LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 166 ods. 1 V § 166 ods. 1 odporúčame používať iba spojenie „fyzická osoba“, vzhľadom na to, že sa ďalej v štvrtej časti návrhu zákona medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom nerozlišuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I novelizačný bod 11. § 171 p (druhý) Odporúčame zmeniť označenie paragrafu na "§ 171q", keďže § 171p už tomuto ustanoveniu predchádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K celému materiálu V celom materiáli žiadame slová "obec, v ktorej katastri" nahradiť slovami "obec, v ktorej katastrálnom území". Odôvodnenie: V celom materiáli žiadame slová "obec, v ktorej katastri" (napr. čl. I, bod 11, § 171r ods. 7, § 171x ods. 1 a 2 ) nahradiť slovami "obec, v ktorej katastrálnom území". V Slovenskej republike existuje jeden kataster nehnuteľností, ktorý tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území (§ 1 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam /katastrálny zákon/ v znení neskorších predpisov). Neexistujú teda osobitné "katastre" pre jednotlivé obce. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I bod 11.bod Legislatívno-technické a gramatické opravy § 168 ods. 1 písm. g) - „nepeňažná pohľadávka“ § 171j ods. 2 prvá veta - „... konkurzu je dlžník z tejto pohľadávky počas konkurzu povinný ...“ § 171p ods. 2 druhá veta - „... od zverejnenia námietky...“ § 171p a § 171z sa v návrhu nachádza dvakrát, pričom prvý §171z sa nachádza po § 171v § 171r ods. 6 prvá veta „... k výkonu zabezpečovacieho práva“ § 171s ods. 6 prvá veta „K zisteniu popretej pohľadávky ...“ § 171za ods. 1 prvá veta - „... 60 dní od vyhlásenia ...“ § 171zb ods. 1 prvá veta - „... bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171zl Ustanovenie sa nám javí ako neaplikovateľné, pretože v zmysle návrhu novely zákona nemôže takáto situácia reálne nastať. Napr. ustanovenie § 166 ods. 2 novely zákona predpokladá uplynutie obdobia 10 rokov od určenia splátkového kalendára, kedy môže dlžník podať návrh na vyhlásenie konkurzu (splátkový kalendár súd určuje max. na 5 rokov). Rovnako v § 171zg ods. 7 ako aj § 171zi ods. 4 je uvedené len odporúčanie súdu dlžníkovi podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak nespĺňa predpoklady na určenie splátkového kalendára (t. j. splátkový kalendár súd nakoniec neurčí). Odporúčame toto ustanovenie vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171a ods. 1 Odporúčame upraviť lehotu počas ktorej môže veriteľ podať návrh na zrušenie oddlženia až na 5 rokov, a to z toho dôvodu, že splátkový kalendár môže byť v zmysle § 171zg zostavený až na dobu piatich rokov. Keďže neplnenie splátkového kalendára je jedným z dôvodov podania návrhu na zrušenie oddlženia, pri doterajšej lehote 3 rokov by nebol dlžník „motivovaný“ po uplynutí tejto lehoty plniť splátkový kalendár. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) § 10a V § 10a zákona je úprava registra úpadcov. V spojení s dlžníkom fyzickou osobou v oddlžení podľa štvrtej časti zákona sa pojem úpadca neuvádza, navrhujeme (ak sa má register úpadcov vzťahovať aj na fyzické osoby, čo zrejme má) do § 171zm ods. 1 prvá veta uviesť, že účastníkom je dlžník (úpadca). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171zi V návrhu novely zákona chýbajú kontrolné a sankčné mechanizmy (okrem § 171b ods. 2 písm. i)), ktoré by dlžníka „odrádzali“ od porušenia splátkového kalendára, určeného podľa § 171zi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171m Z dôvodu hospodárnosti a účelnosti odporúčame pokračovať v zaužívanom koncepte zastavenia exekučných konaní ex lege vyhlásením konkurzu a neviazať zastavenie konania na rozhodnutie súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171k ods. 1 Pri ukončení nájmu bytu je uvedený odkaz na podmienky podľa Občianskeho zákonníka, nájom bytu (krátkodobý nájom bytu) je však upravený aj v osobitnom právnom predpise Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) § 104 Vzhľadom na skutočnosť, že konkurz fyzickej osoby bude riešený už len v štvrtej časti zákona, máme za to, že § 104 je nadbytočný a odporúčame ho vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Čl. I, bod 11 K návrhu § 171y ods. 2 žiadame upraviť dôsledky porušenia postupnosti oprávnenia vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Odôvodnenie: V § 171y ods. 2 sa upravuje postupnosť oprávnenia vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. V záujme predchádzania sporom v aplikačnej praxi žiadame ustanoviť dôsledky porušenia tejto právnej normy. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) vlastnému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Čl. I 11.bod § 171zc Koncept pokračovania v konaní po smrti dlžníka bez zisťovania okruhu dedičov odôvodnený je v dôvodovej správe tým, že „dedičia sú v skutočnosti tiež len veritelia na majetku poručiteľa“. S týmto tvrdením v dôvodovej správe podľa nášho názoru nemožno súhlasiť, keďže nezodpovedá princípu dedenia a generálnej sukcesie do práv a povinností poručiteľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) celému zákonu to ste riadne dojebali :) Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. 1 to ste dojebali Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) ff sfsfs Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.7.2016 Detail