, časti Akcie: odporúčame zvážiť vypustenie položiek 3. Forma a 4. Podoba, nakoľko podľa § 220i ods. 1 Obchodného zákonníka môžu byť akcie jednoduchej spoločnosti na akcie len zaknihované a na meno. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) príloha č. 30, zoznam listín, časť akcie K prílohe č. 30, zoznamu listín, časti akcie: odporúčame zvážiť vypustenie položiek Forma a Podoba, nakoľko podľa § 220i ods. 1 Obchodného zákonníka môžu byť akcie jednoduchej spoločnosti na akcie len zaknihované a na meno. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 3, § 14a ods. 2 písm. g) K čl. I bod 3, § 14a ods. 2 písm. g): odporúčame za slovo "predpisov" vložiť odkaz príkladmo aspoň na jeden taký predpis. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 2, § 14b ods. 2 K čl. I bod 2, § 14b ods. 2: odporúčame spresniť slová "znalecký posudok", napr. ako je tomu v § 11 ods. 2 písm. g), nakoľko tieto slová vo vyhláške nie sú zavedené ako legislatívna skratka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail