LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) §168 ods. 1 písm. b) Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme zvážiť znenie: pohľadávka z pôžičky poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci na úhradu preddavku na paušálnu odmenu správcu v konkurze a na úhradu nákladov konkurzu vrátane príslušenstva takejto pohľadávky. Odôvodnenie: Uvedené znenie navrhujem iba v prípade ak zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku nemá dôsledok na účinky oddlženia §171 ods. 1, tzn. aj po zrušení konkurzu pre nedostatok majetku sa dlžník zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom... Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zf ods. 2 Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme znenie: Dlžník má právo žiadať odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom o 12 mesiacov (z o dobrovoľných dražbách). Odôvodnenie: Keďže táto novela neposkytuje ochranu obydlia, považujeme za potrebné aspoň predĺžiť moratórium na predaj nehnuteľnosti veriteľom na reálnejšiu lehotu, v ktorej si dlžník bude môcť nájsť náhradné bývanie. Obdobie 12 mesiacov je reálnejším odrazom možností dlžníkov a pomáhajúcich profesií realizovať stabilizáciu životnej situácie tak, aby neprišlo k neželanému dôsledku bezdomovectva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 1 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšie definície foriem úpadku. Navrhovaná koncepcia abstrahuje od skutočnosti, že v prípade insolvenčných konaní ide o konania kolektívneho charakteru a zároveň neberie do úvahy výkon podnikateľskej činnosti zo strany fyzických osôb, v rámci ktorej sa môžu dostať do špecifickej formy úpadku v podobe predĺženia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 3 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšiu úpravu. Návrh vylučuje použitie inštitútov upravených v ZKR na riešenie predĺženia fyzickej osoby podnikateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 2 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšiu úpravu. Navrhovaná koncepcia platobnej neschopnosti fyzických osôb abstrahuje od skutočnosti, že v prípade insolvenčných konaní ide o konania kolektívneho charakteru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171zg ods. 3 Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme, aby podzákonnou normou boli zadefinované nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania, pričom sem bude patriť aj primerané komerčné nájomné bývanie. Pripomienka na definovanie nevyhnutných výdavkov potrebných na zabezpečenie bývania, kde bude patriť aj primerané komerčné nájomné bývanie má za cieľ upozorniť na problém absencie definovania týchto nákladov a zároveň potrebu jasného akceptovania nákladov na primerané komerčné nájomné bývanie za nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 9 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšiu úpravu. Nie je nám zrejmý dôvod diskriminácie fyzických osôb podnikateľov v rámci prístupu k inštitútu reštrukturalizácie poskytujúceho ochranu zachovaniu prevádzky ich podniku. Inštitút splátkového kalendára v navrhovanej podobe nepredstavuje vo vzťahu k reštrukturalizácii pre fyzické osoby podnikateľov plnohodnotnú alternatívu a jeho účel je nie je totožný s účelom reštrukturalizačného konania, ktorým je prioritne zachovanie prevádzky dlžníkovho podniku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 10 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšiu úpravu v nadväznosti na pripomienku k bodu 9. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 166 ods. 2 Navrhujeme prehodnotiť ods. 2 v navrhovanom znení a naviazať časovú lehotu, kedy je možné pri fyzických osobách aplikovať inštitúty upravené v ZKR, výlučne na určenie splátkového kalendára. Takto navrhované znenie opätovne abstrahuje od pôsobenia fyzických osôb podnikateľov v rámci trhovej ekonomiky a viedlo by k nemožnosti aplikovať právnu úpravu regulujúcu ich „odchod z trhu“ v prípade ich úpadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171c Navrhujeme vypustiť a ponechať všeobecnú úpravu odporovateľnosti podľa ust. § 57 ZKR a nasl., ktoré poskytujú navrhovateľovi viac možností na uplatnenie práva odporovať voči subjektu, ktorý mal z odporovateľného právneho úkonu prospech. Predmetný návrh je navyše v rozpore s kolektívnym charakterom insolvenčného konania a povedie k poškodeniu väčšiny veriteľov dlžníka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 167 Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšiu všeobecnú úpravu platobnej neschopnosti. Navrhovaná koncepcia platobnej neschopnosti fyzických osôb abstrahuje od skutočnosti, že v prípade insolvenčných konaní ide o konania kolektívneho charakteru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 169 ods. 1 Navrhujeme vypustiť písm. c) z dôvodu narušenia právnej istoty zmenkových veriteľov a otáznej ústavnej konformity navrhovanej úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 166 ods. 3 Navrhujeme vypustiť a ponechať možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu pri naplnení zákonných predpokladov úpadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171k ods. 1 Navrhujeme prehodnotiť navrhované znenie tak, aby oprávnenie vypovedať zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, mal správca. Zmluvy tohto charakteru môžu mať podstatný dopad na hodnotu majetku podliehajúceho konkurzu pre tretie nezainteresované osoby, pričom vzhľadom na návrhom predpokladané právo výkupu dlžníka alebo jeho blízkych osôb, môže byť záujem dlžníka na ukončení takýchto zmlúv v priamom rozpore so záujmom veriteľov na najvyššom možnom výťažku zo speňaženia tohto majetku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171i ods. 3 Navrhujeme navrhované znenie upraviť tak, že dlžník a jeho blízke osoby budú oprávnení užívať výlučne veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie ich životných potrieb. Návrh opätovne abstrahuje od skutočnosti, že popri spotrebiteľoch bude konkurzné konanie vedené aj voči fyzickým osobám podnikateľom a konkurzu bude podliehať aj majetok tvoriaci ich podnik, na ktorého užívaní a s tým spojeným opotrebením nemôže mať dlžník žiaden oprávnený záujem, ktorý by mal byť zákonnou úpravou chránený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171g Navrhujeme doplniť o úpravu umožňujúcu podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj zo strany veriteľa. Navrhované znenie obmedzuje oprávnenia veriteľa pri vymáhaní pohľadávok a ponecháva iniciatívu pri riešení úpadku výlučne na dlžníkovi. Ide o prístup, ktorý sa v rámci zákonnej úpravy už v minulosti neosvedčil a mal za následok faktické ohrozenie uspokojenia pohľadávok prihlásených veriteľov (viď skúsenosť s úpravou účinnou pred novelou č. 348/2011 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171i ods. 1 Navrhujeme znenie doplniť o úpravu oprávnenia správcu vykonávať správu majetku podliehajúceho konkurzu, t.j. činnosť smerujúcu k zabezpečeniu ochrany majetku pred stratou, zničením alebo iným znehodnotením. Navrhované znenie predpokladá ponechanie správy majetku na dlžníkovi bez ingerencie veriteľov, ktorí majú byť uspokojovaní z výťažku z jeho speňaženia, a správcu, ktorý má majetok speňažovať a to pri zachovaní zásady, že náklady správy sú nákladmi konkurzu, o ktoré sa uspokojenie veriteľov znižuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I bod 11 § 171g ods. 2 Navrhujeme upraviť znenie tak, aby zostal zachovaný aj zoznam záväzkov – výrazná pomôcka pre správcu a pre urýchlenie konania, samotný zoznam veriteľov je nedostatočný, pretože dlžník môže (a spravidla aj máva) u jedného veriteľa viacero záväzkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 (§ 171 zj ods. 3) Ako sme uviedli vo všeobecných pripomienkach, zákonom stanovené termíny plnenia splátkového kalendára zvýhodňujú veľkých veriteľov, pričom u menších veriteľov nerešpektujú ich právo na postupné pomerné uspokojovanie ich pohľadávok. Navyše ustanovenie § 171zj ods. 4 návrhu zákona neprimerane zvýhodňuje veriteľov, ktorí pred povolením splátkového kalendára sa s dlžníkom dohodli na výhodnejších lehotách splatnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 11 .§ 171b ods. 2 písm. b). V návrhu zákona je potrebné špecifikovať pojem „drobný veriteľ“ pre potreby aplikácie odsekov 3 a 4. Nie je dôvodné odlišne posudzovať poctivý zámer u rôznych kategórií dlžníkov. Ústava Slovenskej republiky zaručuje rovnosť občanov pred zákonom a táto má mať dôraz aj vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail