LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I. deviatom bode § 24a ods. 2 V čl. I. deviatom bode § 24a ods. 2 slová „raz ročne až do 31. decembra 2017“ odporúčame preformulovať pretože v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona poskytnutie štatistických údajov Európskej komisii nastane iba jedenkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I. štvrtom bode poznámke pod čiarou k odkazu 12 V čl. I. štvrtom bode poznámke pod čiarou k odkazu 12 slová „595/2009“ nahradiť slovami „182/1993“ pretože § 18 ods. 1 až 3 nebol novelizovaný zákonom č. 595/2009 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) uzneseniu V uznesení názve zákona za slová „359/2015“ doplniť slová „Z. z.“ a v tejto súvislosti vykonať úpravu aj v doložke vybraných vplyvov a doložke zlučiteľnosti. Legislatívnotechnická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Zákon č. 595.2003 Z.z. o dani z príjmov § 49a ods. 7 V súvislosti s pripravovanou novelou zákona 442/2012 Z.z.. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, podľa ktorej sa ruší pôvodné ustanovenie § 8 ( poskytovanie informácií o úrokových príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov) navrhujeme zároveň novelizovať zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení : "§ 49a sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú 7 a 8.“ Odôvodnenie: V súlade s dôvodovou správou, podľa ktorej : "K Čl. 1 bodu 4, nový § 8: Nadväzne na implementáciu smernice Rady 2015/2060 z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, sa doterajší § 8 upravujúci poskytnutie informácie o úrokovom príjme nahrádza novým § 8, ktorý upravuje automatickú výmenu záväzných stanovísk" ako aj " K ČL. II bodu 4 "Podľa pôvodného odseku 7 mal zákon prednosť pred automatickou výmenou informácií podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č.331/2011 Z. z. Ustanovenie § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa ruší s účinnosťou od 1.1.2017 z dôvodu zrušenia smernice Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat z úrokov smernicou Rady 2015/2060. " je oznamovacia povinnosť v zmysle § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. v plnom rozsahu nahradená oznamovaním údajov podľa zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch. Nami navrhovaná úprava § 49a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ( zrušenie ods. 7) je preto náležite nevyhnutná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) prvý bod čl. I novelizačný bod 2, písm. m) prvý bod: Nakoľko nejde o výpočet náležitostí, medzi posledné dve alternatívy odporúčame čiarku nahradiť slovom "alebo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Odporúčame predkladateľovi predložiť znenie vlastného materiálu cez slovlex, resp. cez editor právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Odoslané bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Odporúčame predkladateľovi predložiť znenie vlastného materiálu cez slov-lex, resp. cez editor právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 7 – začiatok znenia odporúčame upraviť „V §17 ods.5 sa....“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 1 čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 1: Vzhľadom na to, že pojem "nečlenský štát" nie je definovaný, odporúčame slová "s nečlenskými štátmi" nahradiť slovami "so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len "nečlenský štát")". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 1, ods. 2 písm. d), e), h) a i), ods. 4 čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 1, ods. 2 písm. d), e), h) a i), ods. 4: Slová "druhého a tretieho bodu" odporúčame nahradiť slovami "druhého bodu alebo tretieho bodu", nakoľko z kontextu celého návrhu nejde o rozhodnutia/záväzné stanoviská podľa oboch bodov zároveň, ale buď o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa druhého bodu alebo o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa tretieho bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, úvodná veta čl. I novelizačný bod 2, úvodná veta: Odporúčame slová "písmenami k), l) a m)" nahradiť slovami "písmenami k) až m)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) čl. I novelizačný bod 2, písm. m): Návrh zákona definuje pojem "cezhraničná transakcia", používa pojem "transakcia", no nedefinuje ho. Rovnako nedefinuje ani pojem "rezident". Definícia pojmov "transakcia" a "rezident" absentuje v doterajšom znení zákona č. 442/2012 Z. z. a neuvádzajú ju ani iné zákony. Odporúčame preto tieto pojmy zadefinovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) čl. I novelizačný bod 2, písm. m): Nakoľko nejde o výpočet náležitostí, medzi posledné dve alternatívy odporúčame čiarku nahradiť slovom "alebo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. k) čl. I novelizačný bod 2, písm. k): Vzhľadom na to, že jednotlivé body nepredstavujú výpočet náležitostí, medzi posledné dve možnosti je potrebné čiarku nahradiť slovom "alebo", nakoľko z kontextu ide o alternatívny výpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) piaty bod čl. I novelizačný bod 2, písm. m) piaty bod: Slovo "rozhodnutiach" odporúčame v súlade s návrhom § 8 ods. 1, ods. 2 písm. d), e), ... nahradiť slovom "záväznom stanovisku" a slová "druhého a tretieho bodu" odporúčame nahradiť slovami "druhého bodu alebo tretieho bodu", nakoľko z kontextu celého návrhu nejde o rozhodnutia/záväzné stanoviská podľa oboch bodov zároveň, ale buď o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa druhého bodu alebo o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa tretieho bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame v predkladanom materiáli slová „359/2015 o automatickej“ nahradiť slovami „359/2015 Z. z. o automatickej“. Odporúčame v obale materiálu doplniť údaje o tom, kto predkladá návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 12 slová „595/2009 Z. z.“ nahradiť slovami „595/2003 Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 10 návrhu zákona Odporúčame zladiť znenie transpozičnej prílohy s poslednou vetou bodu 62.9. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K predloženému materiálu všeobecne Odporúčame v jednotlivých častiach predloženého materiálu (obal, návrh uznesenia vlády SR, doložka vybraných vplyvov, doložka zlučiteľnosti, správa o účasti verejnosti a návrh komuniké) upraviť názov návrhu zákona tak, že za slová „zákon č. 359/2015“ sa vložia slová „Z. z.“. Ide o úpravu v súlade s bodom 60 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. II bodu 1 návrhu zákona Odporúčame slovo „uvádzacia“ nahradiť slovom „úvodná“, a to v súlade s bodom 40 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 návrhu zákona Odporúčame opraviť nesprávnu citáciu právneho predpisu v poznámke pod čiarou k odkazu 12, a to takto: „12) § 18 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. II bodu 5 návrhu zákona Odporúčame novú prechodnú právnu úpravu účinnú od 1. januára 2017 upraviť v rámci samostatného ustanovenia, a to v súlade s bodom 21.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 § 2 písm. l) návrhu zákona Odporúčame definíciu pojmu „subjekt“ v navrhovanom § 2 písm. l) posúdiť v kontexte znenia § 7 ods. 1 novelizovaného zákona za účelom zladenia týchto ustanovení. Ustanovenie § 7 ods. 1 novelizovaného zákona používa slovo „subjekt“ vo význame, ktorý nezodpovedá navrhovanej definícii pojmu v § 2 písm. l). V tejto súvislosti dávame do pozornosti aj zavedenú legislatívnu skratku „(ďalej len „osoba“)“ v § 7 ods. 1 novelizovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 § 8 ods. 2 písm. b) návrhu zákona Navrhujeme z § 8 ods. 2 písm. b) vypustiť slová „všeobecného obsahu“, za slovom „transakcií“ navrhujeme vložiť čiarku a slová „a to zovšeobecňujúcim spôsobom“ a navrhujeme slová „ktoré nevedú“ nahradiť slovami „ktorý nevedie“. Odporúčame precizovať navrhované znenie § 8 ods. 2 písm. b) v súlade s preberanou smernicou Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (ďalej len „preberaná smernica“). V jednotlivých jazykových verziách čl. 8a ods. 6 písm. b) preberanej smernice sa upravuje zhrnutie záväzných stanovísk všeobecným spôsobom, ktorý nie je porušením príslušného tajomstva, a nie zhrnutie všeobecného obsahu záväzných stanovísk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 V uvádzacej vete novelizačného bodu 2 odporúčame slová "písmenami k), l) a m)" nahradiť slovami "písmenami k) až m)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 4 V § 8 ods. 2 písm. l) odporúčame presunúť odkaz 4c za bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 9 V § 24a ods. 2 prvom riadku odporúčame vypustiť slová "raz ročne až". Odôvodnenie: Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2017 a údaje sa majú poskytnúť do 31. decembra 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 1 Odporúčame vypustiť čiarku pred slovom "vrátane". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 5 Odporúčame vypustiť slová "raz ročne až". Odôvodnenie: Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2017 a údaje sa majú poskytnúť do 31. decembra 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vyhodnoteniu vplyvov Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vplyvov (bod 7.1), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívnej i nelegislatívnej povahy, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). Podľa Jednotnej metodiky, predbežné pripomienkové konanie a medzirezortné pripomienkové konanie nemôžu začínať súbežne, ale následne, po skončení PPK môže začať MPK. Predkladaný materiál je preto po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) dôvodová správa 5. V dôvodovej správe v osobitnej časti k čl. III odporúčame slovo „platnosti“ nahradiť slovom „účinnosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl. I bod 9 4. V čl. I bode 9 v § 24a ods. 2 odporúčame za slová „automatických výmen“ vložiť slová „informácií a záväzných stanovísk“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl. I bod 7 3. V čl. I bode 7 je potrebné vložiť paragrafovú značku pred číslicu „7“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 4 – odporúčame uviesť v poznámke pod čiarou k odkazu 12 správne číslo príslušného zákona. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II K bodu 1 – úvodnú vetu odporúčame upraviť „V §6 ods.2 písm. a) slová nad prvým bodom znejú:“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Zákon č. 595.2003 Z.z. o dani z príjmov § 49a ods. 7 V súvislosti s pripravovanou novelou zákona 442/2012 Z.z.. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, podľa ktorej sa ruší pôvodné ustanovenie § 8 ( poskytovanie informácií o úrokových príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov) navrhujeme zároveň novelizovať zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení : "§ 49a sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú 7 a 8.“ Odôvodnenie: V súlade s dôvodovou správou, podľa ktorej : "K Čl. 1 bodu 4, nový § 8: Nadväzne na implementáciu smernice Rady 2015/2060 z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, sa doterajší § 8 upravujúci poskytnutie informácie o úrokovom príjme nahrádza novým § 8, ktorý upravuje automatickú výmenu záväzných stanovísk" ako aj " K ČL. II bodu 4 "Podľa pôvodného odseku 7 mal zákon prednosť pred automatickou výmenou informácií podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č.331/2011 Z. z. Ustanovenie § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa ruší s účinnosťou od 1.1.2017 z dôvodu zrušenia smernice Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat z úrokov smernicou Rady 2015/2060. " je oznamovacia povinnosť v zmysle § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. v plnom rozsahu nahradená oznamovaním údajov podľa zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch. Nami navrhovaná úprava § 49a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ( zrušenie ods. 7) je preto náležite nevyhnutná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) uzneseniu V uznesení názve zákona za slová „359/2015“ doplniť slová „Z. z.“ a v tejto súvislosti vykonať úpravu aj v doložke vybraných vplyvov a doložke zlučiteľnosti. Legislatívnotechnická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I. štvrtom bode poznámke pod čiarou k odkazu 12 V čl. I. štvrtom bode poznámke pod čiarou k odkazu 12 slová „595/2009“ nahradiť slovami „182/1993“ pretože § 18 ods. 1 až 3 nebol novelizovaný zákonom č. 595/2009 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I. deviatom bode § 24a ods. 2 V čl. I. deviatom bode § 24a ods. 2 slová „raz ročne až do 31. decembra 2017“ odporúčame preformulovať pretože v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona poskytnutie štatistických údajov Európskej komisii nastane iba jedenkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II, novelizačný bod 3 čl. II, novelizačný bod 3: Odporúčame výslovne spresniť kedy / ako často sa hodnotenie oznamuje (napr. vložením slova "každoročne"). Ide síce o "ročné" hodnotenie, ale nie je vylúčené, že by sa oznamovalo napr. raz za dva roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II, novelizačný bod 1 čl. II, novelizačný bod 1: Odporúčame slovo "a" nahradiť slovom "alebo", nakoľko by nemalo ísť o kumulatívne splnenie podmienky, aby bola osoba aj "z iného členského štátu" a zároveň aj "z iného zmluvného štátu". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II novelizačný bod 5 čl. II novelizačný bod 5: Vzhľadom na to, že navrhovaný dátum účinnosti je 1. januára 2017, je zmätočný význam slov "raz ročne až do 31. decembra 2017", nakoľko v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 situácia "raz ročne" nastane práve jeden krát. Odporúčame spresniť, prípadne preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 9, § 24a ods. 2 čl. I novelizačný bod 9, § 24a ods. 2: Vzhľadom na to, že navrhovaný dátum účinnosti je 1. januára 2017, je zmätočný význam slov "raz ročne až do 31. decembra 2017", nakoľko v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 situácia "raz ročne" nastane práve jeden krát. Odporúčame spresniť, prípadne preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 9, § 24a ods. 1 čl. I novelizačný bod 9, § 24a ods. 1: Nakoľko nejde o výpočet náležitostí, odporúčame čiarku medzi písmenami a) a b) nahradiť slovom "a". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 8 čl. I novelizačný bod 8: Odporúčame výslovne spresniť kedy / ako často sa hodnotenie predkladá (napr. vložením slova "každoročne"). Ide síce o "ročné" hodnotenie, ale nie je vylúčené, že by sa predkladalo napr. raz za dva roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 7 čl. I novelizačný bod 7: Odporúčame prvé slovo "slová" (t.j. pred "CCN") nahradiť slovom "slovo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 6 čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 6: Odporúčame zvážiť vypustenie druhej vety vzhľadom na prípadnú exteritoriálnu pôsobnosť tohto ustanovenia, nakoľko ho možno vnímať ako uloženie povinnosti orgánu iného štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 5 čl. I novelizačný bod 5: Slová "druhého a tretieho bodu" odporúčame nahradiť slovami "druhého bodu alebo tretieho bodu", nakoľko z kontextu celého návrhu nejde o rozhodnutia/záväzné stanoviská podľa oboch bodov zároveň, ale buď o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa druhého bodu alebo o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa tretieho bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 2 písm. l) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 2 písm. l): Odporúčame slová "predpisu 4c)." nahradiť slovami "predpisu. 4c)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl. I bod 4 2. V čl. I bode 4 v poznámke pod čiarou k odkazu 12 je potrebné uviesť správny ročník „2003“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 1. V čl. I bode 2 odporúčame slová „písmenami k), l) a m)“ nahradiť slovami „písmenami k) až m)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 4 – odporúčame uviesť v poznámke pod čiarou k odkazu 12 správne číslo príslušného zákona. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II K bodu 1 – úvodnú vetu odporúčame upraviť „V §6 ods.2 písm. a) slová nad prvým bodom znejú:“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 7 – začiatok znenia odporúčame upraviť „V §17 ods.5 sa....“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) čl. I bod 9 4. V čl. I bode 9 v § 24a ods. 2 odporúčame za slová „automatických výmen“ vložiť slová „informácií a záväzných stanovísk“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) dôvodová správa 5. V dôvodovej správe v osobitnej časti k čl. III odporúčame slovo „platnosti“ nahradiť slovom „účinnosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) čl. I bod 4 2. V čl. I bode 4 v poznámke pod čiarou k odkazu 12 je potrebné uviesť správny ročník „2003“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 1. V čl. I bode 2 odporúčame slová „písmenami k), l) a m)“ nahradiť slovami „písmenami k) až m)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) čl. I bod 7 3. V čl. I bode 7 je potrebné vložiť paragrafovú značku pred číslicu „7“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 § 8 ods. 2 písm. b) návrhu zákona Navrhujeme z § 8 ods. 2 písm. b) vypustiť slová „všeobecného obsahu“, za slovom „transakcií“ navrhujeme vložiť čiarku a slová „a to zovšeobecňujúcim spôsobom“ a navrhujeme slová „ktoré nevedú“ nahradiť slovami „ktorý nevedie“. Odporúčame precizovať navrhované znenie § 8 ods. 2 písm. b) v súlade s preberanou smernicou Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (ďalej len „preberaná smernica“). V jednotlivých jazykových verziách čl. 8a ods. 6 písm. b) preberanej smernice sa upravuje zhrnutie záväzných stanovísk všeobecným spôsobom, ktorý nie je porušením príslušného tajomstva, a nie zhrnutie všeobecného obsahu záväzných stanovísk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 § 2 písm. l) návrhu zákona Odporúčame definíciu pojmu „subjekt“ v navrhovanom § 2 písm. l) posúdiť v kontexte znenia § 7 ods. 1 novelizovaného zákona za účelom zladenia týchto ustanovení. Ustanovenie § 7 ods. 1 novelizovaného zákona používa slovo „subjekt“ vo význame, ktorý nezodpovedá navrhovanej definícii pojmu v § 2 písm. l). V tejto súvislosti dávame do pozornosti aj zavedenú legislatívnu skratku „(ďalej len „osoba“)“ v § 7 ods. 1 novelizovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K predloženému materiálu všeobecne Odporúčame v jednotlivých častiach predloženého materiálu (obal, návrh uznesenia vlády SR, doložka vybraných vplyvov, doložka zlučiteľnosti, správa o účasti verejnosti a návrh komuniké) upraviť názov návrhu zákona tak, že za slová „zákon č. 359/2015“ sa vložia slová „Z. z.“. Ide o úpravu v súlade s bodom 60 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Odporúčame predkladateľovi predložiť znenie vlastného materiálu cez slovlex, resp. cez editor právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 návrhu zákona Odporúčame opraviť nesprávnu citáciu právneho predpisu v poznámke pod čiarou k odkazu 12, a to takto: „12) § 18 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. II bodu 1 návrhu zákona Odporúčame slovo „uvádzacia“ nahradiť slovom „úvodná“, a to v súlade s bodom 40 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. II bodu 5 návrhu zákona Odporúčame novú prechodnú právnu úpravu účinnú od 1. januára 2017 upraviť v rámci samostatného ustanovenia, a to v súlade s bodom 21.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 10 návrhu zákona Odporúčame zladiť znenie transpozičnej prílohy s poslednou vetou bodu 62.9. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vyhodnoteniu vplyvov Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vplyvov (bod 7.1), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívnej i nelegislatívnej povahy, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). Podľa Jednotnej metodiky, predbežné pripomienkové konanie a medzirezortné pripomienkové konanie nemôžu začínať súbežne, ale následne, po skončení PPK môže začať MPK. Predkladaný materiál je preto po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk Zásadná pripomienka Odoslaná 21.6.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 12 slová „595/2009 Z. z.“ nahradiť slovami „595/2003 Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame v predkladanom materiáli slová „359/2015 o automatickej“ nahradiť slovami „359/2015 Z. z. o automatickej“. Odporúčame v obale materiálu doplniť údaje o tom, kto predkladá návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail