LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Upozorňujem, že v čl. I bode 11 navrhovanom § 171zj ods. 1 nie je riešená situácia, keď celkové plnenie pre nezabezpečeného veriteľa dosahuje presne sumu 6 000 eur, 1 200 eur a 100 eur. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov Odporúčam v analýze sociálnych vplyvov text uvedený v bode 4.1 vypustiť a predmetné opatrenie ponechať zhodnotené len v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov. Odôvodnenie: Nejde o vplyvy, ktoré majú byť podľa Metodického postupu pre analýzu sociálnych vplyvov zhodnotené v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 12 Odporúčam v čl. I bode 12 navrhovanom § 204 písm. a) slová „drobným majetkom“ nahradiť slovami „majetkom nepatrnej hodnoty“ v súlade s pojmom použitým v § 171b ods. 2 písm. a). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 12 Odporúčam v čl. I novelizačný bod 12 rozdeliť na tri samostatné novelizačné body, z ktorých každý bude formulovať nové znenie príslušného písmena. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme na potrebu dodržania následnosti označovania paragrafov. Ide o v čl. I navrhovaný § 171p a 171z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171ze ods. 3) Slová „uloží mu“ navrhujeme nahradiť slovami „uloží dlžníkovi“. Odôvodnenie: Z uvedenej vety jednoznačne nevyplýva, že dlžník skladá na účet správcu paušálnu odmenu, resp. paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171x ods. 3) Z dôvodu zrozumiteľnosti navrhujeme znenie odseku upraviť takto: „(3) Nároky z predkupného práva ďalších blízkych osôb pri vykúpení majetku z konkurznej podstaty podľa § 171x sa nemôžu uplatniť.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 .§ 168 ods. 1 písm. g). V ustanovení § 168 ods. 1 písm. g) návrhu zákona je uvedené ,,nepeňažná pohľadávky“, správne by asi malo byť ,,nepeňažná pohľadávka“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171za ods. 1) Slovo „vyhasenia“ odporúčame nahradiť slovom „vyhlásenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 154 ods. 1 písm. d) Predmetné ustanovenie predpokladá zamietnutie reštrukturalizačného plánu, pokiaľ takýto reštrukturalizačný plán neobsahuje možnosť výmeny pohľadávok veriteľov za majetkovú účasť na dlžníkovi, t. j. z veriteľov dlžníka sa stanú jeho vlastníci, pričom sa neberie ohľad na formu dlžníka. Ak reštrukturalizačný plán takýto bod neobsahuje, súd reštrukturalizačný plán zamietne a firma nemôže do "ozdravovacieho procesu" vôbec vstúpiť. Zatiaľ čo pri akciových spoločnostiach je takáto možnosť obvykle prípustná, pri spoločnostiach s ručením obmedzeným tomu tak nemusí vždy byť (napr. s.r.o., ktorá má viac ako 50 veriteľov a ktorá smie mať súčasne iba 50 spoločníkov, resp. povedzme že má len 20 veriteľov, ale so základným imaním 5.000 Eur by nemohla byť naplnená zákonná podmienka minimálneho vkladu do spoločnosti vo výške 750 Eur - každý z 20 veriteľ dá totiž najviac len 250 Eur), pričom výmena majetkovej účasti na dlžníkovi, ktorým je fyzická osoba, je prakticky vylúčená. SBA preto navrhuje úpravu tohto ustanovenia tak, aby absencia takejto možnosti nebola automaticky dôvodov pre zamietnutie reštrukturalizačného plánu v prípade, ak je dlžníkom SZČO či iná obchodná spoločnosť ako a.s. alebo aj družstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) obsahu - všeobecná SBA navrhuje, aby boli v rámci medzirezortného pripomienkového konania vyriešené taktiež ďalšie problematické ustanovenia, ktoré boli do zákona o konkurze a reštrukturalizácii prijaté pri jeho expresnej novelizácii z roku 2015. Na tomto mieste SBA pripomína, že pri zachovaní riadneho procesu prípravy materiálu v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov mohli byť predmetné ustanovenia identifikované, v rámci konzultácií s podnikateľskými subjektmi a odbornou verejnosťou mohlo dôjsť k zahrnutiu alternatívnych riešení do posudzovaného materiálu, a viac než rok existujúce a dlhodobo diskutované nedostatky zákona o konkurze a reštrukturalizácii mohli byť celkom pohodlne odstránené. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I § 171x Predmetným ustanovením sa umožňuje dlžníkovi a jemu blízkej osobe vykúpiť vec z konkurznej podstaty, čím sa umožňuje, aby dlžník získal späť svoj majetok a zároveň sa zbavil dlhov. Uvedené nezodpovedá inštitútu konkurzu, keďže na jednej strane sa predpokladá, že dlžník nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré nespadajú do konkurzu, na druhej strane sa mu však dáva právo odkúpiť svoj majetok. Máme za to, že uvedenou úpravou môže dôjsť k zneužívaniu inštitútu oddlženia v neprospech veriteľov a odporúčame preto uvedené ustanovenie vypustiť; to platí aj na § 171y ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) § 168 ods. 1 písm. b) Navrhujeme vypustiť a prijať úpravu, na základe ktorej odmenu správcu ako aj náklady v konaní uhradí štát podľa zákona č. 327/2005. Alternatívne navrhujeme zmenu §168 ods. 1 písm. b) v znení: pohľadávka z pôžičky poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci na úhradu preddavku na paušálnu odmenu správcu v konkurze a na úhradu nákladov konkurzu vrátane príslušenstva takejto pohľadávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.) 169 ods. 1 písm.c. Z dôvodovej správy nevyplýva, prečo by mali byť z uspokojenia vylúčené aj pohľadávky zo zmeniek, ak tieto boli podpísané dlžníkom pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Predmetné ustanovenie predpokladá, že medzi pohľadávky vylúčené z uspokojenia bude patriť aj pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Predmetnou úpravou sa všetky zmenky stanú voči dlžníkovi, ktorý sa oddlžuje, nevymáhateľné. Zmenka je záväzok rovnako ako každý iný a majiteľ zmenky má právo pohľadávku z nej uplatniť voči fyzickej osobe v oddlžení rovnako, ako iní veritelia svoje pohľadávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) § 171zg ods. 3 Navrhujeme, aby podzákonnou normou boli zadefinované nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania, pričom sem bude patriť aj primerané nájomné bývanie. Pripomienka na definovanie nevyhnutných výdavkov potrebných na zabezpečenie bývania, kde bude patriť aj primerané nájomné bývanie má za cieľ upozorniť na problém absencie definovania týchto nákladov a zároveň potrebu jasného akceptovania nákladov na primerané komerčné nájomné bývanie za nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171g Predložený návrh zákona nerieši, či fyzická osoba domáhajúca sa oddlženie môže alebo nemôže ďalej podnikať. Keďže z dôvodu podnikateľskej činnosti môže dochádzať k vzniku ďalších pohľadávok, napr. vo vzťahu k Sociálnej poisťovni pohľadávok na poistnom, navrhujeme, aby návrh na vyhlásenie konkurzu mohla podať len fyzická osoba, ktorá ukončila podnikanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171zj ods. 4 Navrhujeme vypustiť možnosť dohody dlžníka s veriteľom na výhodnejších lehotách splatnosti. Určenie splátkového kalendára by malo byť záväzné pre všetkých účastníkov, keďže možnosťou uzatvárania dohôd dlžníka s veriteľom, môže dôjsť k zvýhodňovaniu konkrétneho veriteľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I § 171b ods. 2 Definíciu nepoctivého zámeru odporúčame rozšíriť o skutočnosť, že dlžník naďalej nevytvára dlhy a neplatí bežné záväzky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) súvisiace so zákonom o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (zák. č. 327.2005 Z.z.) Súčasnú právnu úpravu podmienok, za ktorých je možné poskytnúť právnu pomoc oprávnenej osobe bez jej finančnej účasti, považujeme za nedostatočnú, a to z toho dôvodu, že stanovený 1,4 až 1,6 násobok životného minima vylučuje z poskytovania právnej pomoci bez finančnej účasti osoby poberajúce minimálnu mzdu, ktoré ale napriek tomu, že ich príjem presahuje 1,6 násobok životného minima, nemajú prostriedky na zaplatenie právnej pomoci. Navrhujeme najmä: - príkladom stanoviť ďalšie okolnosti ako napr. strata bývania/ohrozenie bývania, nepriaznivá sociálna situácia, ktoré by CPP malo brať do úvahy pri posudzovaní žiadosti fyzickej osoby. - upraviť podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti a stanoviť minimálne dvojnásobok životného minima ako hornú hranicu príjmu, aj s ohľadom, že jeho výška mierne presahuje výšku minimálnej mzdy, tzn. takto stanovené kritérium má prevenčný charakter pre osoby, ktoré sú v pracovnom procese, ich príjmy im neumožňujú si zabezpečiť advokáta, ale sociálna situácia si to vyžaduje - zvážiť, či by právna pomoc nemohla zahŕňať aj pomoc pri preskúmavaní dlžníkovej finančnej situácie, a to najmä pre prípad, ak sa dlžník nebude kvalifikovať na podanie návrhu na konkurz alebo návrhu na určenie splátkového kalendára. To že CPP bude kontaktným miestom, kam sa budú ľudia s nízkym (alebo žiadnym) príjmom, v zložitej sociálnej a finančnej situácii obracať, by sa mohlo využiť práve pri práci s týmito ľuďmi pri zvyšovaní ich finančnej gramotnosti a inklúzie. Pomoc by mohla zahŕňať aj mediáciu s veriteľmi. Cieľom tejto pomoci je dosiahnuť, aby dlžník, ktorý má problémy so splácaním dlhov a má nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona, mal možnosť získať právnu službu, ktorej cieľom by bolo zanalyzovať dlžníkove dlhy najmä po právnej stránke. Následne by takýto právny zástupca mohol vyjednať nové splátkové kalendáre s veriteľmi, či upozorniť dlžníka na to, že nie je dôvod hradiť napr. premlčané dlhy. Takáto právna služba by slúžila na prevenciu, t.j. dlžník by sa mohol dohodnúť s veriteľmi a jeho situácia by nemusela skončiť tak, že jediné riešenie pre dlžníka by bol už len konkurz. - upraviť prísne nastavené podmienky ohľadom súčinnosti oprávnenej osoby, ktoré by mohli viesť k predčasnej strate nároku na poskytnutie právnej pomoci. - stanoviť miestnu príslušnosť “CPP” tak, aby sa sprístupnila právna pomoc v mieste , kde sa ľudia skutočne zdržiavajú - explicitne zahrnúť poskytovateľov sociálnych služieb medzi spolupracujúce subjekty “CPP” Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7.2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácii podaná za OZ Proti prúdu Považujeme za dôležité zdôrazniť, že zo znenia pripravovanej novely zákona o konkurze a reštruktualizácii nie je zrejmé ako sa “oddlženie” skutočne stane prístupným pre širokú skupinu rôznym spôsobom znevýhodnených osôb (napr. aj ľudí bez domova). Napriek tomu ich oddlženie, by malo pozitívne dôsledky na ich aktivizáciu, spoločenské začlenenie a v konečnom dôsledku aj na úsporu nákladov štátu na riešenie problematiky bezdomovectva. V návrhu sa uvažuje o paušálnej odmene správcu, viacerými úpravami sa znižujú celkové náklady na konkurz a vytvára sa priestor (uvažuje sa) o poskytovaní pôžičky Centra právnej pomoci. Napriek tomu, nie sú vôbec stanovené podmienky na získanie takejto pôžičky a podmienky jej splácania, nemení sa ani súčasné nastavenie podmienok oprávnenosti poskytnutia bezplatnej právnej pomoci “Centrom” čím môžu byť obmedzené v prístupe k oddlženiu niektoré skupiny osôb, náplň právnej pomoci”Centra” neobsahuje činnosti ktoré budú predchádzať podaniu návrhu na oddlženie a tým pádom nie malé množstvo práce zostane na iných pomáhajúcich profesiách (napr. sociálny pracovníci), ktorých odborné i časové kapacity sú v tejto oblasti poddimenzované. Za týchto okolností nie je zrejmé nakoľko sa teda oddlženie stane aj reálne dostupné. Prístup cieľovej skupiny ľudí bez domova i ďalších znevýhodnených skupín je riešený len implicitne preto je dôležité súčasne novelizovať príslušné ustanovenia zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi “zákon o CPP”. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail