LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 8. – Čl. I bod 11. - § 168 ods. 1 písm. c) Navrhujeme vypustiť časť ustanovenia v znení „v rozsahu, v ktorom je krytá predmetom zabezpečovacieho práva“. Zároveň navrhujeme rozšíriť písm. c) aj o podmienené pohľadávky a ručiteľské záväzky. Nevidíme dôvod okresávať uspokojenie záložného veriteľa v konkurznom predpise, najmä pre situácie, kedy nie je pohľadávka konkurzom dotknutá, nebude sa ani v rámci konkurzu uspokojovať a ani predmet zabezpečenia nebude podliehať konkurzu. Pokiaľ bude ponechané ustanovenie o rozsahu, je potrebné zodpovedať otázku ako bude vyhodnotený ten rozsah, ako má veriteľ postupovať (prihlásiť časť pohľadávky). Pričom je potrebné zohľadňovať, že hodnota speňaženia pri represii je vždy výrazne nižšia ako napr. hodnota určená znaleckým posudkom. Medzi oddlžením nedotknuté pohľadávky majú logicky patriť aj podmienené pohľadávky (napr. z bankovej záruky) a ručiteľské záväzky nakoľko tieto nie sú a ani nemusia byť splatné v čase oddlženia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 14. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1 písm. e) Navrhujeme obmedziť toto ustanovenie obdobne ako je tomu v § 95 ods. 4 ZKR. Nie je spravodlivé aby nepriaznivé účinky dopadli na veriteľa, ktorý nie je spriaznený s úpadcom a v čase nadobudnutia spriaznenej pohľadávky nevedel a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol vedieť, že nadobúda spriaznenú pohľadávku. Samozrejme osobitne dôležité je tiež zabezpečiť právnu istotu veriteľa pohľadávky z dlhopisu alebo iného finančného nástroja na základe obchodu na regulovanom trhu, mnohostrannom obchodnom systéme alebo obdobnom zahraničnom organizovanom trhu, kde treba predpokladať dobromyseľnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 11. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1 Navrhujeme v § 169 ods. 1 a iných obdobných ustanoveniach (napr. §170 ods. 1 písm. a)) viazať príslušné skutočnosti nie na podanie návrhu na určenie splátkového kalendára, ale až na zverejnenie uznesenia v Obchodnom vestníku. Táto pripomienka platí pre celý zákon. Uvedené riešenie spôsobuje veľké spracovateľské a účtovné komplikácie. Pokiaľ má dochádzať k skutočnostiam ovplyvňujúcim najmä účtovné operácie, tieto by mali byť naviazané až na relevantné verejne publikované informácie z Obchodného vestníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 9. – Čl. I bod 11. - § 168 ods. 2 Navrhujeme zaviesť (rozšíriť na ďalší prípad okrem dedenia) výnimku zo zásady, že nedotknuteľnosť pohľadávky konkurzom sa nevzťahuje na prevedenú pohľadávku na prípady, kedy dlžník mal preukázateľne vedomosť o postúpení, prevodu alebo prechodu danej pohľadávky, najmä ak mu bolo postúpenie pohľadávky oznámené alebo preukázané. Máme za to, že účel predmetnej zásady sa uplatní práve na situácie, kedy nevie dlžník o postúpení a preto nie je efektívne možné oznámenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 13. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1 písm. d) Navrhujeme ohraničiť zmluvné pokuty istou sumou % z výšky istiny pohľadávky. Týmto sa stáva inštitút zmluvných pokút obsiahnutý v OZ obsolentný a právne veľmi ťažko vymožiteľný, nakoľko je veľký predpoklad, že práve v takýchto prípadoch bude úverový vzťah končiť oddlžením. Netreba tiež zabúdať na moderačné právo súdov vo vzťahu k zmluvným pokutám. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 16. – Čl. I bod 11. - § 170 ods. 1 písm. a) Navrhujeme do konkurzu zahrnúť pohľadávky vo výške ku dňu vyhlásenia konkurzu, nie za kalendárny mesiac pred vyhlásením konkurzu (zjednotiť s konkurzom na PO). Úprava by mala „zachytávať“ pohľadávky vzniknuté do dňa vyhlásenia konkurzu, nie iba tie ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz pretože konkurzu bezdôvodne uniká časť pohľadávok ktoré vznikli v čase od 1. dňa mesiaca v ktorom bol vyhlásený konkurz do jeho vyhlásenia. Uvedené spôsobuje veľké spracovateľské a účtovné komplikácie. V nadväznosti na § 171o podľa ktorého konkurzu podlieha majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu, sú tieto ustanovenia v rozpore. Pokiaľ sa uvažuje iba o rozdelení lehoty, je potrebné zodpovedať otázku ako budú uspokojované pohľadávky, ktoré vzniknú v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz (napr. záväzok vznikne 01.01. a konkurz bude vyhlásený 31.01.). Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 17. – Čl. I bod 11. - § 170 ods. 1 písm. c) Navrhujeme definovať pohľadávku z ukončenia zmluvy. Zároveň navrhujeme tiež do dôvodovej správy doplniť dôvod, pre ktorý bolo potrebné tento nový pojem zaviesť. Pojem nie je z nášho pohľadu zrozumiteľný. Pohľadávka je vždy z konkrétnej zmluvy, napr. úverovej a nie z ukončenia, ak to nemá byť iba pohľadávka z bezdôvodného obohatenia, tak je potrebné uviesť o aké ďalšie právne dôvody ide a ak áno, tak je potrebné použiť štandardný pojem. Pokiaľ sú zavádzané nové právne inštitúty a právne pojmy, je potrebné ich riadne a jednoznačne upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 18. – Čl. I bod 11. - § 171 Navrhujeme jednoznačne určiť čo sa stane s dlhmi, ktoré nebudú uvedené v uznesení. Je potrebné vyriešiť či súd má vydať doplňujúce uznesenie, resp. aký je ich osud, teda či bez ohľadu na to, že nie sú uvedené budú považované za nevymáhateľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 26. – Čl. I bod 11. - § 171c Navrhujeme ponechať aj správcovi možnosť odporovať úpadcove úkony. Navrhované znenie naznačuje, že správca nebude môcť odporovať úpadcove úkony pred vyhlásením konkurzu. Považujeme to za obrovský krok späť a veľmi zlý signál pre úpadcov. Správcovia v praxi často tento inštitút využívajú, pretože je tu veľa úpadcov, ktorý sa na konkurz vopred pripravujú. Nemyslíme si, že §171c bude postačovať k tomu aby to odradilo úpadcov od uskutočňovania úkonov podľa ust. § 57 a nasl. ZKR. Minimálne navrhujeme aby sa do ust. § 171 b ods. 2 (teoreticky rozpracovať písm. h) doplnilo, že ak dlžník uskutočnil niektorý z úkonov, ktorý by v súlade s ust. § 57 a nasl. ZKR zakladal právo správcu takémuto úkonu odporovať, bude preukázaný jeho nepoctivý zámer. Ochranné mechanizmy pred zneužitím oddlženia sú pre veriteľa ťažko využiteľné, keďže sa nevie dostať k informáciám, ktoré by mohol použiť na úspešnú argumentáciu pri žalobe. Pritom v tejto časti konania už dlžník bude oddlžený, takže zdržanie procesu ho nebude zaťažovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 23. – Čl. I bod 11. - § 171a ods. 5 - nový Navrhujeme vložiť nový ods. 5 ktorý znie: “(5) Ak súd rozhodne o zrušení splátkového kalendára alebo o zrušení oddlženia, súčasne uznesením rozhodne o pokute advokátovi alebo Centru právnej pomoci vo výške pohľadávky v čase rozhodnutia, minimálne 500 Eur za potvrdenie nepravdivých skutočností podľa § 167 ods. 2 tohto zákona. Uznesenie o uložení pokuty súd doručí správcovi a tomu, komu bola pokuta uložená; uznesenie súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu o uložení pokuty je oprávnený podať odvolanie do 30 dní od doručenia ten, komu bola pokuta uložená. Výnos pokuty je príjmom všeobecnej podstaty; nárok na zaplatenie pokuty uplatní správca. Právoplatné uznesenie o uložení pokuty je exekučným titulom.“ Zmyslom navrhovanej úpravy je vylúčiť svojvoľné a účelové podania návrhov. Sankcia prináša relatívnu istotu zodpovednosti advokáta a Centra za obsah návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 22. – Čl. I bod 11. - § 171a ods. 1 Navrhujeme rozšíriť okruh subjektov oprávnených domáhať sa zrušenie oddlženia. Jednoznačne by mal mať logicky túto možnosť aj správca, prípadne súd. Možnosť ako sa o nepoctivom zámere dozvie a posúdi ho veriteľ, ktorý je z iného konca SR a nemá právnické vzdelanie, je minimálna. Nie je reálne aby kvôli pohľadávke, ktorá má hodnotu pár 100 EUR, resp. pár 1000 EUR s predpokladom uspokojenia okolo 10% chodil veriteľ pravidelne do konkurzného spisu a študoval ho za účelom posúdenia poctivého zámeru. Ak bude konanie zastaveného z tohto dôvodu malo by byť z dôvodu jednoznačnosti právnej úpravy uvedené, že nový návrh na oddlženie môže úpadca podať až za 10 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 19. – Čl. I bod 11. - § 171 ods. 1 Navrhujeme uskutočniť podrobnejšie preskúmanie záväzkov dlžníka pred ich zahrnutím do oddlženia. Za oddlžené sa majú považovať záväzky ktoré označí úpadca, bez toho aby jeho vyhlásenie a výpočet niekto skontroloval a preskúmal. Toto určite nepovažujeme za správne. V praxi sa úplne bežne stáva, že údaje ktoré v návrhu uvedie úpadca sú neúplné alebo nepresné a nemyslíme si, že povinnosť zastúpenia úpadcu právnikom na tomto niečo zmení. Napokon aj doposiaľ väčšinu návrhov pripravovali pre úpadcov právnici. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 25. – Čl. I bod 11. - § 171b ods. 1 Navrhujeme doplniť na koniec odseku vetu „Poctivý zámer dlžníka potvrdí v návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo v návrhu na určenie splátkového kalendára svojim podpisom advokát alebo Centrum právnej pomoci.“ Pokiaľ sú advokát alebo Centrum právnej pomoci dostatočne oboznámený s pomermi dlžníka, jeho poctivý zámer je možné aj potvrdiť v návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 24. – Čl. I bod 11. - § 171b Navrhujeme zadefinovať pojmy „drobní veritelia“, „majetok nepatrnej hodnoty“, „významnejší majetok“ a iné novo zavedené pojmy. Pre účely následnej kontroly je potrebné určiť jednoznačné a predvídateľné kritériá pre účely zrušenia oddlženia. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 20. – Čl. I bod 11. - § 171 ods. 2 Navrhujeme upraviť aj pohľadávky, ktoré vznikli počas konkurzu. Predmetná úprava v zákone chýba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 27. – Čl. I bod 11. - § 171d ods. 1 Navrhujeme doplniť za „vychádza“ slovo „najmä“, za spojenie „od dlžníka, veriteľov“ slová „advokáta, Centra právnej pomoci“, za „Správca vykoná“ spojenie „s odbornou starostlivosťou“, za „prípadne ďalšie“ slovo „potrebné“. Na konci odseku navrhujeme doplniť novú vetu „O výsledku šetrenia zašle bez zbytočného odkladu správu veriteľovi.“. Navrhujeme uvedené zosúladiť s ust. § 73 ZKR, nakoľko povinnosť správcu vykonávať vlastné šetrenia zostala zachovaná aj pre prípad oddlženia fyzických osôb. Riadene šetrenie vylúči pochybnosti a súdne spory. Zároveň nie je jednoznačné čo sa rozumie pod spojením „časovo nenáročné šetrenia“ a „nepatrné náklady“. V praxi správcami ľahko zneužiteľné pojmy na úkor veriteľov. Správca má mať povinnosť ako v konkurze PO. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 29. – Čl. I bod 11. - § 171e Navrhujeme zaviesť aj možnosť výberu správcu veriteľmi a možnosť podať súdu podnet na odvolanie správcu. V návrhu zákona sú uvedené slabé mechanizmy na vyvodenie zodpovednosti a sankcií voči správcovi. Jediný účinný nástroj veriteľa, ktorému to hlasovacie práva umožňujú, je zvoliť si na ochranu svojich záujmov dôveryhodného správcu. Aj s prihliadnutím na to, že táto časť zákona sa má týkať fyzických osôb podnikateľov, je pre banku neakceptovateľné, aby veriteľ o túto možnosť prišiel a správca sa volil len náhodným výberom. Mechanizmy kontroly správcu, ktoré zavádza nová úprava sú neefektívne a zdĺhavé (napr. ak sa odvolaný správca podá odvolanie). Ďalším pomocným nástrojom by mohla byť možnosť veriteľov podať podnet na súd na odvolanie správcu, ak odvolanie navrhnú veritelia s napr. 10% všetkých hlasov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 28. – Čl. I bod 11. - § 171d ods. 2 Navrhujeme stanoviť mechanizmus refundovania veriteľovi, ktorý podal podnet v rozsahu aspoň pomernej časti jeho nákladov v prípade, že v dôsledku jeho podnetu bude do podstaty zahrnutý majetok. Rozumieme novozavedenej tendencii prenášania prvotných nákladov na veriteľa. Následne, v prípade úspešného rozšírenia majetku podliehajúceho konkurzu však niet dôvod aby znášal tieto náklady iba aktívny veriteľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 30. – Čl. I bod 11. - § 171e ods. 2 Okrem toho, že za opakované porušenie sa považuje opakovanie toho istého porušenia navrhujeme doplniť tak, že porušením povinnosti správcu sa rozumie, ak správca poruší dva krát akúkoľvek povinnosť. Opakovanie rôznych porušení zakladá rovnako kvalifikovanú nedôveru konkurzných veriteľov a naznačuje neschopnosť správcu riadne plniť úlohy v konkurznom konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Č. 31. – Čl. I bod 11. - § 171g ods. 1 Navrhujeme pripustiť aj návrh veriteľa. Pripomienka je prepojená s pripomienkou k § 166 ods. 3. Niet žiadny dôvod aby bola možnosť veriteľského konkurzu limitovaná pre insolventné fyzické osoby, tobôž pre fyzické osoby podnikateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail