LP/2016/584 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
Návrh opatrenia (vlastný materiál) je z dôvodu zložitosti formátu textu priložený v časti nepovinné prílohy.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému materiálu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.7.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.7.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.7.2016 Detail
PraF UK (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta) k prílohe k opatreniu: 7. podskupina študijných odborov právo Pripomienka sa uplatňuje k prílohe: 7. podskupina študijných odborov právo: návrh opatrenia ustanovuje sumu maximálneho ročného školného pre študijný program v 1. stupni štúdia 740 eur. a pre študijný program 2. stupňa 1110. Navrhujeme: aby bola suma maximálneho ročného školného v 7. podskupine študijných odborov právo pre študijný program v 1. stupni štúdia 1040 eur a pre študijný program 2. stupňa 1560. Odôvodnenie: takto zvýšené sumy maximálneho ročného školného zodpovedajú sumám v 6. podskupine študijných odborov ekonómia a manažment. Ekonomická náročnosť týchto odborov je porovnateľná s ekonomickou náročnosťou študijného odboru právo, čomu zodpovedá aj fakt, že ekonomické odbory a manažment sú v jednej skupine s odborom právo pri prideľovaní grantov VEGA. Súčasné podmienky vysokoškolského vzdelávania v odbore právo kladú čoraz väčšie nároky na zložité formy klinického právnického vzdelávania, ktoré si vyžadujú prácu učiteľov s nižšími počtami študentov. Pokiaľ chceme zvyšovať kvalitu externej formy štúdia, nesmieme na klinické právne vzdelávanie rezignovať ani v rámci tejto formy. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecný komentár Vplyvom spoplatnenia štúdia v externej forme sa znížil počet študentov študujúcich na verejných vysokých školách v priemere o 50 % a predĺženie štandardnej dĺžky štúdia o jeden rok na každom stupni externej formy ("EF") štúdia (4Bc.+3Ing.) má za následok ďalší pokles záujmu študovať touto formou štúdia. Výučba v EF má byť rozsahovo identická ako výučba študentov v dennej forme štúdia, čo znamená z hľadiska organizačného, že študenti v EF budú mať výučbu každý piatok a sobotu počas semestra a ďalej budú mať ešte jedno týždenné sústredenie po každom semestri. Uvedené môže narobiť problémy u zamestnávateľov, ktorí nemusia byť ústretoví k študijným povinnostiam ich zamestnancov. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam je potrebné začať uvažovať o zmene zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Predkladacej správe Odporúčame vypustiť jednu zo zmienok o tom, že predkladaný návrh opatrenia nemá vplyv na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti a na životné prostredie. Odôvodnenie: duplicita Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Odôvodnenie, časť A. Všeobecná časť V Odôvodnení, časť A. Všeobecná časť, v prvej vete odporúčame slová „verejné vysoké školy určujú“ nahradiť slovami v zmysle uvedeného paragrafu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách „rektor verejnej vysokej školy určuje“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Predkladacia správa V Predkladacej správe odporúčame zlúčiť štvrtý a piaty odsek, nakoľko sa tam uvádzajú duplicitne vplyvy navrhovaného materiálu na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, životné prostredie atď.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Predkladacia správa V Predkladacej správe, v prvej vete odporúčame za slovami „opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018“ doplniť slová „pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách“, resp. odporúčame uviesť úplný názov návrhu opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Označenie prílohy opatrenia treba zosúladiť s bodom 15 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) OPATRENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017.2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov a analýze sociálnych vplyvov V súvislosti s návrhom na zvýšenie sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl, odporúčame predkladateľovi prehodnotiť predpokladané sociálne vplyvy predloženého návrhu opatrenia, označiť v doložke vybraných vplyvov negatívne sociálne vplyvy a tieto zhodnotiť v analýze sociálnych vplyvov, ktorá sa identifikovaním sociálnych vplyvov v doložke vybraných vplyvov stáva povinnou súčasťou predloženého materiálu. Odôvodnenie: Zosúladenie s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov a Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Upozorňujeme predkladateľa, že materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov, sa predkladajú Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (na adresu dolozka@mhsr.sk) na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní (nejde o predbežné pripomienkové konanie). Odôvodnenie: Potreba záverečného posúdenia vyplýva z bodu 9.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka V prípade prehodnotenia sociálnych vplyvov podľa pripomienky k doložke vybraných vplyvov a analýze sociálnych vplyvov odporúčame tvrdenie o sociálnych vplyvoch predloženého návrhu opatrenia primerane upraviť v predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správy. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Celý materiál Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe, v prvej vete odporúčame za slovami „opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018“ doplniť slová „pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách“, resp. odporúčame uviesť úplný názov návrhu opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe odporúčame neuvádzať duplicitne (v štvrtom a piatom odseku) vplyvy navrhovaného materiálu na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti a životné prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Odôvodnenie V Odôvodnení, časť A. Všeobecná časť, v prvej vete odporúčame slová „verejné vysoké školy určujú“ nahradiť slovami „rektor verejnej vysokej školy určuje“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.6.2016 Detail