LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171s, odsek 4 Navrhujeme doplniť znenie: Ak sa jedná o veriteľov, ktorí sú s dlžníkom spoluvlastníci spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, doručovacou adresou je sídlo správcu bytového domu. Dôvod: Správca bytového domu je podľa zákona 182/1993 Z.z. okrem iného povinný vykonávať správu domu samostatne v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet a je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom. Pri správe domu je správca povinný zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 35. – Čl. I bod 11. - § 171j ods. 1 Navrhujeme stanoviť splatnosť vyhlásením konkurzu. Navrhované riešenie môže spôsobovať technické problémy, keďže na príslušenstvo nebude nárok už vyhlásením konkurzu, ale pohľadávka sa stane splatnou až prihlásením. Moment prihlásenia bude potrebné dodatočne preverovať u správcu, do systémov sa bude zadávať spätne a nastane problém s hlásením do príslušných zákonných registrov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 171n, odsek 2 Navrhujeme doplniť rovnako ako pri § 171 m, odsek 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 55. – Čl. I bod 11. - § 171s ods. 5 Navrhujeme zachovanie prieskumnej povinnosti správcu a tiež povinnosti popierať pohľadávku (povinnosti správcu podľa doterajšieho znenia aplikovať na danú úpravu oddlženia). Minimálne navrhujeme zachovať prieskumnú povinnosť s povinnosťou informovať veriteľov o podrobnostiach prieskumu, aby mohli zodpovedne aplikovať popieracie právo. Pripomienka je prepojená s pripomienkou k § 171p ods. 2. Navrhujeme tiež predlžiť lehotu na prihlásenie pohľadávky (napr. do 10 dní od zverejnenia zámeru zostaviť rozvrh). Veriteľ nemá možnosti ani kapacitu plošne preskúmavať pohľadávky. Navrhovaným režimom, bez prieskumu správcom, by sa veľmi zvýšil priestor na špekulatívne prihlasovanie pohľadávok. Opätovne uvádzame, že pokiaľ je veriteľ na opačnom konci SR nebude mať hospodárnu možnosť nahliadať do spisu a preskúmavať jednotlivé pohľadávky. Túto možnosť by mal mať určite aj správca. Veriteľ nevie urobiť prieskum pohľadávky bez právnického vzdelania dokonca s vedomosťami z oblasti konkurzného práva. Povinnosti správcu preniesol návrh zákona na veriteľa. Veriteľ podáva návrh na zrušenie oddlženia napriek tomu, že správca vykonáva šetrenie a má viac informácií; veriteľ znáša náklady šetrenia a dáva podnet správcovi, aby vykonal hlbšie šetrenie, pričom správca má výslovne povinnosť vykonávať iba minimálne, časovo nenáročné šetrenia; pohľadávky popierajú iba veritelia, nie správca, ktorý má hlbšiu vedomosť o pohľadávkach a záväzkoch dlžníka; správca bez súčinnosti veriteľa neskúma ani oprávnenosť námietky o vylúčenie veci zo súpisu (podanie žaloby voči inému veriteľovi, nie dlžníkovi v tejto veci sa javí ako nezmysel, takýto iný veriteľ by mal byť iba vedľajším účastníkom konania). Správca v zásade nemá žiadnu zodpovednosť, pritom je to práve správca ktorý disponuje väčšinou informácií a má potrebnú odbornosť aj skúsenosti takéto úkony vykonávať. Lehotu na prihlasovanie pohľadávok navrhujeme predĺžiť aby sa odvíjala od uchopiteľnej udalosti a nebola prekvapivá. Význam dodatočného prihlasovania pohľadávok v rámci nového oddlženia sa pritom pomerne zvýši. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 42. – Čl. I bod 11. - § 171n ods. 2 Navrhujeme jednoznačne upraviť či môže záložný veriteľ navrhnúť dobrovoľnú dražbu po vyhlásení konkurzu. Z dikcie zákona nie je úplne jasné či tak bude môcť (za predpokladu, že majetok nebude podliehať konkurzu) záložný veriteľ spraviť. Bolo by namieste to uviesť jednoznačnejšie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 58. – Čl. I bod 11. - § 171u ods. 2 Navrhujeme jednoznačne upraviť obsah uvedeného ustanovenia. Nerozumieme akým spôsobom má jednoznačne prebiehať popísané speňaženie nehnuteľnosti. Najnižšie podanie má byť stanovené podľa prednostného záložného veriteľa alebo toho ktorý sa prihlásil do konkurzu ako prvý, bez ohľadu na poradie registrácie jeho záložného práva v katastri. Takáto formulácia umožňuje netransparentné konanie. Štandardne sa predsa odkazuje aj s ohľadom na výšku najnižšieho podania na zákon o dobrovoľných dražbách. Zároveň je potrebné zodpovedať otázku, čo sa stane s nehnuteľnosťami, ktoré nebudú reálne speňažiteľné za najnižšiu cenu podľa zákona o dražbách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 77. – Čl. I bod 11. - § 171zj ods. 5 Navrhujeme doplniť ustanovenie o plnení na popretú pohľadávku. Obdobná úprava pre právnické osoby je obsiahnutá v ust. § 158 ZKR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 168, odsek 1 Navrhujeme doplniť písm. h/ v znení: „Pohľadávka veriteľa – fyzickej osoby, ktorá vznikla bez priameho zmluvného vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom, vrátane príslušenstva takejto pohľadávky“ xx/ Poznámka pod čiarou k odkazu xx/ Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Dôvod: Je nespravodlivé, aby na nezodpovedné správanie jednotlivca – dlžníka, ktorý sa spravidla dostal do platobnej neschopnosti vlastným pričinením, doplácali ostatní vlastníci bytov v dome. Vlastníci bytov nemajú možnosť vyberať si svojho suseda, žiadnym spôsobom nevedia ovplyvniť výber obyvateľov domu. Zákon nemôže prikazovať, aby tí vlastníci bytov, ktorí často z veľmi nízkeho príjmu zodpovedne a pravidelne platia do spoločných fondov bytového domu, prispievali aj na zaplatenie dlhov svojho nezodpovedného suseda. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171a návrhu zákona V § 171a ods. 1 navrhujeme slová „do troch rokov od zrušenia konkurzu“ nahradiť slovami „a to do troch rokov od vyhlásenia konkurzu“. Vzhľadom na význam celého ustanovenia sa domnievame, že lehota by mala začať plynúť odo dňa vydaného rozhodnutia o oddlžení, ktorým môže byť podľa § 171 ods. 1 okrem uznesenia o určení splátkového kalendára len uznesenie o vyhlásení konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 15. – Čl. I bod 11. - § 170 Navrhujeme jednoznačne upraviť režim podmienených pohľadávok a ručiteľských záväzkov. Je potrebné zodpovedať otázku aký režim sa uplatní vo vzťahu k podmieneným pohľadávkam, napr. pohľadávkam z bankových záruk vystavených za dlžníka , ktorých platnosť bude štandardne dlhšia ako predpokladaný dátum ukončenia, obdobne aj ručiteľské záväzky FO, ktoré ešte nie sú splatné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 21. – Čl. I bod 11. - § 171 ods. 3 Navrhujeme jednoznačne rozviesť čo sa stane s regresným právom v takomto prípade. Zaniká takýmto postupom aj regresné právo ručiteľa voči úpadcovi alebo nie. V tejto súvislosti treba poznamenať, že sa vylúčila možnosť prihlasovania podmienených pohľadávok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 50. – Čl. I bod 11. - § 171r ods. 4 Navrhujeme jednoznačne upraviť toto nezrozumiteľné ale podstatné ustanovenie. Je potrebné definovať pojem „neskoršie zabezpečovacie práva“. Pokiaľ si ustanovenie vykladáme správne, nevieme si v praxi predstaviť reálny predaj majetku, na ktorom ostane viaznuť záložné právo. Takýto postup by zároveň popieral zaužívané zásady konkurzného konania. Rovnako by takýto postup zásadným spôsobom znehodnotil možný výťažok z predaja takejto nehnuteľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 49. – Čl. I bod 11. - § 171r ods. 3 Navrhujeme upraviť náhradu nákladov speňaženia majetku. Je neprijateľné, aby prednostný zabezpečený veriteľ znášal náklady procesu speňaženia správcom len preto, že si realizuje svoje záložné právo zákonným spôsobom, najmä keď nemá dostatočné možnosti kontroly tohto procesu voči správcovi. Zároveň navrhujeme jednoznačne vysvetliť pojem „oznámenie procesu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 52. – Čl. I bod 11. - § 171r ods. 9 Navrhujeme upraviť postup pri dražbe vykonanej veriteľom. Zákon nerieši čo s výťažkom dražby, ktorú navrhol a vykonal zabezpečený veriteľ (nie správca), pokiaľ tento bude po odrátaní nákladov dražby prevyšovať výšku jeho zabezpečenej pohľadávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 § 171p návrhu zákona 1. Odporúčame slová „bezpodielové spoluvlastníctvo dlžníka“ nahradiť slovami „dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov“ a slová „v bezpodielovom spoluvlastníctve dlžníka“ nahradiť slovami „v dlžníkovom bezpodielovom vlastníctve manželov“. Navrhujeme precizovať formuláciu ustanovenia v súlade so znením § 143 Občianskeho zákonníka, ako aj s doterajším znením § 53 novelizovaného zákona. 2. Odporúčame zvážiť úpravu postupu vo vzťahu k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, ak napr. dlžník uzavrie manželstvo počas konkurzu alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zanikne pred vyhlásením konkurzu, avšak nie je pred jeho vyhlásením vyporiadané, resp. ak manželia po vyhlásení konkurzu uzatvoria dohodu o jeho vyporiadaní alebo podajú návrh na súd na jeho vyporiadanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 171b § 171b návrhu zákona odporúčame prehodnotiť ustanovenia týkajúce sa prísnejšieho posúdenia poctivého zámeru u osôb, ktorých zámery môžu byť viac sofistikované ako u iných osôb. Tieto ustanovenia považujeme za diskriminačné a sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a zároveň aj v rozpore s čl. 21 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého sa zakazuje akákoľvek diskriminácia z dôvodu sociálneho pôvodu, majetku a veku. Navyše z ustanovení návrhu zákona nie je zrejmé, ako sa bude postupovať pri posudzovaní poctivého zámeru dlžníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) vlastnému materiálu K čl. I 1. V bode 1 odporúčame pred slovom „prvej“ vypustiť slovo „v“. 2. V bode 2 odporúčame slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“ a slovo „Platobné“ nahradiť slovom „Platobne“. 3. V bode 3 odporúčame slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“. 4. V bode 4 odporúčame pred slovo „veta“ vložiť slovo „táto“. Táto pripomienka platí aj pre bod 7. Odôvodnenie: 1. až 4. Legislatívna technika. K čl. I bod 11 1. V § 166 ods. 1 odporúčame vypustiť slová „podnikateľom alebo fyzickou osobou nepodnikateľom“ pre nadbytočnosť (viď. § 171g ods. 1). 2. V § 166 ods. 3 odporúčame slovo „iba“ nahradiť slovami „len vtedy“. 3. V § 168 ods. 1 písm. g) odporúčame slovo „pohľadávky“ nahradiť slovom „pohľadávka“. 4. V § 168 ods. 2 odporúčame napríklad za slovom „prechodom“ čiarku nahradiť bodkočiarkou a slová „ibaže pohľadávku nadobudla dedením“ nahradiť slovami „to neplatí, ak pohľadávku nadobudla dedením“. 5. V § 169 ods. 1 písm. d) odporúčame slovo „vyrubiť“ nahradiť slovom „uložiť“. 6. V § 169 ods. 2 odporúčame slová „Táto nevymáhateľnosť pohľadávky nedopadá“ nahradiť slovami „Nevymáhateľnosť podľa odseku 1sa nevzťahuje“ alebo slovami „Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje“. 7. V § 170 ods. 1 odporúčame v záujme lepšej zrozumiteľnosti textu upraviť znenie úvodnej vety takto: „Ak tento zákon v § 168 neustanovuje inak , len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky:“ a v ods. 2 slová „Tieto pohľadávky“ odporúčame nahradiť slovami „Pohľadávky podľa odseku 1“. 8. V § 171 ods. 1 odporúčame slová „v uznesení“ nahradiť slovom „uznesením“ (2x) a v poslednej vete slovo „uvedie“ nahradiť slovom „určí“. 9. V § 171b ods. 1 odporúčame prehodnotiť slová „úprimnú snahu“ a slová „snaží sa v pomere“ pre ich vágnosť a pred slová „alebo hry“ vložiť čiarku. 10. V § 171b ods. 2 odporúčame vypustiť slovo „spravidla“ a v písm. b) za slovo „osoba“ vložiť čiarku. 11. V § 171b ods. 2 písm. c) odporúčame pred slová „alebo na dopyt“ vložiť čiarku. 12. V § 171b ods. 3 odporúčame pred slová „alebo má“ vložiť čiarku. 13. V § 171b ods. 4 odporúčame pred slová „alebo ho“ vložiť čiarku. 14. V § 171c odporúčame slová „v prípade, že“ nahradiť slovami „vtedy, ak“. 15. V § 171d ods. 1 odporúčame slovo „informácii“ nahradiť slovom „informácií“ a slovo „ohľadom“ nahradiť slovami „týkajúce sa“ alebo iným vhodným slovným spojením. 16. V § 171d ods. 2 odporúčame slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“. Táto pripomienka platí aj pre § 171zr ods. 1. 17. V § 171d ods. 3 odporúčame slová „ustanovených týmto zákonom“ nahradiť slovami „podľa...“ a uviesť vnútorný odkaz na konkrétny paragraf - ustanovenie a slovo „povinnosti“ nahradiť slovom „povinností“. 18. V § 171d ods. 4 odporúčame pred slovom „75“ vypustiť slovo „§“. 19. V § 171e ods. 1 odporúčame pred slová „alebo mu“ vložiť čiarku. 20. V § 171e ods. 3 odporúčame slovo „Voči“ nahradiť slovom „Proti“. To platí aj pre § 171zc. 21. V § 171e ods. 6 odporúčame slovo „hradí“ nahradiť slovom „platí“. 22. V § 171h ods. 1 písm. c) odporúčame slová „v súlade s týmto zákonom riadne“ nahradiť slovami „podľa § 171f“. Táto pripomienka platí aj pre § 171ze. 23. V § 171i ods. 1 odporúčame za slová „v mene“ vložiť slovo „dlžníka“. 24. V § 171j ods. 2 odporúčame za slovom „nezaniká“ čiarku nahradiť bodkočiarkou a slová „ibaže sa“ nahradiť slovami „to neplatí, ak sa“. 25. V § 171l ods. 2 odporúčame vypustiť čiarku a slovo „ohľadom“. Táto pripomienka platí aj pre § 171m ods. 3, § 171w ods. 2 a § 171zb ods. 3. 26. V § 171m ods. 3 odporúčame vypustiť slovo „však“. Táto pripomienka platí aj pre § 171zj ods. 5. 27. V § 171m ods. 6 odporúčame takéto znenie: „(6) Ustanovenia odseku 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na konanie o výkon rozhodnutia.“. 28. V § 171o ods. 2 odporúčame slová „ak to ustanovuje tento zákon“ nahradiť vnútorným odkazom na konkrétne ustanovenie zákona. 29. V § 171p ods. 2 odporúčame slová podľa „hmotného práva“ nahradiť slovami „podľa osobitného predpisu“ a uviesť odkaz na poznámku pod čiarou, v ktorej treba uviesť konkrétne ustanovenie zákona. 30. V § 171p Súpis... odporúčame slovo „171p“ nahradiť slovom „171q“. 31. V § 171q ods. 2 odporúčame slovo „zverejnenie“ nahradiť slovom „zverejnenia“. 32. V § 171q ods. 3 odporúčame takéto znenie: „(3) Pri súpise majetku konkurznej podstaty sa postupuje primerane podľa § 76 a 77.“. 33. V § 171q ods. 3 odporúčame slovo „Ustanovenie“ nahradiť slovom „Ustanovenia“ a slovo „použije“ nahradiť slovom „použijú“. 34. V § 171r ods. 2 odporúčame slová „má sa za to, že“ vypustiť bez náhrady. 35. V § 171r ods. 7 druhej vete odporúčame slovo „alebo“ za slovom dlžníka nahradiť čiarkou. Táto pripomienka platí aj pre § 171x ods. 1 a 2. 36. V § 171r ods. 8 odporúčame slová „od vyhlásení“ nahradiť slovami „od vyhlásenia“. 37. V § 171s ods. 1 odporúčame pred slovom „170“ vypustiť slovo „§“ a slová „sa prihlásiť“ nahradiť slovami „prihlásiť sa“. 38. V § 171s ods. 1 odporúčame takéto znenie druhej vety: „Na prihlásenie veriteľa do konkurzu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 29 ods. 1,2,4 až 6, 8, § 30 a 31.“. 39. V § 171s ods. 6 odporúčame takéto znenie prvej vety: „Na popretie pohľadávky postačuje uznanie od popretého verietľa. Súhlas správcu sa nevyžaduje.“. 40. V § 171t ods. 2 odporúčame slová „takého niet“ nahradiť slovami „taký nie je“ alebo iným vhodným slovným spojením. 41. V poznámke pod čiarou k odkazu 25c) odporúčame za slová „v znení neskorších predpisov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov“. 42. Na strane 14 odporúčame slová „§ 171z“ nahradiť slovami „§ 171w“. Táto pripomienka platí aj pre dôvodovú správu - osobitnú časť k bodu 11 (§ 171z). 43. V § 171za v odseku 1 odporúčame slovo „vyhasenia“ nahradiť slovom „vyhlásenia“ a za slovo „konkurzu“ vložiť čiarku. 44. V § 171 za ods. 3 odporúčame slová „Pri naplneniach“ nahradiť slovom „Plnenia“. 45. V § 171 za ods. 4 odporúčame slovo „ibaže“ nahradiť slovami „to neplatí, ak“. 46. V § 171zb ods. 1 odporúčame slovo „splní“ nahradiť slovom „splnení“. 47. V § 171 zg ods. 3 odporúčame pred slovom „plnenie“ vypustiť slovo „a“ a upraviť záver vety. 48. V § 171zj odporúčame slovo „EUR“ nahradiť slovom „eur“ a slová „splátky je dlžník povinný poskytovať“ nahradiť slovami „dlžník je povinný poskytovať splátky“ (4x). 49. V § 171zm ods. 3 odporúčame upresniť použité slová „po tom, čo“ a v ods. 4 slová „f), g) a h)“ nahradiť slovami „f) až h)“. 50. V § 171zn odporúčame pred slová „alebo určenie“ vložiť čiarku. 51. V § 206d ods. 5 odporúčame vypustiť slovo „celý“. Odôvodnenie: 1. Legislatívna technika. 2. až 5. Gramatické pripomienky. 6. a 7. Legislatívna technika. 8. až 16. Gramatické pripomienky. 17. a 18. Legislatívna technika. 19. až 21. Gramatické pripomienky. 22. Legislatívna technika. 23. až 26. Gramatické pripomienky. 27. až 29. Legislatívna technika. 30. a 31. Gramatické pripomienky. 32. Legislatívna technika. 33. a 34. Gramatické pripomienky. 35. Legislatívna technika. 36. Gramatická pripomienka. 37. až 39. Legislatívna technika. 40. Gramatická pripomienka. 41. a 43. Legislatívna technika. 44. Gramatická pripomienka. 45. Legislatívna technika. 46. Gramatická pripomienka. 47. Nezrozumiteľnosť. 48. Gramatická pripomienka. 49. Legislatívna technika. 50. a 51. Gramatické pripomienky. K čl. I bod 12 Slovo „písmeno“ odporúčame nahradiť slovom „písm.“. Odôvodnenie: Legislatívna technika. K čl. II V bode 3 odporúčame pred slová „alebo ak“ vložiť čiarku. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) dôvodovej správe - časť B. Osobitná časť 1. Odporúčame vypustiť slová „B. Osobitná časť“ (1x). 2. K bodu 11 (§ 171a) odporúčame pred slovo „resp.“ vložiť čiarku. 3. K bodu 11 (§ 171b) odporúčame slová „V odseku 3, 4 a“ nahradiť slovami „V odsekoch 3 až 5“. 4. K bodu 11 (§ 171d) odporúčame slovo „Správa“ nahradiť slovom „Správca“. 5. K bodu 11 (§ 171g) odporúčame pred slová „ako aj“ vložiť čiarku. 6. K bodu 11 (§ 171j) odporúčame slovo „sáva“ nahradiť slovom „stáva“ a slovo „povinný“ nahradiť slovom „povinní“. 7. K bodu 11 (§ 171l) odporúčame slová „ohľadom oddlžením“ nahradiť slovami „týkajúceho sa oddlženia“. 8. K bodu 11 (§ 171s) odporúčame slovo „odseku“ nahradiť slovom „odsekoch“. 9. K bodu 11 (§171z) odporúčame pred slovo „nehospodárne“ vložiť čiarku. 10. K bodu 11 (§ 171za) odporúčame slovo „sp“ nahradiť slovom „sú“. 11. K bodu 11 (§ 171zb) odporúčame slovo „obchodnom“ nahradiť slovom „Obchodnom“. 12. K bodu 11 (§ 171zh) odporúčame vypustiť slová „proti“ (1x) a „námietku“. 13. K bodu 11 (§ 171zq) odporúčame slovo „konaná“ nahradiť slovom „koná“. 14. K bodu 11 (§ 171zr) odporúčame slovo „Nariadenia“ nahradiť slovom „nariadenia“. Odôvodnenie: 1. až 14. Gramatické pripomienky. Dôvodová správa - časť. B Osobitná časť k čl. II 1. Odporúčame z dôvodu nadbytočnosti vypustiť slovo „č.“ (1x). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Čl. I, bod 11, § 171x K návrhu § 171x ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii žiadame v dôvodovej správe vysvetliť podstatu, zmysel a účel tejto navrhovanej právnej úpravy. Žiadame ustanoviť, akým spôsobom sa má preukázať v konaní o návrhu na vklad, že ide o blízku osobu, ak by porušenie predkupného práva malo mať za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Odôvodnenie: Z návrhu zákona a dôvodovej správy nám nie je zrejmé, ako sa má vykladať návrh § 171 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Vzhľadom k tejto skutočnosti Žiadame ustanoviť, akým spôsobom sa má preukázať v konaní o návrhu na vklad, že ide o blízku osobu, ak by porušenie predkupného práva malo mať za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) predkladacej správe 1. V prvom odseku odporúčame pred slovo „ďalej“ vložiť zátvorku. 2. V štvrtom odseku odporúčame legislatívnu skratku „(ďalej len ZKR)“ nahradiť legislatívnou skratkou „(ďalej len „ZKR“)“. 3. V šiestom a siedmom odseku odporúčame pred slová „t. j.“ vložiť čiarku. 4. V desiatom odseku odporúčame slová „s ohľadom“ nahradiť slovom „vzhľadom“. 5. V ods. 11 odporúčame slovo „eura“ nahradiť slovom „eur“. Odôvodnenie: Gramatické pripomienky 1. až 5. platia aj pre dôvodovú správu - všeobecnú časť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail