LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodová správa, časť B., Osobitná časť V Dôvodovej správe, časť B., Osobitná časť, k bodu 51, odporúčame za slovami „zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore, a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ doplniť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, bod 54, v § 110z ods. 5 odporúčame pred slovom „ podľa § 32b“ odstrániť predložku „v“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) bodu 12, §13 ods.2 „v § 35, § 36 a §38 až 40 sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa.......“ nahradiť slovami ... „§ 35, 36 a §38 až 40 sa poskytuje počas 8 hodín v priebehu pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, max v rozsahu podľa stupňa odkázanosti určeného v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu." Odôvodnenie: Navrhovaná úprava je v rozpore s procesom posudzovania odkázanosti na sociálnu službu - rozsah poskytovania služby určuje stanovený stupeň odkázanosti v hod/deň/mesiac v prílohe č. 4b zákona. Určenie povinnosti poskytovať sociálnu službu pri ambulantnej forme v rozsahu min. 8 hodín denne je v rozpore s prílohou č. 4b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Príklad: ak sa poskytuje soc. služba ambulantnou formou napr. v zariadení opatrovateľskej služby podľa § 36 prijímateľovi so stupňom odkázanosti II, nie je možné poskytnúť služby v rozsahu 8 hodín z dôvodu, že podľa určeného stupňa a prílohy 4b zákona je priemerný rozsah odkázanosti denne 2 – 4 hod, mesačne 60 – 120 hod. Ak bude poskytovaná soc. služba iba v rozsahu 60 hod. mesačne, finančný príspevok poskytovateľovi bude podľa navrhovanej úpravy v § 78 b ods. 8 písm. c) krátený . Povinnosť dodržať min. 8 hod. denný rozsah poskytnutia služby nie je možné podľa prílohy č. 4b zákona ani pri stupni odkázanosti III – IV, podľa ktorého je min. denný rozsah poskytovanej služby 4, resp. 6 hodín. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.8.2016 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) bodu 23 a 24 V nadväznosti na § 65 ods. 6 písm. e-f) (t.j. dôvody nezapísania do registra poskytovateľov) v spojení s navrhovaným ods. 6 v § 9 odporúčame zadefinovať, akým spôsobom bude príslušný vyšší územný celok postupovať pri zápise do registra poskytovateľov, ak orgán štátnej správy podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá rozhodnutie, ktoré ale nebude obsahovať všetky skutočnosti podľa navrhovaného ods. 6 § 9 zákona. Odôvodnenie: Problém pri registrácii služieb riešia vyššie územné celky už v súčasnosti, keď príslušné orgány (stavebný orgán, regionálny úrad verejného zdravotníctva) vydajú stanovisko k registrácii služby podľa § 64 ods. 4,6, ani jeden z nich neupravuje priestorové podmienky z hľadiska prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.8.2016 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) bodu 37, §78 ods. 8 písm. c) krátenie finančného príspevku ak sa „poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu ako 80 hodín“ – navrhujeme nahradiť slovami „poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu ako 60 hodín mesačne“ Odôvodnenie: Zníženie počtu hodín poskytovania sociálnej služby na 60 hodín mesačne korešponduje s min. rozsahom poskytovania služby pri II. stupni odkázanosti Zásadná pripomienka Odoslaná 19.8.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.448.2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455.1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov K čl.I Za bod 34 sa dopĺňajú nové body, ktoré znejú: 35. V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c). ktoré znie: „c) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa 78a , ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a v § 28.“. 36. V § 78a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú: „e)nízkoprahové denné centrum f) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.“. 37. V § 78a ods.3 sa za slová „č.6“ vkladajú slová „ a č. 6a.“. 38. V § 78a odsek 4 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 24b a v § 28.“. Za bod 56 sa dopĺňajú nové body, ktoré znejú: 57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur.“. 58. Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „ Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z. Výška fiančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Druh sociálnej služby Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov 1900 eur 22 800 eur nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov 3800 eur 45 600 eur nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov 1900 eur 22 800 eur nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov 3800 eur 45 600 eur Odôvodnenie: Všetky vyššie uvedené návrhy na zmeny a doplnenie návrhu Zákona z..............2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov uplatňujeme ako zásadné pripomienky. Všeobecne : Predložené návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska. Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania- prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr .je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správý a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné. Predloženými návrhmi žiadame: 1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6 2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu. V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2016 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) Všeobecné Predložené návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska. Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania - prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr .je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správy a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné. Predloženými návrhmi žiadame: 1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6 2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu. V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2016 Detail
Vagus (OZ Vagus) Všeobecné Predložené návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska. Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania - prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr .je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správy a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné. Predloženými návrhmi žiadame: 1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6 2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu. V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2016 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) Čl. I Za bod 56 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur.“. 58. Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „ Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z. Výška fiančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Tabuľka: Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 57: Návrhovanou zmenou sa upravuje v prílohe č.6 výška mesačného a ročného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa, a to zo sumy 320 eur mesčne na sumu 405 eur mesačne a suma 3 840 ročne na jedného prijímateľa sa navrhuje zvýšiť na 4860 eur. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že súčasná výška finančného príspevku, ktorú poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR je veľmi nízka a nie je možné z nej pokryť ani len náklady(mzda) opatrovania, t.j. zabezpečenia pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pričom práve v týchto zariadeniach sa nachádzajú klienti, ktorí sú odkázaní na najvyší stupeň odkázanosti a podpory. Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú do pobytových celoročných zariadení tohto typu umiestňovaní výlučne klienti s najvyššími stupňami odkázanosti, tj. vyžadujúci 24 hodinovú starostlivosť a to tak v rámci dňa ako aj noci a nie klienti, ktorí sú schopní si zabezpečovať životne dôležité úkony sami, ako to bolo v minulosti. Na rozdiel od verejných poskytovateľov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktorých napriek tomu podporuje finančne aj štát, pre neverejných poskytovateľov týchto druhov sociálnych služieb, je práve finančný príspevok zo štátu jediným zdrojom príjmu z verejných zdrojov. Vzhľadom na nízku výšku tejto verejnej podpory zo štátu nemajú neverejní poskytovatelia inú možnosť, len reálne a nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby dofinancovávať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa však dostávajú klienti neverejných poskytovateľov do znevýhodneného a diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov sú tak nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov a to bez ohľadu na to, či na to majú alebo nie. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich neverejnému poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom.. Títo sú navyše plne kapacitne obsadení pre nízku úhradu a tak si ich klient ani nemá možnosť vybrať. Pri porovnávaní kapacity verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tohto druhu, neverejní poskytovatelia v súlade s filozofiou poskytovania sociálnych služieb rodinného typu, ku ktorej sa hlási aj vláda SR, v prevažnej miere poskytujú svoje sociálne služby v nízkokapacitných zariadeniach. Tým sa však objektívne zvyšujú ich náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v porovnaní s s verejnými zariadeniami s vysokou kapacitou. Navrhované zvýšenie finančného príspevku zo štátu na sumu 405 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby má svoje ratio. Bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa pre nedostatok zdrojov v sociálnej oblasti nezvyšovali vyše 20 rokov. Finančné príspevky na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných klientov z rozpočtu MPSVR SR sú v súčasnosti na úrovni príspevkov v roku 1998, pričom vtedy výška minimálnej mzdy bola cca 98 € mesačne. V súčasnosti predstavuje minimálna mzda bez odvodov sumu 405 € mesačne a mzdové náklady s odvodmi predstavujú zhruba 70% všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na sociálne služby pre odkázaných klientov, prevažne seniorov. K bodu 58: V nadväznosti na navrhované zmeny v ustanovení § 78a, je v návrhu spracovaná nová príloha č.6a, v ktorej sú ustanovené výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre jedného poskytovateľa nízkoprahového denného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a to paušálnou sumou podľa kapacity poskytovateľa daného druhu sociálnej služby s tým, že pre poskytovateľa týchto služieb s kapacitou do 40 sa navrhuje výška finančného príspevku 1900 eur na mesiac a 22 800 eur na rozpočtový rok a pre poskytovateľa danej sociálnej služby s kapacitou nad 40 prijímateľov sa navrhuje suma 3800 eur na mesiac a 45 600 eur na rozpočtový rok. Podotýkame, že počet 2 zamestnancov, z ktorého sa odvíja výška paušálnej sumy (1900 eur) pri kapacite 40 bola navrhnutá z odborných a prevádzkových dôvodov, nakoľko žiadne zariadenie daného druhu nemôže poskytovať sociálnu službu len s jedným zamestnancom. Výška finančného príspevku oboch uvedených nízkoprahových služieb na jeden mesiac z dôvodov už vyššie uvedených bola navrhnutá s ohľadom na potrebu zabezpečiť pre poskytovateľa minimálne náklady na mzdu dvoch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite do 40 prijímateľov sociálnej služby a náklady na štyroch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite nad 40 prijímateľov sociálnej služby. Paušálna suma 1900 eur na jeden mesiac pre jedného poskytovateľa danej nízkoprahovej sociálnej služby vychádza zo superhrubej mzdy 950 eur mesačne na jedného zamestnanca(ide o priemernú mzdu v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti) , pričom brutto mzda predstavuje 703 eur a netto mzda 553,49 eur. Bez finančného príspevku na uvedené druhy sociálnych služieb, nie je možné tieto sociálne služby kontinuálne a bez ohrozenia klientov a poskytovateľa zabezpečovať a navrhovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje len „príspevok štátu“ na čiastočné pokrytie nákladov týchto druhov sociálnych služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2016 Detail
Vagus (OZ Vagus) Čl. I Za bod 56 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur.“. 58. Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „ Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z. Výška fiančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Tabuľka: Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 57: Návrhovanou zmenou sa upravuje v prílohe č.6 výška mesačného a ročného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa, a to zo sumy 320 eur mesčne na sumu 405 eur mesačne a suma 3 840 ročne na jedného prijímateľa sa navrhuje zvýšiť na 4860 eur. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že súčasná výška finančného príspevku, ktorú poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR je veľmi nízka a nie je možné z nej pokryť ani len náklady(mzda) opatrovania, t.j. zabezpečenia pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pričom práve v týchto zariadeniach sa nachádzajú klienti, ktorí sú odkázaní na najvyší stupeň odkázanosti a podpory. Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú do pobytových celoročných zariadení tohto typu umiestňovaní výlučne klienti s najvyššími stupňami odkázanosti, tj. vyžadujúci 24 hodinovú starostlivosť a to tak v rámci dňa ako aj noci a nie klienti, ktorí sú schopní si zabezpečovať životne dôležité úkony sami, ako to bolo v minulosti. Na rozdiel od verejných poskytovateľov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktorých napriek tomu podporuje finančne aj štát, pre neverejných poskytovateľov týchto druhov sociálnych služieb, je práve finančný príspevok zo štátu jediným zdrojom príjmu z verejných zdrojov. Vzhľadom na nízku výšku tejto verejnej podpory zo štátu nemajú neverejní poskytovatelia inú možnosť, len reálne a nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby dofinancovávať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa však dostávajú klienti neverejných poskytovateľov do znevýhodneného a diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov sú tak nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov a to bez ohľadu na to, či na to majú alebo nie. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich neverejnému poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom.. Títo sú navyše plne kapacitne obsadení pre nízku úhradu a tak si ich klient ani nemá možnosť vybrať. Pri porovnávaní kapacity verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tohto druhu, neverejní poskytovatelia v súlade s filozofiou poskytovania sociálnych služieb rodinného typu, ku ktorej sa hlási aj vláda SR, v prevažnej miere poskytujú svoje sociálne služby v nízkokapacitných zariadeniach. Tým sa však objektívne zvyšujú ich náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v porovnaní s s verejnými zariadeniami s vysokou kapacitou. Navrhované zvýšenie finančného príspevku zo štátu na sumu 405 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby má svoje ratio. Bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa pre nedostatok zdrojov v sociálnej oblasti nezvyšovali vyše 20 rokov. Finančné príspevky na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných klientov z rozpočtu MPSVR SR sú v súčasnosti na úrovni príspevkov v roku 1998, pričom vtedy výška minimálnej mzdy bola cca 98 € mesačne. V súčasnosti predstavuje minimálna mzda bez odvodov sumu 405 € mesačne a mzdové náklady s odvodmi predstavujú zhruba 70% všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na sociálne služby pre odkázaných klientov, prevažne seniorov. K bodu 58: V nadväznosti na navrhované zmeny v ustanovení § 78a, je v návrhu spracovaná nová príloha č.6a, v ktorej sú ustanovené výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre jedného poskytovateľa nízkoprahového denného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a to paušálnou sumou podľa kapacity poskytovateľa daného druhu sociálnej služby s tým, že pre poskytovateľa týchto služieb s kapacitou do 40 sa navrhuje výška finančného príspevku 1900 eur na mesiac a 22 800 eur na rozpočtový rok a pre poskytovateľa danej sociálnej služby s kapacitou nad 40 prijímateľov sa navrhuje suma 3800 eur na mesiac a 45 600 eur na rozpočtový rok. Podotýkame, že počet 2 zamestnancov, z ktorého sa odvíja výška paušálnej sumy (1900 eur) pri kapacite 40 bola navrhnutá z odborných a prevádzkových dôvodov, nakoľko žiadne zariadenie daného druhu nemôže poskytovať sociálnu službu len s jedným zamestnancom. Výška finančného príspevku oboch uvedených nízkoprahových služieb na jeden mesiac z dôvodov už vyššie uvedených bola navrhnutá s ohľadom na potrebu zabezpečiť pre poskytovateľa minimálne náklady na mzdu dvoch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite do 40 prijímateľov sociálnej služby a náklady na štyroch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite nad 40 prijímateľov sociálnej služby. Paušálna suma 1900 eur na jeden mesiac pre jedného poskytovateľa danej nízkoprahovej sociálnej služby vychádza zo superhrubej mzdy 950 eur mesačne na jedného zamestnanca(ide o priemernú mzdu v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti) , pričom brutto mzda predstavuje 703 eur a netto mzda 553,49 eur. Bez finančného príspevku na uvedené druhy sociálnych služieb, nie je možné tieto sociálne služby kontinuálne a bez ohrozenia klientov a poskytovateľa zabezpečovať a navrhovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje len „príspevok štátu“ na čiastočné pokrytie nákladov týchto druhov sociálnych služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2016 Detail
nadácia SOCIA (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien) Čl. I Za bod 34 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 35. V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c). ktoré znie: „c) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a, ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a v § 28.“. 36. V § 78a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú: „e)nízkoprahové denné centrum f) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.“. 37. V § 78a ods.3 sa za slová „č.6“ vkladajú slová „ a č. 6a.“. 38. V § 78a odsek 4 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 24b a v § 28.“. Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 35: Návrhom sa zavádza spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku, ktorý poskytuje obec aj pre vybrané dva druhy sociálnych služieb krízovej intervencie. Cieľom je zabrániť duplicite finančnej podpory z verejných zdrojov, nakoľko ak na nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú služba pre deti a rodinu bude štát prispievať paušálnou sumou príspevku, obec, ktorá obligatórne má poskytovať finančný príspevok na prevádzku vybraných druhov služieb krízovej intervencie, zníži tento príspevok o sumu finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok zo štátneho rozpočtu podľa § 78a. K bodu 36. Navrhuje sa, aby sa štát začal podieľať a finančne participoval aj na financovaní ďalších vybraných druhov sociálnych služieb krízovej intervencie a to konkrétne na nízkoprahové denné centru a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a nielen na financovaní sociálnej služby v nocľahárni. Navrhovaná zmena vytvára podmienky na to, aby lokálna samospráva mohla zvládnuť svoje obligatórne povinnosti, nakoľko jej hlavným argumentom pri neplnení si svojich zákonných povinností a to aj vo vzťahu k sociálnej službe pre ľudí bez domova a pre deti a rodiny v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii v nízkoprahovom dennom centre a v nízkoprahovej službe pre deti a rodinu je skutočnosť, že v rámci decentralizácie a presunu kompetencií, na tieto druhy sociálnych služieb, neboli obciam/mestám „zabezpečené“ potrebné finančné prostriedky. Z uvedených dôvodov menované druhy sociálnych služieb krízovej intervencie na území celého Slovenska len prežívajú a nie sú zo strany obcí financované vôbec alebo len symbolickými a nedostatočnými sumami, z ktorých nie je možné prevádzkovať dané sociálne služby. Neverejní poskytovatelia týchto služieb sa nachádzajú pravidelne(aj každé tri mesiace) na pokraji krachu, nakoľko nemajú potrebné finančné prostriedky na zaplatenie mzdy a odvodov svojich zamestnancov. Situáciu nerieši ani možnosť čerpania zdrojov EK, nakoľko len obmedzené množstvo subjektov má možnosť tieto prostriedky čerpať. Ak sú v danej lokalite 2 poskytovatelia tejto služby, finančne môže byť podporený len jeden z nich, napriek tomu, že potreby klientov danej komunity nevie jeden poskytovateľ zabezpečiť. Navyše prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje sú len dočasným riešením pre niektorých poskytovateľov a nie systémovým riešením. O význame a efektivite uvedených sociálnych služieb krízovej intervencie niet snáď žiadnych pochýb, hrajú dôležitú úlohu v systéme sociálnej podpory a to nielen odkázaným občanom, ale aj ostatnému obyvateľstvu, nakoľko okrem konkrétnej pomoci a podpory klientom, ktorí sa prostredníctvom týchto služieb môžu sociálne začleniť alebo vyhnúť ohrozeniu z vylúčenia, pôsobia aj preventívne a v prospech všetkých obyvateľov danej komunity. K bodu 37: Ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 78a odsek 1 zákona, ktorými sa dopĺňajú nové druhy sociálnej služby krízovej intervencie, na ktorých financovaní bude participovať aj štát prostredníctvom finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Preto bolo potrebné doplniť prílohu č.6 o novú prílohu č.6a, v ktorej je upravená výška príspevku na tieto druhy sociálnych služieb. K bodu 38: V návrhu ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 77 odsek 2 (spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku). Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2016 Detail
Vagus (OZ Vagus) Čl. I Za bod 34 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 35. V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c). ktoré znie: „c) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a, ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a v § 28.“. 36. V § 78a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú: „e)nízkoprahové denné centrum f) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.“. 37. V § 78a ods.3 sa za slová „č.6“ vkladajú slová „ a č. 6a.“. 38. V § 78a odsek 4 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 24b a v § 28.“. Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 35: Návrhom sa zavádza spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku, ktorý poskytuje obec aj pre vybrané dva druhy sociálnych služieb krízovej intervencie. Cieľom je zabrániť duplicite finančnej podpory z verejných zdrojov, nakoľko ak na nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú služba pre deti a rodinu bude štát prispievať paušálnou sumou príspevku, obec, ktorá obligatórne má poskytovať finančný príspevok na prevádzku vybraných druhov služieb krízovej intervencie, zníži tento príspevok o sumu finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok zo štátneho rozpočtu podľa § 78a. K bodu 36. Navrhuje sa, aby sa štát začal podieľať a finančne participoval aj na financovaní ďalších vybraných druhov sociálnych služieb krízovej intervencie a to konkrétne na nízkoprahové denné centru a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a nielen na financovaní sociálnej služby v nocľahárni. Navrhovaná zmena vytvára podmienky na to, aby lokálna samospráva mohla zvládnuť svoje obligatórne povinnosti, nakoľko jej hlavným argumentom pri neplnení si svojich zákonných povinností a to aj vo vzťahu k sociálnej službe pre ľudí bez domova a pre deti a rodiny v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii v nízkoprahovom dennom centre a v nízkoprahovej službe pre deti a rodinu je skutočnosť, že v rámci decentralizácie a presunu kompetencií, na tieto druhy sociálnych služieb, neboli obciam/mestám „zabezpečené“ potrebné finančné prostriedky. Z uvedených dôvodov menované druhy sociálnych služieb krízovej intervencie na území celého Slovenska len prežívajú a nie sú zo strany obcí financované vôbec alebo len symbolickými a nedostatočnými sumami, z ktorých nie je možné prevádzkovať dané sociálne služby. Neverejní poskytovatelia týchto služieb sa nachádzajú pravidelne(aj každé tri mesiace) na pokraji krachu, nakoľko nemajú potrebné finančné prostriedky na zaplatenie mzdy a odvodov svojich zamestnancov. Situáciu nerieši ani možnosť čerpania zdrojov EK, nakoľko len obmedzené množstvo subjektov má možnosť tieto prostriedky čerpať. Ak sú v danej lokalite 2 poskytovatelia tejto služby, finančne môže byť podporený len jeden z nich, napriek tomu, že potreby klientov danej komunity nevie jeden poskytovateľ zabezpečiť. Navyše prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje sú len dočasným riešením pre niektorých poskytovateľov a nie systémovým riešením. O význame a efektivite uvedených sociálnych služieb krízovej intervencie niet snáď žiadnych pochýb, hrajú dôležitú úlohu v systéme sociálnej podpory a to nielen odkázaným občanom, ale aj ostatnému obyvateľstvu, nakoľko okrem konkrétnej pomoci a podpory klientom, ktorí sa prostredníctvom týchto služieb môžu sociálne začleniť alebo vyhnúť ohrozeniu z vylúčenia, pôsobia aj preventívne a v prospech všetkých obyvateľov danej komunity. K bodu 37: Ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 78a odsek 1 zákona, ktorými sa dopĺňajú nové druhy sociálnej služby krízovej intervencie, na ktorých financovaní bude participovať aj štát prostredníctvom finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Preto bolo potrebné doplniť prílohu č.6 o novú prílohu č.6a, v ktorej je upravená výška príspevku na tieto druhy sociálnych služieb. K bodu 38: V návrhu ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 77 odsek 2 (spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku). Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2016 Detail
DF SR (Detský fond Slovenskej republiky) všeobecné Predložené návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska. Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania - prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr .je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správy a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné. Predloženými návrhmi žiadame: 1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6 2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu. V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.8.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov uvádza, že materiál bude mať negatívny ako aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“) je predkladateľ v prípade identifikácie akýchkoľvek vplyvov povinný vypracovať príslušnú analýzu, v tomto prípade Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie (ďalej len „analýza vplyvov na PP“). Túto analýzu vplyvov na PP pôvodne predkladateľ predložil do predbežného pripomienkového konania (ďalej len „PPK“), avšak nebola vypracovaná dostatočne. Predkladateľovi boli adresované zo strany SBA ako člena Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov konkrétne pripomienky a to z hľadiska kvalifikácie finančných nákladov a administratívnych nákladov. Nedostatky vyhodnotila SBA najmä v tom, že: 1. Obsahom vyčíslenia priamych finančných nákladov je správny poplatok za zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb pre poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku vo výške 66 Eur. Náklady na 1 podnikateľa/opatrovateľa SBA žiada vyjadriť v Súhrnnej tabuľke nákladov regulácie v EURách. 2. Predkladateľ pri vyčíslení nepriamych finančných nákladov - konkrétne pri nákladoch: a) na plnenie nových personálnych štandardov poskytovateľov sociálnej služby opatrovanie detí do troch rokov, b) na plnenie kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí, c) na debarierizáciu objektov, d) na splnenie ďalších povinností súvisiacich s vnútorným a vonkajším priestorovým usporiadaním, vybavením zariadenia, hygienickými požiadavkami, atď., uvádza, že nie je možné ani jeden z balíkov týchto nových povinností kvantifikovať. SBA oceňuje, že predkladateľ tieto nové nepriame finančné náklady súvisiace s pribúdajúcimi povinnosťami, ktoré bude musieť osoba na úseku opatrovania detí do troch rokov splniť, vyhodnotil aspoň kvalitatívne – popisom. SBA má však za to, že náklad spojený s absolvovaním akreditovaného kurzu opatrovateľa detí do troch rokov je možné vyhodnotiť aj kvantitatívne na 1 podnikateľa/opatrovateľa. SBA žiada o vyčíslenie tohto nepriameho finančného nákladu a jeho zahrnutie do Súhrnnej tabuľky nákladov regulácie v EURách. 3. Predkladateľ pri vyčíslení administratívnych nákladov – konkrétne pri nákladoch: a) za povinnosť podať písomnú žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, b) za povinnosť vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka, c) za povinnosť vypracovať vnútorné predpisy, postupoval v súlade s Metodickým postupom pre analýzu vplyvu na podnikateľské prostredie, resp. aplikoval na identifikované nové povinnosti údaje z Tabuľky štandardných časových náročností typických informačných povinností, čo SBA oceňuje, ale zároveň odporúča, aby použil Kalkulačku nákladov dostupnú na web stránke Ministerstva hospodárstva SR, a zároveň SBA predkladateľa žiada o vyjadrenie týchto administratívnych nákladov na 1 podnikateľa/opatrovateľa v 1. v Súhrnnej tabuľke nákladov regulácie v EURách. SBA žiada predkladateľa v rámci analýzy vplyvov na PP pokúsiť sa kvantifikovať aj počet už existujúcich dotknutých subjektov na úseku opatrovania detí do troch rokov, konkrétne: - zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, - fyzické osoby poskytujúce starostlivosť o deti na základe živnostenského oprávnenia, pričom by mohol vychádzať z údajov preukázaných nákladov poberateľov príspevku na starostlivosť o dieťa, v ktorých je identifikovaný aj neverejný poskytovateľ. SBA žiada predkladateľa o horeuvedené dopracovanie analýzy vplyvov na PP a vôbec jej priloženie k materiálu (!) a zároveň žiada predkladateľa o predloženie materiálu na záverečné posúdenie po MPK Komisii pre posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.8.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 84 ods. 10 (novelizačný bod č. 39) Predmetné ustanovenie § 84 upravuje kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdelávanie osôb poskytujúcich sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách. Predkladateľ novelou navrhuje upraviť aj kvalifikačné predpoklady u opatrovateľa detí podľa zákona o sociálnych službách (do 3 r, do 6 r. dieťaťa s nepriaznivým zdrav. stavom), ktorými má byť buď a) úplné stredné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na výchovu a vzdelávanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo b) úplné stredné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín. Podľa prechodných ustanovení v navrhovanom § 110z ods. 7 bude mať fyzická osoba, ktorá už je opatrovateľom detí k 31.12.2016, možnosť splniť túto podmienku do 31.12.2019. SBA považuje tieto podmienky za priveľmi prísne, nie len vzhľadom na skutočnosť, že doteraz bolo možné vykonávať takéto opatrovanie detí samostatne na základe voľnej živnosti (min. vek 18 rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony) alebo v zariadení ako zamestnanec (bez povinných kritérií), ale tiež pre už v súčasnosti nedostatočný počet opatrovateľov detí, nakoľko výkon tejto podnikateľskej činnosti po prijatí novej regulácie bude ešte viacej prísny, čím sa zníži motivácia stať sa opatrovateľom detí. Prijatím novej regulácie, podľa ktorej musí mať opatrovateľ detí minimálne úplné SŠ, pripraví o príjem z tohto podnikania množstvo starších ľudí, ktorí sa venujú opatrovaniu detí, čím si privyrábajú popri penzii alebo tých, ktorí sú pár rokov pred dôchodkom, majú už nízku šancu sa zamestnať, ale vychovali niekoľko detí, majú prax vo výchove, avšak podmienku úplného SŠ už nenaplnia. SBA žiada predkladateľa o takú úpravu § 84 ods. 10 tak, aby boli alternatívne podmienky zadefinované nasledovne: „(10) Opatrovateľ detí podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má a) úplné stredné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na výchovu a vzdelávanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, b) úplné stredné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, alebo c) má prax v tejto oblasti v trvaní najmenej troch rokov.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.8.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 63 ods. 4 prvá veta (novelizačný bod č. 22) a § 110 z ods. 3 (novelizačný bod č. 54) Predmetné ustanovenie upravuje, že za odbornú spôsobilosť na účely poskytovania určitých sociálnych služieb sa považuje získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Medzi tieto sociálne služby dnes patrí napr. komunitné centrum, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie pre seniorov, rehabilitačné stredisko či domov sociálnych služieb. Predkladateľ novelou navrhuje medzi sociálne služby, ktoré ak chce osoba prevádzkovať musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, zaradiť tiež zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku, t. j. ľudovo nazývané jasle. Táto prísna podmienka má platiť pre všetkých majiteľov/štatutárov jaslí resp. nimi na TPP zamestnaných zodpovedných zástupcov, ktoré začnú fungovať najskôr od 1.1.2017. Majitelia jaslí (či ich zodpovední zástupcovia) fungujúcich k 31.12.2016 budú musieť spĺňať podmienku aspoň úplného stredoškolského vzdelania (všeobecného či odborného), čím sa podmienka odbornej spôsobilosti k 1.1.2017 považuje za splnenú. SBA považuje tieto podmienky za priveľmi prísne, nie len vzhľadom na skutočnosť, že doteraz takúto formu podnikania bolo možné vykonávať na základe voľnej živnosti (min. vek 18 rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony), ale tiež pre už v súčasnosti nedostatočný počet jaslí, ktorých prevádzkovanie sa stane po prijatí tejto novej regulácie ešte viacej prísne, čím sa zníži motivácia ich otvárať. SBA žiada predkladateľa o takú úpravu v prechodných ustanovení, ktorou súčasní majitelia jaslí, t. j. prevádzkovaných k 31.12.2016 nebudú vôbec novou reguláciou postihnutí čo do odbornej spôsobilosti a o takú úpravu § 63 ods. 4 čo sa týka odbornej spôsobilosti voči budúcim majiteľom jaslí, t. j. od 1.1.2017, že postačujúce úplné stredoškolské vzdelanie (všeobecné či odborné) a teda odkaz na § 32b sa začlení pod druhú vetu § 63 ods. 4 medzi sociálne služby, pre ktorých poskytovanie je postačujúce úplné SŠ vzdelanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.8.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) § 110z ods. 1 (novelizačný bod č. 54) a § 62 ods. 1 Predmetné novo navrhované ustanovenie upravuje povinnosť osôb, ktoré k 31.12.2016 poskytujú za odplatu sociálne služby (vrátane opatrovateľov) a budú tieto služby poskytovať aj po 31.12.2016 a nie sú zapísané do registra poskytovateľov sociálnych služieb (vedeným VÚC) zapísať sa doňho do 31.12.2017. Správny poplatok za zápis do tohto registra je 66 €. SBA považuje túto povinnú registráciu za ďalšiu, nie len administratívnu, ale tiež finančnú bariéru pre podnikateľov poskytujúcich opatrovanie detí, ktorá je ďalším krokom k zneatraktívneniu výkonu tohto podnikania. SBA žiada predkladateľa o takú úpravu § 62 ods. 1 zákona o sociálnych službách, ktorý upravuje povinnosť registrácie, že dôjde k vyňatiu fyzických osôb - opatrovateľov, t. j. § 62 ods. 1 bude znieť: „Poskytovateľ sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 5 môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok; to neplatí v prípade opatrovateľa detí podľa § 84 ods. 9, ktorý môže poskytovať sociálne služby aj bez registrácie.“. Zároveň SBA žiada o takú úpravu v prechodných ustanoveniach, ktorá osoby vykonávajúce predmetné sociálne služby k 31.12.2016 oslobodí spod povinnosti uhradiť poplatok 66 € za zápis do registra, nakoľko ide o ďalšiu povinnosť, ktorá pribúda už v čase poskytovania tejto služby, čo predstavuje významnú zmenu podmienok, ktorá pri začatí výkonu nejestvovala. Na tento účel SBA žiada v čl. II návrhu o novelizáciu položky 34a 2. časti prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorá ustanovuje nie len výšku poplatku za zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ale tiež oslobodenie, ktoré sa rozšíri nasledovne: „Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a fyzické a právnické osoby, ktoré podali žiadosť o zápis do registra k 31.12.2017, ktorým vznikla k 1.1.2017 povinnosť registrovať sa podľa osobitného predpisu11).“, kde odkaz č. 11 odkazuje na novelizovaný zákon o sociálnych službách. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.8.2016 Detail
Slovak Business Agency (Slovak Business Agency) 3. časti zákona Predmetná časť zákona upravuje kompletne registráciu poskytovateľov sociálnych služieb. Každá osoba, ktorá chce podľa zákona o sociálnych službách vykonávať predmetné činnosti je povinná registrovať sa do osobitného registra vedenom vyšším územným celkom. Poplatok za takúto registráciu, i keď doklad o jeho uhradení nie je uvedený ako súčasť takejto žiadosti, je stanovený na 66 Eur a upravuje ho položka 34a 2. časti prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. SBA vo vyššie uvedenej pripomienke navrhla zmiernenie tohto inštitútu vo vzťahu k novoprijímanej úprave. Na základe dôkladnejšieho rozboru však SBA žiada úplné zrušenie tohto inštitútu, nakoľko ide o duplicitné sa registrovanie po tom, ako sa podnikateľ zapisuje do príslušného registra – či už obchodného alebo živnostenského. Jeho prepracovanie navrhuje tak, aby bolo potrebné maximálne oznámenie, že osoba sa začína venovať aj takýmto službám. Zároveň sa vyjme zo zákona o správnych poplatkoch celá časť 34a, ktorá uhrádza poplatky voči predmetnému registru. Navrhovaná zmena je v súlade s ambíciou vlády, ku ktorej sa zaviazala v Programovom vyhlásení, a teda „že bude pokračovať v prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní“. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.8.2016 Detail