LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Za bod 22 navrhujeme vložiť nový novelizačný bod 23. v znení: Za bod 22 navrhujeme vložiť nový novelizačný bod 23. v znení: „V § 65 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú slová: „to neplatí, ak ide o prevod oprávnenia poskytovať sociálnu službu na obec, ktorá je zriaďovateľom alebo zakladateľom právnickej osoby oprávnenej poskytovať sociálnu službu, alebo ide o prevod oprávnenia poskytovať sociálnu službu na inú právnickú osobu v rámci zriaďovateľskej alebo zakladateľskej právomoci obce, mesta, alebo vyššieho územného celku. Nástupnícka organizácia plní podmienky poskytovania sociálnej služby v rozsahu, v akom boli záväzné pre oprávneného poskytovateľa sociálnej služby.“.“ Ostatné novelizačné body sa prečíslujú. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K doložke vplyvov Žiadame o dopracovanie doložky vplyvov na rozpočty obcí a miest. Predložený návrh obsahuje celý rad reštriktívnych alebo sprísňujúcich opatrení, ktoré v praxi budú mať vplyv na rozpočty miestnej územnej samosprávy. V doložke vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy žiadame označiť aj pole „negatívne“ a v odôvodnení uviesť, že navrhovaným sprísnením podmienok poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári dôjde k zníženiu počtu prijímateľov sociálnej služby, a z dôvodu zvýšenia výdavkov, s ktorými zriaďovatelia služieb nekalkulovali dôjde k zníženiu dostupnosti služby z dôvodu úpravy ceny za poskytované služby. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 55 Žiadame, aby v prílohe č. 1 v v riadku „denný stacionár“ bola v stĺpci „Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca“ uvedená hodnota 6,0. Odôvodnenie: Predkladateľ navrhuje zjednotiť počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v dennom stacionári na rovnaké hodnoty aké ustanovuje zákon pre útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania. Predkladateľ pritom v dôvodovej správe nezdôvodňuje toto zjednotenie. Zmena minimálnych personálnych štandardov bude mať za následok zníženie dostupnosti tejto do nedávna nedostatkovej služby, bude mať vplyv na výdavky z rozpočtov obcí a miest. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) Uvedená novela zákona jednoznačne nestanovuje povinnosť Uvedená novela zákona jednoznačne nestanovuje povinnosť, či už ministerstvu, obci, samosprávnemu kraju ohľadom zriaďovania, zakladania, vykonávania kontroly a obligatórneho poskytovania finančných príspevkov na prevádzku pri poskytovaní nových druhov sociálnych služieb ako sú: - § 32a / Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - § 32b / Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Podľa § 75 ods. 7 len môže obec a VÚC poskytnúť finančný príspevok na prevádzku aj pre druh sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 37 (§ 78b) Žiadame, aby v navrhovanom § 78b ods. 8 písm. c) bola číslovka 80 nahradená číslovkou 60. Odôvodnenie: Zákon 448/2009 Z.z. určuje bodové hodnotenie na určenie stupňa odkázanosti. Stupeň odkázanosti II. určuje rozsah 60-120 hod/mesiac. Stupeň odkázanosti III. určuje rozsah odkázanosti za mesiac 120-180 hodín/mesiac, preto nie je možné aby novela zákona určila že PSS v Dennom stacionári musí mať stupeň odkázanosti III. a rozsah odkázanosti stanovuje na min. 80 hodín. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) Bod 16 - § 31 bod 5 Bod 16 - § 31 bod 5 – doplniť text, za aké obdobie sa počíta 30 po sebe nasledujúcich dní, z textu nie je zrejmé, či sa jedná o pomoc iba raz ročne, resp. ako často? Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) Bod 27– § 74 ods. 2 písm. b) Bod 27– § 74 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa. Pripomienka: ak sa sociálna služba nebude poskytovať na základe uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, tak na základe čoho sa bude poskytovať? Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) Bod 16 - § 32a ods. 1 písm. a) Bod 16 - § 32a ods. 1 písm. a) – doplniť, do akého veku dieťaťa, tak ako je uvedené v § 32a, písm. b). Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu S ohľadom na rozšírenie sociálnych služieb, ktoré môžu poskytovať aj fyzické osoby, odporúčam navrhované znenie čl. I doplniť o predkladanie informácií o poskytovaní sociálnych služieb a o príjmoch a výdavkoch fyzických osôb priamo vyššiemu územnému celku zmenou § 67a nasledovne: 1. V § 67a ods. 1 za slová „Neverejný poskytovateľ sociálnej služby“ vložiť čiarku a slová „ktorým je právnická osoba“. 2. Znenie § 67a doplniť odsekom 7 tohto znenia: „(7) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba, je povinný predložiť vyššiemu územnému celku do 15. júla príslušného kalendárneho roku prehľad o poskytovaných sociálnych službách a o príjmoch a výdavkoch spojených s poskytovaním sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok.“. Následne v bode 54 znenie § 110z doplniť odsekom 10 tohto znenia: „(10) Neverejný poskytovateľ, ktorým je fyzická osoba, predloží prehľad o poskytovaných sociálnych službách a o príjmoch a výdavkoch spojených s poskytovaním sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok prvýkrát za rok 2016 v roku 2017.“. Podľa platného znenia zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá fyzická osoba, ktorá vykonáva sociálne služby, povinná viesť účtovníctvo a súčasne vyhotovovať výročnú správu, čo je však pre dotknuté subjekty nadbytočná administratívna záťaž. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je fyzická osoba účtovnou jednotkou iba vtedy, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu. Fyzické osoby sa však môžu rozhodnúť a viesť namiesto účtovníctva daňovú evidenciu alebo si uplatňovať výdavky paušálnou sumou v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ukladanie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok pre fyzické osoby poskytujúce sociálne služby je tiež diskriminačné, vzhľadom na to, že žiadna iná fyzická osoba nie je povinná ukladať svoju účtovnú závierku a výročnú správu do verejnej časti registra účtovných zvierok. Zákon č. 431/2002 Z. z. neustanovuje povinnosť vypracovať výročnú správu žiadnej fyzickej osobe. Odporúčam preto, aby fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby, predkladali priamo vyššiemu územnému celku, ktorý ich zaregistroval, prehľad o poskytovaných sociálnych službách a o príjmoch a výdavkoch spojených s poskytovaním sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok. V prechodných ustanoveniach odporúčam ustanoviť, aby fyzické osoby predkladali uvedený prehľad prvýkrát za rok 2016 v roku 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujem, že podľa predloženého návrhu a všeobecnej časti dôvodovej správy sa starostlivosť poskytovaná v detských jasliach a opatrovateľom v domácom prostredí dieťaťa alebo v domácom prostredí opatrovateľky mení z regulácie výkonu činnosti živnostenským zákonom (voľná živnosť) na poskytovanie sociálnych služieb regulovaných zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, a to ich zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom VÚC; oprávnenie na výkon sociálnych služieb budú mať len osoby zapísané do registra poskytovateľov služieb. Zároveň návrh ustanovuje aj podmienky (napríklad kvalifikačné, priestorové, hygienické), po splnení ktorých bude môcť byť takýto poskytovateľ zapísaný v predmetnom registri. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby bolo poskytovanie sociálnych služieb, ktorých poskytovatelia získavajú oprávnenie na výkon činnosti zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ustanovené aj v živnostenskom zákone ako činnosť, ktorá nie je živnosťou, pretože v aplikačnej praxi môžu vzniknúť problémy pri správnom zaradení príjmov fyzických osôb – poskytovateľov sociálnych služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
PSK - OS (Prešovský samosprávny kraj - odbor sociálny) bod 23 - § 65, 6 písm. e), bod 24 - § 65, 6 písm. f) Navrhujeme zadefinovať, na základe novo ustanovenej podmienky v § 9, ods. 6 dôvody nezapísania do registra. V nadväznosti na vyššie uvedené akým postupom bude konať vyšší územný celok pri zapisovaní do registra, ak príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona 355/2007 Z.z. a k tomuto zákonu vykonávanej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 vydá rozhodnutie, ktoré nebude obsahovať všetky náležitosti podľa navrhovanej novo vzniknutej podmienky v § 9, ods. 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
PSK - OS (Prešovský samosprávny kraj - odbor sociálny) rozsahu poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári Má opodstatnenie, aby v § 40 - denný stacionár zostalo uvedené, že sa v tomto zariadení poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a jej stupeň odkázanosti je najmenej III a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa, keď je v § 13 ods. 2 zadefinovaný rozsah ambulantnej formy sociálnej služby aj pre toto zariadenie? Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 39 (§ 84 ods. 10) Odporúčam zvážiť skrátenie dĺžky prípravy na pozíciu opatrovateľa detí, ktoré nevyžadujú špeciálu zdravotnú starostlivosť tak, ako je to pri príprave na výkon profesionálneho rodiča v rozsahu 60 hodín. Voľnejšie kritériá by mohli pomôcť rozšíreniu ponuky najmä terénnej opatrovateľskej služby pre deti, ktorú by mohli vykonávať aj matky popri rodičovskej dovolenke formou flexibilného pracovného úväzku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „LPV“) (napríklad v čl. I bode 5 § 9 ods. 4 druhej vete a v bode 16 § 31 ods. 3 úvodnej vete vypustiť slovo „najmä“, v bode 17 § 32b ods. 3 v časti vety za bodkočiarkou vypustiť slová „v prípade“ z dôvodu nadbytočnosti) a s prílohou č. 1 LPV (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I body 5, 8, 12, 18, 22, 33, 45 až 49, 52, 53 a 56 zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
PSK - OS (Prešovský samosprávny kraj - odbor sociálny) Čl.I bod 12 V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: ...........; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na písomný návrh prijímateľa sociálnej služby resp. jeho zákonného zástupcu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
PSK - OS (Prešovský samosprávny kraj - odbor sociálny) bod 12 - § 13, ods.2 Ambulantná sociálna služba v zariadení sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa, nahradiť slovami...sa poskytuje počas ôsmich hodín prevádzky v zariadení sociálnych služieb počas pracovného dňa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že predpokladané výdavky vyplývajúce z návrhu sú v jednotlivých rokoch zabezpečené v rámci rozpočtov kapitol Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodom č. 56 a 57 Únia miest Slovenska navrhuje za bod 56 doplniť nové body v nasledovnom znení: 57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „4 860 eur.“ a v prílohe č. 4a v riadku 7 a 8 prvý stĺpec sa nahrádzajú slová „320 eur“ slovami „405 eur“, a v riadku 7 a 8 druhý stĺpec sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „4 860 eur“ Príloha č. 4a Druh sociálnej služby Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok Pôvodná výška Navrhovaná Pôvodná výška Navrhovaná Nocľaháreň 120,00 € 120,00 € 1 440,00 € 1 440,00 € Útulok 120,00 € 120,00 € 1 440,00 € 1 440,00 € Domov na pol ceste 150,00 € 150,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € Zariadenie núdzového bývania 150,00 € 150,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 180,00 € 180,00 € 2 160,00 € 2 160,00 € Zariadenie podporovaného bývania 200,00 € 200,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € Zariadenie pre seniorov 320,00 € 405,00 € 3 840,00 € 4 860,00 € Zariadenie opatrovateľskeju služby 320,00 € 405,00 € 3 840,00 € 4 860,00 € Rehabilitačné stredisko 184,00 € 184,00 € 2 208,00 € 2 208,00 € Domov sociálnych služieb 330,00 € 330,00 € 3 960,00 € 3 960,00 € Špecializované zariadenie 330,00 € 330,00 € 3 960,00 € 3 960,00 € Denný stacionár 184,00 € 184,00 € 2 208,00 € 2 208,00 € Uvedený návrh predkladáme aj v súlade s dodržaním princípu rovnakých príležitostí pre poskytovateľov a nerobiť rozdiely medzi verejnými a neverejnými poskytovateľmi. Ak máme postupovať spoločne tak je namieste, aby sme to už nedelili a nezdôrazňovali – tak ako je to aj v dôvodovej časti, lebo obce ( samosprávy) sú na tom rovnako - „neoplývajú“ finančnými zdrojmi a štát prenáša kompetencie bez dôkladných finančných analýz a dopadov na rozpočty samopsráv aj s prognózami vývoja, vzhľadom na starnutie populácie a štrukturálne zmeny v spoločnosti. Príloha č. 6 Druh sociálnej služby Pôvodné znenie - Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac Navrhovaná zmena - Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac Pôvodné znenie - Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok Navrhovaná zmena - Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok nocľaháreň 120 eur 120 eur 1 440 eur 1 440 eur zariadenie pre seniorov 320 eur 405 eur 3 840 eur 4 860 eur zariadenie opatrovateľskej služby 320 eur 405 eur 3 840 eur 4 860 eur denný stacionár 184 eur 184 eur 2 208 eur 2 208 eur Odôvodnenie: Navrhovanou zmenou sa upravuje v prílohe č. 4a a v prílohe č. č.6 výška mesačného a ročného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre verejných poskytovateľov, ktorých zriadila alebo založila obec, ktoré poskytovali sociálne služby v týchto zariadeniach z účelovej dotácie ministerstva ( v súlade s § 71 ods. (6) a neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa, a to zo sumy 320 eur mesačne na sumu 405 eur mesačne a suma 3 840 ročne na jedného prijímateľa sa navrhuje zvýšiť na 4860 eur. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že súčasná výška finančného príspevku, ktorú poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR je veľmi nízka a nie je možné z nej pokryť ani len náklady(mzda) opatrovania, t.j. zabezpečenia pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pričom práve v týchto zariadeniach sa nachádzajú klienti, ktorí sú odkázaní na najvyšší stupeň odkázanosti a podpory. Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú do pobytových celoročných zariadení tohto typu umiestňovaní výlučne klienti s najvyššími stupňami odkázanosti, tj. vyžadujúci 24 hodinovú starostlivosť a to tak v rámci dňa ako aj noci a nie klienti, ktorí sú schopní si zabezpečovať životne dôležité úkony sami, ako to bolo v minulosti. Vzhľadom na nízku výšku tejto verejnej podpory zo štátu nemajú vyššie uvedení poskytovatelia inú možnosť, len reálne a nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby dofinancovávať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. Navrhované zvýšenie finančného príspevku zo štátu na sumu 405 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby má svoje ratio. Bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa pre nedostatok zdrojov v sociálnej oblasti nezvyšovali vyše 20 rokov. Finančné príspevky na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných klientov z rozpočtu MPSVR SR sú v súčasnosti na úrovni príspevkov v roku 1998, pričom vtedy výška minimálnej mzdy bola cca 98 € mesačne. V súčasnosti predstavuje minimálna mzda bez odvodov sumu 405 € mesačne a mzdové náklady s odvodmi predstavujú zhruba 70% všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na sociálne služby pre odkázaných klientov, prevažne seniorov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 58. Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „ Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z. Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Príloha č. 6a Druh sociálnej služby Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov 1 900 eur 22 800 eur nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov 3 800 eur 45 600 eur nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov 1 900 eur 22 800 eur nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov 3 800 eur 45 600 eur Odôvodnenie: V nadväznosti na navrhované zmeny v ustanovení § 78a, je v návrhu spracovaná nová príloha č.6a, v ktorej sú ustanovené výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre jedného poskytovateľa nízkoprahového denného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a to paušálnou sumou podľa kapacity poskytovateľa daného druhu sociálnej služby s tým, že pre poskytovateľa týchto služieb s kapacitou do 40 sa navrhuje výška finančného príspevku 1900 eur na mesiac a 22 800 eur na rozpočtový rok a pre poskytovateľa danej sociálnej služby s kapacitou nad 40 prijímateľov sa navrhuje suma 3800 eur na mesiac a 45 600 eur na rozpočtový rok. Podotýkame, že počet 2 zamestnancov, z ktorého sa odvíja výška paušálnej sumy(1900 eur) pri kapacite 40 bola navrhnutá z odborných a prevádzkových dôvodov, nakoľko žiadne zariadenie daného druhu nemôže poskytovať sociálnu službu len s jedným zamestnancom. Výška finančného príspevku oboch uvedených nízkoprahových služieb na jeden mesiac z dôvodov už vyššie uvedených bola navrhnutá s ohľadom na potrebu zabezpečiť pre poskytovateľa minimálne náklady na mzdu dvoch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite do 40 prijímateľov sociálnej služby a náklady na štyroch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite nad 40 prijímateľov sociálnej služby. Paušálna suma 1900 eur na jeden mesiac pre jedného poskytovateľa danej nízkoprahovej sociálnej služby vychádza zo superhrubej mzdy 950 eur mesačne na jedného zamestnanca(ide o priemernú mzdu v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti), pričom brutto mzda predstavuje 703 eur a netto mzda 553,49 eur. Bez finančného príspevku na uvedené druhy sociálnych služieb, nie je možné tieto sociálne služby kontinuálne a bez ohrozenia klientov a poskytovateľa zabezpečovať a navrhovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje len „príspevok štátu“ na čiastočné pokrytie nákladov týchto druhov sociálnych služieb. Túto pripomienku považujeme za zásadnú Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Navrhujeme za čl. I vložiť nový článok II, ktorý znie: „Čl. II Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 132/1994 Z. z., zákona č. 200/1995 Z. z., zákona č. 233/1995 Z. z., zákona č. 216/1995 Z. z., zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č.164/1996 Z. z., zákona č. 289/1996 Z. z., zákona č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č.126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č.190/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto: Za § 80ab sa dopĺňa § 80ac, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 80ac Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017 Živnostenské oprávnenie na poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti o deti do troch rokov získané do 31. decembra 2016, ktoré svojím obsahom spĺňa znaky sociálnej služby podľa osobitného predpisu51) zaniká dňom oznámenia vykonania zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nezapísaní do tohto registra, ak dotknutá osoba požiada o zápis do 31. decembra 2017; inak dňom 1. januára 201852). Poznámky pod čiarou k odkazom 51 a 52 znejú: „51) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. .../2016 Z. z. 52) § 110z ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. .../2016 Z. z.“. Doterajší článok II sa označuje ako čl. III.“. Odôvodnenie: V súvislosti s navrhovanou zmenou právneho režimu pri poskytovaní vybranej, novo regulovanej starostlivosti o deti z pôsobnosti živnostenského zákona do pôsobnosti zákona o sociálnych službách, je potrebné osobitne upraviť zánik živnostenského oprávnenia u osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať predmetné služby na základe živnostenského oprávnenia do doby ustanovenej v prechodných ustanoveniach navrhovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) materiálu, návrhu zákona Žiadame o doplnenie vyčíslenia finančného dopadu ustanovení návrhu zákona na subjekty verejnej správy, nakoľko zákonom navrhované rozšírenie kompetencií samosprávnych krajov v oblasti registrácie novo zadefinovaných sociálnych služieb vyvolá potrebu navýšenia finančných prostriedkov na personálne zabezpečenie plnenia úloh samosprávnych krajov v oblasti registrácie poskytovateľov sociálnych služieb. V tejto súvislosti žiadame, aby boli potrebné finančné prostriedky uvoľnené zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre všetky samosprávne kraje. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodom č. 35, 36, 37 a 38 Únia miest Slovenska - pripájame sa k existujúcej hromadnej pripomienke spracovanej a predloženej nasledovnými organizáciami: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Nezávislá platforma SocioFórum, o.z., Asociácia sestier a pacientov – ASAP, Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež a to nasledovne: Podporujeme návrhy uvedené pod bodmi 35, 36, 37 a 38. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 32a, ods. 4. Požadujeme uviesť pri registrácii, spôsob preukazovania plnenia priestorových podmienok pri ambulantnej forme poskytovania sociálnej služby. Požadujeme do príslušných ustanovení doplniť ustanovenia upravujúce nasledovné oblasti (otázky): - Koho kompetencia bude zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby? - Kto bude kontrolným orgánom nových druhov sociálnych služieb? - Koho kompetencia bude kontrola a sumarizovanie evidencie detí? Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) všeobecná pripomienka na zapracovanie Registrovaní poskytovatelia soc. služieb, ktorí poskytujú sociálne služby, ktoré sú v kompetencii VÚC, sú povinní zasielať evidenciu prijímateľov sociálnych služieb, zákon však neuvádza sankcie v prípade, že si túto povinnosť nesplnia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 32 Požadujeme doplniť údaj z osobitnej časti, o povinnosti zariadenia informovať príslušné orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Požadujeme uviesť do akého veku dieťaťa sa bude zabezpečovať sociálna služba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V bode 17 § 32b ods. 1 navrhujeme slovo „činnosti“ nahradiť slovom „činnosť“. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) Za bod 56 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur.“. 58. Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „ Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z. Výška fiančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Tabuľka: Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 57: Návrhovanou zmenou sa upravuje v prílohe č.6 výška mesačného a ročného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa, a to zo sumy 320 eur mesčne na sumu 405 eur mesačne a suma 3 840 ročne na jedného prijímateľa sa navrhuje zvýšiť na 4860 eur. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že súčasná výška finančného príspevku, ktorú poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR je veľmi nízka a nie je možné z nej pokryť ani len náklady(mzda) opatrovania, t.j. zabezpečenia pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pričom práve v týchto zariadeniach sa nachádzajú klienti, ktorí sú odkázaní na najvyší stupeň odkázanosti a podpory. Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú do pobytových celoročných zariadení tohto typu umiestňovaní výlučne klienti s najvyššími stupňami odkázanosti, tj. vyžadujúci 24 hodinovú starostlivosť a to tak v rámci dňa ako aj noci a nie klienti, ktorí sú schopní si zabezpečovať životne dôležité úkony sami, ako to bolo v minulosti. Na rozdiel od verejných poskytovateľov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktorých napriek tomu podporuje finančne aj štát, pre neverejných poskytovateľov týchto druhov sociálnych služieb, je práve finančný príspevok zo štátu jediným zdrojom príjmu z verejných zdrojov. Vzhľadom na nízku výšku tejto verejnej podpory zo štátu nemajú neverejní poskytovatelia inú možnosť, len reálne a nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby dofinancovávať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa však dostávajú klienti neverejných poskytovateľov do znevýhodneného a diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov sú tak nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov a to bez ohľadu na to, či na to majú alebo nie. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich neverejnému poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom.. Títo sú navyše plne kapacitne obsadení pre nízku úhradu a tak si ich klient ani nemá možnosť vybrať. Pri porovnávaní kapacity verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tohto druhu, neverejní poskytovatelia v súlade s filozofiou poskytovania sociálnych služieb rodinného typu, ku ktorej sa hlási aj vláda SR, v prevažnej miere poskytujú svoje sociálne služby v nízkokapacitných zariadeniach. Tým sa však objektívne zvyšujú ich náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v porovnaní s s verejnými zariadeniami s vysokou kapacitou. Navrhované zvýšenie finančného príspevku zo štátu na sumu 405 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby má svoje ratio. Bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa pre nedostatok zdrojov v sociálnej oblasti nezvyšovali vyše 20 rokov. Finančné príspevky na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných klientov z rozpočtu MPSVR SR sú v súčasnosti na úrovni príspevkov v roku 1998, pričom vtedy výška minimálnej mzdy bola cca 98 € mesačne. V súčasnosti predstavuje minimálna mzda bez odvodov sumu 405 € mesačne a mzdové náklady s odvodmi predstavujú zhruba 70% všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na sociálne služby pre odkázaných klientov, prevažne seniorov. K bodu 58: V nadväznosti na navrhované zmeny v ustanovení § 78a, je v návrhu spracovaná nová príloha č.6a, v ktorej sú ustanovené výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre jedného poskytovateľa nízkoprahového denného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a to paušálnou sumou podľa kapacity poskytovateľa daného druhu sociálnej služby s tým, že pre poskytovateľa týchto služieb s kapacitou do 40 sa navrhuje výška finančného príspevku 1900 eur na mesiac a 22 800 eur na rozpočtový rok a pre poskytovateľa danej sociálnej služby s kapacitou nad 40 prijímateľov sa navrhuje suma 3800 eur na mesiac a 45 600 eur na rozpočtový rok. Podotýkame, že počet 2 zamestnancov, z ktorého sa odvíja výška paušálnej sumy (1900 eur) pri kapacite 40 bola navrhnutá z odborných a prevádzkových dôvodov, nakoľko žiadne zariadenie daného druhu nemôže poskytovať sociálnu službu len s jedným zamestnancom. Výška finančného príspevku oboch uvedených nízkoprahových služieb na jeden mesiac z dôvodov už vyššie uvedených bola navrhnutá s ohľadom na potrebu zabezpečiť pre poskytovateľa minimálne náklady na mzdu dvoch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite do 40 prijímateľov sociálnej služby a náklady na štyroch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite nad 40 prijímateľov sociálnej služby. Paušálna suma 1900 eur na jeden mesiac pre jedného poskytovateľa danej nízkoprahovej sociálnej služby vychádza zo superhrubej mzdy 950 eur mesačne na jedného zamestnanca(ide o priemernú mzdu v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti) , pričom brutto mzda predstavuje 703 eur a netto mzda 553,49 eur. Bez finančného príspevku na uvedené druhy sociálnych služieb, nie je možné tieto sociálne služby kontinuálne a bez ohrozenia klientov a poskytovateľa zabezpečovať a navrhovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje len „príspevok štátu“ na čiastočné pokrytie nákladov týchto druhov sociálnych služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) Za bod 34 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 35. V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c). ktoré znie: „c) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a, ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a v § 28.“. 36. V § 78a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú: „e)nízkoprahové denné centrum f) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.“. 37. V § 78a ods.3 sa za slová „č.6“ vkladajú slová „ a č. 6a.“. 38. V § 78a odsek 4 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 24b a v § 28.“. Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 35: Návrhom sa zavádza spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku, ktorý poskytuje obec aj pre vybrané dva druhy sociálnych služieb krízovej intervencie. Cieľom je zabrániť duplicite finančnej podpory z verejných zdrojov, nakoľko ak na nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú služba pre deti a rodinu bude štát prispievať paušálnou sumou príspevku, obec, ktorá obligatórne má poskytovať finančný príspevok na prevádzku vybraných druhov služieb krízovej intervencie, zníži tento príspevok o sumu finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok zo štátneho rozpočtu podľa § 78a. K bodu 36. Navrhuje sa, aby sa štát začal podieľať a finančne participoval aj na financovaní ďalších vybraných druhov sociálnych služieb krízovej intervencie a to konkrétne na nízkoprahové denné centru a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a nielen na financovaní sociálnej služby v nocľahárni. Navrhovaná zmena vytvára podmienky na to, aby lokálna samospráva mohla zvládnuť svoje obligatórne povinnosti, nakoľko jej hlavným argumentom pri neplnení si svojich zákonných povinností a to aj vo vzťahu k sociálnej službe pre ľudí bez domova a pre deti a rodiny v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii v nízkoprahovom dennom centre a v nízkoprahovej službe pre deti a rodinu je skutočnosť, že v rámci decentralizácie a presunu kompetencií, na tieto druhy sociálnych služieb, neboli obciam/mestám „zabezpečené“ potrebné finančné prostriedky. Z uvedených dôvodov menované druhy sociálnych služieb krízovej intervencie na území celého Slovenska len prežívajú a nie sú zo strany obcí financované vôbec alebo len symbolickými a nedostatočnými sumami, z ktorých nie je možné prevádzkovať dané sociálne služby. Neverejní poskytovatelia týchto služieb sa nachádzajú pravidelne(aj každé tri mesiace) na pokraji krachu, nakoľko nemajú potrebné finančné prostriedky na zaplatenie mzdy a odvodov svojich zamestnancov. Situáciu nerieši ani možnosť čerpania zdrojov EK, nakoľko len obmedzené množstvo subjektov má možnosť tieto prostriedky čerpať. Ak sú v danej lokalite 2 poskytovatelia tejto služby, finančne môže byť podporený len jeden z nich, napriek tomu, že potreby klientov danej komunity nevie jeden poskytovateľ zabezpečiť. Navyše prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje sú len dočasným riešením pre niektorých poskytovateľov a nie systémovým riešením. O význame a efektivite uvedených sociálnych služieb krízovej intervencie niet snáď žiadnych pochýb, hrajú dôležitú úlohu v systéme sociálnej podpory a to nielen odkázaným občanom, ale aj ostatnému obyvateľstvu, nakoľko okrem konkrétnej pomoci a podpory klientom, ktorí sa prostredníctvom týchto služieb môžu sociálne začleniť alebo vyhnúť ohrozeniu z vylúčenia, pôsobia aj preventívne a v prospech všetkých obyvateľov danej komunity. K bodu 37: Ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 78a odsek 1 zákona, ktorými sa dopĺňajú nové druhy sociálnej služby krízovej intervencie, na ktorých financovaní bude participovať aj štát prostredníctvom finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Preto bolo potrebné doplniť prílohu č.6 o novú prílohu č.6a, v ktorej je upravená výška príspevku na tieto druhy sociálnych služieb. K bodu 38: V návrhu ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 77 odsek 2 (spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku). Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) Naše návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska. Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania - prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr. je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správy a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné. Predloženými návrhmi žiadame: 1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6 2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu. V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 19 Žiadame, aby bola v návrhu číslovka „III“ nahradená číslovkou „II“. Odôvodnenie: Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári podľa § 40 zákona považujeme za nástroj, ktorý má byť dostupný aj pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v rozsahu stupňa II. Argumentáciu, že pri rozsahu poskytovania služby v stupni II nie je možné vykonávať činnosti: plánovať, viesť a hodnotiť za účasti prijímateľa sociálnej služby individuálny plán, ktorého súčasťou je aj program sociálnej rehabilitácie, a preto musí spĺňať novo ustanovený časový rozsah poskytovania tejto ambulantnej sociálnej služby v dennom stacionári najmenej v rozsahu ôsmich hodín pracovného času pracovného dňa nepovažujeme za vecné. Rozsah aktivít realizovaných na základe individuálneho plánu nie je totožný u osoby so stupňom odkázanosti II a III. Preto čas potrebný na realizáciu aktivít z individuálneho plánu osoby so stupňom odkázanosti II, ak nezohľadňujeme nie zanedbateľný rozsah formálno-administratívnych úkonov, na ktorých časovú náročnosť má stupeň odkázanosti menší vplyv, považujeme za postačujúci. Vzhľadom k individuálnym podmienkam a potrebám odkázanej osoby nie je vždy vhodné poskytovanie inej sociálnej služby, napr. opatrovateľskej služby. Z uvedených dôvodov požadujeme zachovanie osobného rozsahu pre denné stacionáre na v súčasnosti plantanej úrovni, teda vrátane stupňa odkázanosti II. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) V návrhu novely v § 13 ods. 2 navrhujeme V návrhu novely v § 13 ods. 2 navrhujeme na konci pripojiť túto vetu: „Ambulantná sociálna služba v zariadení uvedenom v § 32b, § 35, § 36 a § 38 až 40 sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby.“ Odôvodnenie: Uvedený odstavec je zmätočný a nie je jednoznačne jasné, v akom rozsahu má byť ambulantná sociálna služba poskytovaná. V nadväznosti na § 78b ods. 8, ktorý znie: „(8) Za neobsadené miesto pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 6 sa považuje každé miesto v zariadení, na ktorom sa po dobu 20 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní - neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, - neposkytuje sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola uzatvorená, alebo - poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu ako 80 hodín.“ Navrhujeme vypustiť navrhovaný odsek § 13 ods. 2 a nahradiť ho takto: § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ambulantná sociálna služba v zariadení uvedenom v § 32b, § 35, § 36 a § 38 až 40 sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby najmenej v rozsahu 81 hodín za 20 pracovných dní. Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) V § 9 odsek 4 na konci 2. vety V § 9 odsek 4 na konci 2. vety doplniť do odborných zamestnancov: sociálny poradca, zdravotnícky asistent, sanitár, ergoterapeut. Odôvodnenie: Funkciu sociálny poradca navrhujeme z toho dôvodu, že po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore „Sociálne služby a poradenstvo“ absolvent môže pracovať ako sociálny poradca v rôznych organizáciách, inštitúciách, úradoch a zariadeniach (napr. v ústavoch, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, denných stacionároch, komunitných centrách, detských domovoch, a iných). Funkcie: zdravotnícky asistent, sanitár, ergoterapeut žiadame doplniť do tohto znenia paragrafu, lebo z neho „vypadli“. Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Čl. I § 78a ods. 1 Navrhujeme rozšíriť okruh služieb, na ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnych služieb o služby krízovej intervencie zamerané na ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, a to doplnením § 78a ods. 1 o nové písmená, ktoré znejú: e) terénna sociálna služba krízovej intervencie, f) nízkoprahové denné centrum, g) integračné centrum, h) komunitné centrum, i) útulok, j) domov na polceste, k) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, l) domov na polceste. Zároveň navrhujeme v uvedenom zmysle doplniť prílohu, v ktorej sa určí výška príspevku na služby, o ktoré bol § 78a ods. 1 rozšírený. Odôvodnenie: V súčasnosti podporované služby sú zamerané predovšetkým na dôchodcov, resp. seniorov (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár). Na ľudí bez domova je zameraná len jedna podporovaná služba (nocľaháreň), služby zamerané na deti a rodiny v krízovej sociálnej situácii nie sú podporované vôbec. Tento stav je diskriminačný, nakoľko pri jednej sociálne odkázanej skupine (seniori) štát podporuje poskytovanie troch typov sociálnej služby, ktoré sú navyše celodenné a celoročné, kým pri ďalších sociálne odkázaných skupinách podporuje len jednu službu, aj to len zariadenia určené na prespatie. Podpora celodenných služieb absentuje, pričom pri ľuďoch bez domova, či pri rodinách s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii je rovnako potrebná, pokiaľ nemajú zostať sociálne vylúčení aj naďalej. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Čl. I príloha č. 6 Navrhujeme upraviť nerovnoprávne postavenie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a ich klientov a zvýšiť sumy finančného príspevku poskytovaného na jedno miesto. Odôvodnenie: Verejných poskytovateľov sociálnych služieb zriadených obcou, napojených na obecný rozpočet, finančne podporuje aj štát. Na rozdiel od nich, neverejným poskytovateľom sociálnych služieb je poskytovaný finančný príspevok len zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na nízku výšku tohto finančného príspevku musia neverejní poskytovatelia svoje oprávnené náklady dofinancovať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa klienti neverejných poskytovateľov dostávajú do diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov, pretože sú nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom. Zvýšením finančných príspevkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu pomôže tento diskriminačný stav zmierniť, nakoľko neverejní poskytovatelia sociálnych služieb nebudú musieť poskytovanie služby dofinancovať z iných zdrojov v takej miere, ako doteraz. Tým sa zároveň zrovnoprávni dostupnosť služby pre klientov neverejného poskytovateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 31ods. 5 Požadujeme upresniť časový rozsah v hodinách na deň. Požadujeme doplniť údaj z osobitnej časti, že sa môže sociálna služba poskytovať aj opakovane. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) Čl. I bod 9 Požadujeme uviesť, ako treba postupovať v prípade porušenia uvedeného zákazu (sankcie) Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 31 Požadujeme uviesť, do akého veku dieťaťa sa bude zabezpečovať sociálna služba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K materiálu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Čl. I V bode 16 § 32 ods. 3 navrhujeme pred slovo „výkonu“ vložiť slovo „do“. Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
SKCH (Slovenská katolícka charita) Čl. I. Za bod 56 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur.“. 58. Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „ Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z. Výška fiančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Tabuľka: Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 57: Návrhovanou zmenou sa upravuje v prílohe č.6 výška mesačného a ročného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa, a to zo sumy 320 eur mesčne na sumu 405 eur mesačne a suma 3 840 ročne na jedného prijímateľa sa navrhuje zvýšiť na 4860 eur. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že súčasná výška finančného príspevku, ktorú poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR je veľmi nízka a nie je možné z nej pokryť ani len náklady(mzda) opatrovania, t.j. zabezpečenia pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pričom práve v týchto zariadeniach sa nachádzajú klienti, ktorí sú odkázaní na najvyší stupeň odkázanosti a podpory. Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú do pobytových celoročných zariadení tohto typu umiestňovaní výlučne klienti s najvyššími stupňami odkázanosti, tj. vyžadujúci 24 hodinovú starostlivosť a to tak v rámci dňa ako aj noci a nie klienti, ktorí sú schopní si zabezpečovať životne dôležité úkony sami, ako to bolo v minulosti. Na rozdiel od verejných poskytovateľov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktorých napriek tomu podporuje finančne aj štát, pre neverejných poskytovateľov týchto druhov sociálnych služieb, je práve finančný príspevok zo štátu jediným zdrojom príjmu z verejných zdrojov. Vzhľadom na nízku výšku tejto verejnej podpory zo štátu nemajú neverejní poskytovatelia inú možnosť, len reálne a nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby dofinancovávať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa však dostávajú klienti neverejných poskytovateľov do znevýhodneného a diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov sú tak nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov a to bez ohľadu na to, či na to majú alebo nie. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich neverejnému poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom.. Títo sú navyše plne kapacitne obsadení pre nízku úhradu a tak si ich klient ani nemá možnosť vybrať. Pri porovnávaní kapacity verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tohto druhu, neverejní poskytovatelia v súlade s filozofiou poskytovania sociálnych služieb rodinného typu, ku ktorej sa hlási aj vláda SR, v prevažnej miere poskytujú svoje sociálne služby v nízkokapacitných zariadeniach. Tým sa však objektívne zvyšujú ich náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v porovnaní s s verejnými zariadeniami s vysokou kapacitou. Navrhované zvýšenie finančného príspevku zo štátu na sumu 405 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby má svoje ratio. Bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa pre nedostatok zdrojov v sociálnej oblasti nezvyšovali vyše 20 rokov. Finančné príspevky na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných klientov z rozpočtu MPSVR SR sú v súčasnosti na úrovni príspevkov v roku 1998, pričom vtedy výška minimálnej mzdy bola cca 98 € mesačne. V súčasnosti predstavuje minimálna mzda bez odvodov sumu 405 € mesačne a mzdové náklady s odvodmi predstavujú zhruba 70% všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na sociálne služby pre odkázaných klientov, prevažne seniorov. K bodu 58: V nadväznosti na navrhované zmeny v ustanovení § 78a, je v návrhu spracovaná nová príloha č.6a, v ktorej sú ustanovené výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre jedného poskytovateľa nízkoprahového denného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a to paušálnou sumou podľa kapacity poskytovateľa daného druhu sociálnej služby s tým, že pre poskytovateľa týchto služieb s kapacitou do 40 sa navrhuje výška finančného príspevku 1900 eur na mesiac a 22 800 eur na rozpočtový rok a pre poskytovateľa danej sociálnej služby s kapacitou nad 40 prijímateľov sa navrhuje suma 3800 eur na mesiac a 45 600 eur na rozpočtový rok. Podotýkame, že počet 2 zamestnancov, z ktorého sa odvíja výška paušálnej sumy (1900 eur) pri kapacite 40 bola navrhnutá z odborných a prevádzkových dôvodov, nakoľko žiadne zariadenie daného druhu nemôže poskytovať sociálnu službu len s jedným zamestnancom. Výška finančného príspevku oboch uvedených nízkoprahových služieb na jeden mesiac z dôvodov už vyššie uvedených bola navrhnutá s ohľadom na potrebu zabezpečiť pre poskytovateľa minimálne náklady na mzdu dvoch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite do 40 prijímateľov sociálnej služby a náklady na štyroch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite nad 40 prijímateľov sociálnej služby. Paušálna suma 1900 eur na jeden mesiac pre jedného poskytovateľa danej nízkoprahovej sociálnej služby vychádza zo superhrubej mzdy 950 eur mesačne na jedného zamestnanca(ide o priemernú mzdu v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti) , pričom brutto mzda predstavuje 703 eur a netto mzda 553,49 eur. Bez finančného príspevku na uvedené druhy sociálnych služieb, nie je možné tieto sociálne služby kontinuálne a bez ohrozenia klientov a poskytovateľa zabezpečovať a navrhovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje len „príspevok štátu“ na čiastočné pokrytie nákladov týchto druhov sociálnych služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
SKCH (Slovenská katolícka charita) k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448.2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455.1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Naše návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska. Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania - prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr. je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správy a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné. Predloženými návrhmi žiadame: 1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6 2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu. V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) K bodu 24 [§ 65 ods. 6 písm. f)] Žiadame, aby bolo z bodu č. 24 ustanovenie o maximálnom počte prijímateľov starostlivosti o deti na zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku, a to konkrétne najviac 12 detí na jednu dennú miestnosť, alebo herňu a spálňu, ak je spálňa stavebne oddelená, vypustené. V súčasnosti spolupracujú detské jasle s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ktoré schvaľujú kapacity takýchto zariadení prípad od prípadu, aby vyhovovali hygienickým normám. Nová právna úprava je v preto redundantná. Keďže sa rozloha miestností a ich rozmiestnenie v budove a stavebné riešenia v jasliach odlišujú, určovanie kapacity miestnosti taxatívne nie je odôvodnené. Takáto úprava bude znamenať neprimerané finančné náklady na stavebné úpravy pre poskytovateľov sociálnej služby, pričom zvýšenie kvality poskytovanej sociálnej služby je sporné. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K bodu 5. V bode 5 (§ 9 ods. 4) žiadame špecifikovať názov odborného zamestnanca „pracovný terapeut“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa § 37b zákona č. 578/2004 Z. z. je zakázané používať tituly, ich skratky alebo iné označenia zameniteľné s profesijnými titulmi, označeniami a skratkami podľa odseku 1 alebo inými titulmi a ich skratkami udeľovanými alebo priznanými zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu alebo tohto zákona bez príslušnej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (§ 33 ods. 8) vrátane používania označenia "terapeut", alebo iného zameniteľného označenia a jeho skratky samostatne, alebo v slovnom spojení využívajúcom toto označenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) k bodu 55 (príloha č. 1) Nová právna úprava ukladá povinnosť dodržať v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku na jedného zamestnanca počet maximálne 4 detí. Žiadame, aby sa novou právnou úpravou dosiahlo, že počet zamestnancov bol odstupňovaný od veku detí v zariadení. Mladšie deti, napríklad Jeden- až dvojročné totiž potrebujú viac pozornosti a maximálny počet štyroch jedno- až dvojročných detí na jedného zamestnanca je adekvátny. Pri starších deťoch je však tento limit príliš prísny, pretože staršie deti sú samostatnejšie a maximálny počet detí na jedného zamestnanca by preto mal byť vyšší. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 6 K bodu 6 (§ 9 ods. 6) Navrhované znenie nového odseku 6 v § 9 by znamenalo nepriamu novelu § 24 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci ktorej by bolo potrebné predefinovať zariadenia pre deti a mládež tak, aby obsiahli aj zariadenia podľa § 32 b návrhu zákona. Z uvedeného dôvodu je potrebné v novom článku novelizovať § 24 citovaného zákona, ktorého návrh Vám v závere listu posielame. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K bodu 6. Návrh čl. II, zmena § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. „Čl. II V § 24 odsek 1 znie: „(1) Zariadenia pre deti a mládež na účely tohto zákona sú zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie27) a ďalšie zariadenia určené na výchovu a starostlivosť o všetky vekové kategórie detí a mládeže.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie: „27) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) K bodu č. 55, príloha č.1 Žiadame, aby bola príloha č.1 zmenená v tom duchu, aby právna úprava vyjadrovala podiel odborných zamestnancov nie 80 % ale 60%, nakoľko 80-percentný podiel odborných zamestnancov nie je pre kvalitu poskytnutej sociálnej služby podstatný, a navyše by výrazne zvýšil náklady na prevádzku zariadenia, ktoré by sa pravdepodobne premietlo do drahších služieb pre rodičov. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 39 V bode 39 (§ 84 ods. 10 písm. a)) žiadame presne špecifikovať vzdelanie a študijný odbor z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Zdravotnícky asistent je zdravotnícke povolanie podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. určený pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 5 Z ustanovení zákona, ktoré upravujú poskytovanie sociálnych služieb podľa § 9 ods. 4 prvej vety nie je možné jednoznačne vyvodiť, že sa na poskytovaní služby v súlade s § 1 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. a § 84 ods. 14 zákona o sociálnych službách zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec. Žiadame uvedený nedostatok odstrániť tak, že sa v ustanoveniach uvedených v § 9 ods. 4 prvej vete ustanoví výslovne, že poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje vzdelávanie a výchovu prostredníctvom pedagogického zamestnanca, ak má ísť o pedagogickú činnosť a výchovnú činnosť podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Upozorňujeme predkladateľa, že pojem vychovávateľ je definovaný v zákone č. 317/2009 Z. z., preto môže označovať jedine kategóriu pedagogického zamestnanca. Žiadame v zákone o sociálnych službách v súlade s § 3 zákona č. 400/2015 Z. z. definovať pojmy pedagóg, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a sociálny pedagóg na účely sociálnych služieb uvedených v § 9 ods. 4 prvej vete tak, aby nedošlo k ich zámene s pojmom pedagogický zamestnanec podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v prípadoch, ak uvedené osoby nevykonávajú u poskytovateľa sociálnej služby pedagogickú činnosť podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 16 Odporúčame v § 31 ods. 2 písm. a) druhom bode vypustiť slová "školskú dochádzku a" z dôvodu, že pojem "školská dochádzka" neexistuje. Školský zákon definuje pojmy "povinná školská dochádzka" a "osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky". Termín "príprava na školskú dochádzku" je z pohľadu školského zákona neurčitý. Úkony spojené s dochádzkou do školy je možné zaradiť medzi bežné úkony starostlivosti o dieťa podľa prvého bodu uvedeného ustanovenia. Túto pripomienku považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 17 Odporúčame v § 32a ods. 2 písm. a) druhom bode vypustiť slová "školskú dochádzku a" z dôvodu, že pojem "školská dochádzka" neexistuje. Školský zákon definuje pojmy "povinná školská dochádzka" a "osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky". Termín "príprava na školskú dochádzku" je z pohľadu školského zákona neurčitý. Úkony spojené s dochádzkou do školy je možné zaradiť medzi bežné úkony starostlivosti o dieťa podľa prvého bodu uvedeného ustanovenia. Túto pripomienku považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 16 Odporúčame v § 32 ods. 2 písm. a) šiestom bode vypustiť slová "školskú dochádzku a" z dôvodu, že pojem "školská dochádzka" neexistuje. Školský zákon definuje pojmy "povinná školská dochádzka" a "osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky". Termín "príprava na školskú dochádzku" je z pohľadu školského zákona neurčitý. Úkony spojené s dochádzkou do školy je možné zaradiť medzi bežné úkony starostlivosti o dieťa podľa prvého bodu uvedeného ustanovenia. Túto pripomienku považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 5 V bode 5 (§ 9 ods. 4) žiadame opraviť názov odborného zamestnanca „asistent liečebnej výživy“ na „asistent výživy“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ak má predkladateľ na mysli zdravotnícke povolanie, je potrebné ho zosúladiť s § 27 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“). Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) K Čl. 1, § 32b, ods. 1 Žiadame, aby sa v odseku (1) dosiahlo novou úpravou, že v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa aj rodičom, ktorí sa doma starajú o ďalšie ich dieťa do 3 rokov. Máme za to, že služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nesmú byť upreté rodičom, ktorí sa starajú v domácom prostredí o ďalšie dieťa, napríklad o mladšieho súrodenca. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Navrhu ako celku bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
SKCH (Slovenská katolícka charita) Čl. I Za bod 34 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 35. V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c). ktoré znie: „c) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a, ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a v § 28.“. 36. V § 78a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú: „e)nízkoprahové denné centrum f) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.“. 37. V § 78a ods.3 sa za slová „č.6“ vkladajú slová „ a č. 6a.“. 38. V § 78a odsek 4 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 24b a v § 28.“. Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 35: Návrhom sa zavádza spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku, ktorý poskytuje obec aj pre vybrané dva druhy sociálnych služieb krízovej intervencie. Cieľom je zabrániť duplicite finančnej podpory z verejných zdrojov, nakoľko ak na nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú služba pre deti a rodinu bude štát prispievať paušálnou sumou príspevku, obec, ktorá obligatórne má poskytovať finančný príspevok na prevádzku vybraných druhov služieb krízovej intervencie, zníži tento príspevok o sumu finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok zo štátneho rozpočtu podľa § 78a. K bodu 36. Navrhuje sa, aby sa štát začal podieľať a finančne participoval aj na financovaní ďalších vybraných druhov sociálnych služieb krízovej intervencie a to konkrétne na nízkoprahové denné centru a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a nielen na financovaní sociálnej služby v nocľahárni. Navrhovaná zmena vytvára podmienky na to, aby lokálna samospráva mohla zvládnuť svoje obligatórne povinnosti, nakoľko jej hlavným argumentom pri neplnení si svojich zákonných povinností a to aj vo vzťahu k sociálnej službe pre ľudí bez domova a pre deti a rodiny v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii v nízkoprahovom dennom centre a v nízkoprahovej službe pre deti a rodinu je skutočnosť, že v rámci decentralizácie a presunu kompetencií, na tieto druhy sociálnych služieb, neboli obciam/mestám „zabezpečené“ potrebné finančné prostriedky. Z uvedených dôvodov menované druhy sociálnych služieb krízovej intervencie na území celého Slovenska len prežívajú a nie sú zo strany obcí financované vôbec alebo len symbolickými a nedostatočnými sumami, z ktorých nie je možné prevádzkovať dané sociálne služby. Neverejní poskytovatelia týchto služieb sa nachádzajú pravidelne(aj každé tri mesiace) na pokraji krachu, nakoľko nemajú potrebné finančné prostriedky na zaplatenie mzdy a odvodov svojich zamestnancov. Situáciu nerieši ani možnosť čerpania zdrojov EK, nakoľko len obmedzené množstvo subjektov má možnosť tieto prostriedky čerpať. Ak sú v danej lokalite 2 poskytovatelia tejto služby, finančne môže byť podporený len jeden z nich, napriek tomu, že potreby klientov danej komunity nevie jeden poskytovateľ zabezpečiť. Navyše prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje sú len dočasným riešením pre niektorých poskytovateľov a nie systémovým riešením. O význame a efektivite uvedených sociálnych služieb krízovej intervencie niet snáď žiadnych pochýb, hrajú dôležitú úlohu v systéme sociálnej podpory a to nielen odkázaným občanom, ale aj ostatnému obyvateľstvu, nakoľko okrem konkrétnej pomoci a podpory klientom, ktorí sa prostredníctvom týchto služieb môžu sociálne začleniť alebo vyhnúť ohrozeniu z vylúčenia, pôsobia aj preventívne a v prospech všetkých obyvateľov danej komunity. K bodu 37: Ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 78a odsek 1 zákona, ktorými sa dopĺňajú nové druhy sociálnej služby krízovej intervencie, na ktorých financovaní bude participovať aj štát prostredníctvom finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Preto bolo potrebné doplniť prílohu č.6 o novú prílohu č.6a, v ktorej je upravená výška príspevku na tieto druhy sociálnych služieb. K bodu 38: V návrhu ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 77 odsek 2 (spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku). Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
OZ Odyseus (OZ Odyseus) Všeobecné Predložené návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska. Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania - prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr .je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správy a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné. Predloženými návrhmi žiadame: 1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6 2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu. V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) § 32 ods. 3 Vzhľadom na nedostatočné kapacity materských škôl, ktorá postihuje najčastejšie deti od troch do štyroch rokov, a zároveň so zreteľom na overenú zahraničnú prax žiadame, aby sa v odseku 3 ustanovením dosiahlo, aby bolo možné poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života nie do troch rokov veku dieťaťa, ale až do štyroch rokov veku dieťaťa. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) ZÁKON , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448.2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455.1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskoršíc K predloženému Návrhu zákona, č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov má KOZ SR tieto pripomienky: K bodu 9: § 10 sa dopĺňa odsekom 8 – navrhujeme za slová „...výchovné prostriedky“ doplniť slová „a metódy, ktoré akýmkoľvek spôsobom dieťa neponižujú, neurážajú, nezanedbávajú, včítane nedbanlivostného zaobchádzania alebo inak sa nedotýkajú jeho dôstojnosti, neohrozujú jeho život, zdravie, telesný, citový, rozumový a mravný rozvoj.“. Odôvodnenie: Návrh sa opiera (napríklad) o znenie čl. 19 bod 1. a nasl. Dohovoru o právach dieťaťa podpísanom v New Yorku 30. septembra 1990 (zverejnené: Zbierka zákonov č. 104/1991), K bodu 16: § 31 ods. 5 - navrhujeme zmeniť znenie ods. 5: „(5) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje v potrebnom dennom alebo nočnom čase a v potrebnej miere, najviac v rozsahu 30 po sebe nasledujúcich dní, ak ju vzhľadom na osobné pomery nie je potrebné poskytovať dlhšie.“. Odôvodnenie: KOZ SR považuje za potrebné bližšie špecifikovať rozsah pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) § 32, ods. (3) v písmene b) nie je jasné, o koľko súrodencov sa môže jedna osoba maximálne starať. Žiadame, aby sa ustanovením v písmene b) dosiahlo, že jeden opatrovateľ sa môže starať maximiálne o päť detí, a to len v takom prípade, že ide o súrodencov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) § 84 ods. (10) Žiadame, aby sa ustanovením v písmene b) dosiahlo, že kurz, ktorý bude opatrovateľ detí potrebovať na splnenie kvalifikačných predpokladov na opatrovanie, bude opatrovateľovi poskytovaný bezplatne v prípade jeho úspešného ukončenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
OZ Odyseus (OZ Odyseus) Čl. I Za bod 56 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur.“. 58. Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „ Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z. Výška fiančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Tabuľka: Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 57: Návrhovanou zmenou sa upravuje v prílohe č.6 výška mesačného a ročného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa, a to zo sumy 320 eur mesčne na sumu 405 eur mesačne a suma 3 840 ročne na jedného prijímateľa sa navrhuje zvýšiť na 4860 eur. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že súčasná výška finančného príspevku, ktorú poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR je veľmi nízka a nie je možné z nej pokryť ani len náklady(mzda) opatrovania, t.j. zabezpečenia pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pričom práve v týchto zariadeniach sa nachádzajú klienti, ktorí sú odkázaní na najvyší stupeň odkázanosti a podpory. Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú do pobytových celoročných zariadení tohto typu umiestňovaní výlučne klienti s najvyššími stupňami odkázanosti, tj. vyžadujúci 24 hodinovú starostlivosť a to tak v rámci dňa ako aj noci a nie klienti, ktorí sú schopní si zabezpečovať životne dôležité úkony sami, ako to bolo v minulosti. Na rozdiel od verejných poskytovateľov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktorých napriek tomu podporuje finančne aj štát, pre neverejných poskytovateľov týchto druhov sociálnych služieb, je práve finančný príspevok zo štátu jediným zdrojom príjmu z verejných zdrojov. Vzhľadom na nízku výšku tejto verejnej podpory zo štátu nemajú neverejní poskytovatelia inú možnosť, len reálne a nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby dofinancovávať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa však dostávajú klienti neverejných poskytovateľov do znevýhodneného a diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov sú tak nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov a to bez ohľadu na to, či na to majú alebo nie. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich neverejnému poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom.. Títo sú navyše plne kapacitne obsadení pre nízku úhradu a tak si ich klient ani nemá možnosť vybrať. Pri porovnávaní kapacity verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tohto druhu, neverejní poskytovatelia v súlade s filozofiou poskytovania sociálnych služieb rodinného typu, ku ktorej sa hlási aj vláda SR, v prevažnej miere poskytujú svoje sociálne služby v nízkokapacitných zariadeniach. Tým sa však objektívne zvyšujú ich náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v porovnaní s s verejnými zariadeniami s vysokou kapacitou. Navrhované zvýšenie finančného príspevku zo štátu na sumu 405 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby má svoje ratio. Bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa pre nedostatok zdrojov v sociálnej oblasti nezvyšovali vyše 20 rokov. Finančné príspevky na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných klientov z rozpočtu MPSVR SR sú v súčasnosti na úrovni príspevkov v roku 1998, pričom vtedy výška minimálnej mzdy bola cca 98 € mesačne. V súčasnosti predstavuje minimálna mzda bez odvodov sumu 405 € mesačne a mzdové náklady s odvodmi predstavujú zhruba 70% všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na sociálne služby pre odkázaných klientov, prevažne seniorov. K bodu 58: V nadväznosti na navrhované zmeny v ustanovení § 78a, je v návrhu spracovaná nová príloha č.6a, v ktorej sú ustanovené výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre jedného poskytovateľa nízkoprahového denného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a to paušálnou sumou podľa kapacity poskytovateľa daného druhu sociálnej služby s tým, že pre poskytovateľa týchto služieb s kapacitou do 40 sa navrhuje výška finančného príspevku 1900 eur na mesiac a 22 800 eur na rozpočtový rok a pre poskytovateľa danej sociálnej služby s kapacitou nad 40 prijímateľov sa navrhuje suma 3800 eur na mesiac a 45 600 eur na rozpočtový rok. Podotýkame, že počet 2 zamestnancov, z ktorého sa odvíja výška paušálnej sumy (1900 eur) pri kapacite 40 bola navrhnutá z odborných a prevádzkových dôvodov, nakoľko žiadne zariadenie daného druhu nemôže poskytovať sociálnu službu len s jedným zamestnancom. Výška finančného príspevku oboch uvedených nízkoprahových služieb na jeden mesiac z dôvodov už vyššie uvedených bola navrhnutá s ohľadom na potrebu zabezpečiť pre poskytovateľa minimálne náklady na mzdu dvoch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite do 40 prijímateľov sociálnej služby a náklady na štyroch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite nad 40 prijímateľov sociálnej služby. Paušálna suma 1900 eur na jeden mesiac pre jedného poskytovateľa danej nízkoprahovej sociálnej služby vychádza zo superhrubej mzdy 950 eur mesačne na jedného zamestnanca(ide o priemernú mzdu v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti) , pričom brutto mzda predstavuje 703 eur a netto mzda 553,49 eur. Bez finančného príspevku na uvedené druhy sociálnych služieb, nie je možné tieto sociálne služby kontinuálne a bez ohrozenia klientov a poskytovateľa zabezpečovať a navrhovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje len „príspevok štátu“ na čiastočné pokrytie nákladov týchto druhov sociálnych služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
OZ Odyseus (OZ Odyseus) Čl. I Za bod 34 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 35. V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c). ktoré znie: „c) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a, ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a v § 28.“. 36. V § 78a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú: „e)nízkoprahové denné centrum f) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.“. 37. V § 78a ods.3 sa za slová „č.6“ vkladajú slová „ a č. 6a.“. 38. V § 78a odsek 4 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 24b a v § 28.“. Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 35: Návrhom sa zavádza spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku, ktorý poskytuje obec aj pre vybrané dva druhy sociálnych služieb krízovej intervencie. Cieľom je zabrániť duplicite finančnej podpory z verejných zdrojov, nakoľko ak na nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú služba pre deti a rodinu bude štát prispievať paušálnou sumou príspevku, obec, ktorá obligatórne má poskytovať finančný príspevok na prevádzku vybraných druhov služieb krízovej intervencie, zníži tento príspevok o sumu finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok zo štátneho rozpočtu podľa § 78a. K bodu 36. Navrhuje sa, aby sa štát začal podieľať a finančne participoval aj na financovaní ďalších vybraných druhov sociálnych služieb krízovej intervencie a to konkrétne na nízkoprahové denné centru a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a nielen na financovaní sociálnej služby v nocľahárni. Navrhovaná zmena vytvára podmienky na to, aby lokálna samospráva mohla zvládnuť svoje obligatórne povinnosti, nakoľko jej hlavným argumentom pri neplnení si svojich zákonných povinností a to aj vo vzťahu k sociálnej službe pre ľudí bez domova a pre deti a rodiny v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii v nízkoprahovom dennom centre a v nízkoprahovej službe pre deti a rodinu je skutočnosť, že v rámci decentralizácie a presunu kompetencií, na tieto druhy sociálnych služieb, neboli obciam/mestám „zabezpečené“ potrebné finančné prostriedky. Z uvedených dôvodov menované druhy sociálnych služieb krízovej intervencie na území celého Slovenska len prežívajú a nie sú zo strany obcí financované vôbec alebo len symbolickými a nedostatočnými sumami, z ktorých nie je možné prevádzkovať dané sociálne služby. Neverejní poskytovatelia týchto služieb sa nachádzajú pravidelne(aj každé tri mesiace) na pokraji krachu, nakoľko nemajú potrebné finančné prostriedky na zaplatenie mzdy a odvodov svojich zamestnancov. Situáciu nerieši ani možnosť čerpania zdrojov EK, nakoľko len obmedzené množstvo subjektov má možnosť tieto prostriedky čerpať. Ak sú v danej lokalite 2 poskytovatelia tejto služby, finančne môže byť podporený len jeden z nich, napriek tomu, že potreby klientov danej komunity nevie jeden poskytovateľ zabezpečiť. Navyše prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje sú len dočasným riešením pre niektorých poskytovateľov a nie systémovým riešením. O význame a efektivite uvedených sociálnych služieb krízovej intervencie niet snáď žiadnych pochýb, hrajú dôležitú úlohu v systéme sociálnej podpory a to nielen odkázaným občanom, ale aj ostatnému obyvateľstvu, nakoľko okrem konkrétnej pomoci a podpory klientom, ktorí sa prostredníctvom týchto služieb môžu sociálne začleniť alebo vyhnúť ohrozeniu z vylúčenia, pôsobia aj preventívne a v prospech všetkých obyvateľov danej komunity. K bodu 37: Ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 78a odsek 1 zákona, ktorými sa dopĺňajú nové druhy sociálnej služby krízovej intervencie, na ktorých financovaní bude participovať aj štát prostredníctvom finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Preto bolo potrebné doplniť prílohu č.6 o novú prílohu č.6a, v ktorej je upravená výška príspevku na tieto druhy sociálnych služieb. K bodu 38: V návrhu ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 77 odsek 2 (spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku). Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 39 Žiadame v 84 ods. 10 - v písmene a) za slová "úplné stredné" vložiť slovo "odborné" a slová "so zameraním na výchovu a vzdelávanie" nahradiť v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z . z. konkrétnym študijným odborom podľa prílohy č. 4 časť A (Skupiny študijných odborov podľa § 2 ods. 5 s praktickým vyučovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe) zo skupiny študijných odborov 76 Učiteľstvo; - v písmene b) za slová "úplné stredné" vložiť slovo "všeobecné" a za slovo "vzdelanie" vložiť slová "úplné stredné odborné vzdelanie". Odôvodnenie: Ide o zosúladenie s terminológiou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej príslušnosti k odborom vzdelávania. Zároveň sa aj v odôvodnení MPSVaR SR odvoláva na odbory vzdelávania zo skupiny odborov 76 Učiteľstvo. Medzi študijné odbory, ktoré je možné uviesť v ustanovení písmena a), patria odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Poznámka: Dosiahnutý stupeň vzdelania v rámci skupiny odborov vzdelávania 76 Učiteľstvo navyše zakladá predpoklad pre štúdium špecializačného štúdia študijného odboru špeciálna pedagogika zo skupiny odborov vzdelávania 75 Pedagogické vedy. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 17 Žiadame v § 32b ods. 2 písm. a) vypustiť tretí bod a v písmene c) slovo "záujmová" nahradiť slovom "výchovná". Odôvodnenie: V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku sa vzhľadom na vek dieťaťa nikdy doposiaľ nezabezpečovala ani neposkytovala záujmová činnosť, ale vždy to bola starostlivosť a výchovná činnosť. Záujmovú činnosť podľa ustanovenia § 116 ods. 1 a 2 školského zákona zabezpečuje školské zariadenie, ktorým je centrum voľného času deťom, rodičom a iným osobám do veku 30 rokov v ich voľnom čase podľa svojho výchovného programu. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 6 Odporúčame v § 9 ods. 5 vypustiť bodkočiarku a slová "na tieto požiadavky a ich posudzovanie sa pre túto sociálnu službu vzťahuje osobitný predpis" nahradiť slovami "ustanovené osobitným predpisom 17a).". Odôvodnenie: Veta v predloženom znení ustanovuje duplicitne vecnú pôsobnosť iného zákona, je ale potrebnejšie, aby špecifikovala povinnosť poskytovateľa sociálnej služby. Navrhnutá úprava odstraňuje použitie zámen, ktorých súčasné použitie nie je v normatívnom texte vhodné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 7 Odporúčame upraviť znenie novelizačného bodu v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR; ak sa nahrádzajú len niektoré slová, nejde o nahradenie citácie. Upozorňujeme predkladateľa, že samostatným bodom sa poznámky pod čiarou k odkazom spravidla nemajú novelizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 9 Odporúčame formulovať v novele zákona obdobnú povinnosť aj vo vzťahu k zdravotne postihnutým osobám v rozsahu ako vyplývajú z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie č. 317/2010 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
ZSPSS (Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb) Čl. I Za bod 56 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur.“. 58. Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „ Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z. Výška fiančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Tabuľka: Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 57: Návrhovanou zmenou sa upravuje v prílohe č.6 výška mesačného a ročného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa, a to zo sumy 320 eur mesčne na sumu 405 eur mesačne a suma 3 840 ročne na jedného prijímateľa sa navrhuje zvýšiť na 4860 eur. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že súčasná výška finančného príspevku, ktorú poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR je veľmi nízka a nie je možné z nej pokryť ani len náklady(mzda) opatrovania, t.j. zabezpečenia pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pričom práve v týchto zariadeniach sa nachádzajú klienti, ktorí sú odkázaní na najvyší stupeň odkázanosti a podpory. Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú do pobytových celoročných zariadení tohto typu umiestňovaní výlučne klienti s najvyššími stupňami odkázanosti, tj. vyžadujúci 24 hodinovú starostlivosť a to tak v rámci dňa ako aj noci a nie klienti, ktorí sú schopní si zabezpečovať životne dôležité úkony sami, ako to bolo v minulosti. Na rozdiel od verejných poskytovateľov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktorých napriek tomu podporuje finančne aj štát, pre neverejných poskytovateľov týchto druhov sociálnych služieb, je práve finančný príspevok zo štátu jediným zdrojom príjmu z verejných zdrojov. Vzhľadom na nízku výšku tejto verejnej podpory zo štátu nemajú neverejní poskytovatelia inú možnosť, len reálne a nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby dofinancovávať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa však dostávajú klienti neverejných poskytovateľov do znevýhodneného a diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov sú tak nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov a to bez ohľadu na to, či na to majú alebo nie. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich neverejnému poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom.. Títo sú navyše plne kapacitne obsadení pre nízku úhradu a tak si ich klient ani nemá možnosť vybrať. Pri porovnávaní kapacity verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tohto druhu, neverejní poskytovatelia v súlade s filozofiou poskytovania sociálnych služieb rodinného typu, ku ktorej sa hlási aj vláda SR, v prevažnej miere poskytujú svoje sociálne služby v nízkokapacitných zariadeniach. Tým sa však objektívne zvyšujú ich náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v porovnaní s s verejnými zariadeniami s vysokou kapacitou. Navrhované zvýšenie finančného príspevku zo štátu na sumu 405 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby má svoje ratio. Bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa pre nedostatok zdrojov v sociálnej oblasti nezvyšovali vyše 20 rokov. Finančné príspevky na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných klientov z rozpočtu MPSVR SR sú v súčasnosti na úrovni príspevkov v roku 1998, pričom vtedy výška minimálnej mzdy bola cca 98 € mesačne. V súčasnosti predstavuje minimálna mzda bez odvodov sumu 405 € mesačne a mzdové náklady s odvodmi predstavujú zhruba 70% všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na sociálne služby pre odkázaných klientov, prevažne seniorov. K bodu 58: V nadväznosti na navrhované zmeny v ustanovení § 78a, je v návrhu spracovaná nová príloha č.6a, v ktorej sú ustanovené výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre jedného poskytovateľa nízkoprahového denného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a to paušálnou sumou podľa kapacity poskytovateľa daného druhu sociálnej služby s tým, že pre poskytovateľa týchto služieb s kapacitou do 40 sa navrhuje výška finančného príspevku 1900 eur na mesiac a 22 800 eur na rozpočtový rok a pre poskytovateľa danej sociálnej služby s kapacitou nad 40 prijímateľov sa navrhuje suma 3800 eur na mesiac a 45 600 eur na rozpočtový rok. Podotýkame, že počet 2 zamestnancov, z ktorého sa odvíja výška paušálnej sumy (1900 eur) pri kapacite 40 bola navrhnutá z odborných a prevádzkových dôvodov, nakoľko žiadne zariadenie daného druhu nemôže poskytovať sociálnu službu len s jedným zamestnancom. Výška finančného príspevku oboch uvedených nízkoprahových služieb na jeden mesiac z dôvodov už vyššie uvedených bola navrhnutá s ohľadom na potrebu zabezpečiť pre poskytovateľa minimálne náklady na mzdu dvoch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite do 40 prijímateľov sociálnej služby a náklady na štyroch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite nad 40 prijímateľov sociálnej služby. Paušálna suma 1900 eur na jeden mesiac pre jedného poskytovateľa danej nízkoprahovej sociálnej služby vychádza zo superhrubej mzdy 950 eur mesačne na jedného zamestnanca(ide o priemernú mzdu v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti) , pričom brutto mzda predstavuje 703 eur a netto mzda 553,49 eur. Bez finančného príspevku na uvedené druhy sociálnych služieb, nie je možné tieto sociálne služby kontinuálne a bez ohrozenia klientov a poskytovateľa zabezpečovať a navrhovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje len „príspevok štátu“ na čiastočné pokrytie nákladov týchto druhov sociálnych služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
ZSPSS (Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb) Čl. I Za bod 34 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 35. V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c). ktoré znie: „c) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a, ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a v § 28.“. 36. V § 78a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú: „e)nízkoprahové denné centrum f) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.“. 37. V § 78a ods.3 sa za slová „č.6“ vkladajú slová „ a č. 6a.“. 38. V § 78a odsek 4 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 24b a v § 28.“. Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 35: Návrhom sa zavádza spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku, ktorý poskytuje obec aj pre vybrané dva druhy sociálnych služieb krízovej intervencie. Cieľom je zabrániť duplicite finančnej podpory z verejných zdrojov, nakoľko ak na nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú služba pre deti a rodinu bude štát prispievať paušálnou sumou príspevku, obec, ktorá obligatórne má poskytovať finančný príspevok na prevádzku vybraných druhov služieb krízovej intervencie, zníži tento príspevok o sumu finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok zo štátneho rozpočtu podľa § 78a. K bodu 36. Navrhuje sa, aby sa štát začal podieľať a finančne participoval aj na financovaní ďalších vybraných druhov sociálnych služieb krízovej intervencie a to konkrétne na nízkoprahové denné centru a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a nielen na financovaní sociálnej služby v nocľahárni. Navrhovaná zmena vytvára podmienky na to, aby lokálna samospráva mohla zvládnuť svoje obligatórne povinnosti, nakoľko jej hlavným argumentom pri neplnení si svojich zákonných povinností a to aj vo vzťahu k sociálnej službe pre ľudí bez domova a pre deti a rodiny v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii v nízkoprahovom dennom centre a v nízkoprahovej službe pre deti a rodinu je skutočnosť, že v rámci decentralizácie a presunu kompetencií, na tieto druhy sociálnych služieb, neboli obciam/mestám „zabezpečené“ potrebné finančné prostriedky. Z uvedených dôvodov menované druhy sociálnych služieb krízovej intervencie na území celého Slovenska len prežívajú a nie sú zo strany obcí financované vôbec alebo len symbolickými a nedostatočnými sumami, z ktorých nie je možné prevádzkovať dané sociálne služby. Neverejní poskytovatelia týchto služieb sa nachádzajú pravidelne(aj každé tri mesiace) na pokraji krachu, nakoľko nemajú potrebné finančné prostriedky na zaplatenie mzdy a odvodov svojich zamestnancov. Situáciu nerieši ani možnosť čerpania zdrojov EK, nakoľko len obmedzené množstvo subjektov má možnosť tieto prostriedky čerpať. Ak sú v danej lokalite 2 poskytovatelia tejto služby, finančne môže byť podporený len jeden z nich, napriek tomu, že potreby klientov danej komunity nevie jeden poskytovateľ zabezpečiť. Navyše prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje sú len dočasným riešením pre niektorých poskytovateľov a nie systémovým riešením. O význame a efektivite uvedených sociálnych služieb krízovej intervencie niet snáď žiadnych pochýb, hrajú dôležitú úlohu v systéme sociálnej podpory a to nielen odkázaným občanom, ale aj ostatnému obyvateľstvu, nakoľko okrem konkrétnej pomoci a podpory klientom, ktorí sa prostredníctvom týchto služieb môžu sociálne začleniť alebo vyhnúť ohrozeniu z vylúčenia, pôsobia aj preventívne a v prospech všetkých obyvateľov danej komunity. K bodu 37: Ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 78a odsek 1 zákona, ktorými sa dopĺňajú nové druhy sociálnej služby krízovej intervencie, na ktorých financovaní bude participovať aj štát prostredníctvom finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Preto bolo potrebné doplniť prílohu č.6 o novú prílohu č.6a, v ktorej je upravená výška príspevku na tieto druhy sociálnych služieb. K bodu 38: V návrhu ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 77 odsek 2 (spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku). Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Čl. I K čl. I bod 7 návrhu zákona: Bod 7 čl. I návrhu zákona nie je v súlade s bodom 38. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Odporúčame ho z návrhu zákona vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 17 Odporúčame v § 32 a ods. 4 druhej vete za slovami "mimo zariadenia" vložiť čiarku. Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 39 Odporúčame v § 84 ods. 10 slová „tohto zákona“ nahradiť slovami „§ 33a“. Odôvodnenie: Vložením vnútorného odkazu by sa spresnil text. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 18 Odporúčame v § 33a ods. 2 slová "sa poskytuje opatrovateľom" nahradiť slovami "poskytuje opatrovateľ". Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
ZSPSS (Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb) Všeobecné Predložené návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska. Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania - prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr .je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správy a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné. Predloženými návrhmi žiadame: 1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6 2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu. V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. Žiadame vyplniť bod 1 a 2 doložky zlučiteľnosti. 2. V bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti predkladateľ uvádza, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie. Máme za to, že problematika návrhu zákona je upravená v primárnom práve Európskej únie a to v článkoch 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Žiadame v bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti do časti „primárne právo“ uviesť vyššie uvedené články „151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K dôvodovej správe všeobecná časť: V súlade s čl. 19 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády žiadame doplniť do dôvodovej správy všeobecnej časti informáciu, či návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) prílohe č. 1 V prílohe č. 1 v Doložke vybraných vplyvov však navrhujeme doplniť analýzu rozpočtu verejnej správy. Analýza rozpočtu verejnej správy neobsahuje odhad vplyvu na počet zamestnancov a mzdové výdavky. Pri vytvorení 1800 miest pre deti a pri normatíve najviac štyri deti na jedného zamestnanca by sa malo zamestnať približne 450 nových pracovníkov Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) § 84 ods. (10) Žiadame, aby ustanovenie v písmene b) vyjadrovalo požiadavku, že súčasťou akreditovaného kurzu je aj úspešné absolvovanie psychologického vyšetrenia v ambulancii klinického psychológa a jeho pozitívny posudok pre prácu opatrovateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Čl. I K čl. I bod 12 návrhu zákona: Čl. I bod 12 sa navrhuje do § 13 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. pripojiť veta, ktorá novo ustanovuje vymedzenie ambulantnej sociálnej služby vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb a časový rozsah jej poskytovania. Ide o ambulantnú sociálnu službu „v zariadení uvedenom v § 32b, § 35, § 36 a § 38 až 40“ a poskytuje sa „najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby.“. Upozorňujeme, že určenie povinnosti poskytovať sociálnu službu najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa pri ambulantnej forme je v rozpore s prílohou č. 3 časť B zákona č. 448/2008 Z. z., kde rozsah poskytovania služby určuje stanovený stupeň odkázanosti (I. až VI.) v hod./deň, v hod./mesiac. Podľa tohto, ak sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou napr. podľa § 36 (zariadenie opatrovateľskej služby) fyzickej osobe so stupňom odkázanosti II., kde podľa prílohy č. 3 časť B zákona č. 448/2008 Z. z. je priemerný rozsah odkázanosti denne 2 – 4 hod., mesačne 60 – 120 hod., nie je podľa navrhovanej úpravy možné poskytnúť služby „najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa“. Navyše poskytovateľovi v prípade poskytovania sociálnej služby v menšom rozsahu ako 80 hodín podľa navrhovanej úpravy v § 78b ods. 8 písm. c) hrozí krátenie finančného príspevku. Povinnosť poskytovať ambulantnú sociálnu službu najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa nie je možné podľa prílohy č. 3 časť B zákona č. 448/2008 Z. z. ani pri stupni odkázanosti III. (priemerný rozsah poskytovanej služby 4 – 6 hod./denne) a tiež pri stupni odkázanosti IV. (priemerný rozsah poskytovanej služby 6 – 8 hod./denne). Žiadame predkladateľa zosúladiť navrhovaný § 13 ods. 2 s prílohou č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi, aby k sprievodnej dokumentácii materiálu priložil aj analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana. Obe analýzy v sprievodnej dokumentácii absentujú. Podľa bodu 4.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnej od 1. apríla 2016, napriek tomu, že Doložka vplyvov má vyznačené pozitívne i negatívne vplyvy a sú zo strany predkladateľa v závere doložky uvedené aj akceptované pripomienky Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK k predmetnej analýze, táto analýza ako príloha č. 3 v materiáli nie je. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) § 38 Domov sociálnych služieb ods. 1 znie „V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3.“ Odôvodnenie: Ide o vrátenie účelu zariadenia pred novelizáciou zákona o sociálnych služieb od 1. Januára 2014, ktorou boli diskriminované osoby v dôchodkovom veku. Navyše citovanou novelou bola stanovená možnosť poskytovania sociálnej služby len formou týždenného alebo ambulantného pobytu, čím sú diskriminovaní tí, ktorí sú na pobytovú službu non-stop odkázaní. Prechodné ustanovenia, riešia problém len na prechodnú dobu. Ods. 8 sa vypúšťa Odôvodnenie: stáva sa bezpredmetným Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) §2,ods.2 vymedzenie sociálnej služby za písmeno e) sa vkladá písmeno f) ktoré znie „z dôvodu ochrany života a zdravia osamelej tehotnej ženy alebo rodiča s nezaopatrenými deťmi, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb“ Doterajšie písmená „f), g) a h)“ sa označujú ako písmená „g), h) a i)“ Odôvodnenie: Ide o ochranu života a fyzického i duševného zdravia špecifickej kategórie občanov – rodičov a detí od počatia a počas ich nezaopatrenosti, ktorá po predposlednej novelizácii zákona o soc. sl. nemá zabezpečenú dostatočnú ochranu a pomoc Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) §29 Zariadenie núdzového bývania ods. 1 – sa text „podľa § 2 ods. 2 písm. g)“ nahrádza textom „podľa § 2 ods. 2 písm. f) a h)“ ods. 2 až 4 sa v celom znení text „§ 2, ods. 2 písm. g)“ nahrádza textom „§ 2 ods. 2 písm. f) a h)“ Odôvodnenie: súvisí s návrhom v § 2 ods. 2 – ide o zabezpečenie pomoci a ochrany osamelým tehotným ženám a rodičom s nezaopatrenými deťmi, ktorí po predposlednej novelizácii zákona môžu využívať len služby útulkov, ktoré s ohľadom na ich pôvodnú klientelu negarantujú potrebnú ochranu pred negatívnymi vplyvmi na zdravý duševný i telesný vývoj detí Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby ods. 3 – na konci sa dopĺňa veta, ktorá znie „Obce a vyššie územné celky zároveň zverejnia aj všetky svoje vynaložené v členení podľa druhu služby a rozpočtovej skladby“. Odôvodnenie: Účelom je zaviesť jednotný postup pri stanovovaní priemerných bežných výdavkov, transparentnosť, informovanosť a zosúladenie nákladov prijímateľov príspevkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) bod 55 príloha1 denný stacionár 6,00 70 % Odôvodnenie: Ide o sociálnu službu poskytovanú ambulantnou formou a na rozdiel od pobytovej sociálnej služby sa neposkytuje celý rozsah služieb. V porovnaní s celoročnou pobytovou službou je počet 6 primeranejší a zmenený podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov zodpovedá percentuálnemu podielu u iných ambulantných služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodová správa, časť A. Všeobecná časť V Dôvodovej správe, časť A. Všeobecná časť odporúčame uviesť zhrnutie vplyvov v súlade s čl. 19 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bod 50, § 99 za slovo „odplatu“ sa dopĺňa text „ a slová „vo výške 35 000 eur“ sa nahradzujú slovami „do výšky 35 000 eur“ Odôvodnenie: explicitne stanovená výška pokuty je príliš vysoká a pri malom porušení ustanovenia je neprimeraná Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) ČL.I,bod 31 Navrhujeme úplne vypustiť 31. bod návrhu novely zákona. Odôvodnenie: V osobitnej časti dôvodovej správy v časti K bodu 31 je jasne uvedené, že finančná dostupnosť služieb „detských jaslí“ alebo starostlivosti o dieťa terénnou formou alebo ambulantne mimo zariadenia (ďalej len „ „nové“ sociálne služby“) je zabezpečená štátom prostredníctvom sociálnej dávky na podporu rodiny s deťmi prostredníctvom príspevku na starostlivosť o dieťa. Z uvedeného dôvodu považujeme za irelevantné poskytovať finančný príspevok obcou alebo samosprávnym krajom neverejnému poskytovateľovi týchto služieb. Ak je dostatočne zabezpečená dostupnosť tejto služby štátom v rámci poskytovateľov za účelom zisku, tak by to malo byť dostatočne dostupné aj v rámci poskytovateľov s cieľom nedosahovania zisku. Taktiež máme za to, že týmito „novými“ sociálnymi službami ide predovšetkým o pomoc rodinám s maloletými deťmi pri ich skoršom návrate do zamestnania, resp. pri ich budúcom začlenení na trh práce. Navrhujeme preto, aby sa v prípade vzniku finančnej nedostupnosti týchto služieb vytvorili nové programy v rámci služieb zamestnanosti, do ktorých pôsobnosti by financovanie poskytovania „nových“ sociálnych služieb malo taktiež patriť. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) ČL.I., bod č. 5, § 9 ods. 4 Navrhujeme v bode č. 5 za slovné spojenie ,,sestra poskytujúca odborné ošetrovacie úkony" doplniť slovné spojenie: ,, zdravotnícky asistent". Odôvodnenie: V návrhu novely sa precizuje príkladné vymenovanie odborných zamestnancov v súlade so zámerom novely zákona legislatívne zabezpečiť činnosť „detských jaslí“. Súčasne sa v návrhu novely určuje, kto môže poskytovať túto „novú“ sociálnu službu – opatrovateľ detí, ktorým, okrem iného, je fyzická osoba, ktorá má úplné stredné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom k tomu, že fyzická osoba s takýmto vzdelaním je v súčasnosti spravidla zdravotnícky asistent, navrhujeme doplniť do príkladov odborných zamestnancov aj fyzickú osobu s takýmto odborom vzdelania, t. j. zdravotníckeho asistenta. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail