LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 60. – Čl. I bod 11. - § 171v Navrhujeme umožniť správcovi zvoliť aj iný postup pri predaji, pričom správca by mal byť viazaný pokynmi veriteľov. Najvhodnejší spôsob speňažovania určí v individuálnom prípade správca, resp. zástupca veriteľov. Speňažovanie hnuteľných vecí ako súbor majetku sa nám nejaví efektívny; zrejme pôjde o veci rôzneho charakteru, navyše v niektorých prípadoch aj o majetok slúžiaci na podnikanie, navrhujeme aby po 3 neúspešných kolách predaja ako súboru vecí boli povinné ešte minimálne dve kolá kde sa budú veci predávať ako jednotlivé kusy alebo viacero súborov, a v prípade 2 neúspešných kôl prestávajú podliehať konkurzu. Zároveň v úprave chýba určenie hodnoty, bez ktorej nie je praktické očakávať aspoň predbežný záujem kupujúcich (odhad, znalecký posudok...). Rovnako je vhodné umožniť podľa potreby aj uskutočnenie obhliadky predávaného majetku. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 61. – Čl. I bod 11. - § 171z ods. 1 Navrhujeme stanoviť limit hodnoty pohľadávok, nad ktorý bude správca povinný tieto vymáhať. Navrhujeme, aby pohľadávky nad 2500,- € a spôsobilé na vymáhanie bol povinný správca vymáhať aj súdnou cestou, a iba ostatné speňažoval ako navrhuje zákon. Prípadne stanoviť povinnosť žalovať pokiaľ zástupca veriteľov alebo zabezpečený veriteľ dá takýto pokyn. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 59. – Čl. I bod 11. - § 171u ods. 4 Navrhujeme definovať pojem „menšia hodnota“. Z dôvodu právnej istoty navrhujeme definovať neurčitý pojem. Bez špecifikácie budú vznikať v praxi problémy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 63. – Čl. I bod 11. - § 171x ods. 1 Navrhujeme upraviť lehotu na uplatnenie takéhoto práva len do momentu ukončenia dražby alebo ponukového konania. Chápeme prospotrebiteľský zámer tohto ustanovenia, avšak v praxi to považujeme za veľmi ťažko realizovateľné, pričom to môže odradiť prípadných záujemcov o kúpu majetku. Najmä tých ktorý si na kúpu majetku plánujú vziať úver. Ako vysvetlia po úspešnej dražbe financujúcej banke, že už nie sú vlastníkmi (úver im nikto neposkytne). V skutočnosti, to môže mať negatívny vplyv na výšku výťažku z predaja majetku. Máme zato, že spotrebiteľ má dosť možností ako predísť dražbe majetku v ust. § 171r ods. 7. navyše opäť je v rozpore s ust. § 171b, ak by dlžník zrazu mal dostatočné prostriedky na vykúpenie svojho majetku. Ustanovenie spôsobuje veľkú právnu neistotu pre vydražiteľov a víťazov ponukového konania a tým znižuje šancu na úspech dražobného/ponukového konania. Mechanizmus vykúpenia by mal byť viazaný najneskôr na moment vydraženia alebo vyhodnotenia ponukového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 62. – Čl. I bod 11. - § 171z ods. 2 Navrhujeme vypustiť poslednú vetu. V konaniach môže byť právoplatne o pohľadávke rozhodnuté, čím by mala takáto pohľadávka pri jej postúpení vyššiu hodnotu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 65. – Čl. I bod 11. - § 171za Navrhujeme pripustiť podanie námietok voči rozvrhu zo strany veriteľa. Zákon neupravuje žiadne námietky veriteľa voči rozvrhu, taktiež nijako nepriraďuje náklady spojené s konkrétnym majetkom práve k tomuto majetku. Nie je určený právny predpis na základe ktorého majú byť určené náklady, ani kto bude druh a výšku nákladov verifikovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 64. – Čl. I bod 11. - § 171y Navrhujeme aby bol správca predkupným právom pri speňažovaný viazaný. Nevyriešenie otázky predkupného práva výrazným spôsobom znižuje budúci výťažok zo speňažovaného majetku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 68. – Čl. I bod 11. - § 171zd Navrhujeme, aby ustanovenia tretej hlavy – Splátkový kalendár boli použiteľné len pre fyzický osoby podnikateľov. Navrhujeme dopracovať viaceré inštitúty a neupravené skutočnosti v ustanoveniach splátkového kalendára. Navrhujeme podmieniť zverejnenie Oznámenia o zostavení návrhu splátkového kalendára súhlasom zástupcu veriteľov. Vzhľadom na pomerne jednoduché možnosti zneužitia tohto inštitútu nesúhlasíme s jeho využívaním spotrebiteľmi. Pri tvorbe splátkového kalendára výrazne absentuje veriteľská časť účastníkov konania, navrhujeme aby obligatórnou podmienkou bez ktorej nebude možné zverejniť „Oznámenie o zostavení návrhu splátkového kalendára“ bol súhlas zástupcu veriteľov s navrhovaným uspokojením veriteľov. Výrazne by sa tým obmedzil počet následných námietok veriteľov v konaní pred súdom pri „Určení splátkového kalendára“. Je potrebné upraviť, či je zabezpečovanou pohľadávkou aj pohľadávka veriteľa, ktorý si môže uplatniť výhradu vlastníctva (opätovne upozorňujeme na pohľadávky z lízingu a na absenciu ochrany lízingového prenajímateľa; na rozdiel od úpravy pre právnické osoby, ktorá takéhoto veriteľa už posudzuje ako zabezpečeného veriteľa). Je výslovne potrebné uviesť, že splátkový kalendár nezbavuje povinnosti ručiteľa, spoludlžníka alebo iné osoby, ktoré poskytli zabezpečenie za dlžníka plniť pôvodnú pohľadávku, v pôvodnej výške a v pôvodnej lehote splatnosti. Je potrebné stanoviť aký režim sa uplatní pre podmienené pohľadávky. Je potrebné stanoviť aká je právna povaha a účinky schváleného kalendára. Považuje sa za dodatok k zmluve a teda pri neplnení bude môcť veriteľ podať žalobu na plnenie zo zmluvy/iné zmluvné sankcie, alebo je to právny úkon sui generis a ako reštrukturalizačný plán môže pri neúčinnosti slúžiť ako exekučný titul. Je potrebné upraviť aké budú možnosti veriteľov domáhať sa neúčinnosti kalendára, obzvlášť pre prípad neplnenia. Ak sa nepreukáže nepoctivý zámer dlžníka, ostáva kalendár platný počas celých piatich rokov bez ohľadu na dlžníkovu finančnú situáciu/zmenu externých faktorov alebo dlžníkovo konanie. Nie je upravený ani účinok schváleného plánu na neprihlásené pohľadávky. Je potrebné upraviť aj možnosť procesnej obrany pre veriteľov voči plánu, s ktorým nesúhlasia (napr. ich pohľadávka nebola zohľadnená v plnej výške) a dlžníka pri zastavení konania. Súčasná situácia bez odvolania a často bez pojednávania môže nabádať k svojvoľnému rozhodovaniu zo strany súdov. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 73. – Čl. I bod 11. - § 171zf ods. 2 Navrhujeme jednoznačne upraviť obsah predmetného ustanovenia. Navrhujeme zmierniť znenie, a takúto ochranu neposkytovať vždy a na tak dlhé obdobie. Nie je zrejmé koho má veriteľ právo o tento inštitút žiadať, súd alebo priamo veriteľa. Pokiaľ veriteľa, je tento povinný vyhovieť, na základe akých skutočností sa bude žiadosť posudzovať. Uvedené je potrebné vopred jednoznačne upraviť. Treba mať na zreteli, že podľa Zákona o dobrovoľných dražbách znalecký posudok platí iba po dobu 6 mesiacov (v prípade konania prvej dražby). Takto by sa navyšovali veriteľovi neúmerne náklady na vyhotovovanie nového posudku (navyše dlžník ako vlastník zálohu môže požiadať aj o revízny posudok, ktorého platnosť by tiež za 6 mesiacov vypršala). Reálne vzhľadom nato, že si zabezpečený veriteľ svoje zabezpečovacie právo aj tak (v splátkovom kalendári) vykoná, nevidíme v takejto ochrane žiaden význam. Nevidíme dôvod na odklad dražby v prípade, ak ju vykonáva zabezpečený veriteľ. Navrhujeme striktne stanoviť moment začatia predmetnej lehoty (podanie návrhu na odklad, termín dražby, návrh na vykonanie dražby). Lehotu navrhujeme úplne vypustiť alebo skrátiť na maximálne 3 mesiace. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 69. – Čl. I bod 11. - § 171zd ods. 2 Navrhujeme stanoviť povinnosť dlžníka spolu s návrhom doručiť aj zoznam „hodnotného“ majetku v priebehu posledných troch rokov. Navrhujeme zaviesť povinnosť dlžníka k návrhu priložiť aj zoznam majetku (nehnuteľnosti + hnuteľné veci nad stanovenú sumu), ktorý vlastnil v priebehu posledných 3 rokov pred podaním návrhu. Dôvodom je uľahčenie prieskumu odporovateľných právnych úkonov dlžníka konkurznými veriteľmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 67. – Čl. I bod 11. - § 171zc ods. 1 Navrhujeme stanoviť lehotu na prihlásenie sa dedičov. Je na mieste určiť lehotu, do ktorej sa má dedič prihlásiť, kvôli zbytočnému nepredlžovaniu konkurzu. V prípade, ak sa preukáže, že prihlásený nie je dedičom, treba jednoznačne uviesť, či sa konkurz končí, alebo sa pokračuje v konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 70. – Čl. I bod 11. - § 171ze ods. 1 písm. e) Navrhujeme lehotu predĺžiť na 10 rokov. Lehota je nastavená veľmi krátka. Nevidíme dôvod prečo by mala lehota byť neporovnateľne kratšia oproti lehote oddlženia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 66. – Čl. I bod 11. - § 171za ods. 3 Navrhujeme doplniť ako povinnú náležitosť prihlášky aj číslo bankového účtu veriteľa. Navrhovanou zmenou by bola väčšina prípadov vyriešených. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 72. – Čl. I bod 11. - § 171zf ods. 1 Navrhujeme vypustiť poslednú vetu. Je potrebné upraviť znenie exekučného poriadku, aby trovy exekučného konania neznášal oprávnený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 71. – Čl. I bod 11. - § 171ze ods. 3 Navrhujeme nahradiť pojem „uloží mu“ pojmom „uloží dlžníkovi“. Z dôvodu právnej istoty navrhujeme spresniť formuláciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 78. – Čl. I bod 13. - § 206d ods. 4 Navrhujeme nahradiť spojenie“ konkurzného konania“ spojením „3 ročnej skúšobnej doby podľa doterajších predpisov“. Nevidíme dôvod zasahovať do súčasného znenia zákonov a už prebiehajúcich procesov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 74. – Čl. I bod 11. - § 171zj Navrhujeme doplniť účinky určenia splátkového kalendára, resp. jeho splnenia a účinky jeho neplnenia. Obdobná úprava pre právnické osoby je obsiahnutá v ust. § 155 ods. 2 ZKR a v ust. § 159 ZKR. Doplnenie tejto úpravy považujeme za nevyhnutné. Nikde nie je upravená sankcia za neplnenie splátkového kalendára riadne a včas (jedine možnosť veriteľa napadnúť poctivý zámer do troch rokov od určenia splátkového kalendára – napr. štvrtý a piaty rok). Následkom by mohlo byť zrušenie splátkového kalendára a opätovná možnosť vymáhať si pohľadávku v pôvodnej výške a v pôvodnej lehote splatnosti, prípadne iné jednoznačné riešenie. Rovnako tak chýba ustanovenie, ktorým súd v tomto prípade zastaví konanie. Navrhujeme takéto ustanovenie doplniť. Pokiaľ by nebola stanovená akákoľvek sankcia za neplnenie splátkového kalendára, aby význam by tento inštitút mal voči dlžníkovi. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 75. – Čl. I bod 11. - § 171zj ods. 1 písm. d) Navrhujeme, aby bol dlžník povinný takto nízku sumu splatiť skôr ako až ku koncu splátkového kalendára. Veriteľ, ktorý má voči dlžníkovi takúto nízku pohľadávku je oproti ostatným veriteľom neodôvodnene diskriminovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 76. – Čl. I bod 11. - § 171zj ods. 3 Navrhujeme logicky upraviť text ustanovenia. Nie je zrejmé, ako to bude fungovať v praxi, nakoľko správca ešte nebude vedieť zostatok pohľadávok zabezpečených veriteľov a zároveň by mal zostaviť splátkový kalendár aj so zahrnutím týchto splátok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 168, odsek 1, písm. c Navrhujeme doplniť znenie: za zabezpečenú pohľadávku sa vždy považuje aj pohľadávka zabezpečená zákonným záložným právom v zmysle zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom vlastníci bytov a nebytových priestorov majú postavenie prednostného zabezpečeného veriteľa. Dôvod: Nejednoznačný a často rozdielny výklad ustanovení zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a Občianskeho zákonníka v úprave zákonného záložného práva k bytom a nebytovým priestorom v bytových domoch má za následok odmietanie zápisu zákonného záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a NP v bytovom dome zo strany niektorých katastrálnych úradov. Vzniká tým právna neistota a a nejasnosti pri určení poradia záložných práv. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail