LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) čl. I, bod 11 (§ 169 ods. 1 písm. d)) predloženého návrhu K čl. I, bod 11 (§ 169 ods. 1 písm. d)) predloženého návrhu Podľa navrhovaného ustanovenia sa za nevymáhateľné voči dlžníkovi (t.j. voči fyzickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi) v prípade oddlženia považujú zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo vyrubiť takúto pokutu alebo sankciu bola porušená pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Uvedené ustanovenie sa teda vzťahuje aj na zodpovednosť za pokutu uloženú za spáchané správne delikty. Úrad nepovažuje takéto ustanovenie, ktoré umožní dlžníkom vyhnúť sa celkom zodpovednosti za pokutu uloženú za správny delikt spáchaný pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára za odôvodnené. Za prvé, toto ustanovenie neumožňuje uspokojenie pohľadávky v rámci oddlženia ani v prípade pohľadávok z pokút, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu alebo podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Toto ustanovenie sa líši od ustanovení, upravujúcich konkurzné konanie na majetok právnickej osoby. Podľa § 100 ods. 2 písm. c) zákona o konkurze a reštrukturalizácii v súčasnom znení, sú z uspokojenia v konkurze vylúčené mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu, ak nárok na ne vznikol, boli uložené alebo prirástli po vyhlásení konkurzu. Pohľadávky, hoci vznikli rozhodnutím o uložení sankcie za správny delikt pred vyhlásením konkurzu je možné si v konkurze riadne uplatniť prihláškou. Nie je pritom podľa názoru úradu dôvodné, v prípade fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov takéto pohľadávky z uspokojenia celkom vylučovať. Za druhé je faktom, že ku konaniu a rozhodnutiu o správnom delikte môže prísť aj niekoľko rokov po jeho spáchaní, kedykoľvek, pokým neuplynie zákonom stanovená premlčacia doba (t.j. k rozhodnutiu môže dôjsť aj po skončení konkurzu, prípadne po splnení splátkového kalendára). Pritom majetkové pomery dlžníka môžu byť v čase vydania rozhodnutia, ktorým sa ukladá sankcia (resp. v čase splatnosti sankcie) úplne iné, neodôvodňujúce takéto „zvýhodnené postavenie.“ Úrad preto navrhuje toto ustanovenie (resp. súvisiace ustanovenia) preformulovať tak, aby vyššie uvedené pohľadávky bolo možné si v priebehu oddlženia uplatňovať rovnako ako ostatné pohľadávky (prípadne ich navrhujeme zaradiť medzi oddlžením nedotknuté pohľadávky podľa § 168 návrhu zákona rovnako ako peňažné tresty podľa Trestného zákona). Úrad tiež navrhuje, aby tieto pohľadávky bolo možné riadne vymáhať, pokiaľ bude právoplatné rozhodnutie o uloženej sankcii vydané po skončení konkurzu alebo splnení splátkového kalendára a to bez ohľadu na to kedy k porušeniu povinnosti, ktorá zakladá právo na uloženie pokuty došlo. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 171 d Odsek (1) znie: „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii poskytnutých od dlžníka, veriteľov, prípadne iných osôb. Správca vykoná šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Správca je povinný oznámiť správcovi bytového domu alebo spoločenstvu vlastníkov bytov, že bol ustanovený za správcu dlžníka - fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý správca alebo SVB spravuje. Ďalej správca je povinný podať žiadosť o zapísanie poznámky v katastri nehnuteľností týkajúceho sa nehnuteľného majetku dlžníka. Odkaz na poznámku v katastrálnom plus exekučný. Dopĺňame o : Správca je povinný oznámiť správcovi bytového domu alebo spoločenstvu vlastníkov bytov, že bol ustanovený za správcu dlžníka - fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý správca alebo SVB spravuje. Ďalej správca je povinný podať žiadosť o zapísanie poznámky v katastri nehnuteľností týkajúceho sa nehnuteľného majetku dlžníka. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171zd Ods. 2 (2) Návrh sa podáva na predpísanom tlačive. Súčasťou návrhu sú okrem všeobecných náležitostí návrhu a iných náležitostí návrhu ustanovených týmto zákonom aj dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie, zoznam majetku, zoznam záväzkov, identifikačné údaje správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov, ak súčasťou zoznamu majetku je byt alebo nebytový priestor, prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlžníka za uplynulých päť rokov, prehľad očakávaných výdavkov a príjmov dlžníka v nasledujúcich piatich rokoch a posledných päť daňových priznaní dlžníka, ak boli podané. Vzhľadom na ochranu práv vlastníka bytu – dlžníka a ostatných vlastníkov bývajúcich v bytovom dome dlžníka je potrebné, aby tento údaj bol súčasťou návrhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 13. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zf, odsek 1 RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne „(1) Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa prerušujú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 170). Ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu tieto exekúcie zastaví. Trovy exekúcie platí povinný.“ Odôvodnenie Nie je možné od oprávneného spravodlivo požadovať aby hradil trovy exekučného konania , ktorého zastavenie nezavinil. Zastavenie konania zapríčinil povinný – dlžník tým, že požiadal o ochranu pred veriteľmi za účelom uspokojenia veriteľov formou splátkového kalendára. Preto považujeme za spravodlivé aby v takomto prípade trovy exekúcie znášal povinný, prípadne aby si trovy exekúcie musel exekútor taktiež prihlásiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171zf Odsek 1 (1) Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa prerušujú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 170). Ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu tieto exekúcie zastaví. Trovy exekúcie platí povinný. Náš návrh vychádza z toho, že trovy zastaveného exekučného konania nemá hradiť oprávnený ale povinný. Z tohto dôvodu sa mení aj posledná veta. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 171s Odsek 4 (4) Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správcu bytového domu, v ktorom sa nachádza byt alebo nebytový priestor, ktorý je súčasťou majetkovej podstaty dlžníka, že bol vyhlásený konkurz. Správca upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. Správca je povinný upovedomiť spoločenstvo vlastníkov bytov ako aj správcu bytového domu, ktorý je zákonným zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov a preto je potrebné doručovať aj jemu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Čl. I bod 11 Odporúčam preskúmať možnosť zapracovať do návrhu zákona inštitút „opatrovníka v oddlžení“ spolupracujúceho so správcom a dlžníkom, minimálne v prípade dlžníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorého funkciou by bola podpora dlžníka pre obnovu a rozvoj jeho schopnosti viesť samostatný život a podpora jeho začlenenia do spoločnosti, a zabezpečenie úspešného procesu oddlženia, ako aj odstránenie rizika recidívy platobnej neschopnosti v budúcnosti. V tejto súvislosti odporúčam aj preskúmať možnosť novelizácie zákona č. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a upraviť spôsob jeho ustanovenia s cieľom definovania rámca úloh opatrovníka v oddlžení na báze inštitútu sociálnej služby, zabezpečovanej na príslušnej odbornej úrovni. Súčasne odporúčam preskúmať možnosť úpravy časovej pôsobnosť činnosti opatrovníka v oddlžení, vzhľadom na regulačný priestor oboch všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby tento opatrovník v oddlžení túto „službu“ vykonával až do doby vzniku odôvodneného predpokladu úspešného začlenenia oddlženého do spoločnosti, dosiahnutia takého stupňa finančnej gramotnosti a zodpovednosti, z ktorého by bolo zrejme, že opätovne nenastane následok platobnej neschopnosti. Súčasťou preskúmania právnej úpravy by teda malo byť aj preskúmanie možnosti právnej reglementácie úpravy dotovania príslušných konzultačných a kontrolných právomoci opatrovníka v oddlžení pri právnych úkonoch oddlženého tak, aby tento inštitút vytváral účinný nástroj prevencie pred recidívou opätovného následku predlženia, s cieľom dosiahnutia harmonickej a ústavne konformnej právnej ochrany všetkých účastníkov budúcich právnych vzťahov tak, aby vzhľadom na obmedzujúcu podmienku novo navrhovaného § 166 ods. 2 návrhu zákona, takáto skutočnosť počas uvedenej lehoty, brániacej novej ochrane, vôbec nenastala. V uvedenej súvislosti súčasne odporúčam v novo navrhovanom § 166 ods. 2 sprísnenie podmienky domáhania sa opakovaného oddlženia v náväznosti na neplnenie odporúčaní opatrovníka v oddlžení, napríklad predĺžením lehoty z 10 rokov na 15 rokov. Z uvedeného dôvodu by navrhovaná úprava, v čl. I ako aj v osobitnom článku novelizujúcom zákon č. 448/2008 Z. z. mala obsahovať aj úpravu vzájomných práv a povinnosti medzi dlžníkom a opatrovníkom, vrátane oprávnenia opatrovníka ukladať dlžníkovi/oddlženému odporúčania, pokyny, alebo aj aprobačné právo k právnym úkonom ohrozujúcich solventnosť oddlženého. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s príslušnými nelegislatívnymi právnymi aktmi EÚ na úseku integrácie Rómov – predovšetkým vzhľadom na odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch, COM(2013) 460 final (Ú. v. EU C 378, 24. 12. 2013), a rovnako aj v súlade s príslušnými odporúčaniami RE, a výkladovým stanoviskám OSN k dočasným vyrovnávacím opatreniam. Uvedený návrh predkladám v súlade s rámcom § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, v súlade s rámcom nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 8/04 uverejneného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 220, pod č. 539/2005). Uvedený návrh je právne koeexistentný s odporúčaniami medzinárodných organizácií udelených Slovenskej republike v rámci implementácie medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) k čl. I bod 11 (§ 171b ods. 4) V § 171b ods. 4 odporúčam za slová „základné vzdelanie“ vložiť čiarku a za ňou slová „je zo sociálne znevýhodneného prostredia“. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s predchádzajúcou pripomienkou k čl. I bod. 11 a v súlade s uvedeným právnym rámcom upravujúcom integráciu Rómov. Poukazujem aj na základnú pracovnú definíciu medzinárodného práva – organizácie OSN - špeciálneho spravodajcu subkomisie OSN na ochranu ľudských práv, Marca Bossuyta, podľa ktorej dočasné vyrovnávacie opatrenia predstavujú „koherentný balík opatrení dočasného charakteru, ktorý je špecificky zameraný na nápravu pozície príslušníkov cieľovej skupiny v jednom alebo viacerých aspektoch ich sociálneho života s cieľom dosiahnuť rovnosť v praxi. Vzhľadom k tejto skutočnosti nejde o prípad pozitívnej diskriminácie. Navrhované opatrenie jednoznačne zlepšuje prístup členov znevýhodnených skupín do existujúcich sociálnych a ekonomických štruktúr. Súčasne s nálezom PL. ÚS 8/04 poukazujem na nasledujúce vety: - Pozitívne opatrenia sú zamerané na vyrovnanie príležitostí pre všetkých ľudí. Tieto opatrenia favorizujú tradične diskriminované kategórie ľudí, dovoľujúc im zúčastniť sa súťaže pri využívaní príležitostí, vychádzajúc z rovnakej základne, avšak bez nároku na úspech. Tieto opatrenia obsahujú množstvo techník, ako sú špeciálne školenia, vzdelávacie aktivity, prerozdelenie zdrojov z jednej skupiny do druhej skupiny a ďalšie. Cieľom týchto techník je zabezpečiť spravodlivý priebeh pri využívaní príležitostí a tento cieľ nadväzuje na cieľ materiálnej rovnosti, ktorá vyžaduje, aby nerovnaké situácie neboli riešené rovnako ako tie, ktoré sú štandardnými situáciami. - Cieľom takýchto opatrení môže byť len odstránenie dôsledkov predchádzajúcej diskriminácie a nerovnakých príležitostí pri dosahovaní rovnakého výsledku. Z toho vyplýva, že osobitné vyrovnávacie opatrenia treba chápať ako zvýhodnenie skupiny osôb s osobitným zreteľom na ich predošlé znevýhodnenie, ktoré im bránilo v rovnom prístupe k príležitostiam v praxi. Takéto opatrenia súčasne dopĺňajú účinky zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré by pri handicapovaných skupinách osôb samo osebe nestačilo na zabezpečenie rovného prístupu k príležitostiam, ktorý však nemôže znamenať aj rovnosť výsledkov takého prístupu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171h ods. 1) Odporúčam v znení §171h upraviť možnosť odpustenia preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v previazanosti na osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, alternatívne osoby v hmotnej núdzi, alternatívne zapracovať úpravu do návrhu zákona ako aj v osobitnom článku napríklad do zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spočívajúcu v inštitúte úhrady uvedenej odmeny na báze konštrukcie § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. Takéto odpustenie preddavku rovnako je možné odvíjať od podmienok zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s čl. 12 ods. 1, 2 a čl. 39 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171u) V § 171u sa a konci pripájajú vety. „Nehnuteľnosť, najmä pozemok, bytový dom, byt, nedokončená, neskolaudovaná stavba alebo stavba v predčasnom užívaní, ktorá slúži, alebo má slúžiť na zabezpečenie bývania dlžníka a členov jeho spoločnej domácnosti, , ak dlžník nemá zabezpečenú inú možnosť bývania nemožno dražiť, ako hodnota predĺženia nepresahuje sumu 10.000 eur. Ak dlžník je vlastníkom viacerých nehnuteľností, dražbe nepodlieha nehnuteľnosť v ktorej býva v čase podania návrhu na konkurz.“. Navrhované doplnenie je možné prípadne systematicky upraviť aj v novo navrhovanom § 171o. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s už uvedeným medzinárodným právnym rámcom EU a RE, uvedeným v predchádzajúcich pripomienkach, osobitne s ohľadom na všeobecný komentár mimoriadneho spravodajcu OSN (CESCR ) č. 4 (1991) o právo na primerané bývanie (E/1992/23, príloha III), prijaté 12. decembra 1991, a všeobecný komentár č. 7 Právo na primerané bývanie (Art.11.1): nútené vysťahovanie : . 20.05.1997. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171h a § 171 zd) Odporúčam zvážiť, aby sa medzi kritériá, ktorých splnením sa podmieňuje prijatie návrhu na vyhlásenie konkurzu ustanovila aj podmienka, podľa ktorej musí dlžník mať zavedený bankový účet. Odporúčam preto zvážiť §171h ods. 1 doplnením nového pododseku, vyjadrujúceho túto zásadu/podmienku, a súčasne zapracovať recipročne do textu návrhu zákona v tretej hlave – splátkový kalendár. Odôvodnenie: Proces oddlženia v konkurzom alebo splátkovým kalendárom má pomôcť (re)integrácii osôb vo finančnej tiesni do oficiálnej ekonomiky. Táto reintegrácia nie je možná bez bankového účtu. Je preto odôvodnenou skutočnosťou, aj vzhľadom na navrhovaný inštitút opatrovníka v oddlžení, aby jednou z podmienok úspešnej realizácie oboch inštitútov oddlženia bolo vykonávania finančného hospodárenia prostredníctvom bankového účtu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171v) V § 171v alebo v § 171o žiadam zapracovať zásadu, podľa ktorej „súčasťou konkurznej podstaty, alebo predmetom dražby nemôže byť obydlie, hnuteľná vec, ktorá nie je stavbou podľa osobitého predpisu, ktoré slúži na zabezpečenie bývania dlžníka a členov jeho spoločnej domácnosti, ak dlžník nemá zabezpečenú inú možnosť bývania, ak hodnote predĺženia nepresahuje sumu 10.000 eur“. Obydlie, ktoré nie je stavbou, je negatívne vymedzené v § 43 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. Odôvodnenie: Pripomienku predkladám z rovnakých dôvodov ako pripomienku k navrhovanému zneniu § 171u návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171zg ods. 5) Odporúčam preskúmať možnosť vypustenia druhej vety § 171zg ods. 5, s cieľom zabezpečenia plynulosti procesu oddlženia., a to aj vzhľadom na ustanovenú zásadu v § 171zg ods. 4 „Uspokojenie nesmie byť nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky.“ Odôvodenie: Je zrejme z obsahu pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 11 (§ 171zf ods. 2) Odporúčam preskúmať možnosť odkladu dražby obydlia z ustanovenej doby 6 mesiacov na dobu 12 mesiacov. Odôvodnenie: Pripomienku predkladám v súlade s rámcom odôvodnenia pripomienky k § 171u. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl.2 -Všeobecná pripomienka k novele zákona č.7.2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácii Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Navrhujeme novelizovať súčasne zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzii č. 327/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov najmä v týchto smeroch: - príkladom stanoviť ďalšie okolnosti ako napr. strata bývania/ohrozenie bývania, nepriaznivá sociálna situácia, ktoré by Centrum právnej pomoci (ďalej len “CPP”) malo brať do úvahy pri posudzovaní žiadosti fyzickej osoby. - upraviť podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti a stanoviť minimálne dvojnásobok životného minima ako hornú hranicu príjmu, aj s ohľadom, že jeho výška mierne presahuje výšku minimálnej mzdy, tzn. takto stanovené kritérium má prevenčný charakter pre osoby, ktoré sú v pracovnom procese, ich príjmy im neumožňujú si zabezpečiť advokáta, ale sociálna situácia si to vyžaduje - zvážiť, či by právna pomoc nemohla zahŕňať aj pomoc pri preskúmavaní dlžníkovej finančnej situácie, a to najmä pre prípad, ak sa dlžník nebude kvalifikovať na podanie návrhu na konkurz alebo návrhu na určenie splátkového kalendára. To že “CPP” bude kontaktným miestom, kam sa budú ľudia s nízkym (alebo žiadnym) príjmom, v zložitej sociálnej a finančnej situácii obracať, by sa mohlo využiť práve pri práci s týmito ľuďmi pri zvyšovaní ich finančnej gramotnosti a inklúzie. Pomoc by mohla zahŕňať aj mediáciu s veriteľmi. Cieľom tejto pomoci je dosiahnuť, aby dlžník ktorý má problémy so splácaním dlhov a má nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona, mal možnosť získať právnu službu, ktorej cieľom by bolo zanalyzovať dlžníkove dlhy najmä po právnej stránke. Následne by takýto právny zástupca mohol vyjednať nové splátkové kalendáre s veriteľmi, či upozorniť dlžníka na to, že nie je dôvod hradiť napr. premlčané dlhy. Takáto právna služba by slúžila na prevenciu, t.j. dlžník by sa mohol dohodnúť s veriteľmi a jeho situácia by nemusela skončiť tak, že jediné riešenie pre dlžníka by bol už len konkurz. - upraviť prísne nastavené podmienky ohľadom súčinnosti oprávnenej osoby, ktoré by mohli viesť k predčasnej strate nároku na poskytnutie právnej pomoci. - stanoviť miestnu príslušnosť “CPP” tak, aby sa sprístupnila právna pomoc v mieste , kde sa ľudia skutočne zdržiavajú - explicitne zahrnúť poskytovateľov sociálnych služieb medzi spolupracujúce subjekty “CPP” - vhodným spôsobom upraviť podmienky oprávnenosti na poskytnutie pôžičky a spôsob jej splácania Zdôvodnenie: Považujeme za dôležité zdôrazniť, že zo znenia pripravovanej novely zákona o konkurze a reštruktualizácii nie je zrejmé ako sa “oddlženie” skutočne stane prístupným pre širokú skupinu rôznym spôsobom znevýhodnených osôb (napr. aj ľudí bez domova). Napriek tomu ich oddlženie, by malo pozitívne dôsledky na ich aktivizáciu, spoločenské začlenenie a v konečnom dôsledku aj na úsporu nákladov štátu na riešenie problematiky bezdomovectva. V návrhu sa uvažuje o paušálnej odmene správcu, viacerými úpravami sa znižujú celkové náklady na konkurz a vytvára sa priestor (uvažuje sa) o poskytovaní pôžičky Centra právnej pomoci. Napriek tomu, nie sú vôbec stanovené podmienky na získanie takejto pôžičky a podmienky jej splácania, nemení sa ani súčasné nastavenie podmienok oprávnenosti poskytnutia bezplatnej právnej pomoci “Centrom” čím môžu byť obmedzené v prístupe k oddlženiu niektoré skupiny osôb, náplň právnej pomoci”Centra” neobsahuje činnosti ktoré budú predchádzať podaniu návrhu na oddlženie a tým pádom nie malé množstvo práce zostane na iných pomáhajúcich profesiách (napr. sociálny pracovníci), ktorých odborné i časové kapacity sú v tejto oblasti poddimenzované. Za týchto okolností nie je zrejmé nakoľko sa teda oddlženie stane aj reálne dostupné. Prístup cieľovej skupiny ľudí bez domova i ďalších znevýhodnených skupín je riešený len implicitne preto je dôležité súčasne novelizovať príslušné ustanovenia zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi “zákon o CPP”. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 166 ods. 3 Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme znenie: Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba, ak je voči nemu vedená exekúcia, alebo je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu. Odôvodnenie: 1) Poskytnutie možnosti oddlženia len dlžníkom, proti ktorým je vedená exekúcia, bude podľa nášho názoru demotivovať dlžníkov splácajúcich svoje záväzky a môže to spôsobiť aj narušenie sociálnej práce, ktorej cieľom je viesť dlžníkov k zodpovednému prístupu k ich záväzkom. Dlžník bude demotivovaný riešiť svoje dlhy splátkami mimo konkurzu. 2) Existencia dlhu na zdravotnom poistení má za následok stratu možnosti plnej zdravotnej starostlivosti. Veriteľ (ZP) nemusí mať záujem na vymáhaní svojej pohľadávky voči dlžníkovi formou exekúcie a dlžník nemusí mať možnosti a schopnosti uzatvoriť splátkový kalendár na svoj dlh. To môže viesť k pretrvávajúcemu problému v prístupe k zdravotnej starostlivosti. 3) Podmienka prebiehajúcej exekúcie môže ďalej spôsobiť aj to, že veritelia nebudú svoje pohľadávky vymáhať a príslušenstvo tak bude naďalej narastať. 4) Podmienku tiež nepovažujeme za vhodnú z dôvodu, že fyzické osoby by museli čakať na aktivitu veriteľa, ktorý ale vôbec nemusí podať návrh na vykonanie exekúcie, resp. vôbec nemusí mať exekučný titul. 5) Zavedenie alternatívnej možnosti vstupu do procesu konkurzu v podobe špecializovaného sociálneho poradenstva (§19 ods.3 zák.č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o sociálnych službách) dáva, za splnenia všeobecného predpokladu platobnej neschopnosti, príležitosť na oddlženie tým dlžníkom, ktorí svoj dlh za asistencie intenzívnej sociálnej práce podľa svojich možnosti splácajú a nemusí tak nevyhnutne prísť k exekučnému konaniu. Akreditácia špecializovaného sociálneho poradenstva na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny spolu s registráciou poskytovateľa tejto služby do registra , ktorý vedie vyšší územný celok, dáva pri súčasnom znení zákona o sociálnych službách, predpoklad najvyššej možnej miery ochrany pred zneužitím. Zastávame názor, že akreditovaní poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva môžu na základe “Evidencie prijímateľov sociálnej služby” (§ 95 zák. č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov) vydať so súhlasom klienta potvrdenie organizácie o tom, že konkrétna osoba je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva. Potvrdenie poskytovateľa spolu s rozhodnutím o udelení akreditácie, by v tomto prípade mali byť obligatórnou súčasťou návrhu na vyhlásenie konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl.2 Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Navrhujeme nepriamo novelizovať zák. č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, kde by sa uviedlo, že ustanovenie § 9 ods. 2 predmetného zákona neplatí pre toho dlžníka, ktorý podal návrh na konkurz, návrh na oddlženie, alebo na dlžníka, o ktorom súd rozhodol o oddlžení. Zdôvodnenie:Ak zamýšľaným cieľom novely o konkurze a reštruktualizácii bolo okrem iného zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, tento dôsledok pôvodne navrhované ustanovenie § 171 ods.4 nemá, nakoľko zdravotné poisťovne nie sú orgánom verejnej moci. Možným riešením, by bola zmena príslušných ustanovení zákona o zdravotnej starostlivosti, tak aby jej poskytovanie nebolo viazané na existenciu/neexistenciu dlhu. Takéto riešenie je však väčším zásahom do súčasnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti a vyžaduje si komplexnejšie posúdenie dôsledkov i akceptáciu viacerých dotknutých subjektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 171g ods. 2 Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme znenie: Návrh sa podáva na predpísanom tlačive. Okrem všeobecných náležitostí a iných náležitostí ustanovených týmto zákonom, návrh v prílohe obsahuje zoznam majetku a zoznam veriteľov a v prípade, že návrh podáva osoba, ktorá je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu, návrh obsahuje v prílohe aj potvrdenie jeho akreditovaného poskytovateľa a rozhodnutie o udelení akreditácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §171h ods.1 písm.d) Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme znenie: §171h ods.1 písm.d) : voči dlžníkovi sa vedie exekúcia alebo konanie o výkon rozhodnutia alebo je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu, Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) 171r ods. 7 Pripomienky vypracovala pracovná skupina: (c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc (c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník Pripomienku podporili: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík Navrhujeme znenie: 171r ods. 7: Ak dlžník, jeho blízka osoba so súhlasom správcu, alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom správcu, poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. Aká hodnota má byť poskytnutá do konkurznej podstaty, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na podnet a náklady dlžníka alebo jeho blízkej osoby alebo obce. Ak už takýto znalecký posudok bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Ak takúto hodnotu poskytla blízka osoba dlžníka alebo obec, správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na toho, kto takúto hodnotu poskytol. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie nadobúdateľ. Voči nadobúdateľovi sa zabezpečený veriteľ môže domáhať len toho, čoho by sa mohol domáhať voči dlžníkovi. Odôvodnenie: Požiadavku súhlasu správcu navrhujeme z dôvodu zamedzenia zneužívania tejto možnosti blízkymi osobami, ktoré by mohli skupovať nehnuteľnosti svojich blízkych osôb za účelom ich ďalšieho prenájmu týmto blízkym osobám za „úžernícke“ nájomné resp. poplatky za služby spojené s nájmom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail