LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 37. – Čl. I bod 11. - § 171k Navrhujeme podmieniť takýto úkon súhlasom správcu. Nehospodárne ukončenie zmluvného vzťahu môže mať nepriaznivý dopad na majetok podliehajúci konkurzu. Aj z tohto dôvodu je potrebné aby úpadca predkladal k návrhu zmluvný prehľad. Správca by aj v nadväznosti na ust. § 171i ods. 1 mal vedieť aké zmluvy úpadca ukončuje a či naozaj neukracujú veriteľov a podstatu. Mal by to podľa nášho názoru robiť iba so súhlasom správcu, ktorý by úkon povolil s odbornou starostlivosť a v prospech podstaty. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 32. – Čl. I bod 11. - § 171g ods. 2 Navrhujeme aby dlžník k návrhu na vyhlásenie konkurzu povinne priložil aj zoznam majetku (nehnuteľnosti + hnuteľné veci nad stanovenú sumu), ktorý vlastnil v priebehu posledných 3 rokov pred podaním návrhu. Tiež navrhujeme aby bol k návrhu priložený ja prehľad zmlúv s hodnotou nad stanovenú sumu a zoznam blízkych osôb dlžníka. Dôvodom je uľahčenie prieskumu odporovateľných právnych úkonov dlžníka konkurznými veriteľmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 36. – Čl. I bod 11. - § 171j ods. 2 Navrhujeme spresniť formuláciu, aby s nej bolo zrozumiteľne zrejmé, že sa jedná o pohľadávky dlžníka voči tretím osobám. Keďže odpadlo označenie dlžníka v konkurze pojmom úpadca je potrebné dôsledne formulačne oddeliť dlžníka, ktorý žiada o oddlženie o jeho dlžníkov, ktorý sú tretími osobami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 38. – Čl. I bod 11. - § 171l ods. 2 Navrhujeme spresniť mechanizmus rozhodovania o oprávnenosti námietky v konkurze. Nie je možné pracovať s predpokladom oprávnenosti námietky ak nie je jasný mechanizmus kto a akým procesným postupom o tejto spornej skutočnosti rozhodne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 33. – Čl. I bod 11. - § 171h ods. 1 Do ustanovenia § 171h ZKR navrhujeme doplniť, že ustanovenie § 23 ods. 1 ZKR sa použije primerane. Uvedené je logickým postupom pre jednoznačné pomenovanie súvisiacich skutočností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 34. – Čl. I bod 11. - § 171i ods. 3 Navrhujeme zúžiť povolené užívanie vecí iba vo vzťahu k bežnej súčasti domácnosti dlžníka (vo vzťahu k iným veciam buď vôbec alebo iba so súhlasom správcu). Ak nejde o bežnú súčasť domácnosti môže byť aj bežné užívanie vecí bez náležitého dôvodu na úkor majetku podliehajúceho konkurzu, resp. konkurzných veriteľov. Zároveň chýba reálna sankcia za poškodenie, stratu, zničenie užívanej veci. Ustanovenie umožňuje dlžníkovi užívať vec tvoriacu konkurznú podstatu zvyčajným spôsobom, v uvedenom ustanovení by mala byť uzákonená aj povinnosť dlžníka znášať náklady súvisiace z prevádzkou a užívaním predmetnej veci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 41. – Čl. I bod 11. - § 171m ods. 5 Navrhujeme upraviť tak, aby sa obnova exekučného záložného práva neaplikovala v prípade úspešného speňaženia majetku v konkurze. Ak už došlo k speňaženiu v rámci konkurzu je potrebné uprednostniť záujmy dobromyseľného nadobúdateľa, resp. túto situáciu je potrebné dôkladne analyzovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 39. – Čl. I bod 11. - § 171l ods. 4 Navrhujeme pojem „vedľajší účastník“ nahradiť pojmom „intervenient“. Uvedené navrhujeme zosúladiť so znením CSP, v zmysle ktorého došlo k vypusteniu pojmu vedľajší účastník a jeho nahradeniu pojmom intervenient. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 40. – Čl. I bod 11. - §171m ods. 2 Navrhujeme zosúladiť s aktuálnym znením § 48 ZKR. V prípade zabezpečeného veriteľa je potrebné aby výťažok nebol súčasťou majetku podliehajúceho konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 46. – Čl. I bod 11. - § 171p ods. 2 (Súpis majetku konkurznej podstaty) Navrhujeme ponechať režim vylučovacej žaloby podľa starého modelu (§ 78 ZKR). Pokiaľ to nebude možné navrhuje stanoviť správcovi vykonať základný (minimálny) prieskum a stanoviť povinnosť zasielať veriteľom aspoň základné informácie o prieskume a podozrenia na oprávnenosť súpisu. Pripomienka je prepojená s pripomienkou k § 171s ods. 5. Veriteľ nemá dostatok informácii na vyhodnotenie oprávnenosti excindácie. Ako má oprávnenosť zápisu posúdiť v praxi veriteľ, ktorý je z iného konca SR a nemá právnické vzdelanie. Tento pri najlepšej vôli nebude kvôli pohľadávke, ktorá má hodnotu pár 100 EUR, resp. pár 1000 EUR s predpokladom uspokojenia okolo 10% chodiť pravidelne do konkurzného spisu a ho študovať za účelom posúdenia oprávnenosti zapísania majetku do súpisu. Potrebné je preto najmä involvovať správcu viac do prieskumu oprávnenosti excindačných nárokov. Povinnosť veriteľa vyzvať na podanie vylučovacej žaloby, resp. nemožnosť správcu toto vyžadovať z vlastnej iniciatívy (s úmyslom dosiahnuť čo najlepší výťažok pre veriteľov) je iba umelá administratívna prekážka. Nevidíme dôvod prečo nemôže správca sám s odbornou starostlivosťou posúdiť, či excindačná žaloba po odpočítaní nákladov nezvýši podstatu a uspokojenie, najmä pokiaľ je to už v súčasnosti praxou. Rozumieme snahe zákonodarcu zabezpečiť čo najrýchlejšie skončenie konkurzu na FO, ale myslíme si, že by mala byť ponechaná povinnosť podania vylučovacej žaloby. Takouto úpravou by mohlo dochádzať k vylučovaniu majetku, ktorý naozaj súpisu podlieha. Správca naozaj nezapíše hocijaký majetok. Napokon zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou spôsobí. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 47. – Čl. I bod 11. - § 171r Navrhujeme jednoznačne a konzistentne upraviť ustanovenia ohľadne zabezpečených veriteľov v celom návrhu zákona tak, aby boli zabezpečené pohľadávky a predmet zabezpečenia buď vylúčené z konkurzu, alebo jednoznačne a detailne upravené. Zároveň navrhujeme upraviť možnosť stanovenia hodnoty aj interným ohodnotením banky. V zmysle súčasného návrhu zákona hrozí riziko straty a výmazu záložného práva bez uspokojenia zabezpečenej pohľadávky, konkrétne ak zabezpečený veriteľ pohľadávky z úveru na bývanie, ktorý nie je prednostným zabezpečeným veriteľom, nebude mať takúto pohľadávku splatnú (a ktorú si preto nemôže v zmysle § 171s prihlásiť do konkurzu) ale do konkurzu si prihlási pohľadávku prednostný zabezpečený veriteľ (napr. spoločenstvo vlastníkov) a založený majetok preto pripadne do konkurzu. V takomto prípade zanikne v prípade predaja založeného majetku v konkurze v zmysle § 171r ods. 4 aj záložné právo veriteľa pohľadávky z úveru na bývanie a takýto veriteľ nebude ani uspokojený z výťažku, pretože na neprihlásené zabezpečovacie právo sa v zmysle § 171r ods. 5 pri uspokojovaní z výťažku neprihliada (avšak prihlásiť si ju v zmysle § 171s ods. 1 nemôže). Uvedené umožní zníženie nákladov vymáhania. Takéto ohodnotenie je pritom umožnené aj v právnych predpisoch upravujúcich poskytovanie úverov. Zároveň je potrebné jednoznačne definovať novo zavedené pojmy, kto je „prednostný zabezpečený veriteľ“ (aj ten, kto nemá priamu pohľadávku voči dlžníkovi hoci je zapísaný ako prvý v poradí na uspokojenie pohľadávky), kto je „neskorší zabezpečený veriteľ“ a je „zabezpečený veriteľ“ aj ten, kto si môže uplatniť výhradu vlastníctva (pohľadávky z lízingových zmlúv, ktoré majú uzavreté aj fyzické osoby a ktoré konečne ZKR upravil ako zabezpečené). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 43. – Čl. I bod 11. - § 171o Navrhujeme jednoznačnejšie zadefinovať pojem „zaťažený majetok“ a tiež pojem „ťarchy“. Máme za to, že je potrebné presne špecifikovať, ktoré práva (vecné bremeno, nájom zapísaný na LV...) možno zahrnúť pod pojem ťarchy. Tiež je potrebné špecifikovať, či pre splnenie definičných znakov zaťaženého majetku postačuje, že ide o majetok na ktorom spočíva zabezpečovacie právo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 44. – Čl. I bod 11. - § 171o ods. 1 Navrhujeme upraviť akým spôsobom sa bude nakladať s majetkom nadobudnutým po vyhlásení konkurzu. Zákon nerieši ako sa bude nakladať s majetkom nadobudnutým po vyhlásení konkurzu (dedenie, mzda atď.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 45. – Čl. I bod 11. - § 171p Navrhujeme odstrániť formálny nedostatok, dvakrát rovnako označený paragraf §171p. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 48. – Čl. I bod 11. - § 171r ods. 2 Navrhujeme jednoznačne upraviť aj vzájomné postavenie zmluvných a zákonných záložných veriteľov a možnosti výkonu ich práv vo vzťahu ku konkurzu. Na tomto mieste je potrebné viac než kedykoľvek predtým, s definitívou vyriešiť postavenie ostatných vlastníkov bytov a NP v bytovom dome (zastúpených či už správcom alebo spoločenstvom) s ohľadom na okamih vzniku záložného práva podľa zákona č. 182/1993 Z.z. V tejto otázke nejestvuje jednoznačná zhoda. Sú názory podľa ktorých vzniká vlastníkom záložné právo až okamihom vzniku splatnej pohľadávky, ďalej názory podľa ktorých vzniká "zákonné" záložného právo až okamihom jeho registrácie v registri záložných práv a sú tu ešte aj názory, že vzniká zo zákona bez ohľadu na jeho registráciu. Vlastníci majú samozrejme vždy zato, že sú prednostnými záložnými veriteľmi za každých okolností. Z uvedeného bude vyplývať nespočetné množstvo sporov najmä medzi bankami ako zmluvnými záložnými veriteľmi, zväčša v postavení prednostného záložného veriteľa. Správcovia byt. domov sa budú tváriť, že majú postavenie podľa odseku 3, a že banka má postavenie podľa odseku 2. Navyše keďže správca nemá mať možnosť popierať pohľadávky, treba vedieť, že v praxi si správcovia byt. domov prihlasujú pohľadávky, ktoré sú takmer z polovice tvorené príslušenstvom pohľadávky (často nepodložené a nepreukázané). Zároveň navrhujeme doplniť mechanizmy na kontrolu znaleckého posudku (napr. prednostným zabezpečeným veriteľom). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 51. – Čl. I bod 11. - § 171r ods. 8 Navrhujeme doplniť, že táto povinnosť nevzniká v lehote od vyhlásenia konkurzu (na základe zverejnenia) ale až na výzvu správcu. Zabezpečený veriteľ nemá povinnosť evidovať záložcov, najmä pri prevoditeľných zálohoch to ani nie je dosť dobre možné. Naopak správca má možnosť zistiť záložných veriteľov a vyzvať ich na splnenie tejto povinnosti. V prípade neprihláseného veriteľa (ktorý napr. nemá pohľadávku voči dlžníkovi) nie je ani možné predpokladať, že by sa tento dozvedel že si má vyčísliť pohľadávku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 54. – Čl. I bod 11. - § 171s ods. 4 Navrhujeme, aby bol správca v zmysle ust. § 171s ods. 4 ZKR povinný upovedomiť o vyhlásení konkurzu všetkých veriteľov dlžníka uvedených v zozname veriteľov, tzn. aj právnické osoby. Máme za to, že opačný postup je neodôvodnene diskriminačný a vzhľadom na predpokladaný počet veriteľov nebude pre správcu predstavovať výraznejšiu administratívnu záťaž. Ak pôjde o veriteľa PO správca by sa mal riadiť jednoznačne zápisom v Obchodnom registri. Následky pre takéhoto veriteľa môžu byť podľa navrhovaného znenia fatálne. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 53. – Čl. I bod 11. - § 171s ods. 1 - zásadná Navrhujeme vypustenie požiadavky na splatnosť úveru na bývanie. Zvýšené riziko indikované konkurzom odôvodňuje vo všeobecnosti akceleráciu úveru. Minimálne navrhujeme aby bolo možné prihlásiť celú pohľadávku, ak sú splnené podmienky na vyhlásenie mimoriadnej splatnosti (§ 53 ods. 9 ZKR), teda aby sa de facto vyhlasovala splatnosť prihlásením pohľadávky. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 56. – Čl. I bod 11. - § 171t ods. 3 Navrhujeme uskutočnenie prvej schôdze veriteľov na náklady dlžníka. Nevidíme dôvod, aby si veritelia navyšovali svoje pohľadávky aj platením nákladov a odmeny správcu. Zvolanie schôdze by malo byť obligatórne a náklady schôdze znášať dlžník a do pôsobnosti schôdze by mala patriť obligatórne aj prerokovanie návrhu na výmenu správcu. Veritelia ako subjekty, pre ktoré sa konkurz vedie majú mať právo vybrať si správcu, s ktorým majú pozitívne skúsenosti a ktorému dôverujú. Aký bude účel schôdze veriteľov a zástupcu veriteľov podľa tejto novely. Schôdza môže iba voliť zástupcu a zástupca môže iba navrhovať najnižšie podanie pre nezabezpečené nehnuteľnosti a súhlasiť s iným speňažovaním hnuteľností. Toto ustanovenia iba potvrdzuje protiveriteľské nastavenie návrhu tohto zákona. Právomoci veriteľského orgánu sú absolútne nedostatočné a je potrebné ich výrazne posilniť, pretože nejde iba o majetok a práva dlžníka, ale o peniaze a práva veriteľov. Pričom ten kto sa dostal do platobnej neschopnosti je práve dlžník a veriteľ by nemal byť ten, kto na jeho zlyhanie bude za výraznej podpory štátu doplácať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 57. – Čl. I bod 11. - § 171u ods. 1 a 3 Navrhujeme doplniť obdobnú úpravu nadobúdania nehnuteľností z konkurzu ako je tomu pri riadnom konkurznom konaní. Navrhujeme dôsledne previazať so zákonom o dražbách a s katastrálnym zákonom. Navrhujeme vypustenie poslednej vety. Speňaženie bez zániku všetkých tiarch a bez nevyvrátiteľnej domnienky, že sa majetok nadobudol od vlastníka (v tejto súvislosti upozorňujeme na § 171u ods. 3) speňažovaniu veľmi bráni a nepredstavuje štandardný postup speňažovania. Žaloba o neplatnosť dražby by mala byť zachovaná bez odchýlok od zákonnej úpravy podľa zákona o dražbách (v celom rozsahu). Nie je dôvod na inú úpravu pretože speňažovanie majetku dlžníka nemá priamy vplyv na jeho oddlženie ako také, a vnáša neistotu zúčastnených subjektov dotknutých procesom dražby v prípade porušenia zákona. Pri tak nízkej aktivite a rozsahu činnosti akú má správca v navrhovanom konaní vykonávať, je nevyhnutné aby overenie priebehu dražby bolo vykonané notárom, a o to viac že dražobníkom je sám správca. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail