LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171i ods.3 „Dlžník a jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú oprávnení vec tvoriacu konkurznú podstatu užívať zvyčajným spôsobom; sú však povinní chrániť ju pred poškodením, stratou a zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jej hodnota zmenšuje. Každý, kto má v užívaní vec tvoriacu konkurznú podstatu, je povinný umožniť správcovi kedykoľvek túto vec ohliadnuť. Ak má takúto vec v užívaní niekto iný ako dlžník alebo jeho blízka osoba, môže ju užívať len so súhlasom správcu. Všetky príjmy z takéhoto užívania veci treťou osobou patria do konkurznej podstaty.“ Okrem možnosti užívania majetku patriaceho do konkurznej podstaty so súhlasom správcu, je účelné doplniť povinnosť dlžníka uchovávať a skladovať hnuteľný majetok patriaci do konkurznej podstaty na vlastné náklady a zodpovednosť bez možnosti jeho užívania a to z dôvodu, že vzhľadom na „nízky rozpočet“ správcu, bude veľmi ťažké až nemožné zabezpečiť a skladovať majetok na náklady konkurzného konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171b ods. 2 písm. b) „Ustanovenie definuje pojem „nepoctivý zámer“ tak, že dlžník má nepoctivý zámer iba ak v zozname veriteľov neuvedie veriteľov, ktorý sú fyzickými osobami.“ Navrhujeme predmetné ustanovenie preformulovať tak, aby bol dlžník povinný uviesť v zozname veriteľov aj právnické osoby. Navrhované znenie ustanovenia je v rozpore so zásadou účastníkov konania, keď zvýhodňuje veriteľov fyzické osoby pred právnickými osobami. Zoznam veriteľov v ktorom nebudú uvedený aj veritelia, ktorý sú právnickými osobami má nulovú vypovedaciu hodnotu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) Čl.I Bod 11 §171s ods. 4 „Správca je povinný upovedomiť len veriteľov FO o vyhlásení konkurzu.“ Opäť ide o ustanovenie, ktoré zvýhodňuje veriteľov FO pred veriteľmi PO. Ustanovenie navrhujeme preformulovať tak, aby boli veritelia zrovnoprávnený bez ohľadu na to či sú PO alebo FO. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 171i odsek 3 Náš návrh znie: „(3) Dlžník a jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú oprávnení vec tvoriacu konkurznú podstatu užívať zvyčajným spôsobom; sú však povinní chrániť ju pred poškodením, stratou a zničením, ako aj uhrádzať náklady spojené s užívaním tejto veci, najmä vykonávať úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jej hodnota zmenšuje. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na správcu. Každý, kto má v užívaní vec tvoriacu konkurznú podstatu, je povinný umožniť správcovi kedykoľvek túto vec ohliadnuť. Ak má takúto vec v užívaní niekto iný ako dlžník alebo jeho blízka osoba, môže ju užívať len so súhlasom správcu. Všetky príjmy z takéhoto užívania veci treťou osobou patria do konkurznej podstaty“. ide o ochranu dlžníka, ako aj ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Všeobecne sa predpokladá, že dlžník zostáva bývať v „starom“ byte, pričom mu aj naďalej budú vznikať náklady spojené s užívaním tohto bytu až do jeho speňaženia v rámci konkurzného konania. Správca alebo spoločenstvo pri doteraz platnej právnej úprave nemá možnosť zistiť skutočnosť, že na majetok vlastníka bol vyhlásený konkurz, pokiaľ ho na túto skutočnosť neupozorní sám vlastník (čo je veľmi zriedkavé), resp. túto skutočnosť zistí náhodne. Vyhlásenie konkurzu je zverejňované v Obchodnom vestníku a ak správca spravuje niekoľko sto, resp. niekoľko tisíc bytov, vyhľadávaním v Obchodnom vestníku túto skutočnosť nemá šancu ako zistiť. Neplatí ani tá skutočnosť, že by sa vyhlásenie konkurzu mohlo týkať vlastníka, ktorý má evidovaný vyšší dlh a preto by u neho mohol byť predpoklad k vyhláseniu konkurzu. Môže ísť aj o vlastníka, ktorý si do vyhlásenia konkurzu svoju povinnosť platiť za byt plnil a na byte v čase vyhlásenia konkurzu nemá evidovaný dlh, resp. má evidovaný dlh nízky. Pôvodný sa dopĺňa o: ako aj uhrádzať náklady spojené s užívaním tejto veci, najmä vykonávať úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv a... Odôvodnenie: Naše skúsenosti sú tie, že fyzická osoba – vlastník bytu prestáva uhrádzať plnenia spojené s užívaním bytu a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv po vyhlásení konkurzu, čím sa jeho dlh zvyšuje. Uvedené povinnosti je potrebné zdôrazniť aj pre správcu. K tomuto pozri aj navrhovaný § 171 zg. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I.§ 169 ods. 1 písm. d) Podľa predmetného ustanovenia sú z uspokojenia vylúčené aj verejnoprávne sankcie za oneskorené zaplatenie poistného vzniknuté pred vyhlásením konkurzu, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli predpísané. Aj keď je zrejmý zámer predkladateľa na oddlžení fyzických osôb v čo najširšom rozsahu, upozorňujeme, že uvedeným dochádza k zvýhodneniu tých, ktorí si neplnia svoje odvodové a iné povinnosti v oblasti sociálneho poistenia riadne a včas a využijú inštitút konkurzu resp. splátkového kalendára oproti tým odvádzateľom, ktorí dodržiavajú platobnú disciplínu. V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že Sociálna poisťovňa voči fyzickým osobám eviduje 122 miliónov penále, ktoré bolo predpísané a ďalších 91 miliónov Eur, kde došlo k oneskorenej úhrade, avšak penále ešte nebolo predpísané. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171b odsek 2, písmeno b) RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu v dôsledku čoho veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, i keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť Odôvodnenie: Pri fyzických osobách je vysoká pravdepodobnosť, že väčšina veriteľov bude drobných, a preto nevidíme dôvod pre ich vylúčenie z informačnej povinnosti dlžníka podľa tohto ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I § 170 Podľa predmetného ustanovenia sa za pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom považujú pohľadávky vzniknuté pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz. Zákon však neupravuje status tých pohľadávok, ktoré vzniknú v mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz ani následne po vyhlásení konkurzu, tak ako je to pri konkurzoch právnických osôb (pohľadávky proti podstate) alebo pri reštrukturalizáciách (prednostné pohľadávky). Považujeme preto na nevyhnutné, uvedené skutočnosti doriešiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl I § 171m ods. 2 Účinky vyhlásenia konkurzu vo vzťahu k exekučnému konaniu navrhujeme upraviť tak, ako je upravené v druhej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii, t. j. zastavenie ex offo a nie na základe rozhodnutia súdu. Preto v § 171m ods. 2 navrhujeme upraviť znenie prvej vety nasledovne „Vyhlásením konkurzu sa zastavujú exekučné konania v ktorých sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§170). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171p ods. 2 Predmetným ustanovením sa rieši možnosť prihlásiť do konkurzu pohľadávku, ktorá podľa hmotného práva mohla byť uspokojená z BSM. Znamená to, že pohľadávka voči druhému z manželov sa po neuspokojení v konkurze stáva nevymáhateľná? Je to bez ohľadu na to, že druhý manžel neprešiel oddlžením? Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) Zároveň v § 168 ods. 1 písm. c) je potrebné za slová „zabezpečená pohľadávka“ vložiť slová „ktorá je úverom na bývanie podľa osobitného predpisu“ a doplniť odkaz a poznámku pod čiarou na § 1 ods. 3 zákona 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odporúčam zmeniť okruh pohľadávok, ktoré nie sú dotknuté oddlžením tak, aby medzi nedotknuté pohľadávky (§ 168) nespadali všetky zabezpečené pohľadávky, ale iba zabezpečené pohľadávky z úveru na bývanie (úver poskytovaný na základe zákona 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné tiež slová v nadpise „Zabezpečený veriteľ“ v § 171r nahradiť slovami „Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie“ a upraviť navrhované znenie tak, aby ustanovovalo postavenie iba zabezpečených veriteľov úveru na bývanie a majetku dlžníka, ktorý je zaťažený zabezpečovacím právom z úveru na bývanie. Rovnako je potrebné primerane preformulovať ustanovenia, ktoré rozdielne upravujú postavenie zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov tak, aby z nich vyplývalo rozdielne postavenie zabezpečených veriteľov úveru na bývanie oproti všetkým ostatným veriteľom. Ide najmä o ustanovenia § 171o ods. 3, § 171u, 171zg, 171zh a 171zj. Odporúčam, aby zabezpečení veritelia, ktorí nie sú zabezpečenými veriteľmi úveru na bývanie, boli uspokojení v konkurze prednostne z oddelenej časti konkurznej podstaty, ktorá je zaťažená ich záložným právom. Časť oddelenej podstaty by sa podobne ako dnes stala súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty iba, ak by hodnota oddelenej konkurznej podstaty po odrátaní chránenej hodnoty podľa § 171o a v prípade domovského obydlia prevyšovala výšku pohľadávky zabezpečenej záložným právom, ktoré zaťažuje majetok spadajúci do oddelenej konkurznej podstaty. V súvislosti s uvedeným je potrebné adekvátne upraviť najmä znenia § 171o,171u, 171v a 171z. Návrh vytvára predpoklady na to, aby veritelia boli motivovaní zabezpečovať všetky úvery a pôžičky záložným právom. Výsledkom takéhoto postupu bude, že ich pohľadávky nebudú žiadnym spôsobom dotknuté oddlžením. Takéto postavenie veriteľa môže byť legitímne iba v prípade vysoko regulovaného úverového produktu - úveru na bývanie. Preto je potrebné zúžiť okruh veriteľov, ktorých pohľadávky nebudú dotknuté oddlžením na zabezpečených veriteľov úveru na bývanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171zi Podľa § 171i súd pri určení splátkového kalendára preskúma podané námietky veriteľov a rozhodne v zákonom určenej lehote, avšak predmetné ustanovenie neupravuje žiadny právny nástroj na ochranu veriteľa, ak jeho námietky neboli zohľadnené. Z uvedeného dôvodu považujeme za potrebné doplniť inštitút na zabezpečenie ochrany veriteľa podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu. V navrhovanom znení zákona nie je riešená situácia, ako sa postupuje, ak dôjde k porušeniu splátkového kalendára (nedodržaniu termínu splátky resp. zaplatením nižšej splátky, ako je určená v splátkovom kalendári). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) Do § 168 ods. 1 medzi oddlžením nedotknuté pohľadávky odporúčam doplniť aj pohľadávku správcu dane a pohľadávku colného orgánu, z dôvodu ochrany záujmov štátu, resp. obcí, pretože do nedotknutých pohľadávok patria aj pohľadávky správcu dane, medzi ktorými sú aj daňové nedoplatky daňových subjektov a pohľadávky colného orgánu, ako je colný dlh a iné platby vyberané colnými orgánmi podľa colných predpisov. Upozorňujem, že vybraté clo je tradičným vlastným zdrojom Európskej únie, ktoré je Slovenská republika po odpočítaní paušálnych nákladov na výber povinná odvádzať do rozpočtu Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl. I § 171zf ods. 1 Navrhujeme vypustiť povinnosť oprávneného platiť trovy exekúcie; sme toho názoru, že tieto trovy exekúcie by mal povinný zaplatiť v rámci splátkového kalendára. Exekútor sa tak dostane do postavenia ako každý iný veriteľ, ktorého pohľadávka v rámci exekúcie nebola uhradená. Inštitút splátkového kalendára je obdoba reštrukturalizácie dlžníka právnickej osoby, preto by veriteľ nemal znášať neúspech exekučného konania na vlastné náklady. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171zg V odseku 2 navrhujeme doplniť nové písmeno d), ktoré znie: „d) vznik a neplatenie nových záväzkov“. Pri zostavení splátkového kalendára by mala byť určitá zábezpeka pre veriteľov, že dlžník zmenil svoje finančné správanie, čím by zároveň preukázal poctivý zámer splácať dlhy. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171zj ods. 5 Nie je zrejmý postup v prípade, ak po ukončení konania vo veciach sociálneho poistenia vyjdú najavo nové skutočnosti, v dôsledku čoho dôjde k zmene dlžnej sumy, ktorá môže byť vyššia alebo aj nižšia ako bola pôvodná dlžná suma poistného, ktorá je určená v splátkovom kalendári. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 4 (§ 11 ods. 1) Je potrebné na konci pripojiť túto vetu: „Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj na dlžníka, ktorým je fyzická osoba, ak je dlžník platobne neschopný podľa § 167 ods. 1“, pretože inak by nebolo možné vyhlásiť konkurz napríklad voči fyzickej osobe, ktorá je daňovým dlžníkom; zároveň je potrebné primerane upraviť aj ďalšie dotknuté ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171u ods. 2 V súvislosti s definíciou najnižšieho podania nie je jednoznačné, či ide o veriteľa s neskorším poradím zabezpečovacieho práva alebo neskoršie prihláseného, odporúčame preto uvedené ustanovenie spresniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Čl.I § 171ze ods. 1 písm. e) Navrhovaná podmienka 3 rokov od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi nie je v súlade s § 166 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V § 180 ods. 1 je potrebné slová „osobitného predpisu32)“ nahradiť slovami „odseku 5“ a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 32. Zároveň je potrebné doplniť nový odsek 5, ktorý znie: „(5) Ustanovenie odsekov 1 až 4 sa použijú, ak zmluvu o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát uzatvorili tieto osoby: a) orgány verejnej moci členského štátu Európskej únie alebo iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, b) Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond, Európska investičná banka, Medzinárodná rozvojová banka a Banka pre medzinárodné zúčtovanie, c) banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zahraničná poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, subjekt kolektívneho investovania a zahraničný subjekt kolektívneho investovania, d) iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva ako hlavný predmet podnikania niektorú z činností, ktoré môže podľa osobitného predpisu vykonávať banka, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, e) iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorej hlavným predmetom podnikania je nadobúdanie podielov na majetku podľa osobitného predpisu, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, f) centrálny depozitár cenných papierov, prevádzkovateľ platobného systému, zúčtovací agent, clearingový ústav, spoločný zástupca majiteľov dlhopisov alebo iných dlhových cenných papierov, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti vrátane osoby, ktorej predmetom činnosti je zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi alebo výkon činností ústrednej protistrany, aj keď nie je zahraničným centrálnym depozitárom, g) iná osoba, ako je uvedená v písmenách a) až f), ak druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) a f).“. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je posilnenie právnej istoty a eliminovanie možného nesprávneho výkladu zákona v aplikačnej praxi. Novelou zákona č. 117/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách bol rozšírený okruh osôb, ktoré môžu uzavrieť zmluvu o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát. Novela, podobne ako pôvodné znenie § 180 citovaného zákona, riešila túto otázku odkazom na § 151me Občianskeho zákonníka, ktorý v odseku 8 ustanovuje zoznam osôb pre účely aplikácie na zmluvu o záložnom práve na pohľadávky z účtu a úverové pohľadávky, a preto v úvodnej vete ako aj v písmene g) druhom bode odkazuje na „záložné právo“. V aplikačnej praxi sa preto vyskytli otázky, či existencia záložného práva k pohľadávke z účtu, z inej formy vkladu alebo k pohľadávke z úveru nie je podmienkou pre aplikáciu § 180 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Takýto výklad by nebol logický a nebol by v súlade so smernicou 2002/47/ES a ani s praxou obchodovania na kapitálových trhoch, kde pohľadávky zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát často nie sú zabezpečené, resp. sú zabezpečené alebo inak kryté iným spôsobom, než zriadením záložného práva k pohľadávke z účtu, z inej formy vkladu alebo k pohľadávke z úveru. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr) Znenie § 171u žiadam, za účelom zvýšenia ochrany obydlia dlžníkov, avšak bez zásadnej zmeny v postavení veriteľov v procese konkurzu, doplniť o nový odsek tohto znenia: „(5) Správca speňaží domovské obydlie dlžníka až po pokuse speňažiť ostatné súčasti konkurznej podstaty a vymôcť všetky pohľadávky spadajúce do konkurznej podstaty. Speňaženiu domovského obydlia nebráni, ak sa správca nepokúsil speňažiť veci nepatrnej hodnoty alebo vymôcť pohľadávky nepatrnej hodnoty.“. Je potrebné v prípade konkurzu určiť poradie speňažovania majetku, pričom nehnuteľnosť slúžiaca na bývanie dlžníka by mala byť speňažovaná ako posledná. Speňaženiu obydlia by však nemalo brániť to, ak sa ešte nespeňažili hnuteľné veci alebo nehnuteľné veci nepatrnej hodnoty alebo ak nedošlo k speňaženiu veci napriek snahe správcu (napr. viacnásobná neúspešná dražba majetku dlžníka). Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail