LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 9 V § 24a ods. 2 prvom riadku odporúčame vypustiť slová "raz ročne až". Odôvodnenie: Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2017 a údaje sa majú poskytnúť do 31. decembra 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 5 Odporúčame vypustiť slová "raz ročne až". Odôvodnenie: Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2017 a údaje sa majú poskytnúť do 31. decembra 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 V uvádzacej vete novelizačného bodu 2 odporúčame slová "písmenami k), l) a m)" nahradiť slovami "písmenami k) až m)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 1 Odporúčame vypustiť čiarku pred slovom "vrátane". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 4 V § 8 ods. 2 písm. l) odporúčame presunúť odkaz 4c za bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 9, § 24a ods. 2 čl. I novelizačný bod 9, § 24a ods. 2: Vzhľadom na to, že navrhovaný dátum účinnosti je 1. januára 2017, je zmätočný význam slov "raz ročne až do 31. decembra 2017", nakoľko v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 situácia "raz ročne" nastane práve jeden krát. Odporúčame spresniť, prípadne preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II novelizačný bod 5 čl. II novelizačný bod 5: Vzhľadom na to, že navrhovaný dátum účinnosti je 1. januára 2017, je zmätočný význam slov "raz ročne až do 31. decembra 2017", nakoľko v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 situácia "raz ročne" nastane práve jeden krát. Odporúčame spresniť, prípadne preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II, novelizačný bod 3 čl. II, novelizačný bod 3: Odporúčame výslovne spresniť kedy / ako často sa hodnotenie oznamuje (napr. vložením slova "každoročne"). Ide síce o "ročné" hodnotenie, ale nie je vylúčené, že by sa oznamovalo napr. raz za dva roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 8 čl. I novelizačný bod 8: Odporúčame výslovne spresniť kedy / ako často sa hodnotenie predkladá (napr. vložením slova "každoročne"). Ide síce o "ročné" hodnotenie, ale nie je vylúčené, že by sa predkladalo napr. raz za dva roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II, novelizačný bod 1 čl. II, novelizačný bod 1: Odporúčame slovo "a" nahradiť slovom "alebo", nakoľko by nemalo ísť o kumulatívne splnenie podmienky, aby bola osoba aj "z iného členského štátu" a zároveň aj "z iného zmluvného štátu". Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, úvodná veta čl. I novelizačný bod 2, úvodná veta: Odporúčame slová "písmenami k), l) a m)" nahradiť slovami "písmenami k) až m)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) piaty bod čl. I novelizačný bod 2, písm. m) piaty bod: Slovo "rozhodnutiach" odporúčame v súlade s návrhom § 8 ods. 1, ods. 2 písm. d), e), ... nahradiť slovom "záväznom stanovisku" a slová "druhého a tretieho bodu" odporúčame nahradiť slovami "druhého bodu alebo tretieho bodu", nakoľko z kontextu celého návrhu nejde o rozhodnutia/záväzné stanoviská podľa oboch bodov zároveň, ale buď o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa druhého bodu alebo o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa tretieho bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 1, ods. 2 písm. d), e), h) a i), ods. 4 čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 1, ods. 2 písm. d), e), h) a i), ods. 4: Slová "druhého a tretieho bodu" odporúčame nahradiť slovami "druhého bodu alebo tretieho bodu", nakoľko z kontextu celého návrhu nejde o rozhodnutia/záväzné stanoviská podľa oboch bodov zároveň, ale buď o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa druhého bodu alebo o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa tretieho bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) čl. I novelizačný bod 2, písm. m): Návrh zákona definuje pojem "cezhraničná transakcia", používa pojem "transakcia", no nedefinuje ho. Rovnako nedefinuje ani pojem "rezident". Definícia pojmov "transakcia" a "rezident" absentuje v doterajšom znení zákona č. 442/2012 Z. z. a neuvádzajú ju ani iné zákony. Odporúčame preto tieto pojmy zadefinovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. k) čl. I novelizačný bod 2, písm. k): Vzhľadom na to, že jednotlivé body nepredstavujú výpočet náležitostí, medzi posledné dve možnosti je potrebné čiarku nahradiť slovom "alebo", nakoľko z kontextu ide o alternatívny výpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 6 čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 6: Odporúčame zvážiť vypustenie druhej vety vzhľadom na prípadnú exteritoriálnu pôsobnosť tohto ustanovenia, nakoľko ho možno vnímať ako uloženie povinnosti orgánu iného štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 1 čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 1: Vzhľadom na to, že pojem "nečlenský štát" nie je definovaný, odporúčame slová "s nečlenskými štátmi" nahradiť slovami "so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len "nečlenský štát")". Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) prvý bod čl. I novelizačný bod 2, písm. m) prvý bod: Nakoľko nejde o výpočet náležitostí, medzi posledné dve alternatívy odporúčame čiarku nahradiť slovom "alebo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) čl. I novelizačný bod 2, písm. m): Nakoľko nejde o výpočet náležitostí, medzi posledné dve alternatívy odporúčame čiarku nahradiť slovom "alebo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail