LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) V § 166 je potrebné vypustiť alebo precizovať znenie odseku 3 tak, aby vstup do konkurzu nebol podmienený exekúciou na majetok osoby, ktorá by chcela vstúpiť do konkurzu. Podmienka exekúcie pri konkurze môže motivovať dlžníkov k tomu, aby si exekúciu svojou nečinnosťou privodili. Tá istá právna úprava motivuje aj veriteľov k tomu, aby nepodali návrh na exekúciu ani v plne odôvodnených prípadoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V § 10a ods. 2 písm. a) odporúčam doplniť v a) bode 4.1 „Register úpadcov“ aj dátum narodenia, z dôvodu jasnej identifikácie úpadcov, b) bodoch 4.2 a 4.3 tiež IČO podnikateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu 2. V čl. I bode 11 za § 171o žiadam vložiť § 171oa, ktorý znie: „§ 171oa Chránená hodnota domovského obydlia (1) Domovské obydlie je nehnuteľnosť, ktorá je majetkom dlžníka, je miestom trvalého pobytu dlžníka, stala sa jeho majetkom pred najmenej 720 dňami pred podaním návrhu na konkurz a ktorú dlžník označil ako svoje domovské obydlie v návrhu na konkurz. (2) Chránená hodnota domovského obydlia je čiastka, ktorá je rovná nižšej z nasledujúcich dvoch hodnôt: a) 360-násobok platného životného minima zodpovedajúceho domácnosti dlžníka, b) dvestotisícnásobok sadzby za m2 dane z bytov v mieste, kde sa domovské obydlie nachádza. (3) Ak domovské obydlie nie je predmetom záložného práva zabezpečenej pohľadávky, ktorá je úverom na bývanie podľa osobitného predpisux), potom a) ak hodnota domovského obydlia podľa znaleckého posudku nie staršieho ako tri mesiace v deň podania návrhu na konkurz nepresahuje chránenú hodnotu domovského obydlia, domovské obydlie nepodlieha konkurzu b) ak hodnota domovského obydlia podľa znaleckého posudku nie staršieho ako tri mesiace v deň podania návrhu na konkurz presahuje chránenú hodnotu, potom výťažok z predaja domovského obydlia vo výške chránenej hodnoty nepodlieha konkurzu. (4) Ak domovské obydlie je predmetom záložného práva zabezpečenej pohľadávky, ktorá je úverom na bývanie podľa osobitného predpisu, potom výťažok z predaja domovského obydlia po uspokojení zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie podľa osobitného predpisu, nepodlieha konkurzu do výšky chránenej hodnoty. (5) Konkurzu podlieha rozdiel medzi príjmom z predaja domovského obydlia dlžníkom počas trvania konkurzu a chránenou hodnotou domovského obydlia. (6) Správca po dražbe domovského obydlia bezodkladne poukáže na dlžníkov bankový účet sumu rovnajúcu sa chránenej hodnote domovského obydlia, ak výťažok z dražby dlžníkovho domovského obydlia prevýšil chránenú hodnotu domovského obydlia. Ak výťažok z dražby dlžníkovho domovského obydlia neprevýšil chránenú hodnotu domovského obydlia, správca poukáže sumu rovnajúcu sa výťažku na dlžníkov bankový účet.“. Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: „x) § 1 ods. 3 zákona 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. Dlžník, ktorý chce zabezpečiť ochranu obydlia využitím by zároveň mal povinnosť presne identifikovať túto nehnuteľnosť v návrhu na konkurz. Prílohou návrhu na konkurz by v tomto prípade bol aj výpis z katastra nehnuteľností ako doklad o vlastníctve nehnuteľnosti a znalecký posudok o hodnote nehnuteľnosti. V súvislosti s uvedeným je potrebné primerane upraviť aj znenie § 171b ods. 2 a § 171g. V § 171b ods. 2 je potrebné jednoznačne ustanoviť, že znakom nepoctivého zámeru dlžníka je aj konanie dlžníka pred podaním návrhu na konkurz, ktoré naznačuje snahu premeniť podstatnú časť svojho majetku na statky, ktoré sú ťažko speňažiteľné, alebo nepatria do konkurznej podstaty s cieľom poškodiť veriteľa. Chránená hodnota domovského obydlia umožní, aby si dlžník zaobstaral bývanie nižšieho štandardu v mieste svojho trvalého pobytu. Bývanie je predpokladom integrácie na trhu práce a následne do spoločnosti a vyššie uvedené opatrenie by výrazne dopomohlo k pozitívnemu vplyvu reformy oddlženia na trh práce. Definovaním nepoctivého zámeru s ohľadom na navrhované zúženie konkurznej podstaty možno tak predísť snahám o poškodenie veriteľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Je potrebné a) zosúladiť doložku vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“), kde sa v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu konštatuje, že návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený a Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“), v ktorej je kvantifikovaný rozpočtovo nekrytý vplyv návrhu na roky 2017 až 2019, b) v analýze vplyvov tabuľkách č. 1 a 5 uviesť správny počet zamestnancov v rokoch 2018 a 2019. V súvislosti s predmetným návrhom zákona bola v rámci priorít na roky 2017 až 2019 požadovaná na rok 2017 suma 723 240 eur, na rok 2018 suma 629 740 eur a na rok 2019 suma 629 740 eur, pričom na rokovaní k rozpočtu kapitola Ministerstva spravodlivosti SR upozornila, že uvedená suma nie je konečná. V predloženom návrhu sú výdavky vyčíslené naviac o 5 025 900 eur v roku 2017, v rokoch 2018 a 2019 o 5 000 000 eur každoročne. Podľa predkladateľa suma 5 mil. eur predstavuje bežný transfer súvisiaci s vyplatením čiastky 500 eur za 10 000 osôb jednotlivým správcom, pričom sa uvažuje s postupnou návratnosťou týchto výdavkov. Upozorňujem, že ak sa uvažuje s návratnosťou týchto výdavkov, nemôže ísť o bežný transfer, ale o finančnú operáciu a túto skutočnosť je potrebné premietnuť aj do Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) a uviesť, ako sa dospelo k uvedeným hodnotám. V analýze vplyvov sa tiež uvádza, že okrem kvantifikovaného vplyvu, sa predpokladajú ďalšie negatívne vplyvy (odpustenie pohľadávok) a pozitívne vplyvy (zvýšenie odvodov a daní v prípade zamestnania osoby po osobnom bankrote), ktoré nie je možné vyčísliť. Ministerstvo financií SR podmieňuje svoj súhlas s návrhom zákona vyčlenením finančných prostriedkov, prípadne zvýšením počtu zamestnancov v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7.2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327.2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586.2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455.1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171b odsek 2 doplniť o nové písmeno k), ktoré znie: „k) bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie 1. pre vykonávanie práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,x) 2. pre nespoluprácu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu odmietnutia ponuky vhodného zamestnania alebo odmietnutia nástupu do vhodného zamestnania, odmietnutia účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce, predčasného skončenia účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce alebo neplnenia podmienok účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce, nepreukázania aktívneho hľadania si zamestnania alebo z dôvodu nedostavenia sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo miesto ním určené.y)“. Poznámky pod čiarou k odkazom x a y znejú: „x) § 36 ods. 2 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. y) § 36 ods. 2 písm. b) a ods. 5 písm. a) až e) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Z dôvodu potreby doplnenia ustanovenia o situáciu, kedy je dlžník vlastným zavinením vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 166 znenie odseku 2 nahradiť napríklad týmto znením: „(2) Dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr po uplynutí desiatich rokov od predchádzajúceho vyhlásenia konkurzu alebo od predchádzajúceho určenia splátkového kalendára.“. Odôvodnenie: Zo znenia ako ho navrhuje predkladateľ nevyplýva, kedy sa môže fyzická osoba domáhať zbavenia svojich dlhov prvýkrát (resp. ustanovenie, ako keby túto možnosť vôbec neumožňovalo). Slovné spojenie „... raz za 10 rokov od ...“ - vykonať niečo „raz za“ nejaké obdobie vylučuje možnosť vykonať to nejaký čas „od“ určitej udalosti. Slovné spojenie „raz za 10 rokov“ nevylučuje napríklad v rámci dvadsiatich rokov domáhať sa zbavenia dlhov v deviatom roku a následne v dvanástom roku (teda raz v priebehu rokov 1 až 10 a raz v priebehu rokov 11 až 20). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171b zvážiť vypustenie odseku 1. Odôvodnenie: Predkladateľom navrhovaný § 171b ods. 1 vymedzuje, kedy má dlžník poctivý zámer. So skutočnosťou, že dlžník má poctivý zámer, však návrh zákona nespája žiadne následky; následky sú spájané so skutočnosťou, že dlžník nemá poctivý zámer (§ 171a ods. 1). Úvahu o výklade § 171b ods. 1, že dlžník nemá poctivý zámer, ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 171b ods. 1 (teda negáciou § 171b ods. 1), vylučuje existencia § 171b ods. 2, ktorý priamo vymedzuje situáciu, kedy dlžník nemá poctivý zámer. Splnenie podmienok podľa § 171b ods. 1 (dlžník má poctivý zámer) nevylučuje, že dlžník nemá poctivý zámer (ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v § 171b ods. 2). Na účely posúdenia nepoctivého zámeru je teda splnenie podmienok podľa § 171b ods. 1 irelevantné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171a doplniť, že oddlženie, ktoré bolo zrušené, sa považuje za zbavenie sa dlhov na účely § 166 ods. 2. Odôvodnenie: Aby sa predišlo prípadným špekuláciám zo strany dlžníkov je potrebné, aby aj oddlženie, ktoré bolo zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka, sa považovalo za vykonané, pričom dlžník by bol oprávnený opätovne sa domáhať zbavenia svojich dlhov až o desať rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 170 ods. 2 slová „Tieto pohľadávky“ nahradiť slovami „Pohľadávky uvedené v odseku 1“. Odôvodnenie: Legislatívno - technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171zg zosúladiť gramaticky a obsahovo odseky 3 a 6. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenia je potrebné zosúladiť, pretože návrh splátkového kalendára podľa § 171zg ods. 6 má byť v súlade so stanovením hornej hranice splátok podľa § 171zg ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171b zvážiť vypustenie odsekov 3 a 4. Odôvodnenie: Nie je zrejmé, čo sa má rozumieť pod prísnejším resp. miernejším posudzovaním poctivého zámeru. Ustanovenia § 171b ods. 3 a 4 obsahujú neurčité pojmy, ako sú napríklad významnejší majetok, iné osobitné životné skúsenosti, vážne zdravotné problémy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171k ods. 3 za slovo „zmluvy“ vložiť slová „a dohody“. Odôvodnenie: Zosúladenie s odôvodnením k uvedenému ustanoveniu v osobitnej časti dôvodovej správy. Podľa Zákonníka práce je možné uzatvárať aj dohody, na ktoré sa nemajú vzťahovať ustanovenia § 171k. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovaný § 171zc ods. 3 doplniť, aby bolo zrejmé, čo sa neznámym dedičom doručuje cez Obchodný vestník. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171u ods. 1 a 2 odkaz „25c)“ nahradiť odkazom „8)“ a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 25c. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Upozorňujem, že v čl. I bode 11 navrhovanom § 171l ods. 4 je použitý pojem „vedľajší účastník“, pričom Civilný sporový poriadok používa označenie intervenient. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171s ods. 3 prvej vete vypustiť slová „v základnej prihlasovacej lehote“ alebo slovo „do“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe Odporúčam v predkladacej správe návrhu zákona uviesť informáciu, či návrh zákona má byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky má predkladacia správa obsahovať aj informáciu, či návrh zákona má byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe Odporúčam v predkladacej správe predkladacej správe vypustiť informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou a ostatnými právnymi normami. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Podľa čl. 18 nepatrí medzi povinné náležitosti predkladacej správy informácia o súlade návrhu zákona s ústavou a s inými právnymi normami. Túto informácia je podľa čl. 19 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky povinné uvádzať vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov Odporúčam v analýze sociálnych vplyvov text uvedený v bode 4.4 ponechať len v časti týkajúcej sa dosahov návrhu na fungovanie trhu práce a z ostatných častí tohto bodu vypustiť. Odôvodnenie: Nejde o vplyvy, ktoré majú byť podľa Metodického postupu pre analýzu sociálnych vplyvov hodnotené v týchto častiach bodu 4.4 analýzy sociálnych vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail