LP/2016/584 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
Návrh opatrenia (vlastný materiál) je z dôvodu zložitosti formátu textu priložený v časti nepovinné prílohy.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov a analýze sociálnych vplyvov V súvislosti s návrhom na zvýšenie sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl, odporúčame predkladateľovi prehodnotiť predpokladané sociálne vplyvy predloženého návrhu opatrenia, označiť v doložke vybraných vplyvov negatívne sociálne vplyvy a tieto zhodnotiť v analýze sociálnych vplyvov, ktorá sa identifikovaním sociálnych vplyvov v doložke vybraných vplyvov stáva povinnou súčasťou predloženého materiálu. Odôvodnenie: Zosúladenie s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov a Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Upozorňujeme predkladateľa, že materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov, sa predkladajú Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (na adresu dolozka@mhsr.sk) na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní (nejde o predbežné pripomienkové konanie). Odôvodnenie: Potreba záverečného posúdenia vyplýva z bodu 9.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka V prípade prehodnotenia sociálnych vplyvov podľa pripomienky k doložke vybraných vplyvov a analýze sociálnych vplyvov odporúčame tvrdenie o sociálnych vplyvoch predloženého návrhu opatrenia primerane upraviť v predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správy. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Celý materiál Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe, v prvej vete odporúčame za slovami „opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018“ doplniť slová „pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách“, resp. odporúčame uviesť úplný názov návrhu opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Predkladacej správe V Predkladacej správe odporúčame neuvádzať duplicitne (v štvrtom a piatom odseku) vplyvy navrhovaného materiálu na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti a životné prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Odôvodnenie V Odôvodnení, časť A. Všeobecná časť, v prvej vete odporúčame slová „verejné vysoké školy určujú“ nahradiť slovami „rektor verejnej vysokej školy určuje“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.6.2016 Detail