LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 39 Odporúčame v § 84 ods. 10 slová „tohto zákona“ nahradiť slovami „§ 33a“. Odôvodnenie: Vložením vnútorného odkazu by sa spresnil text. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 18 Odporúčame v § 33a ods. 2 slová "sa poskytuje opatrovateľom" nahradiť slovami "poskytuje opatrovateľ". Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
ZSPSS (Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb) Všeobecné Predložené návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska. Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania - prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr .je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správy a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné. Predloženými návrhmi žiadame: 1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6 2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu. V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. Žiadame vyplniť bod 1 a 2 doložky zlučiteľnosti. 2. V bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti predkladateľ uvádza, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie. Máme za to, že problematika návrhu zákona je upravená v primárnom práve Európskej únie a to v článkoch 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Žiadame v bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti do časti „primárne právo“ uviesť vyššie uvedené články „151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K dôvodovej správe všeobecná časť: V súlade s čl. 19 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády žiadame doplniť do dôvodovej správy všeobecnej časti informáciu, či návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) prílohe č. 1 V prílohe č. 1 v Doložke vybraných vplyvov však navrhujeme doplniť analýzu rozpočtu verejnej správy. Analýza rozpočtu verejnej správy neobsahuje odhad vplyvu na počet zamestnancov a mzdové výdavky. Pri vytvorení 1800 miest pre deti a pri normatíve najviac štyri deti na jedného zamestnanca by sa malo zamestnať približne 450 nových pracovníkov Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) § 84 ods. (10) Žiadame, aby ustanovenie v písmene b) vyjadrovalo požiadavku, že súčasťou akreditovaného kurzu je aj úspešné absolvovanie psychologického vyšetrenia v ambulancii klinického psychológa a jeho pozitívny posudok pre prácu opatrovateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Čl. I K čl. I bod 12 návrhu zákona: Čl. I bod 12 sa navrhuje do § 13 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. pripojiť veta, ktorá novo ustanovuje vymedzenie ambulantnej sociálnej služby vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb a časový rozsah jej poskytovania. Ide o ambulantnú sociálnu službu „v zariadení uvedenom v § 32b, § 35, § 36 a § 38 až 40“ a poskytuje sa „najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby.“. Upozorňujeme, že určenie povinnosti poskytovať sociálnu službu najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa pri ambulantnej forme je v rozpore s prílohou č. 3 časť B zákona č. 448/2008 Z. z., kde rozsah poskytovania služby určuje stanovený stupeň odkázanosti (I. až VI.) v hod./deň, v hod./mesiac. Podľa tohto, ak sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou napr. podľa § 36 (zariadenie opatrovateľskej služby) fyzickej osobe so stupňom odkázanosti II., kde podľa prílohy č. 3 časť B zákona č. 448/2008 Z. z. je priemerný rozsah odkázanosti denne 2 – 4 hod., mesačne 60 – 120 hod., nie je podľa navrhovanej úpravy možné poskytnúť služby „najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa“. Navyše poskytovateľovi v prípade poskytovania sociálnej služby v menšom rozsahu ako 80 hodín podľa navrhovanej úpravy v § 78b ods. 8 písm. c) hrozí krátenie finančného príspevku. Povinnosť poskytovať ambulantnú sociálnu službu najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa nie je možné podľa prílohy č. 3 časť B zákona č. 448/2008 Z. z. ani pri stupni odkázanosti III. (priemerný rozsah poskytovanej služby 4 – 6 hod./denne) a tiež pri stupni odkázanosti IV. (priemerný rozsah poskytovanej služby 6 – 8 hod./denne). Žiadame predkladateľa zosúladiť navrhovaný § 13 ods. 2 s prílohou č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi, aby k sprievodnej dokumentácii materiálu priložil aj analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana. Obe analýzy v sprievodnej dokumentácii absentujú. Podľa bodu 4.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnej od 1. apríla 2016, napriek tomu, že Doložka vplyvov má vyznačené pozitívne i negatívne vplyvy a sú zo strany predkladateľa v závere doložky uvedené aj akceptované pripomienky Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK k predmetnej analýze, táto analýza ako príloha č. 3 v materiáli nie je. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) § 38 Domov sociálnych služieb ods. 1 znie „V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3.“ Odôvodnenie: Ide o vrátenie účelu zariadenia pred novelizáciou zákona o sociálnych služieb od 1. Januára 2014, ktorou boli diskriminované osoby v dôchodkovom veku. Navyše citovanou novelou bola stanovená možnosť poskytovania sociálnej služby len formou týždenného alebo ambulantného pobytu, čím sú diskriminovaní tí, ktorí sú na pobytovú službu non-stop odkázaní. Prechodné ustanovenia, riešia problém len na prechodnú dobu. Ods. 8 sa vypúšťa Odôvodnenie: stáva sa bezpredmetným Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) §2,ods.2 vymedzenie sociálnej služby za písmeno e) sa vkladá písmeno f) ktoré znie „z dôvodu ochrany života a zdravia osamelej tehotnej ženy alebo rodiča s nezaopatrenými deťmi, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb“ Doterajšie písmená „f), g) a h)“ sa označujú ako písmená „g), h) a i)“ Odôvodnenie: Ide o ochranu života a fyzického i duševného zdravia špecifickej kategórie občanov – rodičov a detí od počatia a počas ich nezaopatrenosti, ktorá po predposlednej novelizácii zákona o soc. sl. nemá zabezpečenú dostatočnú ochranu a pomoc Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) §29 Zariadenie núdzového bývania ods. 1 – sa text „podľa § 2 ods. 2 písm. g)“ nahrádza textom „podľa § 2 ods. 2 písm. f) a h)“ ods. 2 až 4 sa v celom znení text „§ 2, ods. 2 písm. g)“ nahrádza textom „§ 2 ods. 2 písm. f) a h)“ Odôvodnenie: súvisí s návrhom v § 2 ods. 2 – ide o zabezpečenie pomoci a ochrany osamelým tehotným ženám a rodičom s nezaopatrenými deťmi, ktorí po predposlednej novelizácii zákona môžu využívať len služby útulkov, ktoré s ohľadom na ich pôvodnú klientelu negarantujú potrebnú ochranu pred negatívnymi vplyvmi na zdravý duševný i telesný vývoj detí Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby ods. 3 – na konci sa dopĺňa veta, ktorá znie „Obce a vyššie územné celky zároveň zverejnia aj všetky svoje vynaložené v členení podľa druhu služby a rozpočtovej skladby“. Odôvodnenie: Účelom je zaviesť jednotný postup pri stanovovaní priemerných bežných výdavkov, transparentnosť, informovanosť a zosúladenie nákladov prijímateľov príspevkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) bod 55 príloha1 denný stacionár 6,00 70 % Odôvodnenie: Ide o sociálnu službu poskytovanú ambulantnou formou a na rozdiel od pobytovej sociálnej služby sa neposkytuje celý rozsah služieb. V porovnaní s celoročnou pobytovou službou je počet 6 primeranejší a zmenený podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov zodpovedá percentuálnemu podielu u iných ambulantných služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodová správa, časť A. Všeobecná časť V Dôvodovej správe, časť A. Všeobecná časť odporúčame uviesť zhrnutie vplyvov v súlade s čl. 19 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bod 50, § 99 za slovo „odplatu“ sa dopĺňa text „ a slová „vo výške 35 000 eur“ sa nahradzujú slovami „do výšky 35 000 eur“ Odôvodnenie: explicitne stanovená výška pokuty je príliš vysoká a pri malom porušení ustanovenia je neprimeraná Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) ČL.I,bod 31 Navrhujeme úplne vypustiť 31. bod návrhu novely zákona. Odôvodnenie: V osobitnej časti dôvodovej správy v časti K bodu 31 je jasne uvedené, že finančná dostupnosť služieb „detských jaslí“ alebo starostlivosti o dieťa terénnou formou alebo ambulantne mimo zariadenia (ďalej len „ „nové“ sociálne služby“) je zabezpečená štátom prostredníctvom sociálnej dávky na podporu rodiny s deťmi prostredníctvom príspevku na starostlivosť o dieťa. Z uvedeného dôvodu považujeme za irelevantné poskytovať finančný príspevok obcou alebo samosprávnym krajom neverejnému poskytovateľovi týchto služieb. Ak je dostatočne zabezpečená dostupnosť tejto služby štátom v rámci poskytovateľov za účelom zisku, tak by to malo byť dostatočne dostupné aj v rámci poskytovateľov s cieľom nedosahovania zisku. Taktiež máme za to, že týmito „novými“ sociálnymi službami ide predovšetkým o pomoc rodinám s maloletými deťmi pri ich skoršom návrate do zamestnania, resp. pri ich budúcom začlenení na trh práce. Navrhujeme preto, aby sa v prípade vzniku finančnej nedostupnosti týchto služieb vytvorili nové programy v rámci služieb zamestnanosti, do ktorých pôsobnosti by financovanie poskytovania „nových“ sociálnych služieb malo taktiež patriť. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) ČL.I., bod č. 5, § 9 ods. 4 Navrhujeme v bode č. 5 za slovné spojenie ,,sestra poskytujúca odborné ošetrovacie úkony" doplniť slovné spojenie: ,, zdravotnícky asistent". Odôvodnenie: V návrhu novely sa precizuje príkladné vymenovanie odborných zamestnancov v súlade so zámerom novely zákona legislatívne zabezpečiť činnosť „detských jaslí“. Súčasne sa v návrhu novely určuje, kto môže poskytovať túto „novú“ sociálnu službu – opatrovateľ detí, ktorým, okrem iného, je fyzická osoba, ktorá má úplné stredné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom k tomu, že fyzická osoba s takýmto vzdelaním je v súčasnosti spravidla zdravotnícky asistent, navrhujeme doplniť do príkladov odborných zamestnancov aj fyzickú osobu s takýmto odborom vzdelania, t. j. zdravotníckeho asistenta. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2016 Detail