LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) Čl. I bod 9 Požadujeme uviesť, ako treba postupovať v prípade porušenia uvedeného zákazu (sankcie) Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 31 Požadujeme uviesť, do akého veku dieťaťa sa bude zabezpečovať sociálna služba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K materiálu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Čl. I V bode 16 § 32 ods. 3 navrhujeme pred slovo „výkonu“ vložiť slovo „do“. Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
SKCH (Slovenská katolícka charita) Čl. I. Za bod 56 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur.“. 58. Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „ Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z. Výška fiančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Tabuľka: Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 57: Návrhovanou zmenou sa upravuje v prílohe č.6 výška mesačného a ročného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa, a to zo sumy 320 eur mesčne na sumu 405 eur mesačne a suma 3 840 ročne na jedného prijímateľa sa navrhuje zvýšiť na 4860 eur. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že súčasná výška finančného príspevku, ktorú poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR je veľmi nízka a nie je možné z nej pokryť ani len náklady(mzda) opatrovania, t.j. zabezpečenia pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pričom práve v týchto zariadeniach sa nachádzajú klienti, ktorí sú odkázaní na najvyší stupeň odkázanosti a podpory. Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú do pobytových celoročných zariadení tohto typu umiestňovaní výlučne klienti s najvyššími stupňami odkázanosti, tj. vyžadujúci 24 hodinovú starostlivosť a to tak v rámci dňa ako aj noci a nie klienti, ktorí sú schopní si zabezpečovať životne dôležité úkony sami, ako to bolo v minulosti. Na rozdiel od verejných poskytovateľov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktorých napriek tomu podporuje finančne aj štát, pre neverejných poskytovateľov týchto druhov sociálnych služieb, je práve finančný príspevok zo štátu jediným zdrojom príjmu z verejných zdrojov. Vzhľadom na nízku výšku tejto verejnej podpory zo štátu nemajú neverejní poskytovatelia inú možnosť, len reálne a nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby dofinancovávať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa však dostávajú klienti neverejných poskytovateľov do znevýhodneného a diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov sú tak nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov a to bez ohľadu na to, či na to majú alebo nie. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich neverejnému poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom.. Títo sú navyše plne kapacitne obsadení pre nízku úhradu a tak si ich klient ani nemá možnosť vybrať. Pri porovnávaní kapacity verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tohto druhu, neverejní poskytovatelia v súlade s filozofiou poskytovania sociálnych služieb rodinného typu, ku ktorej sa hlási aj vláda SR, v prevažnej miere poskytujú svoje sociálne služby v nízkokapacitných zariadeniach. Tým sa však objektívne zvyšujú ich náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v porovnaní s s verejnými zariadeniami s vysokou kapacitou. Navrhované zvýšenie finančného príspevku zo štátu na sumu 405 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby má svoje ratio. Bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa pre nedostatok zdrojov v sociálnej oblasti nezvyšovali vyše 20 rokov. Finančné príspevky na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných klientov z rozpočtu MPSVR SR sú v súčasnosti na úrovni príspevkov v roku 1998, pričom vtedy výška minimálnej mzdy bola cca 98 € mesačne. V súčasnosti predstavuje minimálna mzda bez odvodov sumu 405 € mesačne a mzdové náklady s odvodmi predstavujú zhruba 70% všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na sociálne služby pre odkázaných klientov, prevažne seniorov. K bodu 58: V nadväznosti na navrhované zmeny v ustanovení § 78a, je v návrhu spracovaná nová príloha č.6a, v ktorej sú ustanovené výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre jedného poskytovateľa nízkoprahového denného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a to paušálnou sumou podľa kapacity poskytovateľa daného druhu sociálnej služby s tým, že pre poskytovateľa týchto služieb s kapacitou do 40 sa navrhuje výška finančného príspevku 1900 eur na mesiac a 22 800 eur na rozpočtový rok a pre poskytovateľa danej sociálnej služby s kapacitou nad 40 prijímateľov sa navrhuje suma 3800 eur na mesiac a 45 600 eur na rozpočtový rok. Podotýkame, že počet 2 zamestnancov, z ktorého sa odvíja výška paušálnej sumy (1900 eur) pri kapacite 40 bola navrhnutá z odborných a prevádzkových dôvodov, nakoľko žiadne zariadenie daného druhu nemôže poskytovať sociálnu službu len s jedným zamestnancom. Výška finančného príspevku oboch uvedených nízkoprahových služieb na jeden mesiac z dôvodov už vyššie uvedených bola navrhnutá s ohľadom na potrebu zabezpečiť pre poskytovateľa minimálne náklady na mzdu dvoch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite do 40 prijímateľov sociálnej služby a náklady na štyroch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite nad 40 prijímateľov sociálnej služby. Paušálna suma 1900 eur na jeden mesiac pre jedného poskytovateľa danej nízkoprahovej sociálnej služby vychádza zo superhrubej mzdy 950 eur mesačne na jedného zamestnanca(ide o priemernú mzdu v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti) , pričom brutto mzda predstavuje 703 eur a netto mzda 553,49 eur. Bez finančného príspevku na uvedené druhy sociálnych služieb, nie je možné tieto sociálne služby kontinuálne a bez ohrozenia klientov a poskytovateľa zabezpečovať a navrhovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje len „príspevok štátu“ na čiastočné pokrytie nákladov týchto druhov sociálnych služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
SKCH (Slovenská katolícka charita) k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448.2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455.1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Naše návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska. Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania - prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr. je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správy a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné. Predloženými návrhmi žiadame: 1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6 2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu. V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) K bodu 24 [§ 65 ods. 6 písm. f)] Žiadame, aby bolo z bodu č. 24 ustanovenie o maximálnom počte prijímateľov starostlivosti o deti na zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku, a to konkrétne najviac 12 detí na jednu dennú miestnosť, alebo herňu a spálňu, ak je spálňa stavebne oddelená, vypustené. V súčasnosti spolupracujú detské jasle s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ktoré schvaľujú kapacity takýchto zariadení prípad od prípadu, aby vyhovovali hygienickým normám. Nová právna úprava je v preto redundantná. Keďže sa rozloha miestností a ich rozmiestnenie v budove a stavebné riešenia v jasliach odlišujú, určovanie kapacity miestnosti taxatívne nie je odôvodnené. Takáto úprava bude znamenať neprimerané finančné náklady na stavebné úpravy pre poskytovateľov sociálnej služby, pričom zvýšenie kvality poskytovanej sociálnej služby je sporné. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K bodu 5. V bode 5 (§ 9 ods. 4) žiadame špecifikovať názov odborného zamestnanca „pracovný terapeut“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa § 37b zákona č. 578/2004 Z. z. je zakázané používať tituly, ich skratky alebo iné označenia zameniteľné s profesijnými titulmi, označeniami a skratkami podľa odseku 1 alebo inými titulmi a ich skratkami udeľovanými alebo priznanými zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu alebo tohto zákona bez príslušnej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (§ 33 ods. 8) vrátane používania označenia "terapeut", alebo iného zameniteľného označenia a jeho skratky samostatne, alebo v slovnom spojení využívajúcom toto označenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) k bodu 55 (príloha č. 1) Nová právna úprava ukladá povinnosť dodržať v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku na jedného zamestnanca počet maximálne 4 detí. Žiadame, aby sa novou právnou úpravou dosiahlo, že počet zamestnancov bol odstupňovaný od veku detí v zariadení. Mladšie deti, napríklad Jeden- až dvojročné totiž potrebujú viac pozornosti a maximálny počet štyroch jedno- až dvojročných detí na jedného zamestnanca je adekvátny. Pri starších deťoch je však tento limit príliš prísny, pretože staršie deti sú samostatnejšie a maximálny počet detí na jedného zamestnanca by preto mal byť vyšší. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 6 K bodu 6 (§ 9 ods. 6) Navrhované znenie nového odseku 6 v § 9 by znamenalo nepriamu novelu § 24 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci ktorej by bolo potrebné predefinovať zariadenia pre deti a mládež tak, aby obsiahli aj zariadenia podľa § 32 b návrhu zákona. Z uvedeného dôvodu je potrebné v novom článku novelizovať § 24 citovaného zákona, ktorého návrh Vám v závere listu posielame. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K bodu 6. Návrh čl. II, zmena § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. „Čl. II V § 24 odsek 1 znie: „(1) Zariadenia pre deti a mládež na účely tohto zákona sú zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie27) a ďalšie zariadenia určené na výchovu a starostlivosť o všetky vekové kategórie detí a mládeže.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie: „27) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR) K bodu č. 55, príloha č.1 Žiadame, aby bola príloha č.1 zmenená v tom duchu, aby právna úprava vyjadrovala podiel odborných zamestnancov nie 80 % ale 60%, nakoľko 80-percentný podiel odborných zamestnancov nie je pre kvalitu poskytnutej sociálnej služby podstatný, a navyše by výrazne zvýšil náklady na prevádzku zariadenia, ktoré by sa pravdepodobne premietlo do drahších služieb pre rodičov. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 39 V bode 39 (§ 84 ods. 10 písm. a)) žiadame presne špecifikovať vzdelanie a študijný odbor z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Zdravotnícky asistent je zdravotnícke povolanie podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. určený pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 5 Z ustanovení zákona, ktoré upravujú poskytovanie sociálnych služieb podľa § 9 ods. 4 prvej vety nie je možné jednoznačne vyvodiť, že sa na poskytovaní služby v súlade s § 1 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. a § 84 ods. 14 zákona o sociálnych službách zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec. Žiadame uvedený nedostatok odstrániť tak, že sa v ustanoveniach uvedených v § 9 ods. 4 prvej vete ustanoví výslovne, že poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje vzdelávanie a výchovu prostredníctvom pedagogického zamestnanca, ak má ísť o pedagogickú činnosť a výchovnú činnosť podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Upozorňujeme predkladateľa, že pojem vychovávateľ je definovaný v zákone č. 317/2009 Z. z., preto môže označovať jedine kategóriu pedagogického zamestnanca. Žiadame v zákone o sociálnych službách v súlade s § 3 zákona č. 400/2015 Z. z. definovať pojmy pedagóg, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a sociálny pedagóg na účely sociálnych služieb uvedených v § 9 ods. 4 prvej vete tak, aby nedošlo k ich zámene s pojmom pedagogický zamestnanec podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v prípadoch, ak uvedené osoby nevykonávajú u poskytovateľa sociálnej služby pedagogickú činnosť podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 16 Odporúčame v § 31 ods. 2 písm. a) druhom bode vypustiť slová "školskú dochádzku a" z dôvodu, že pojem "školská dochádzka" neexistuje. Školský zákon definuje pojmy "povinná školská dochádzka" a "osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky". Termín "príprava na školskú dochádzku" je z pohľadu školského zákona neurčitý. Úkony spojené s dochádzkou do školy je možné zaradiť medzi bežné úkony starostlivosti o dieťa podľa prvého bodu uvedeného ustanovenia. Túto pripomienku považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 17 Odporúčame v § 32a ods. 2 písm. a) druhom bode vypustiť slová "školskú dochádzku a" z dôvodu, že pojem "školská dochádzka" neexistuje. Školský zákon definuje pojmy "povinná školská dochádzka" a "osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky". Termín "príprava na školskú dochádzku" je z pohľadu školského zákona neurčitý. Úkony spojené s dochádzkou do školy je možné zaradiť medzi bežné úkony starostlivosti o dieťa podľa prvého bodu uvedeného ustanovenia. Túto pripomienku považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I K čl. I bod 16 Odporúčame v § 32 ods. 2 písm. a) šiestom bode vypustiť slová "školskú dochádzku a" z dôvodu, že pojem "školská dochádzka" neexistuje. Školský zákon definuje pojmy "povinná školská dochádzka" a "osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky". Termín "príprava na školskú dochádzku" je z pohľadu školského zákona neurčitý. Úkony spojené s dochádzkou do školy je možné zaradiť medzi bežné úkony starostlivosti o dieťa podľa prvého bodu uvedeného ustanovenia. Túto pripomienku považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 5 V bode 5 (§ 9 ods. 4) žiadame opraviť názov odborného zamestnanca „asistent liečebnej výživy“ na „asistent výživy“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ak má predkladateľ na mysli zdravotnícke povolanie, je potrebné ho zosúladiť s § 27 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“). Zásadná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2016 Detail