LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Čl. I, bod 11, § 171r ods. 6 V návrhu § 171r ods. 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v poslednej vete chýba slovo za slovom "zabezpečovacieho". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) obalu V názve odporúčame za slová „(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“ vložiť slová „v znení zákona č. 8/2005 Z. z.“. Táto pripomienka platí pre celý materiál. Odôvodnenie: Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) dôvodovej správe - časť A. Všeobecná časť V siedmom odseku odporúčame vypustiť z dôvodu nadbytočnosti slovo „tzv.“ (1x). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) legislatívnemu postupu - proces a povinný obsah predložených materiálov Pokiaľ ide o procesnú stránku prípravy rovnako ako i o povinnú obsahovú náplň sprievodných materiálov, predkladateľ veľmi vážne porušil základné povinnosti vyplývajúce z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, čím obišiel niekoľko povinných krokov v rámci legislatívneho procesu. Predkladateľ si v úvode nesplnil oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 5.6. a nasl. voči Ministerstvu hospodárstva SR, ktoré na základe predbežnej informácie o príprave materiálu rozhoduje o potrebe vykonania konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi, čim je zaručené zachovanie požadovanej miery transparentnosti prípravy. Z predložených materiálov nie je zrejmé, či a v akom rozsahu predkladateľ konzultoval svoj zámer s dotknutými podnikateľskými subjektmi, aké pripomienky boli zo strany podnikateľskej verejnosti vznesené a následne zapracované. SBA navrhuje, aby predkladateľ usporiadal dodatočné konzultácie so zástupcami podnikateľskej verejnosti a na základe týchto konzultácií spracoval dôkladnú Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorú napriek potenciálnemu vplyvu k vlastnému materiálu nepredložil. Za žiaduce sa javí konzultovanie zámeru napríklad so Slovenskou advokátskou komorou, ktorá (resp. ktorej členovia) dokáže tento materiál posúdiť po vecnej stránke. Ďalšie porušenie povinností predkladateľa spočíva v predložení posudzovaného materiálu priamo do medzirezortného pripomienkového konania, t. j. v obídení ďalších procesov predpokladaných Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov – a to nie len spomínaných povinných konzultácií s podnikateľským prostredím a prípadnému podrobeniu sa vykonania Testu vplyvu na malé a stredné podniky, ale tiež tzv. predbežného pripomienkového konania. Dôkazom je tiež absentujúce Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK v Doložke vplyvov. SBA žiada predloženie materiálu na záverečné posúdenie Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 171a ods. 1 Predmetné ustanovenie predpokladá, že každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka do troch rokov od zrušenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. SBA sa lehota 3 rokov javí ako nekoncepčná a nemotivačná pre dlžníka plniť splátkový kalendár po dobu celých piatich rokov, nakoľko podľa uvedeného má veriteľ právo domáhať sa zrušenia oddlženia len do 3 rokov od určenia splátkového kalendára. SBA navrhuje predĺžiť túto lehotu na päť rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 169 ods. 1 písm. e) Predmetné ustanovenie predpokladá, že medzi pohľadávky vylúčené z uspokojenia budú patriť aj peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. SBA navrhuje, aby sa moment vzniku pohľadávky viazal v prípade konkurzu už na samotné podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a nie až na vyhlásenie konkurzu. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod § 169 ods. 1 písm. c) a d) Zastávam názor, že predkladateľ zákona nedostatočne zdôvodnil prečo v prípade oddlženia majú byť pohľadávky zo zmenky (ak bola podpísaná dlžníkom pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára) považované za nevymáhateľné. Predmetný inštitút (zmenka) sa v praxi bežne využíva a to predovšetkým v podnikateľskej činnosti (týka sa to predovšetkým fyzickej osoby – podnikateľa), avšak často sa používa aj vo vzťahoch medzi fyzickými osobami (napr. jedna fyzická osoba požičiava určitú peňažnú sumu druhej, pričom na zabezpečenie vrátenia predmetnej pôžičky dlžník veriteľovi vystaví vlastnú zmenku). V takto navrhovanej úprave zákona bude veriteľ takejto pohľadávky podstatným spôsobom znevýhodnený oproti iným veriteľom. V zákone sa nerieši situácia, či sa za nevymáhateľnú pohľadávku bude považovať aj pohľadávka zo zmenky, ak je priznaná právoplatným a vykonateľným exekučným titulom. S prihliadnutím na uvedené, by preto bolo vhodné ustanovenie § 169 ods. 1 písm. c) z novely zákona vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod § 171z Vzhľadom na skutočnosť, že v zákone nie je bližšie definované čo predkladateľ zákona rozumie pod pojmom "vymôcť pohľadávky" (a nie je výklad tohto pojmu možné vyvodiť ani z dôvodovej správy), bolo by vhodné aby bližšie definoval aké právne kroky má správca počas takéhoto časového obdobia vykonať. T.j. či má správca uplatniť takéto pohľadávky žalobou na súde, prípadne či má iba veriteľovi zaslať výzvu na zaplatenie atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod 171s V predmetnom ustanovení nie je riešené aké náležitosti má mať prihláška, ako aj to, či predmetná prihláška bude vo forme jednotného formuláru, ktorého vzor ustanoví vykonávacia vyhláška. Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností by súčasne bolo vhodné (ak sa do návrhu zákona doplnia ustanovenia o podstatných náležitostiach prihlášky), aby došlo v zákone k uvedeniu spôsobu vyriešenia situácie ohľadne toho ako má správca postupovať, v prípade, ak mu príde prihláška, ktorá nemá všetky podstatné náležitosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod 171e Podľa navrhovaného znenia novely zákona nemajú veritelia žiadne právo rozhodovať o výmene správcu počas celého konkurzu. Je zrejmé, že pri konkurze sú najviac postihnutý platobnou neschopnosťou svojho dlžníka jeho veritelia. Z tohto dôvodu, by mali mať zachované právo rozhodovať o výmene správcu. Z tohto dôvodu by bolo vhodné aby sa do novej právnej úpravy uviedla možnosť, tak ako je za terajšej úpravy, rozhodovať na schôdzi veriteľov o výmene správcu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod 171u a § 171z V prípade ustanovení o speňažovaní nehnuteľností a pohľadávok a iných majetkových hodnôt, by bolo vhodné, aby bolo do návrhu zákona doplnené, že kedy tento majetok (v prípade ak ho správca nevie dlhšiu dobu speňažiť) prestáva podliehať konkurzu. Napríklad v prípade speňaženia hnuteľných vecí v § 171v ods. 2 je takáto skutočnosť priamo v návrhu zákona upravená. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I 11.bod 171u Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností, by bolo vhodné bližšie definovať pojem nehnuteľnosti menšej hodnoty, nakoľko z návrhu zákona nie je zrejmé aká má byť hodnota takýchto nehnuteľností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecne k návrhu - Nesúhlasím s tým, aby bolo možné sa oddlžiť v konkurze bez akýchkoľvek vecných podmienok, tj. bez maximálnej hranice výšky dlhu, bez minimálnej hranice ponúknutého uspokojenia. Česká skúsenosť ukazuje, že pri ekvivalentne stanovenej hranici minimálneho plnenia volí absolútna väčšina dlžníkov splátkový kalendár, čo zodpovedá tomu, že majetok (i) buď nemajú alebo, skôr výnimočne, (ii) majú a chcú si ho nechať, nie dať ho veriteľom. Ani v prípade ad (ii) nie je v SR možné predpokladať, že by sa majetku dobrovoľne vzdali. - Nesúhlasím s tým, aby zabezpečení veritelia boli úplne mimo proces oddlženia. Navyše, ideálnym riešením prípadného zabezpečovacieho práva na obydlí dlžníka je vyplatenie veriteľa v splátkach, nie vykupovanie nehnuteľnosti dlžníkom, obcou či osobami blízkymi, čo budú vždy pomerne pochybné operácie. - Domnievam sa, že celý proces by mal byť viac elektronický a automatizovaný. Podávanie návrhov v papierovej podobe, zverejňovanie dokumentov v obchodnom vestníku apod. nebude pri predpokladanom počte desiatok tisíc oddlžení ročne fungovať – podania by na súdoch aj u správcov (a u systémových veriteľov) mali spracovávať predovšetkým počítače, ľudský faktor by mal fungovať na hodnotenie skutočností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 166 - Ods. 1: Umožniť oddlženie za rovnakých podmienok podnikateľov je podľa mňa zásadne nevhodné, pretože prakticky znemožní malým podnikateľom – fyzickým osobám – financovať sa dlhovo. Zároveň zásadne poškodí ich veriteľov, navyše pravdepodobne v rozpore s ústavnou ochranou vlastníckeho práva. - Ods. 2: Formulácia vlastne hovorí, že dlžník sa môže oddlžiť dva krát a potom až za desať rokov po druhom oddlžení. - Ods. 3: Podmienka vedenia exekúcie fakticky znamená, že zvýhodňujeme dlžníka, ktorý svoje problémy nerieši a nechá ich dôjsť až do štádia exekúcie. Tým sa všetkým poctivým (dokonca aj podnikateľom) znemožňuje riešiť svoju finančnú situáciu formálnym procesom včas. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171s - ods. 4: Správca by mal adresy aspoň základným spôsobom preveriť, na to môže mať software a je to v záujme veriteľov jeho úloha – nie je možné sa spoliehať na dlžníka, ktorého záujmy sú iné. - ods. 5, 6: Popierať/udeľovať súhlas s uznaním by mal primárne správca, prípadne aj dlžník. Správca musí chrániť spoločný záujem veriteľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 167 - Ods. 1: Umožnenie oddlženia osobám, ktoré majú len jeden dlh, robí z exekúcie zbytočný nástroj a zároveň robí z oddlženia vyvlastnenie. - Ods. 2: Platobnú neschopnosť by mal skúmať aspoň správca alebo osoba, ktorá dlžníka zastupuje pri podaní návrhu. Ak správca, tak by mal mať povinnosť podať návrh na zrušenie oddlženia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171 - ods. 1: Nie je zrejmé, či sa oddlženie týka pohľadávok, ktoré sa síce uplatňujú iba v konkurze (napr. pohľadávok právnických osôb, ktoré neboli v zozname záväzkov), ale nie sú uvedené v rozhodnutí. - ods. 2: Koncepcia nevymáhateľnosti by podľa mňa mala byť nahradená prostým zánikom pohľadávok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171g Bolo by vhodné priamo v zákone vymenovať aspoň základné náležitosti, z ktorých bude možné overiť poctivý zámer (zamestnanie, prevody majetku v posledných piatich rokoch, rodinné pomery, atp., napr. ako v § 171zd ods. 2). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171i - ods. 3, veta tretia: Pozor, dopadá aj na oprávnených nájomníkov, ktorým by takto bol zrušený nájom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171x Toto ustanovenie de facto legitimizuje ukrývanie prostriedkov tvoriacich majetkovú podstatu dlžníkom. Ak má peniaze, má ich dať veriteľom, a nie vykupovať majetok z majetkovej podstaty. Aj keď sa to v skutočnosti v praxi deje, spravidla ide o porušovanie platného práva. Navyše sa tým vlastne zriaďuje predkupné právo k všetkému majetku, čo spravidla vedie k podstatne nižšiemu výťažku dražieb a podobných procesov (načo by niekto vynakladal námahu, keď istotu, že predmet dražby získa, aj tak nemá). Nie je tiež jasné, prečo by toto právo mali mať osoby dlžníkovi blízke nezávisle na jeho vôli. Tým by predsa mohli príbuzní ešte viac dlžníkovi škodiť. Ak majú peniaze, mali mu ich poskytnúť pred vstupom do konkurzu na uspokojenie veriteľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail