LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 12. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171ze, odsek 1, písmeno e) RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne e) od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynulo aspoň 5 rokov, Odôvodnenie: Snaha o vylúčenie nezodpovedného správania dlžníka, každé tri roky žiadať o ochranu pred veriteľmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 10. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171u odsek 3 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť Odôvodnenie: Nepovažujeme za vhodné uprednostňovať právnu istotu vydražiteľa v konkurze pred vydražiteľom v dražbách vedených mimo konkurzného konania. Takýto stav môže viesť k zmätočnosti a právnej neistote. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 18. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §206d, odsek 3 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť Odôvodnenie: Nevidíme dôvod zvýhodňovať dlžníkov, ktorí si nesplnili riadne svoje záväzky ani v skúšobnom období – môže viesť k nezodpovednému správaniu dlžníkov a k opakovanému zadlžovaniu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171k Odsek 1 Navrhované znenie: (1) Dlžník môže vypovedať zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, ak bola uzavretá pred vyhlásením konkurzu. Výpoveď je účinná doručením druhej zmluvnej strane. Zmluvu môže dlžník vypovedať aj v prípade, že bola dohodnutá na určitý čas. Zmluvu o nájme bytu a podnájme bytu (časti bytu) a nebytového priestoru môže dlžník v postavení prenajímateľa vypovedať len za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom a zákonom o nebytových priestoroch Dopĺňame poslednú vetu, ktorá znie: „Zmluvu o nájme bytu a podnájme bytu (časti bytu) a nebytového priestoru môže dlžník v postavení prenajímateľa vypovedať len za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom a zákonom o nebytových priestoroch. Odôvodnenie: asi je potrebné pre úplnosť doplniť aj o podnájom bytu, časti bytu a nájom nebytového priestoru Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171n Odsek 2 Náš návrh znie: „(2) Ak dražbu navrhol záložný veriteľ, vyhlásenie konkurzu nebráni v konaní dražby. Ak však predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby. To neplatí, ak ide o zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytu a NP a SVB podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. Odôvodnenie: proces dražby bol naštartovaný, majetok jeho sa speňažuje tak, že sa vykoná dražba, pretože jeho dlh je už nad 2 000 eur a uspokojenie z jeho majetku majú mať predovšetkým záložní veritelia a najmä záložný veriteľ zo zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171r Odsek 4 Návrh znie: „(4) Speňažením zaťaženého majetku zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva. Nezaniká zákonné záložné právo v zmysle v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ide o to, aby sa výslovne v zákone stanovilo, že toto zákonné záložné právo nezaniká. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) Za účelom ochrany legitímneho hmotného zabezpečenia dlžníka a jeho rodiny, najmä ochrany jeho obydlia a zavedenia chránenej hodnoty domovského obydlia odporúčam v § 171o ods. 1 prvej vete za slová „ku dňu vyhlásenia konkurzu“ vložiť slová „s výnimkou majetku podľa § 171oa ods. 3 písm. a)“ a v druhej vete za slová „speňažením takéhoto majetku“ vložiť slová „s výnimkou výťažku podľa § 171oa ods. 3 písm. b).“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171u Odsek 1 (1) Nehnuteľnosti správca speňaží dražbou za primeraného použitia osobitného predpisu.25c Je potrebné vypustiť: „Overenie priebehu dražby notárom sa nevyžaduje“. Ak sa má použiť primerane, tak aj s notárskou zápisnicou. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) V § 169 je potrebné vypustiť znenie odseku 2 z dôvodu nadbytočnosti, keďže nedotknuté pohľadávky sú zo svojej podstaty vymáhateľné, čo vyplýva aj z navrhovaného znenia § 168. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I všeobecne Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je jeho účelom zabezpečiť riešenie úpadku fyzických osôb zavedením oboch konceptov riešenia úpadku fyzických osôb, t. j. likvidácie majetkovej podstaty dlžníka (,,Fresh start“), ako aj reštrukturalizácie záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára (,,No fresh start“). Zavedenie konceptu splátkového kalendára umožní zadlženým fyzickým osobám dosiahnuť toľko potrebné oddlženie, pri zachovaní prevažnej časti ich majetku. Zavedenie tohto inštitútu do konkurzného zákona je vítaným krokom, ktorý uľahčí fyzickým osobám dosiahnuť potrebné oddlženie. Treba však podotknúť, že predkladateľ sa pri tvorbe návrhu zákona zameral len na dôsledky neúmernej zadlženosti obyvateľstva a nie na jej príčiny. Nemožno preto očakávať, že samotná novelizácia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a tým aj zavedenie splátkového kalendára rapídnym spôsobom zvýši počet osôb podávajúcich návrh na oddlženie. Za stanovenej podmienky, ktorou je možnosť žiadať oddlženie len raz za 10 rokov, je možné očakávať, že fyzické osoby budú zvažovať, či využiť túto možnosť, zvlášť keď legislatíva, ani sociálno-ekonomické pomery v krajine nezabezpečujú zlepšenie ich situácie po oddlžení. Navrhovaná právna úprava je veľmi ,,proveriteľská“ a trpí niektorými závažnými nedostatkami na strane ochrany dlžníka v úpadku. Zákonodarca vôbec neberie do úvahy, že niektorí dlžníci sa dostali do predlženia len z dôvodov, že im zamestnávateľ nevyplatil niekoľko mesiacov mzdu alebo, že im ako drobným podnikateľom neboli vyplatené splatné faktúry za prácu, ktorú ako subdodávatelia vykonali pre zmluvných partnerov. Poukazujeme na niektoré podstatné nedostatky návrhu zákona: Pokiaľ ide o zavedenie splátkového kalendára, návrh zákona stanovuje pomerne nejasné kritériá pre jeho zostavenie, ako aj jeho následné určenie. Kritériá na uspokojenie nezabezpečených veriteľov upravené v § 171zg sú nejasne formulované a budú podľa nášho názoru spôsobovať výkladové a aplikačné problémy v praxi. Navyše samotné plnenie splátkového kalendára neprimerane zvýhodňuje veľkých veriteľov, pričom vôbec nerešpektuje právo na pomerné postupné uspokojovanie minoritných veriteľov. Druhým závažným nedostatkom navrhovanej právnej úpravy je absencia ochrany nehnuteľnosti, v ktorej má úpadca a členovia jeho rodiny bydlisko pred jej predajom v konkurze. Návrh zákona len umožňuje úpadcovi právo výkupu majetku z konkurznej podstaty, pričom zákon úplne ignoruje inštitút tiesne. V tejto súvislosti navrhujeme inšpirovať sa zahraničnou právnou úpravou, najmä úpravou konkurzného zákona v Spojených štátoch amerických, ktorá umožňuje dlžníkovi v konkurze za určitých podmienok nielen odložiť speňaženie z dôvodov hmotnej núdze alebo sociálnej odkázanosti, ale tiež zachrániť svoje obydlie pred jeho speňažením. Ďalším nedostatkom je zahrnutie celého majetku dlžníka vrátane príjmov, a to ako do samotného konkurzu, tak aj do inštitútu splátkového kalendára, pričom predkladateľ zákona nepočíta so žiadnym mechanizmom, ktorý by zabránil prepadu úpadcov do stavu hmotnej núdze alebo ich sociálnej odkázanosti a ktorý by súčasne pri tom umožnil uspokojenie veriteľov v najširšej možnej miere. V tejto súvislosti poukazujeme tiež na právnu úpravu v niektorých štátoch, ako napríklad v Spojených štátoch amerických alebo vo Veľkej Británii, kde dôchodkové dávky a bežný príjem nepodliehajú konkurzu. Posledným namietaným nedostatkom je skutočnosť, že dlžník, ani správca nemôže uplatniť námietku voči pohľadávkam prihláseným v konkurze. Navrhované znenie zákona prenecháva túto možnosť len veriteľom, pričom v praxi sa veriteľské návrhy na popieranie pohľadávok vyskytujú len zriedkakedy. Navyše veritelia nedisponujú dostatkom informácií o záväzkovo-právnych vzťahoch a pomeroch dlžníkov na to, aby dokázali posúdiť pravdivosť a pravosť prihlasovaných pohľadávok a vylúčili tak prípadné špekulatívne prihlášky pohľadávok. Navyše vylúčenie prieskumu prihlásených pohľadávok súdom je v rozpore s právom Európskej únie, podľa ktorého ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami musí byť bezpodmienečná. Je pozitívnym záväzkom štátu, aby za každých okolností zabezpečil, že na neprijateľné zmluvné podmienky sa nebude vôbec prihliadať. V tomto zmysle akékoľvek vylúčenie poskytnutia ochrany pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami, hoci aj v štádiu konkurzného konania, je v rozpore s čl. 6 ods. 1 Smernice Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a relevantnou judikatúrou, najmä vo veci C-40/08 Asturcom, C-415/11 Azíz, C-76/10 Korčkovská c/a Pohotovosť. Vítame zavedenie inštitútu splátkového kalendára do právneho poriadku Slovenskej republiky. Avšak bez akceptovania uvedených zásadných pripomienok nepovažujeme navrhovanú novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za spôsobilú na zaradenie do ďalšieho legislatívneho procesu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171zf ods. 1 posledná veta Navrhujeme vypustiť „trovy exekúcie platí oprávnený“ alebo reformulovať tak, aby trovy exekučných konaní bol v týchto prípadoch povinný hradiť dlžník. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie porušuje právo na súdnu ochranu veriteľa, ochranu jeho majetku, je v rozpore s dobrými mravmi a nedôvodne zvýhodňuje dlžníka. Exekučné konanie je vedené na základe toho, že dlžník neplní svoju povinnosť. Už s jeho začatím má náklady (v podobe poplatku za žiadosť o poverenie na vykonanie exekúcie, preddavky na trov exekútora a pod.). Náklady exekúcie zastavenej z dôvodu, že dlžníkovi je určený splátkový kalendár, nie je možné pripisovať na ťarchu veriteľa (oprávneného). Na zastavení exekúcie nemá žiadne zavinenie a je navrhované znenie hrubým spôsobom poškodzuje oprávnených. Považujeme preto za spravodlivé, aby trovy exekúcie boli uhradené prednostne pred určenými splátkami a ich úhrada bola podmienkou účinnosti splátkového kalendára alebo aby tieto trovy exekúcie ich uhradil štát a regresne si nárok vymáhal od dlžníka po splnení splátkového kalendára alebo po neúčinnosti splátkového kalendára. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) Odporúčam v § 171zg vypustiť znenie odseku 5, pretože aplikáciou predmetného ustanovenia hrozia prieťahy z dôvodu napádania splátkového kalendára veriteľmi, pričom súd bude musieť preskúmavať výšku možného výťažku z konkurzu. Keďže určenie tohto potenciálneho výťažku je problematické, je potrebné garantovať primerané čiastočné uspokojenie veriteľov iba cez určenie minimálneho percentuálneho uspokojenia veriteľov (§ 171zg ods. 4) na adekvátnej úrovni. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 166 ods. 1) Navrhujeme výslovne v návrhu zákona definovať, že právny inštitút „oddlženie“ zahŕňa právny inštitút konkurzu a splátkového kalendára. Odôvodnenie: Keďže sa v návrhu zákona niekedy používa pojem „oddlženie“, inokedy „konkurz a splátkový kalendár“, evokuje tento legislatívny slovník zdanie, ako keby išlo o rozdielne právne inštitúty. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171zg ods. 4 Navrhujeme upraviť mieru uspokojenia minimálne na 66 % z nezabezpečenej pohľadávky. Odôvodnenie: Navrhovaná miera uspokojenia 30 % je neprimerane nízka, navyše ide o sumu ktorú veriteľ získa za celú dobu určeného splátkového kalendára (t.j. až 5 rokov). Spravodlivé sa preto javí, aby minimálne uspokojenie nebolo nižšie ako 66 %. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 .§ 169 ods. 1 písm. a) a b). Navrhujeme, aby v písmenách a) a b) bola vypustená časť vety za bodkočiarkou. Domnievame sa, že neexistuje žiaden dôvod, aby príslušenstvo pri pohľadávkach z úveru na bývanie malo osobitné postavenie a nevzťahovali sa na neho ustanovenia písmen a) a b). Odôvodnenie: Nie je z návrhu zákona zrejmé, prečo platí výnimka pre pohľadávky z úveru na bývanie. Pokiaľ chce navrhovateľ zákona vyňať spod uspokojenia časť príslušenstva pohľadávky, mal by to urobiť rovnako pre všetky typy pohľadávok. Vzhľadom na právo Európskej únie, ako aj judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (vid vyššie uvedené rozsudky vo veciach C-40/08 Asturcom, C-415/11 Azíz, C-76/10 Korčkovská c/a Pohotovosť) s prihliadnutím na pozitívny záväzok štátu poskytnúť spotrebiteľovi ,,ex offo“ ochranu v prípade neprijateľných zmluvných podmienok navrhujeme, aby do ustanovenia odseku 1 bolo doplnené písmeno g), podľa ktorého vylúčené z uspokojovania v oddlžení budú aj pohľadávky, príslušenstvo pohľadávok, zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne sankcie vyplývajúce z neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 167 ods. 2) Nesúhlasíme so zrušením obligátneho skúmania platobnej neschopnosti dlžníka. Vylúčením súdneho prieskumu sa zvyšuje riziko podávania špekulatívnych návrhov na oddlženie, ako aj vykonanie konkurzného konania u dlžníkov, u ktorých bolo možné uspokojenie veriteľov dosiahnuť v omnoho vyššej miere prostredníctvom exekučných konaní. Účelom prieskumu platobnej neschopnosti nie je len ochrana samotného dlžníka, ale hlavne ochrana záujmov veriteľov na dosiahnutí čo najvyššieho uspokojenia ich pohľadávok voči dlžníkovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171a ods. 2) Podľa nášho názoru sa v prvej vete odseku 2 nesprávne použil pojem „o zrušení oddlženia“. Správne by mala prvá veta odseku 2 znieť: „Právoplatné rozhodnutie o zrušení splátkového kalendára alebo o zrušení konkurzu je účinné voči všetkým.“. Prípadne navrhujeme pre jednoduchší výklad ponechať v uvedenej vete tohto odseku len pojem „o zrušení oddlženia“, ktorý zahŕňa aj právny inštitút zrušenia splátkového kalendára aj zrušenia konkurzu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 167 ods. 1) Pre jasnú aplikáciu uvedeného ustanovenia je potrebné stanoviť minimálnu výšku peňažného záväzku tak, aby túto sumu predstavoval súčet peňažných záväzkov dlžníka. Odôvodnenie: Podľa nášho názoru zákon pripúšťa právny stav, že dlžník môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo určenie splátkového kalendára kvôli malej pohľadávke napriek tomu, že disponuje ešte s majetkom. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 168 ods. 3) Navrhujeme na konci odseku pripojiť slová: „v lehote podľa tohto zákona“. Odôvodnenie: Uvedené zákonné ustanovenie navodzuje dojem, že prihláška uvedená v § 168 ods. 3 návrhu zákona nepodlieha žiadnym časovým obmedzeniam. Takýmto exaktným spresnením sa jasne ustanoví, že nedotknuté pohľadávky možno v konkurze prihlasovať riadne v lehote spolu s ostatnými pohľadávkami. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 168 až § 170 Uvedená koncepcia definovania pohľadávok v oddlžení je chaotická a neprehľadná. Navrhujeme najskôr uviesť pohľadávky uspokojované v oddlžení (§ 170), následne pohľadávky vylúčené z uspokojovania v oddlžení (§ 169) a až následne oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 168). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail