LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171a ods. 1 Navrhujeme predĺženie lehoty na podanie návrhu na zrušenie oddlženia na 5 rokov od určenia splátkového kalendára. Odôvodnenie: Splátkový kalendár môže byť určený až na 5 rokov. Jedným z dôvodov, kedy dlžník nemá poctivý zámer (§171b ods. 2) je neplnenie splátkového kalendára. Veriteľ by mal mať právo žiadať o zrušenie oddlženia z dôvodu, že dlžník neplní splátkový kalendár, po celú určenú dobu splátkového kalendára (nielen tri roky od určenia splátkového kalendára, ale aj následne „zvyšné“ dva roky). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171b ods. 2 písm. b) Ustanovenie definuje pojem „nepoctivý zámer“ tak, že dlžník má nepoctivý zámer iba ak v zozname veriteľov neuvedie veriteľov, ktorý sú fyzickými osobami. Navrhujeme predmetné ustanovenie preformulovať tak, aby bol dlžník povinný uviesť v zozname veriteľov aj právnické osoby. Navrhované znenie ustanovenia je v rozpore so zásadou rovnosti účastníkov konania, keď zvýhodňuje veriteľov fyzické osoby pred právnickými osobami. Zoznam veriteľov, v ktorom nebudú uvedení aj veritelia, ktorí sú právnickými osobami, má nulovú výpovednú hodnotu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 166 Navrhujeme (1) doplniť požiadavku na minimálny rozsah uspokojenia veriteľov pre celé oddlženie, nie len pre splátkový kalendár. (2) upraviť aj možnosť veriteľa podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Odôvodnenie : Zákon by mal v záujme ochrany veriteľov určiť požiadavku na ich minimálne uspokojenie (a to nielen pre splátkový kalendár). Rovnako by zákon mal dať aj veriteľovi možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu za podmienok, za akých to môže spraviť dlžník. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 169 ods. 1 písm. c) Navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Zavedenie nevymáhateľnosti nárokov zo zmenky nie je oprávnené, keďže zmenkové záväzky sú bežnou súčasťou obchodných vzťahov. Ide o rovnako legitímny nárok zo súkromnoprávneho vzťahu ako zo zmluvy a pod. Zmenky môžu pritom existovať nielen ako zabezpečovacie, ale aj ako platobné zmenky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 170 ods. 1 písm. a) Navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie : Navrhovaná úprava popiera ochranu druhej zmluvnej strany ohľadne nároku, ktorý vznikol v mesiaci, v ktorom je podaný návrh na určenie splátkového kalendára alebo je vyhlásený konkurz. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) § 166 ods. 3: Navrhované znenie: Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba, ak je voči nemu vedená exekúcia, alebo je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu. Odôvodnenie: 1) Poskytnutie možnosti oddlženia len dlžníkom, proti ktorým je vedená exekúcia, bude podľa nášho názoru demotivovať dlžníkov splácajúcich svoje záväzky a môže to spôsobiť aj narušenie sociálnej práce, ktorej cieľom je viesť dlžníkov k zodpovednému prístupu k ich záväzkom. Dlžník bude demotivovaný riešiť svoje dlhy splátkami mimo konkurzu. 2) Existencia dlhu na zdravotnom poistení má za následok stratu možnosti plnej zdravotnej starostlivosti. Veriteľ (ZP) nemusí mať záujem na vymáhaní svojej pohľadávky voči dlžníkovi formou exekúcie a dlžník nemusí mať možnosti a schopnosti uzatvoriť splátkový kalendár na svoj dlh. To môže viesť k pretrvávajúcemu problému v prístupe k zdravotnej starostlivosti. 3) Podmienka prebiehajúcej exekúcie môže ďalej spôsobiť aj to, že veritelia nebudú svoje pohľadávky vymáhať a príslušenstvo tak bude naďalej narastať. 4) Podmienku tiež nepovažujeme za vhodnú z dôvodu, že fyzické osoby by museli čakať na aktivitu veriteľa, ktorý ale vôbec nemusí podať návrh na vykonanie exekúcie, resp. vôbec nemusí mať exekučný titul. 5) Zavedenie alternatívnej možnosti vstupu do procesu konkurzu v podobe špecializovaného sociálneho poradenstva (§19 ods.3 zák.č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o sociálnych službách) dáva, za splnenia všeobecného predpokladu platobnej neschopnosti, príležitosť na oddlženie tým dlžníkom, ktorí svoj dlh za asistencie intenzívnej sociálnej práce podľa svojich možnosti splácajú a nemusí tak nevyhnutne prísť k exekučnému konaniu. Akreditácia špecializovaného sociálneho poradenstva na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny spolu s registráciou poskytovateľa tejto služby do registra , ktorý vedie vyšší územný celok, dáva pri súčasnom znení zákona o sociálnych službách, predpoklad najvyššej možnej miery ochrany pred zneužitím. Zastávame názor, že akreditovaní poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva môžu na základe “Evidencie prijímateľov sociálnej služby” (§ 95 zák. č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov) vydať so súhlasom klienta potvrdenie organizácie o tom, že konkrétna osoba je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva. Potvrdenie poskytovateľa spolu s rozhodnutím o udelení akreditácie, by v tomto prípade mali byť obligatórnou súčasťou návrhu na vyhlásenie konkurzu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Všeobecná pripomienka k celej novele Považujeme za dôležité zdôrazniť, že zo znenia pripravovanej novely zákona o konkurze a reštruktualizácii nie je zrejmé ako sa “oddlženie” skutočne stane prístupným pre širokú skupinu ľudí bez príjmu a majetku (napr. aj ľudí bez domova), napriek tomu, že ich oddlženie by malo pozitívne dôsledky na ich aktivizáciu, spoločenské začlenenie a v konečnom dôsledku aj na úsporu nákladov štátu na dodatočnú starostlivosť a riešenie problematiky bezdomovectva. V návrhu sa uvažuje o paušálnej odmene správcu, viacerými úpravami sa znižujú celkové náklady na konkurz a vytvára sa priestor o poskytovaní pôžičky Centra právnej pomoci. Napriek tomu nie je jasné ako budú stanovené podmienky na získanie takejto pôžičky a podmienky jej splácania. Za týchto okolností nie je zrejmé nakoľko sa teda oddlženie stane aj reálne dostupné. Prístup cieľovej skupiny ľudí bez domova i ďalších ľudí s nízkym príjmom a majetkom je riešený len implicitne, preto navrhujeme explicitne vyjadriť v zákone povinnosť Centra právnej pomoci na úhradu preddavku na paušálnu odmenu správcu v konkurze a súčasne nepriamo novelizovať príslušné ustanovenia zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi “zákon o CPP”, kde sa pri vytváraní podmienok poskytnutia pôžičky zohľadnia naše pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) § 171 ods. 4 Navrhujeme nepriamo novelizovať 580/2004, kde by sa uviedlo, že ustanovenie § 9 ods. 2 neplatí pre toho dlžníka, ktorý podal návrh na konkurz, návrh na oddlženie, alebo na dlžníka, o ktorom súd rozhodol o oddlžení. Ak zamýšľaným cieľom novely o konkurze a reštruktualizácii bolo okrem iného zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, tento dôsledok pôvodne navrhované ustanovenie nemá, nakoľko zdravotné poisťovne nie sú orgánom verejnej moci. Možným riešením, by bola zmena príslušných ustanovení zákona o zdravotnej starostlivosti, tak aby jej poskytovanie nebolo viazané na existenciu/neexistenciu dlhu. Takéto riešenie je však väčším zásahom do súčasnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti a vyžaduje si komplexnejšie posúdenie dôsledkov i akceptáciu viacerých dotknutých subjektov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, §171b ods. 5 druhá veta Navrhujeme úpravu: "V konkurznom konaní a aj v konaní o určení splátkového kalendára súd z úradnej povinnosti skúma poctivý zámer dlžníka." Odôvodnenie: Zmenu navrhujeme ako procesnú záruku zabraňujúcu zneužívaniu inštitútu oddlženia a zároveň aj ochranu pre samotného dlžníka, aby ohľadne oddlženia neprebiehali zbytočné súdne spory o zrušenie oddlženia na základe takých skutočností, ktoré môže súd preskúmať už pri rozhodovaní o oddlžení. Navrhovaná úprava vyvažuje koncept právnej úpravy oddlženia aj v prospech veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171b ods. 2 písm. k) Navrhujeme doplniť ustanovenie pod písmenom k) "k) preberal ďalšie záväzky v čase, kedy bolo už voči nemu vedené exekučné konanie; to neplatí ak dlžník preukáže že tieto záväzky prevzal za účelom splnenia vymáhaných záväzkov v rámci takéhoto exekučného konania;" Odôvodnenie: Poctivý zámer dlžníka nie je možné prezumovať v prípade, ak napriek vedenému exekučnému konaniu sa opätovne zadlžuje. Výnimku by mohol byť len prípad, kedy prevzatie takýchto nových záväzkov bolo výhradne na úhradu vymáhaných povinností v exekučnom konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) § 171g ods. 2 Navrhované znenie: Návrh sa podáva na predpísanom tlačive. Okrem všeobecných náležitostí a iných náležitostí ustanovených týmto zákonom, návrh v prílohe obsahuje zoznam majetku a zoznam veriteľov a v prípade, že návrh podáva osoba, ktorá je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu, návrh obsahuje v prílohe aj potvrdenie jeho akreditovaného poskytovateľa a rozhodnutie o udelení akreditácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171s ods. 4 Správca je povinný upovedomiť len veriteľov FO o vyhlásení konkurzu. Opäť ide o ustanovenie, ktoré zvýhodňuje veriteľov FO pred veriteľmi PO. Ustanovenie navrhujeme preformulovať tak, aby boli veritelia zrovnoprávnený bez ohľadu na to či sú PO alebo FO. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171n ods. 2 Navrhujeme zmeniť na znenie: Ak dražbu navrhol prednostný záložný veriteľ, vyhlásenie konkurzu nebráni v konaní dražby bez ohľadu na to, či bol udelený príklep. Odôvodnenie: Návrh sleduje ochranu prednostného záložného veriteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, §171r ods. 6 Navrhujeme upraviť, že veriteľ má právo na vlastné náklady požadovať vypracovanie nového znaleckého posudku, ak nesúhlasí s určením hodnoty zaťaženého majetku. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) § 171r ods. 7 Navrhované znenie: Ak dlžník, jeho blízka osoba so súhlasom správcu, alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom správcu, poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. Aká hodnota má byť poskytnutá do konkurznej podstaty, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na podnet a náklady dlžníka alebo jeho blízkej osoby alebo obce. Ak už takýto znalecký posudok bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Ak takúto hodnotu poskytla blízka osoba dlžníka alebo obec, správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na blízku osobu, alebo obec. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie blízka osoba alebo obec. Ak už takýto znalecký posudok bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Ak takúto hodnotu poskytla blízka osoba dlžníka alebo obec, správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na toho, kto takúto hodnotu poskytol. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie nadobúdateľ. Voči nadobúdateľovi sa zabezpečený veriteľ môže domáhať len toho, čoho by sa mohol domáhať voči dlžníkovi. Odôvodnenie: Požiadavku súhlasu správcu navrhujeme z dôvodu zamedzenia zneužívania tejto možnosti osobami, ktoré by mohli skupovať nehnuteľnosti svojich blízkych osôb za účelom ich ďalšieho prenájmu týmto blízkym osobám za „úžernícke“ nájomné resp. poplatky za služby spojené s nájmom Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR) K čl. I § 171f Podľa navrhovaného § 171f si má dlžník povinne vybrať, či bude zastúpený advokátom alebo Centrom právnej pomoci (ak nemá sám vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa). V záujme väčšieho výberu navrhujeme po vzore § 91 Civilného sporového poriadku, aby mohla byť zástupcom aj osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, čo môže viesť k zníženiu nákladov pre samotného dlžníka, ktorý má beztak nedostatok finančných prostriedkov. Zároveň sa neobávame, že by osoba s vysokoškolským právnickým vzdelaním druhého stupňa nemala a priori toto zastupovanie zvládnuť, nakoľko samotný Civilný sporový poriadok jej umožňuje zastupovanie v takých právnych veciach, ako sú spory z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, v sporoch z ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch z právnych vzťahov zo zmenky, šeku alebo iného cenného papiera a v sporoch medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) § 171zf ods. 2 Navrhované znenie: Dlžník má právo žiadať odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom o 12 mesiacov (z o dobrovoľných dražbách). Odôvodnenie: Keďže táto novela neposkytuje ochranu obydlia, považujeme za potrebné aspoň predĺžiť moratórium na predaj nehnuteľnosti veriteľom na reálnejšiu lehotu, v ktorej si dlžník bude môcť nájsť náhradné bývanie. Obdobie 12 mesiacov je reálnejším odrazom možností dlžníkov a pomáhajúcich profesií realizovať stabilizáciu životnej situácie tak, aby neprišlo k neželanému dôsledku bezdomovectva. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky) Bod 11, § 171zj ods. 1 Navrhujeme zjednotiť splatnosť splátok bez ohľadu na to, akú sumu dosahuje celkové plnenie pre nezabezpečeného veriteľa. Odôvodnenie: Predkladateľ zákona ani v dôvodovej správe nevysvetlil, z akého dôvodu má byť výška sumy celkového plnenia pre veriteľa rozhodujúca pre určenie splatnosti splátok podľa splátkového kalendára. Ustanovenie zavádza odlišné a nevyvážené postavenie veriteľov, a to bez bližšieho zdôvodnenia, a bez oprávneného dôvodu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) § 171g ods (2) Navrhované znenie: (2) Návrh sa podáva na predpísanom tlačive. Okrem všeobecných náležitostí a iných náležitostí ustanovených týmto zákonom, návrh v prílohe obsahuje zoznam majetku a zoznam veriteľov a v prípade, že návrh podáva osoba, ktorá je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu, návrh obsahuje v prílohe aj potvrdenie poskytovateľa špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) §171h ods (1) písm. d) Navrhované znenie: d) voči dlžníkovi sa vedie exekúcia alebo konanie o výkon rozhodnutia alebo je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu, Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail