LP/2016/737 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe V Dôvodovej správe, časť A. Všeobecná časť, v štvrtom odseku odporúčame za slovami „doplnení niektorých zákonov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe, v druhom odseku odporúčame zaviesť legislatívnu skratku pre „zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ a používať ju v ďalšom texte Predkladacej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.7.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) príloha č. 29, časť XIV K prílohe č. 29, časti XIV: odporúčame opraviť číslovanie časti "Splynutie/rozdelenie" z "XIV" na "XV", nakoľko označenie "XIV" má už predchádzajúca časť (Schválená výška základného imania). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) príloha č. 29, časť XI K prílohe č. 29, časti XI: odporúčame pri treťom členovi dozornej rady opraviť číslovanie položiek bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo a deň vzniku funkcie z 3, 4, 5 a 6 na 5, 6, 7 a 8. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) príloha č. 30, časť Akcie K prílohe č. 30, časti Akcie: odporúčame zvážiť vypustenie položiek 3. Forma a 4. Podoba, nakoľko podľa § 220i ods. 1 Obchodného zákonníka môžu byť akcie jednoduchej spoločnosti na akcie len zaknihované a na meno. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) príloha č. 30, zoznam listín, časť akcie K prílohe č. 30, zoznamu listín, časti akcie: odporúčame zvážiť vypustenie položiek Forma a Podoba, nakoľko podľa § 220i ods. 1 Obchodného zákonníka môžu byť akcie jednoduchej spoločnosti na akcie len zaknihované a na meno. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 3, § 14a ods. 2 písm. g) K čl. I bod 3, § 14a ods. 2 písm. g): odporúčame za slovo "predpisov" vložiť odkaz príkladmo aspoň na jeden taký predpis. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 2, § 14b ods. 2 K čl. I bod 2, § 14b ods. 2: odporúčame spresniť slová "znalecký posudok", napr. ako je tomu v § 11 ods. 2 písm. g), nakoľko tieto slová vo vyhláške nie sú zavedené ako legislatívna skratka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail