LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171f „Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený advokátom alebo Centrom právnej pomoci podľa osobitného zákona; 25b) to neplatí, ak má dlžník sám vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.“ Vzhľadom na zjednodušené podmienky procesu oddlženia, vrátane predpísanej formulárovej podoby návrhu na oddlženie, povinné zastúpenie sa javí ako kontraproduktívne a nedôvodne zvyšuje náklady na oddlženie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171m ods. 2 „Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170). Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá správcovi.“ Ukončenie prípadného súdneho alebo exekučného konania by mohlo byť riešené automaticky, vyhlásením konkurzu, nie až na základe rozhodnutia súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171o ods. 1 „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný speňažením takéhoto majetku.“ Novela zákona nerieši čo s „budúcim“ majetkom, ktorý dlžník nadobudne počas trvania konkurzu. Navrhujeme, aby uvedené bolo explicitne doplnené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171p ods. 2 „Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek prihlásený veriteľ trvá na spísaní majetku, môže do 60 dní od zverejnenie námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči namietajúcemu veriteľovi žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.“Nakoľko podľa uvedeného znenia ustanovenia „nevylúčenie“ majetku je podmienené iniciatívou veriteľov, ktorí musia jednak pravidelne sledovať súpis majetku zverejňovaný v OV SR a následne namietať vylúčenie majetku zo súpisu, môžu vznikať nedôvodné a teda špekulatívne vylúčenia majetku z konkurznej podstaty. V tomto prípade zákon poskytuje veriteľom veľmi malú právnu ochranu, pričom konkurzné konanie by malo, aj napriek pripravovanej novele, slúžiť predovšetkým pre potreby veriteľov. Ako účelnejšie vidíme, aby aktivita ohľadne vylúčenia majetku zo súpisu bola prenesená na toho, kto požaduje vylúčenie majetku zo súpisu, prípadne umožniť správcovi odmietnuť vylúčenie majetku zo súpisu, ak námietka nebola riadne zdokladovaná, s následným právom osoby, ktorá sa domáha vylúčenia, uplatniť svoje právo na súde. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171v ods. 1 „Hnuteľné veci správca speňaží ako jeden súbor majetku v ponukovom konaní.“ Speňažovanie hnuteľných veci ako jeden súbor, ktoré môžu byť rôzneho charakteru a na rôzne účely, môže byť kontraproduktívne a v konečnom dôsledku sťažiť alebo znemožniť speňažovanie majetku. Pokiaľ ide o podmienky speňažovania navrhujeme ponechať na rozhodnutí správcu ako bude v konkrétnom prípade postupovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171s ods. 5 „Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.“ Nakoľko správca nie je oprávnený popierať pohľadávky, v záujme predísť špekulatívnemu uplatneniu neexistujúcich pohľadávok, navrhujeme doplniť aspoň právo dlžníka namietať prihlásené pohľadávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171za ods. 1 „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“ Uvedená lehota sa nám javí ako neprimerane krátka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171ze ods. 3 Predmetné ustanovenie nedáva zmysel, zrejme pri jeho formulácii došlo k formulačnej chybe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171zf ods.1 „V predmetnom ustanovení je uvedené, že ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu zastaví exekúcie týkajúce sa pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom.“ Predmetné ustanovenie navrhujeme zmeniť tak, že slovo „zastaví“ sa nahradí slovom „preruší“ exekučné konania .... Rozhodnutie o zastavení exekúcií ihneď po určení splátkového kalendára bez toho, aby bolo jasné, či si dlžník aj splní svoje povinnosti vyplývajúce mu zo splátkového kalendára sa javí ako predčasné. Pokiaľ by si dlžník nesplnil povinnosti vyplývajúce zo splátkového kalendára a exekúcia by bola zastavená, musel by oprávnený opätovne podať návrh na výkon exekúcie, ktorý je spoplatnený a pre oprávnených by to znamenalo nadbytočnú a neodôvodnenú administratívnu a finančnú záťaž. K zastaveniu exekúcií by vo vyššie uvedených prípadoch malo dôjsť až v momente, kedy je zrejmé, že si dlžník splnil všetky svoje povinnosti v súlade so splátkovým kalendárom, do tejto doby by bolo postačujúce na ochranu práv dlžníka exekučné konanie prerušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171zg „Zostavenie návrhu splátkového kalendára.“ Chýba úprava, že splátky by mali byť nastavené na najvyššiu možnú výšku, tak aby pohľadávky veriteľov boli uspokojené v čo najväčšom rozsahu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171b ods. 2 písm a) „Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ktorý vyhlásil konkurz alebo určil splátkový kalendár, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, keď sa domáhal zbavenia svojich dlhov, do troch rokov od zrušenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie.“ Absentuje možnosť zrušenia oddlženia na návrh správcu pre nepoctivý zámer, ktorý vzhľadom na definíciu nepoctivého zámeru podľa § 171b ods. 2 novely môže taktiež disponovať informáciami a dôkazmi o nepoctivom zámere dlžníka. Taktiež absentuje možnosť zrušenia oddlženia súdom pre nepoctivý zámer aj bez návrhu. Okrem zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer ako preventívny prvok by mohla slúžiť či už finančná pokuta alebo možnosť straty práva na opätovné oddlženie do budúcna. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171a ods. 1 „Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ktorý vyhlásil konkurz alebo určil splátkový kalendár, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, keď sa domáhal zbavenia svojich dlhov, do troch rokov od zrušenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie.“ Absentuje možnosť zrušenia oddlženia na návrh správcu pre nepoctivý zámer, ktorý vzhľadom na definíciu nepoctivého zámeru podľa § 171b ods. 2 novely môže taktiež disponovať informáciami a dôkazmi o nepoctivom zámere dlžníka. Taktiež absentuje možnosť zrušenia oddlženia súdom pre nepoctivý zámer aj bez návrhu. Okrem zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer ako preventívny prvok by mohla slúžiť či už finančná pokuta alebo možnosť straty práva na opätovné oddlženie do budúcna. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171b ods. 2 písm. a) Oprava textu k §171b ods. 2 písm. a): „Dlžník spravidla nemá poctivý zámer, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, i keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,“ Novela zákona nerieši definíciu majetku nepatrnej hodnoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) ČI Bod 11 §168 ods.1 „Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky c) zabezpečená pohľadávka, v rozsahu, v ktorom je krytá predmetom zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 169 ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,“ Generálnym vylúčením všetkých zabezpečených pohľadávok, sa vylučujú aj pohľadávky nebankových inštitúcií a „úžerníckych“ spoločností, ktoré sú vo väčšine prípadov hlavným problémom nízkopríjmových vrstiev ľudí, pre ktorých je predmetná novele určená. V konečnom dôsledku môže nastať situácia, že oddlženie nevyrieši skutočné finančné problémy ľudí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K § 10a V § 10a zákona je úprava registra úpadcov. V spojení s dlžníkom fyzickou osobou v oddlžení podľa štvrtej časti zákona sa pojem úpadca neuvádza, navrhujeme (ak sa má register úpadcov vzťahovať aj na fyzické osoby, čo zrejme má) do § 171zm ods. 1 prvá veta uviesť, že účastníkom je dlžník (úpadca). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K Čl. I bod 11. § 168 ods. 1 písm. g) Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „nepeňažná pohľadávka“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171j ods. 2 prvá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „... konkurzu je dlžník z tejto pohľadávky počas konkurzu povinný ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Čl. I bod 11. § 171zb ods. 1 prvá veta Navrhujeme upraviť formuláciu, aby bola správna po gramatickej stránke: „... bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku ...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail