LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Navrhovaný text v bode 13 za bodkočiarkou odporúčame dať do úvodzoviek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171f) V poznámke pod čiarou k odkazu 25b na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171e) 1. V odseku 5 druhú vetu dať do súladu s 171z ods. 1, v ktorom sú širšie vymedzené majetkové nároky správcu a uvádzajú sa aj nevyhnutné náklady a výdavky správcu spojené s vedením konkurzu, náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu. 2. V odseku 5 tretej vete slová „V konaní o splátkovom kalendári“ nahradiť slovami „V konaní o určenie splátkového kalendára“ a podobne ako v predchádzajúcej vete upresniť majetkové nároky správcu v tomto konaní, napr. v súlade s odsekom 6 a navrhovaným § 204 písm. f), v ktorom sa uvádzajú aj paušálne náhrady za nevyhnutné náklady spojené s výkonom správcovskej činnosti. 3. V odseku 6 slová „o určení“ nahradiť slovami „o určenie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 166 ods. 3) Navrhované znenie dať do súladu so znením § 171h ods. 1 písm. d) návrhu zákona a na konci pripojiť slová „alebo konanie o výkon rozhodnutia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 DRUHÁ HLAVA Nadpis „Konkurz“ umiestniť pod označenie „Druhá hlava“; táto pripomienka sa vzťahuje aj na umiestnenie nadpisov pod označenie „Tretia hlava“ a „Štvrtá hlava“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171d) 1. V odseku 1 slová „od dlžníka, veriteľov, prípadne iných osôb“ nahradiť slovami „dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami“. 2. V odseku 4 slová „§ 74 a § 75“ nahradiť slovami „§ 74 a 75“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 168) 1. V odseku 1 písm. g) slovo „pohľadávky“ nahradiť slovom „pohľadávka“. 2. V odseku 2 slová „ods. 1 písmena a)“ nahradiť slovami „odseku 1 písm. a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171p) 1. Opraviť duplicitné označenie paragrafu. 2. V odseku 2 je potrebné prehodnotiť slová „žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči namietajúcemu veriteľovi žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu“ a následne v celkovom kontexte aj poslednú vetu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171r) 1. V odseku 6 na konci prvej vety pripojiť slovo „práva“. 2. V odseku 7 slovo „katastra“ nahradiť slovom „katastrálnom území“; táto pripomienka sa vzťahuje aj na § 171x ods. 1 a 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171s) 1. V odseku 1 Slová „(§ 168 a § 170)“ nahradiť slovami „(§ 168 a 170)“ a slová „§ 30 a § 31“ slovami „§ 30 a 31“. 2. V odseku 6 slovo „pohľadávka“ nahradiť slovom „pohľadávky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171l ods. 1) Odporúčame zvážiť vloženie slov „alebo splátkovým kalendárom“ za slová „v konkurze (§ 170)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171u) V poznámke pod čiarou k odkazu 25c na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171t ods. 2) Vypustiť druhú vetu ako duplicitnú s druhou vetou odseku 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171z ods. 1) S poukazom na § 171o a § 171e ods. 6 odporúčame v úvodnej vete slová „určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov“ nahradiť slovami „speňaženia majetku tvoriaceho konkurznú podstatu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171zb) 1. V odseku 1 slová „po splní rozvrhu“ nahradiť napríklad slovami „po rozvrhnutí“. 2. V odseku 2 poslednej vete vypustiť slovo „tiež“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171v ods. 2) V tretej vete za slovo „Ak“ vložiť slová „prihlásené veritelia“ a v štvrtej vete za slovo „zabezpečiť“ vložiť slovo „prihlásený“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171a ods. 1) Slovo „vyhasenia“ nahradiť slovom „vyhlásenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 11 (§ 171zg) 1. V odseku 1 upresniť slovo „odmeny“ (vo väzbe na znenie § 171ze ods. 3). 2. Upozorňujeme, že v odseku 3 sa uvádzajú „životné potreby dlžníka“ v odseku 6 „základné životné potreby dlžníka“; tieto pojmy je potrebné zosúladiť. Súčasne dávame na zváženie nahradenie slov „zabezpečených pohľadávok“ slovami „nedotknutých pohľadávok“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. II bod 3 (§ 5b ods. 3) Slová „vo vete“ nahradiť slovami „v časti vety“ a slovo „Ak“ nahradiť slovom „ak“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K čl. I bod 12 (§ 204) V úvodnej vete slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písmená“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail